Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pemetrexed Sandoz 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pemetrexed Sandoz 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pemetrexed Sandoz 1000 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

pemetreksed

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pemetrexed Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed Sandoz
 3. Hvordan du bruker Pemetrexed Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pemetrexed Sandoz er og hva det brukes mot
Pemetrexed Sandoz er et legemiddel som brukes til behandling av kreft.
Pemetrexed Sandoz gis i kombinasjon med cisplatin, et annet legemiddel mot kreft, til behandling av ondartet pleuralt mesoteliom, en form for kreft som angriper foringen av lungene, til pasienter som ikke tidligere har fått kjemoterapi.
Pemetrexed Sandoz gis også i kombinasjon med cisplatin som innledende behandling av pasienter med langtkommen lungekreft.
Pemetrexed Sandoz kan forskrives til deg dersom du har langtkommen lungekreft og sykdommen har respondert på behandling, eller i stor grad er uforandret etter innledende kjemoterapi.
Pemetrexed Sandoz brukes også til behandling av pasienter med langtkommen lungekreft, der sykdommen har utviklet seg etter at annen innledende kjemoterapi har vært benyttet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed Sandoz
Bruk ikke Pemetrexed Sandoz:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor pemetreksed eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer; du skal avbryte ammingen så lenge behandlingen med Pemetrexed Sandoz varer.
 • dersom du nylig har fått eller skal ha vaksine mot gul feber.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykehusapotek før du bruker Pemetrexed Sandoz.
Hvis du har eller har hatt nyreproblemer, skal du kontakte legen eller sykehusapoteket, fordi det kan hende at du ikke kan bruke Pemetrexed Sandoz.
Før hver infusjon skal det tas blodprøver for å vurdere om du har tilstrekkelig god nyre- og leverfunksjon, og for å kontrollere at du har høye nok verdier av blodcellemålinger til å kunne få
Pemetrexed Sandoz. Legen kan bestemme at dosen skal endres eller utsette behandlingen av deg, avhengig av din generelle helsetilstand og av om blodprøveverdiene dine er for lave. Hvis du også får cisplatin vil legen forsikre seg om at du får tilført nok væske og at du får nødvendig behandling før og etter at du har fått cisplatin, for å unngå at du kaster opp.
Dersom du har fått eller skal få stråleterapi må du si det til legen din, fordi det kan oppstå en tidlig eller sen strålingsreaksjon ved bruk av Pemetrexed Sandoz.
Hvis du nylig er vaksinert må du si det til legen din siden dette muligens kan forårsake uheldige effekter sammen med Pemetrexed Sandoz.
Dersom du har en hjertelidelse eller tidligere har hatt en hjertelidelse skal du fortelle det til legen din.
Hvis du har væskeansamling rundt lungene, kan legen bestemme at væsken må fjernes før du kan få
Pemetrexed Sandoz.
Barn og ungdom
Pemetrexed Sandoz er ikke egnet til bruk hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Pemetrexed Sandoz
Si fra til legen om du bruker medisin mot smerter eller betennelser (hevelser), som for eksempel "ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler" (NSAIDs), inkludert reseptfrie legemidler (slike som ibuprofen). Det finnes mange typer NSAIDs med varierende virketider. Ut ifra planlagt dato for Pemetrexed Sandoz-behandling og/eller ut ifra nyrefunksjonen din, kan legen ha behov for å anbefale hva slags medisiner du kan ta og når du kan ta dem. Hvis du er usikker, kan du spørre legen eller farmasøyten/apoteket om noen av legemidlene du bruker er NSAIDs.
Rådfør deg med lege eller sykehusapoteket dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitetGraviditet
Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid må du si fra til legen. Pemetrexed Sandoz skal ikke brukes under graviditet. Legen kan fortelle deg om mulig risiko ved å bruke Pemetrexed Sandoz under graviditeten. Kvinner må bruke effektiv prevensjon under Pemetrexed Sandoz-behandling.
Amming
Si fra til legen hvis du ammer.
Amming må avbrytes under Pemetrexed Sandoz-behandlingen.
Fertilitet.
Menn rådes til ikke å gjøre en kvinne gravid under og opp til 6 måneder etter avsluttet Pemetrexed Sandoz-behandling, og skal derfor benytte sikker prevensjon under og i opp til 6 måneder etter endt behandling. Dersom du ønsker å få barn i løpet av behandlingen eller i løpet av de 6 månedene etter behandlingen, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Det kan være nyttig å søke råd om lagring av sædceller før behandlingen begynner.
Kjøring og bruk av maskiner
Pemetrexed Sandoz kan gjøre at du føler deg trett. Vær forsiktig når du kjører bil eller bruker maskiner.
Pemetrexed Sandoz inneholder natrium.
Pemetrexed Sandoz 100 mg
inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per hetteglass, dvs. det er så godt som ”natriumfritt”.
Pemetrexed Sandoz 500 mg
inneholder 54 mg natrium per hetteglass. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
Pemetrexed Sandoz 1000 mg
inneholder 108 mg natrium per hetteglass. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Pemetrexed Sandoz
Dosen av Pemetrexed Sandoz er 500 mg for hver kvadratmeter kroppsoverflate. Høyden og vekten måles for å beregne kroppsoverflaten din. Legen bruker størrelsen på arealet av kroppsoverflaten til å bestemme riktig dose til deg. Dosen kan justeres eller behandlingen utsettes avhengig av blodprøveverdiene og din generelle helsetilstand. En sykehusfarmasøyt, en sykepleier eller en lege har blandet opp Pemetrexed Sandoz-pulveret med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, før du får det.
Du får alltid Pemetrexed Sandoz som infusjon i en av venene. Infusjonen varer omtrent 10 minutter.
Når Pemetrexed Sandoz gis i kombinasjon med cisplatin:
Legen eller farmasøyten beregner dosen din ut fra høyde og vekt. Cisplatin gis også som infusjon i en av venene og gis omtrent 30 minutter etter at infusjonen med Pemetrexed Sandoz er avsluttet. Infusjonen med cisplatin varer omtrent 2 timer.
Du vil vanligvis få infusjonen en gang hver 3. uke.
Medisiner i tillegg:
Kortikosteroider: legen gir deg resept på steroid-tabletter (tilsvarende 4 mg deksametason to ganger om dagen) som du må ta dagen før, samme dag og dagen etter Pemetrexed Sandoz-behandlingen. Dette legemidlet får du for at du skal få færre og mindre alvorlige tilfeller av hudreaksjoner som du kan erfare i løpet av behandlingen mot kreft.
Vitamintilskudd: legen vil gi resept på folsyre (vitaminer) som skal tas som tabletter eller et multivitaminmiddel som inneholder folsyre (350 til 1000 mikrogram) som du må ta én gang daglig så lenge du får Pemetrexed Sandoz. Du må ta minst 5 doser i løpet av de 7 siste dagene før første dose med Pemetrexed Sandoz. Du må fortsette å ta folsyre i 21 dager etter siste dose med Pemetrexed Sandoz. Du vil også få en injeksjon vitamin B12 (1000 mikrogram) i løpet av uken før Pemetrexed Sandoz gis, og deretter omtrent hver 9. uke (tilsvarende 3 kurer med Pemetrexed Sandoz-behandling). Vitamin B12 og folsyre gis for å redusere mulige bivirkninger av kreftbehandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må straks kontakte legen dersom du legger merke til noe av det følgende:
 • Feber eller infeksjon (vanlig): hvis du har feber på 38ºC eller høyere, svetter eller har andre tegn på infeksjon (fordi du kan ha lavere verdier av hvite blodlegemer enn normalt, noe som er svært vanlig). Infeksjonen (sepsis) kan være alvorlig og kan føre til dødsfall.
 • Hvis du begynner å få brystsmerter (vanlig) eller høy puls (mindre vanlig).
 • Hvis du får smerter, rødme, hovner opp eller får sår i munnen (svært vanlig).
 • Allergiske reaksjoner: hvis du får hudutslett (svært vanlig) / svie eller en prikkende følelse (vanlig), eller får feber (vanlig). Hudreaksjoner kan i sjeldne tilfeller være alvorlig, og kan føre til dødsfall. Ta kontakt med legen din hvis du får et alvorlig hudutslett, eller kløe, eller blemmedannelse (Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Hvis du blir trett, føler deg svak, lett blir andpusten eller hvis du er blek (fordi du kan ha lavere verdier av de røde blodlegemene enn normalt, noe som er svært vanlig).
 • Hvis du har blødninger fra gummene, nesen eller munnen, eller blødninger som ikke gir seg, rødlig eller rosafarget urin, uventede blåmerker (fordi du kan ha lavere verdier av blodplater enn normalt, noe som er svært vanlig).
 • Hvis du merker plutselig åndenød, intense brystsmerter eller hoste med blodig oppspytt (uvanlig) (det kan bety at det er en blodpropp i en blodåre i lungene).
Bivirkninger med Pemetrexed Sandoz kan omfatte:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Lavt antall hvite blodlegemer
 • Lavt hemoglobinnivå (anemi)
 • Lavt antall blodplater
 • Diaré
 • Oppkast
 • Smerter, rødhet, hevelser eller sår i munnen
 • Kvalme
 • Manglende matlyst
 • Tretthet (fatigue)
 • Hudutslett
 • Håravfall
 • Forstoppelse
 • Følelsesløshet
 • Nyrer: unormale blodprøver
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)
 • Allergisk reaksjon: hudutslett/sviende eller prikkende følelse
 • Infeksjon, inkludert sepsis
 • Feber
 • Dehydrering
 • Nyresvikt
 • Hudirritasjon og kløe
 • Brystsmerter
 • Muskelsvekkelse
 • Konjunktivitt (betente øyne)
 • Uvel følelse i magen
 • Smerter i buken
 • Smaksforandringer
 • Lever: unormale blodprøver
 • Rennende øyne
 • Økt hudpigmentering
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer)
 • Akutt nyresvikt
 • Rask hjerterytme
 • Betennelse i overflaten av spiserøret (øsofagus) har vært sett med Pemetrexed Sandoz/stråleterapi.
 • Kolitt (tykktarmsbetennelse, som også kan følges av blødninger fra tarm eller endetarm)
 • Interstitiell pneumonitt (irritasjon av lungens luftblærer)
 • Ødem (ekstra mye væske i kroppsvev, som forårsaker hevelse)
 • Enkelte pasienter har fått hjerteanfall, slag eller ”drypp” når de har fått Pemetrexed Sandoz, oftest i kombinasjon med annen kreftbehandling.
 • Pancytopeni - kombinert lave verdier for hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater
 • Strålingspneumoni (dannelse av arrvev i lungens luftblærer forbundet med strålebehandling) kan oppstå hos pasienter som har fått stråleterapi enten før, under eller etter Pemetrexed Sandoz-behandlingen.
 • Smerter i armer og ben, lav temperatur og misfarging er rapportert.
 • Blodpropper i lungens blodårer (pulmonal emboli).
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) (et hudutslett som ligner alvorlig solforbrenning) som kan oppstå på hud som har blitt utsatt for strålebehandling tidligere, fra dager til år etter strålingen.
 • Bulløse tilstander (lidelse med blemmer i huden); inkludert Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
 • Immunmediert hemolytisk anemi (antistoffmediert ødeleggelse av røde blodlegemer).
 • Hepatitt (leverbetennelse).
 • Anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon).
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Hevelse i ben med smerter og rødhet.
 • Økt urinering
 • Tørste og økt vanninntak
 • Hypernatremi – økt natriuminnhold i blod
 • Betennelse i huden, hovedsakelig på armer/hender, med opphovning, smerte og rødhet
Du kan få hvilke som helst av disse symptomene/tilstandene. Du må gi legen beskjed straks du merker noen av disse bivirkningene.
Hvis du er bekymret for noen av bivirkningene, snakk med legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller esken etter EXP.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Etter rekonstituering og infusjon:
Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk av rekonstituert oppløsning av Pemetrexed Sandoz er påvist til 4 dager ved 2-8ºC og 4 dager under 25ºC.
Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk av Pemetrexed Sandoz tilberedt infusjonsvæske er påvist til 4 dager ved 2-8ºC og 2 dager under 25ºC.
Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom produktet ikke anvendes straks, er varigheten og forholdene for oppbevaring brukerens ansvar, og oppbevaring bør ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC, unntatt hvis tilberedningen er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager partikler eller en misfarging.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pemetrexed Sandoz
Virkestoff er pemetreksed.
Pemetrexed Sandoz 100 mg: Hvert hetteglass inneholder 100 milligram pemetreksed (som pemetrekseddinatrium).
Pemetrexed Sandoz 500 mg: Hvert hetteglass inneholder 500 milligram pemetreksed (som pemetrekseddinatrium).
Pemetrexed Sandoz 1000 mg: Hvert hetteglass inneholder 1000 milligram pemetreksed (som pemetrekseddinatrium).
Etter tilberedning inneholder oppløsningen 25 mg/ml pemetreksed. Det er nødvendig at helsepersonell foretar videre fortynning før legemiddelet gis.
Andre innholdsstoffer er mannitol (E421), saltsyre (til pH-justering) og natriumhydroksid (til pH-justering). Se avsnitt 2 «Pemetrexed Sandoz inneholder natrium».
Hvordan Pemetrexed Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Pemetrexed Sandoz er et pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, i et hetteglass. Det er et hvitt til lysegult frysetørret pulver.
Hver pakning med Pemetrexed Sandoz består av ett hetteglass med beskyttende plastemballasje som inneholder 100 mg, 500 mg eller 1000 mg pemetreksed.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Østerrike
Tilvirker
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG
Mondseestrasse 11, Unterach
4866 Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Sandoz A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Danmark
Tlf: + 45 6395 1000
variations.nordic@sandoz.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell.Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering samt destruksjon.
 1. Bruk aseptisk teknikk ved tilberedning og videre fortynning av pemetreksed til administrasjon av intravenøs infusjon.
 2. Beregn dosen og antall hetteglass med Pemetrexed Sandoz som er nødvendig. Hvert hetteglass inneholder et overskudd med pemetreksed slik at den angitte mengde kan trekkes opp.
 3. Pemetrexed Sandoz 100 mg:
  Tilbered 100 mg hetteglass med 4,2 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning (uten konserveringsmiddel), som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Pemetrexed Sandoz 500 mg:
  Tilbered 500 mg hetteglass med 20 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning (uten konserveringsmiddel), som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Pemetrexed Sandoz 1000 mg:
  Tilbered 1000 mg hetteglass med 40 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning (uten konserveringsmiddel), som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Snu hvert hetteglass forsiktig opp ned til pulveret er helt oppløst. Denne oppløsningen er klar og har farge fra fargeløs til lysegul uten at produktets kvalitet er påvirket. pH for den tilberedte oppløsningen er mellom 6,6 og 7,8. Ytterligere fortynning er nødvendig.
 4. Et passende volum av den tilberedte pemetreksedoppløsningen må fortynnes ytterligere til 100 ml ved hjelp av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning (uten konserveringsmiddel) eller med glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning (uten konserveringsmiddel), og administreres som en intravenøs infusjon over 10 minutter.
 5. Pemetreksed infusjonsoppløsning som er tilberedt som beskrevet ovenfor er forlikelig med polyvinylklorid og polyolefinforede administrasjonssett og infusjonsposer. Pemetrexed er uforlikelig med fortynningsmidler som inneholder kalsium, inkludert injeksjon med Ringer-laktat-oppløsning og Ringer-oppløsning.
 6. Parenterale legemidler bør inspiseres visuelt med hensyn på partikler og misfarging før de administreres. Ikke gi legemidlet dersom det observeres partikler.
 7. Pemetreksedoppløsninger er bare til engangsbruk. Ubrukt legemiddel eller avfallsprodukter bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.
Forsiktighetsregler for tilberedning og administrasjon: På samme måte som for andre potensielt toksiske midler mot kreft, må det utvises forsiktighet i forbindelse med håndtering og tilberedning av pemetreksedoppløsning til infusjonsvæske. Det anbefales å benytte hansker. Dersom pemetreksedoppløsning kommer i kontakt med hud skal huden straks vaskes grundig med såpe og vann. Hvis pemetreksedoppløsning kommer i kontakt med slimhinner skal det skylles grundig med vann. Pemetreksed er ikke en vesikant. Det finnes ingen spesifikk antidot ved pemetreksed ekstravasasjon. Få tilfeller av pemetreksed ekstravasasjon er rapportert, og ble heller ikke vurdert som alvorlige av utprøveren. Ekstravasasjon skal behandles i henhold til lokal standardprosedyre for andre ikke-vesikante midler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pulmonal emboli (lungeemboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

radiation recall (radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør