Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pemetrexed medac 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pemetrexed medac 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pemetrexed medac 1000 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

pemetreksed

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pemetrexed medac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed medac
 3. Hvordan du bruker Pemetrexed medac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed medac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pemetrexed medac er og hva det brukes mot
Pemetrexed medac er et legemiddel som brukes til behandling av kreft.
Pemetrexed medac gis i kombinasjon med cisplatin, et annet legemiddel mot kreft, for behandling av ondartet pleuralt mesoteliom, en form for kreft som angriper foringen av lungene, til pasienter som ikke tidligere har fått kjemoterapi.
Pemetrexed medac gis også i kombinasjon med cisplatin som innledende behandling av pasienter med langtkommen lungekreft.
Pemetrexed medac kan forskrives til deg dersom du har langtkommen lungekreft og sykdommen har respondert på behandling, eller i stor grad er uforandret etter innledende kjemoterapi.
Pemetrexed medac brukes også til behandling av pasienter med langtkommen lungekreft der sykdommen har utviklet seg etter at annen innledende kjemoterapi har vært benyttet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed medac
Bruk ikke Pemetrexed medac
 • dersom du er allergisk overfor pemetreksed eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer, du skal avbryte ammingen så lenge behandlingen med Pemetrexed medac varer.
 • dersom du nylig har fått eller skal ha vaksine mot gulfeber.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pemetrexed medac dersom:
 • du har eller har hatt nyreproblemer, fordi da kan du kanskje ikke bruke Pemetrexed medac. Før hver infusjon skal det tas blodprøver for å vurdere om du har tilstrekkelig god nyre- og leverfunksjon, og for å kontrollere at du har høye nok verdier av blodcellemålinger til å kunne få Pemetrexed medac. Legen kan bestemme at dosen skal endres eller utsette behandlingen av deg, avhengig av din generelle helsetilstand og av om blodprøveverdiene dine er for lave. Hvis du også får cisplatin vil legen forsikre seg om at du får tilført nok væske og at du får nødvendig behandling før og etter at du har fått cisplatin, for å unngå at du kaster opp.
 • du du har fått eller skal få stråleterapi, fordi det kan oppstå en tidlig eller sen strålingsreaksjon ved bruk av Pemetrexed medac.
 • du nylig er vaksinert siden dette muligens kan forårsake uheldige effekter sammen med Pemetrexed medac.
 • du har en hjertelidelse eller tidligere har hatt en hjertelidelse.
 • du har væskeansamling rundt lungene, fordi da kan legen bestemme at væsken må fjernes før du kan få Pemetrexed medac.
Barn og ungdom
Pemetrexed medac er ikke egnet til bruk hos barn.
Andre legemidler og Pemetrexed medac
Rådfør deg med lege eller sykehusapoteket dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Si spesielt fra til legen om du bruker medisin mot smerter eller betennelser (hevelser), som for eksempel “ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler” (NSAIDs), inkludert reseptfrie legemidler (slike som ibuprofen). Det finnes mange typer NSAIDs med varierende virketider. Ut ifra planlagt dato for Pemetrexed medac-behandling og/eller ut ifra nyrefunksjonen din, kan legen ha behov for å anbefale hva slags medisiner du kan ta og når du kan ta dem. Hvis du er usikker, kan du spørre legen eller farmasøyten/apoteket om noen av legemidlene du bruker er NSAIDs.
Graviditet
Rådfør deg med legen før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Pemetrexed medac skal ikke brukes under graviditet. Legen kan fortelle deg om mulig risiko ved å bruke Pemetrexed medac under graviditeten. Kvinner må bruke effektiv prevensjon under behandling med Pemetrexed medac.
Amming
Du bør ikke amme mens du bruker Pemetrexed medac. Diskuter med legen når det er trygt å begynne ammingen igjen etter at behandlingen er slutt.
Fertilitet:
Menn rådes til ikke å gjøre en kvinne gravid under og opptil 6 måneder etter avsluttet behandling med Pemetrexed medac, og skal derfor benytte sikker prevensjon under og i opptil 6 måneder etter endt behandling. Dersom du ønsker å få barn i løpet av behandlingen eller i løpet av de 6 månedene etter behandlingen, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Det kan være nyttig å søke råd om lagring av sædceller før behandlingen begynner.
Kjøring og bruk av maskiner
Pemetrexed medac kan gjøre at du føler deg trett. Vær forsiktig når du kjører bil eller bruker maskiner.
Pemetrexed medac inneholder natrium
Pemetrexed medac 100 mg
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hvert 100 mg hetteglass, og er så godt som “natriumfritt”.
Pemetrexed medac 500 mg
Dette legemidlet inneholder 54 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert 500 mg hetteglass. Dette tilsvarer 2,70 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom kosten for en voksen person.
Pemetrexed medac 1000 mg
Dette legemidlet inneholder 108 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert 1000 mg hetteglass. Dette tilsvarer 5,40 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom kosten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Pemetrexed medac
Den anbefalte dosen av Pemetrexed medac er 500 mg for hver kvadratmeter kroppsoverflate. Høyden og vekten måles for å beregne kroppsoverflaten din. Legen bruker størrelsen på arealet av kroppsoverflaten til å bestemme riktig dose til deg. Dosen kan justeres eller behandlingen utsettes avhengig av blodprøveverdiene og din generelle helsetilstand. En sykehusfarmasøyt, en sykepleier eller legen har blandet opp Pemetrexed medac-pulveret med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, før du får det.
Du får alltid Pemetrexed medac som infusjon i en av venene. Infusjonen varer omtrent 10 minutter.
Når Pemetrexed medac gis i kombinasjon med cisplatin
Legen eller farmasøyten beregner dosen din ut fra høyde og vekt. Cisplatin gis også som infusjon i en av venene og gis omtrent 30 minutter etter at infusjonen med Pemetrexed medac er avsluttet. Infusjonen med cisplatin varer omtrent 2 timer.
Du vil vanligvis få infusjonen en gang hver 3. uke.
Andre legemidler
Kortikosteroider
Legen din gir deg resept på steroidtabletter (tilsvarende 4 mg deksametason to ganger om dagen) som du må ta dagen før, samme dag og dagen etter behandlingen med Pemetrexed medac. Dette legemidlet får du for at du skal få færre og mindre alvorlige tilfeller av hudreaksjoner som du kan erfare i løpet av behandlingen mot kreft.
Vitamintilskudd
Legen din vil gi resept på folsyre (vitaminer) som skal tas som tabletter eller et multivitaminmiddel som inneholder folsyre (350-1000 mikrogram) som du må ta én gang daglig så lenge du får Pemetrexed medac. Du må ta minst 5 doser i løpet av de 7 siste dagene før første dose med Pemetrexed medac. Du må fortsette å ta folsyre i 21 dager etter siste dose med Pemetrexed medac. Du vil også få en injeksjon vitamin B12 (1000 mikrogram) i løpet av uken før Pemetrexed medac gis, og deretter omtrent hver 9. uke (tilsvarende 3 kurer med Pemetrexed medac-behandling). Vitamin B12 og folsyre gis for å redusere mulige bivirkninger av kreftbehandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må straks kontakte legen dersom du legger merke til noe av det følgende:
 • feber eller infeksjon (vanlig): hvis du har feber på 38 °C eller høyere, svetter eller har andre tegn på infeksjon (fordi du kan ha lavere verdier av hvite blodlegemer enn normalt, noe som er svært vanlig). Infeksjonen (sepsis) kan være alvorlig og kan føre til dødsfall.
 • hvis du begynner å få brystsmerter (vanlig) eller høy puls (mindre vanlig)
 • hvis du får smerter, rødme, hovner opp eller får sår i munnen (svært vanlig)
 • allergiske reaksjoner: hvis du får hudutslett (svært vanlig)/svie eller en prikkende følelse (vanlig), eller får feber (vanlig). Hudreaksjoner kan i sjeldne tilfeller være alvorlig, og kan føre til dødsfall. Ta kontakt med legen din hvis du får et alvorlig hudutslett, eller kløe, eller blemmedannelse (Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • hvis du blir trett, føler deg svak, lett blir andpusten eller hvis du er blek (fordi du kan ha lavere verdier av de røde blodlegemene enn normalt, noe som er svært vanlig)
 • hvis du har blødninger fra gummene, nesen eller munnen, eller blødninger som ikke gir seg, rødlig eller rosafarget urin, uventede blåmerker (fordi du kan ha lavere verdier av blodplater enn normalt, noe som er svært vanlig)
 • hvis du merker plutselig åndenød, intense brystsmerter eller hoste med blodig oppspytt (uvanlig) (det kan bety at det er en blodpropp i en blodåre i lungene)
Følgende bivirkninger kan oppstå under behandling med pemetreksed:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • lavt antall hvite blodlegemer
 • lavt hemoglobinnivå (anemi)
 • lavt antall blodplater
 • diaré
 • oppkast
 • smerter, rødhet, hevelser eller sår i munnen
 • kvalme
 • manglende matlyst
 • fatigue (tretthet)
 • hudutslett
 • hårtap
 • konstipasjon
 • følelsesløshet
 • nyrer: unormale blodprøver
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • allergisk reaksjon: hudutslett/sviende eller prikkende følelse
 • infeksjon, inkludert sepsis
 • feber
 • dehydrering
 • nyresvikt
 • hudirritasjon og kløe
 • brystsmerter
 • muskelsvekkelse
 • konjunktivitt (betente øyne)
 • uvel følelse i magen
 • smerter i buken
 • smaksforandringer
 • lever: unormale blodprøver
 • rennende øyne
 • økt hudpigmentering
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • akutt nyresvikt
 • rask hjerterytme
 • betennelse i overflaten av spiserøret (øsofagus) har vært sett med Pemetrexed medac/stråleterapi
 • kolitt (tykktarmsbetennelse, som også kan følges av blødninger fra tarm eller endetarm)
 • interstitiell pneumonitt (irritasjon av lungens luftblærer)
 • ødem (ekstra mye væske i kroppsvev, som forårsaker hevelse)
 • enkelte pasienter har fått hjerteanfall, slag eller “drypp” når de har fått Pemetrexed medac, oftest i kombinasjon med annen kreftbehandling
 • pancytopeni-kombinert lave verdier for hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater
 • strålingspneumoni (dannelse av arrvev i lungens luftblærer forbundet med strålebehandling) kan oppstå hos pasienter som har fått stråleterapi enten før, under eller etter behandling med Pemetrexed medac.
 • smerter i armer og ben, lav temperatur og misfarging er rapportert
 • blodpropper i lungens blodårer (pulmonal emboli)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) (et hudutslett som ligner alvorlig solforbrenning) som kan oppstå på hud som har blitt utsatt for strålebehandling tidligere, fra dager til år etter strålingen
 • bulløse tilstander (lidelse med blemmer i huden), inkludert Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
 • immunmediert hhemolytisk anemi (antistoffmediert ødeleggelse av røde blodlegemer)
 • hepatitt (leverbetennelse)
 • anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon)
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer)
 • hevelse i ben med smerter og rødhet
 • økt urinering
 • tørste og økt vanninntak
 • hypernatremi – økt natriuminnhold i blod
 • betennelse i huden med hevelse, smerte og rødhet, hovedsaklig i nedre ekstremiteter
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed medac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter Utløpsdato.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Tilberedt infusjonsvæske og oppløsning: Legemidlet skal brukes umiddelbart. Når det er tilberedt i henhold til bruksanvisningen er den kjemiske og fysiske bruksstabiliteten for tilberedt pemetreksed infusjonsvæske og oppløsning vist å være 24 timer ved kjøleskaptemperatur (2-8ºC).
Dette legemidlet er kun til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal behandles i henhold til lokale krav.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pemetrexed medac
Virkestoff(er) er pemetreksed.
Pemetrexed medac 100 mg: Hvert hetteglass inneholder 100 mg pemetreksed (som pemetrekseddinatriumhemipentahydrat).
Pemetrexed medac 500 mg: Hvert hetteglass inneholder 500 mg pemetreksed (som pemetrekseddinatriumhemipentahydrat).
Pemetrexed medac 1000 mg: Hvert hetteglass inneholder 1000 mg pemetreksed (som pemetrekseddinatriumhemipentahydrat).
Etter tilberedning inneholder oppløsningen 25 mg/ml pemetreksed. Det er nødvendig at helsepersonell foretar videre fortynning før legemiddelet gis.
Andre innholdsstoffer er mannitol, saltsyre og natriumhydroksid, se avsnitt 2, “Pemetrexed medac inneholder natrium”.
Hvordan Pemetrexed medac ser ut og innholdet i pakningen
Pemetrexed medac er et pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, i et hetteglass med gummipropp.
Det er et hvitt til lysegult pulver.
Hver pakning inneholder ett hetteglass med 100, 500 eller 1000 mg pemetreksed.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
tlf.: +49 4103 8006-0
faks: +49 4103 8006-100
Tilvirker
Synthon Hispania SLC/Castelló n°1, Pol. Las Salinas,
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Spania
tlf.: +34 936401516
faks: +34 936401146
Synthon, s.r.o.
Brnĕnská 32/čp. 597
67801 Blansko
Tsjekkia
tlf.: +420 516 427 311
faks: +420 516 417 350
medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland
tlf.: +49 4103 8006-0
faks: +49 4103 8006-100
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09/2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering, samt destruksjon
 1. Bruk aseptisk teknikk ved tilberedning og videre fortynning av pemetreksed til administrasjon av intravenøs infusjon.
 2. Beregn dosen og antall hetteglass med Pemetrexed medac som er nødvendig. Hvert hetteglass inneholder et overskudd med pemetreksed slik at den angitte mengde kan trekkes opp.
 3. Pemetrexed medac 100 mg:
  Tilbered 100 mg hetteglass med 4,2 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, uten konserveringsmiddel, som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Pemetrexed medac 500 mg:
  Tilbered 500 mg hetteglass med 20 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, uten konserveringsmiddel, som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Pemetrexed medac 1000 mg:
  Tilbered 1000 mg hetteglass med 40 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, uten konserveringsmiddel, som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
  Snu hvert hetteglass forsiktig opp ned til pulveret er helt oppløst. Denne oppløsningen er klar og har farge fra fargeløs til gul uten at produktets kvalitet er påvirket. pH for den tilberedte løsningen er mellom 6,6 og 7,8. Ytterligere fortynning er nødvendig.
 4. Et passende volum av den tilberedte pemetreksedoppløsningen må fortynnes ytterligere til 100 ml ved hjelp av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, uten konserveringsmiddel, og administreres som en intravenøs infusjon over 10 minutter.
 5. Pemetreksed infusjonsoppløsning som er tilberedt som beskrevet ovenfor er forlikelig med polyvinylklorid og polyolefinforede administrasjonssett og infusjonsposer. Pemetreksed er uforlikelig med oppløsningsvæsker som inneholder kalsium, inkludert laktert Ringers væske og Ringers væske.
 6. Parenterale legemidler bør inspiseres visuelt med hensyn på partikler og misfarging før de administreres. Ikke gi legemidlet dersom det observeres partikler.
 7. Pemetreksedoppløsninger er bare til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Forsiktighetsregler for tilberedning og administrasjon
På samme måte som for andre potensielt toksiske midler mot kreft, må det utvises forsiktighet i forbindelse med håndtering og tilberedning av pemetreksedoppløsning for infusjonsvæske. Det anbefales å benytte hansker. Dersom pemetreksedoppløsning kommer i kontakt med hud skal huden straks vaskes grundig med såpe og vann. Hvis pemetreksedoppløsning kommer i kontakt med slimhinner skal det skylles grundig med vann. Pemetreksed er ikke en vesikant. Det finnes ingen spesifikk antidot ved pemetreksed-ekstravasasjon. Få tilfeller av pemetreksed-ekstravasasjon er rapportert, og ble heller ikke vurdert som alvorlige av utprøveren. Ekstravasasjon skal behandles i henhold til lokal standardprosedyre for andre ikke-vesikante midler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pulmonal emboli (lungeemboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

radiation recall (radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør