Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Persantin 75 mg tabletter, drasjerte

dipyridamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Persantin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Persantin
 3. Hvordan du bruker Persantin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Persantin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Persantin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Persantin hindrer blodproppdannelse ved å redusere blodplatenes evne til å klebe seg sammen. Utvider hjertets blodårer slik at mer blod tilføres hjertemuskulaturen. Persantin brukes forebyggende mot blodpropp hos pasienter med kunstig hjerteventil. Brukes alltid sammen med blodfortynnende legemidler (antikoagulantia).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Persantin
Bruk ikke Persantin
 • dersom du er allergisk overfor dipyridamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Persantin.
Vis forsiktighet ved bruk av Persantin:
 • dersom du har ustabil angina (hjertekramper) eller nylig har gjennomgått hjerteinfarkt, har forsnevring av hovedpulsåren eller har kretsløpsforstyrrelser (hemodynamisk ustabilitet).
Dersom du har sykdommen myasthenia gravis (muskelsvakhet) kan justering av behandlingen være nødvendig etter doseendring av Persantin.
Barn og ungdom
Preparatet anbefales ikke til barn.
Andre legemidler og Persantin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler som:
 • legemidler mot blodpropp (for eksempel warfarin)
 • legemidler mot høyt blodtrykk
 • kolinesterasehemmere
 • adenosin
 • teofyllin
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Persantin bør ikke brukes under graviditet, spesielt ikke i første trimester, med mindre den forventede fordelen for moren antas å oppveie en mulig risiko for fosteret.
Persantin passerer over i morsmelk. Bruk derfor ikke Persantin under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt lege eller apotek.
Det har ikke blitt utført studier av påvirkning på evne til å kjøre eller bruke maskiner.
En mulig bivirkning av Persantin er svimmelhet. Derfor bør forsiktighet utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner. Dersom du opplever svimmelhet når du bruker Persantin bør risikofulle oppgaver som bilkjøring eller bruk av maskiner unngås.
Persantin inneholder sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Persantin inneholder fargestoffet paraoransje (E 110) som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Persantin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er 75 mg - 150 mg 3 ganger daglig. Brukes sammen med antikoagulantia (midler mot blodpropp).
Dersom du tar for mye av Persantin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du kan ha fått i deg for mye legemiddel kan være: varmefølelse, rødme, svetting, rastløshet, svakhetsfølelse, svimmelhet og brystsmerter. Redusert blodtrykk og økt hjertefrekvens kan også forekomme.
Dersom du har glemt å ta Persantin
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene oppstår helst i begynnelsen av behandlingen og er oftest doseavhengig.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 personer): Hodepine, svimmelhet, kvalme, diaré.
Vanlige (flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer): Enkelte hjertelidelser (som for eksempel hjertekrampe), brekninger, utslett, muskelsmerter.
Ukjent frekvens: Redusert antall blodplater, overfølsomhet, hevelse i huden og slimhinnene i munnen (angioødem), hjertebank, lavt blodtrykk, hetetokter, alvorlig pustebesvær (bronkospasme), elveblest, postoperativ blødning, blødning i forbindelse med operasjoner.
Dipyridamol kan inkorporeres i gallestener.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Persantin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Persantin 75 mg drasjerte tabletter
 • Virkestoff er 75 mg dipyridamol/tablett.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, stivelse oppløselig, sukrose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, talkum, akasiagummi, makrogol 6000, hvit voks, karnaubavoks, kalsiumhydrogenfosfat. Fargestoffer: Titandioksid (E171) og paraoransje (E110).
Hvordan Persantin ser ut og innholdet i pakningen
Persantin tabletter er rød, runde og bikonvekse.
Tablettene finnes i gjennomtrykkspakninger inneholdende 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Boehringer Ingelheim International GmbH,
Postfach 200,
D-55216 Ingelheim am Rhein,
Tyskland
Tilvirker:
Delpharm Reims S.A.S., 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1371 Asker.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.04.2012

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.