Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

pemetreksed

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pemetrexed Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Pemetrexed Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pemetrexed Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Pemetrexed Fresenius Kabi er et legemiddel som brukes til behandling av kreft.
Pemetrexed Fresenius Kabi gis i kombinasjon med cisplatin, et annet legemiddel mot kreft, for behandling av ondartet pleuralt mesoteliom, en form for kreft som angriper foringen av lungene, til pasienter som ikke tidligere har fått kjemoterapi.
Pemetrexed Fresenius Kabi gis også i kombinasjon med cisplatin som innledende behandling av pasienter med langtkommen lungekreft.
Pemetrexed Fresenius Kabi kan forskrives til deg dersom du har langtkommen lungekreft og sykdommen har respondert på behandling, eller i stor grad er uforandret etter innledende kjemoterapi.
Pemetrexed Fresenius Kabi brukes også til behandling av pasienter med langtkommen lungekreft der sykdommen har utviklet seg etter at annen innledende kjemoterapi har vært benyttet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pemetrexed Fresenius Kabi
Bruk ikke Pemetrexed Fresenius Kabi:
 • dersom du er allergisk overfor pemetreksed eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer; du må slutte å amme mens du får behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi varer.
 • dersom du nylig har fått eller skal ha vaksine mot gul feber.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykehusapotek før du bruker Pemetrexed Fresenius Kabi.
Hvis du har eller tidligere har hatt nyreproblemer, skal du kontakte legen eller sykehusapoteket, fordi det kan hende at du ikke kan bruke Pemetrexed Fresenius Kabi.
Før hver infusjon skal det tas blodprøver for å vurdere om du har tilstrekkelig god nyre- og leverfunksjon, og for å kontrollere at du har høye nok verdier av blodcellemålinger til å kunne få Pemetrexed Fresenius Kabi. Legen kan bestemme at dosen skal endres eller utsette behandlingen av deg, avhengig av din generelle helsetilstand og hvis blodprøveverdiene dine er for lave. Hvis du også får cisplatin, vil legen forsikre seg om at du får tilført nok væske og at du får nødvendig behandling før og etter at du har fått cisplatin, for å unngå at du kaster opp.
Dersom du har fått eller skal få stråleterapi må du si det til legen din, fordi det kan oppstå en tidlig eller sen strålingsreaksjon ved bruk av Pemetrexed Fresenius Kabi.
Hvis du nylig er vaksinert må du si det til legen din siden dette muligens kan forårsake uheldige effekter sammen med Pemetrexed Fresenius Kabi.
Dersom du har en hjertesykdom eller tidligere har hatt hjertesykdom må du fortelle det til legen din.
Hvis du har væskeansamling rundt lungene kan legen bestemme at væsken må fjernes før du kan få Pemetrexed Fresenius Kabi.
Barn og ungdom
Pemetrexed Fresenius Kabi er ikke relevant til bruk hos barn.
Andre legemidler og Pemetrexed Fresenius Kabi
Si fra til legen om du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke medisin mot smerter eller betennelser (hevelser), som for eksempel "ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler" (NSAIDs), inkludert reseptfrie legemidler (slik som ibuprofen). Det finnes mange typer NSAID med varierende virketider. Ut ifra planlagt dato for behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi og/eller basert på nyrefunksjonen din, må legen anbefale hva slags medisiner du kan ta og når du kan ta dem. Hvis du er usikker, kan du spørre legen eller farmasøyten/apoteket om noen av legemidlene du bruker er NSAIDs.
Rådfør deg med lege eller sykehusapoteket dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet
Dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, må du si fra til legen. Bruk av Pemetrexed Fresenius Kabi skal unngås under graviditet. Legen kan fortelle deg om mulig risiko ved å bruke Pemetrexed Fresenius Kabi under graviditeten. Kvinner må bruke effektiv prevensjon under behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi.
Amming
Si fra til legen hvis du ammer.
Amming må avbrytes under behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi.
Fertilitet.
Menn rådes til ikke å gjøre en kvinne gravid under og opp til 6 måneder etter avsluttet behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi og skal derfor benytte sikker prevensjon under og i opp til 6 måneder etter behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi. Dersom du ønsker å få barn i løpet av behandlingen, eller i løpet av de første 6 månedene etter behandlingen, bør du rådføre deg med lege eller apotek. Det kan være nyttig å søke råd om lagring av sædceller før behandlingen begynner.
Kjøring og bruk av maskiner
Pemetrexed Fresenius Kabi kan gjøre at du føler deg trett. Vær forsiktig når du kjører bil eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Pemetrexed Fresenius Kabi
Dosen av Pemetrexed Fresenius Kabi er 500 mg for hver kvadratmeter kroppsoverflate. Høyden og vekten din måles for å beregne kroppsoverflaten din. Legen bruker størrelsen på arealet av kroppsoverflaten til å bestemme riktig dose til deg. Dosen kan justeres eller behandlingen utsettes avhengig av blodprøveverdiene og din generelle helsetilstand. En sykehusfarmasøyt, en sykepleier eller legen har blandet opp Pemetrexed Fresenius Kabi-pulveret med glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning, før det gis til deg.
Du får alltid Pemetrexed Fresenius Kabi som infusjon i en av venene dine. Infusjonen varer i omtrent 10 minutter.
Når Pemetrexed Fresenius Kabi gis i kombinasjon med cisplatin:
Legen eller sykehusfarmasøyten beregner dosen du trenegr ut fra din høyde og vekt. Cisplatin gis også som infusjon i en av venene dine og gis omtrent 30 minutter etter at infusjonen med Pemetrexed Fresenius Kabi er avsluttet. Infusjonen med cisplatin varer omtrent 2 timer.
Du vil vanligvis få infusjonen en gang hver tredje uke.
Andre legemidler:
Kortikosteroider: legen gir deg resept på steroid-tabletter (tilsvarende 4 mg deksametason to ganger
om dagen) som du må ta dagen før, samme dag som og dagen etter behandling med Pemetrexed Fresenius Kabi. Dette legemidlet får du for at du skal få færre og mindre alvorlige tilfeller av hudreaksjoner som du kan få i løpet av behandlingen mot kreft.
Vitamintilskudd: legen vil gi deg resept på folsyretabletter (vitaminer) eller et multivitamin som inneholder folsyre (350 til 1000 mikrogram) som du skal ta en gang daglig så lenge du får Pemetrexed Fresenius Kabi. Du må ta minst 5 doser i løpet av de syv siste dagene før første dose med Pemetrexed Fresenius Kabi. Du må fortsette å ta folsyre i 21 dager etter siste dose med Pemetrexed Fresenius Kabi. Du vil også få en injeksjon vitamin B12 (1000 mikrogram) i løpet av uken før Pemetrexed Fresenius Kabi gis, og deretter omtrent hver 9. uke (tilsvarende 3 kurer med Pemetrexed Fresenius Kabi-behandling). Vitamin B12 og folsyre gis for å redusere mulige bivirkninger av kreftbehandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må straks kontakte legen dersom du legger merke til noe av det følgende:
 • Feber eller infeksjon (vanlig): hvis du har feber på 38 °C eller høyere, svetter eller har andre tegn på infeksjon (fordi du kan ha lavere verdier av hvite blodlegemer enn normalt, noe som er svært vanlig). Infeksjonen (sepsis) kan være alvorlig og kan føre til dødsfall.
 • Hvis du begynner å få brystsmerter (vanlig) eller høy puls (mindre vanlig).
 • Hvis du får smerter, rødmer, hovner opp eller får sår i munnen (svært vanlig).
 • Allergisk reaksjon: hvis du får hudutslett (svært vanlig)/svie eller en prikkende følelse (vanlig), eller får feber (vanlig). Hudreaksjoner kan i sjeldne tilfeller være alvorlig, og kan føre til dødsfall. Ta kontakt med legen din hvis du får et alvorlig hudutslett, eller kløe, eller blemmedannelse (Steven-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • Hvis du blir trett, føler deg svak, lett blir andpusten eller hvis du er blek (fordi du kan ha lavere verdier av røde blodlegemer enn normalt, noe som er svært vanlig).
 • Hvis du har blødninger fra gummen, nesen eller munnen, eller blødninger som ikke gir seg, rødlig eller rosafarget urin, uventede blåmerker (fordi du kan ha lavere verdier av blodplater enn normalt, noe som er svært vanlig).
 • Hvis du merker plutselig åndenød, intens brystsmerte eller hoste med blodig oppspytt (uvanlig) (kan indikere en blodpropp i en blodåre i lungene).
Bivirkninger med pemetrexed kan omfatte:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Lavt antall hvite blodlegemer
Lavt hemoglobinnivå (anemi)
Lavt antall blodplater
Diaré
Oppkast
Smerter, rødhet, hevelser eller sår i munnen
Kvalme
Manglende matlyst
Tretthet (fatigue)
Hudutslett
Håravfall
Forstoppelse
Tap av følelse
Nyrer: unormale blodprøver
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 til 10 personer)
Allergisk reaksjon: hudutslett/sviende eller prikkende følelse
Infeksjon inkludert blodforgiftning
Feber
Tap av væske
Nyresvikt
Hudirritasjon og kløe
Brystsmerter
Muskelsvekkelse
Konjunktivitt (betente øyne)
Uvel følelse i magen
Smerter i buken
Smaksforandringer
Lever: unormale blodprøver
Rennende øyne
Økt hudpigmentering
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Akutt nyresvikt
Rask hjerterytme
Betennelse i overflaten av spiserøret (øsofagus) har blitt observert med pemetrexed / stråleterapi.
Kolitt (tykktarmsbetennelse, som også kan følges av blødninger fra tarm eller endetarm)
Interstitiell pneumonitt (irritasjon av lungens luftblærer)
Ødem (ekstra mye væske i kroppsvev, som forårsaker hevelse). Enkelte pasienter har fått hjerteanfall, slag eller ”drypp” når de har fått pemetrexed, oftest i kombinasjon med annen kreftbehandling.
Pancytopeni- kombinert lave verdier av hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater
Strålingspneumoni (dannelse av arrvev i lungens luftblærer forbundet med strålebehandling) kan oppstå hos pasienter som har fått stråleterapi enten før, under eller etter behandling med pemetrexed.
Smerter i armer og ben, lav temperatur og misfarging er rapportert.
Blodpropper i lungens blodårer (pulmonal emboli).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) (et hudutslett som ligner alvorlig solforbrenning) som kan oppstå på hud som har blitt utsatt for strålebehandling tidligere, fra dager til år etter strålingen.
Bulløse tilstander (lidelse med blemmer i huden); inkludert Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
Immunmediert hemolytisk anemi (antistoffmediert ødeleggelse av røde blodlegemer).
Hepatitt (leverbetennelse).
Anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon).
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer)
Hevelse i ben med smerter og rødhet.
Økt urinering
Tørste og økt vanninntak
Hypernatremi - økt natriuminnhold i blod
Betennelse i huden med hevelse, smerte og rødhet, hovedsakelig i ben.
Du kan få hvilke som helst av disse symptomene/tilstandene. Du må gi legen beskjed straks du merker noen av disse bivirkningene.
Hvis du er bekymret for noen av bivirkningene, snakk med legen.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pemetrexed Fresenius Kabi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Tilberedt infusjonsvæske og oppløsning: Legemidlet skal brukes umiddelbart. Når det er tilberedt i henhold til bruksanvisningen er den kjemiske og fysiske bruksstabiliteten for tilberedt pemetreksed oppløsning vist å være 24 timer ved kjøleskapstemperatur. For pemetreksed infusjonsvæske er den kjemiske og fysiske bruksstabiliteten vist å være 21 dager ved kjøleskapstemperatur og 7 dager ved romtemperatur.
Dette legemidlet skal ikke brukes dersom du oppdager partikler.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pemetrexed Fresenius Kabi
Virkestoffet er pemetreksed.
Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg: Hvert hetteglass inneholder 100 milligram pemetreksed.
Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg: Hvert hetteglass inneholder 500 milligram pemetreksed.
Etter tilberedning inneholder oppløsningen 25 mg/ml pemetreksed. Det er nødvendig at helsepersonell foretar videre fortynning før legemiddelet gis.
Andre innholdsstoffer er mannitol, saltsyre og trometamol.
Hvordan Pemetrexed Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Pemetrexed Fresenius Kabi er et pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, i et hetteglass.
Det er et hvitt til off white frysetørret pulver eller fast stoff.
Hver pakning inneholder ett hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1,
61352 Bad Homburg v.d.Höhe Tyskland
Tilvirker
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Pfingstweide 53
61169 Friedberg Tyskland
eller
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25, Kutno, 99-300,
Polen eller
Fresenius Kabi France- Louviers
6 rue du Rempart
Louviers, 27400 Frankrike
eller
Fresenius Kabi Oncology Plc.
Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Storbritannia
Ta kontakt med innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.02.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til det Europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Instruksjoner vedrørende bruk, håndtering og destruksjon.
 • Bruk aseptisk teknikk ved tilberedning og videre fortynning av pemetreksed til administrasjon av intravenøs infusjon.
 • Beregn dosen og antall hetteglass med Pemetrexed Fresenius Kabi som er nødvendig. Hvert hetteglass inneholder et overskudd med pemetreksed slik at den angitte mengde kan trekkes opp.
 • Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg:
  Tilbered hvert 100 mg hetteglass med 4,2 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning, noe som gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
 • Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg:
  Tilbered hvert 500 mg hetteglass med 20 ml glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning, noe gir en oppløsning med 25 mg/ml pemetreksed.
 • Snu hvert hetteglass forsiktig opp ned til pulveret er helt oppløst. Den ferdige oppløsningen er klar og har farge fra fargeløs til gul eller grønn-gul uten at produktets kvalitet er påvirket. pH av den tilberedte løsningen er mellom 6,6 og 7,8. Ytterligere fortynning er nødvendig.
 • Et passende volum av den tilberedte oppløsningen med pemetreksed må fortynnes ytterligere til 100 ml med glukose 50 mg/ml (5 %) injeksjonsvæske, oppløsning og administreres som en intravenøs infusjon over 10 minutter.
 • Pemetreksed infusjonsoppløsning som er tilberedt som beskrevet ovenfor, er forlikelig med polyvinylklorid og polyolefinforede administrasjonssett og infusjonsposer. Pemetreksed er uforlikelig med oppløsningsvæsker som inneholder kalsium, inkludert laktert Ringers væske og Ringers væske.
 • Pemetrexed Fresenius Kabi inneholder trometamol som hjelpestoff. Trometamol er uforlikelig med cisplatin, noe som resulterer i nedbrytning av cisplatin. Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler. Intravenøse slanger skal skylles etter administrering av Pemetrexed Fresenius Kabi.
 • Parenterale legemidler bør inspiseres visuelt med hensyn på partikler og misfarging før de administreres. Ikke gi legemidlet dersom det observeres partikler.
 • Oppløsninger med pemetreksed er kun til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall må destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Forsiktighetsregler for tilberedning og administrasjon:
Som for andre potensielt toksiske legemidler mot kreft må det utvises forsiktighet i forbindelse med håndtering og tilberedning av Pemetreksed oppløsning for infusjonsvæske. Det anbefales å benytte hansker. Dersom
Pemetreksed-oppløsning kommer i kontakt med hud, skal huden straks vaskes grundig med såpe og vann. Hvis pemetreksed-oppløsning kommer i kontakt med slimhinner skal det skylles grundig med vann. Gravide kvinner skal ikke håndtere legemidler som inneholder cytostatika. Pemetreksed er ikke en vesikant. Det finnes ikke spesifikke antidot ved ekstravasasjon av pemetreksed. Få tilfeller av ekstravasasjon av pemetreksed er rapportert, og disse ble ikke vurdert som alvorlige av utprøveren.
Ekstravasasjon skal behandles i henhold til lokal standard prosedyre som for andre ikke-vesikante midler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pulmonal emboli (lungeemboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

radiation recall (radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagus: Spiserør