Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

PecFent 100 mikrogram/spray nesespray, oppløsning

PecFent 400 mikrogram/spray nesespray, oppløsning

fentanyl

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva PecFent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker PecFent
 3. Hvordan du bruker PecFent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer PecFent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva PecFent er og hva det brukes motHva PecFent er
PecFent inneholder fentanyl som er et sterkt smertestillende legemiddel som kalles smertestillende opioid.
Hva PecFent brukes mot
PecFent brukes hos voksne med kreft og en type smerter som kalles ‘gjennombruddssmerter’.
 • Gjennombruddssmerter kommer plutselig.
 • De kommer selv om du har tatt din vanlige smertestillende opioidmedisin (som morfin, fentanyl, oksykodon eller hydromorfon) for å kontrollere de konstante bakgrunnssmertene.
PecFent skal kun brukes av voksne som allerede bruker andre opioidmedisiner daglig mot konstante kreftsmerter.
Hvordan PecFent virker
PecFent er en nesespray, oppløsning.
 • Når du sprayer PecFent inn i nesen din vil de svært små spraydråpene danne en tynn gel.
 • Fentanyl opptas raskt gjennom slimhinnen i nesen og går inn i blodomløpet.
 • Dette medfører at medisinen raskt kommer inn i kroppen og kan lindre dine gjennombruddssmerter.
 
2. Hva du må vite før du bruker PecFent
Bruk ikke PecFent
 • dersom du er allergisk overfor fentanyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du ikke regelmessig bruker et forskrevet opioidpreparat (f.eks. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oksykodon, petidin) hver dag på regelmessig basis i minst én uke for å kontrollere vedvarende smerte. Hvis du ikke har brukt disse legemidlene, må du ikke bruke PecFent, fordi det kan øke risikoen for at åndedrettet kan bli farlig langsomt og/eller overfladisk, eller til og med stanse (pustestans)
 • dersom du har andre kortvarige smerter enn gjennombruddssmerter
 • dersom du har et alvorlig puste- eller lungeproblem
Bruk ikke PecFent hvis noe av det ovennevnte gjelder deg. Spør lege eller apotek før du bruker PecFent hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsreglerOppbevar PecFent utilgjengelig for barn
 • Du skal oppbevare PecFent i oppbevaringsbeholderen med barnesikring når du ikke bruker det, selv om du har brukt alle 8 spraydoser. Dette fordi PecFent kan være livsfarlig hvis det tas av barn ved et uhell
Sjekk med lege eller apotek før du bruker PecFent hvis:
 • du ikke har tatt samme dose av din daglige opioidmedisin mot konstante smerter i det siste
 • du har pustevansker som astma, pipende utpust eller kortpustethet
 • du får et kraftig slag i hodet
 • du har hjerteproblemer, spesielt langsomme hjerteslag
 • du har lavt blodtrykk eller lite væske i kretsløpet
 • du har lever- eller nyreproblemer. Dette fordi det kan påvirke måten kroppen din bryter ned medisinen på
 • du tar antidepressiva eller antipsykotika, se avsnittet ‘Andre legemidler og PecFent’.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker PecFent hvis noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker på det).
 • Hvis du er idrettsutøver, kan bruk av PecFent gi positive dopingprøver.
Rådfør deg med legen mens du bruker PecFent hvis:
 • du får gjentatt neseblødning – legen kan anbefale en alternativ behandling
 • du føler at PecFent blir mindre effektiv ved behandling av episoder med gjennombruddssmerter
 • du får smerter eller økt følsomhet for smerter (hyperalgesi), som ikke responderer på en høyere dosering av legemidlet slik legen har foreskrevet
 • du tror du blir avhengig av PecFent
 • du får en kombinasjon av følgende symptomer: kvalme, oppkast, tap av appetitt, tretthet, svakhet, svimmelhet og lavt blodtrykk. Sammen kan disse symptomene være et tegn på en mulig livstruende tilstand kalt binyresvikt, en tilstand hvor binyrekjertlene ikke produserer nok hormoner
 • du noen gang har fått binyresvikt eller mangel på kjønnshormoner (androgen svikt) ved opioidbruk
Barn og ungdom
PecFent er ikke godkjent til bruk hos barn under 18 år.
Andre legemidler og PecFent
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer spesielt lege eller apotek før du bruker PecFent hvis du bruker eller nylig har brukt noen av følgende legemidler:
 • legemidler som kan gjøre deg søvnig, som sovetabletter, beroligende midler, muskelavslappende midler, legemidler mot angst og allergimedisiner (antihistaminer)
 • legemidler mot depresjon som kalles ‘monoaminoksidase (MAO)-hemmere’. Informer lege eller apotek hvis du har brukt en MAO-hemmer de siste 2 ukene før bruk av PecFent. Risikoen for bivirkninger øker dersom du tar medisiner som visse antidepressiva eller antipsykotika. PecFent kan interagere med disse medisinene, og du kan oppleve endringer i din mentale status (f.eks. sinnsbevegelse, hallusinasjoner, koma) og andre virkninger som kroppstemperatur over 38ºC, økt hjertefrekvens, ustabilt blodtrykk og overdrevne reflekser, muskelstivhet, manglende koordinasjon og/eller mage-tarm-symptomer (f.eks kvalme, oppkast, diaré). Legen din vil fortelle deg hvorvidt PecFent passer for deg.
 • nesespray til behandling av tett nese (inneholdende et slimhinneavsvellende stoff som oksymetazolin)
 • legemidler som kan påvirke måten kroppen din bryter ned PecFent på. Dette omfatter:
  • legemidler mot HIV-infeksjon (som ritonavir, nelfinavir, amprenavir og fosamprenavir)
  • legemidler mot soppinfeksjoner (som ketoconazol, itrakonazol og flukonazol)
  • legemidler mot bakterieinfeksjoner (som troleandomycin, klaritromycin og erytromycin)
  • ‘aprepitant’ – brukes mot kvalme
  • ‘diltiazem’ og ‘verapamil’ – brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer
  • andre smertestillende legemidler som kalles partielle agonister/antagonister, som buprenorfin, nalbufin, pentazocin. Du kan få symptomer på et abstinenssyndrom (kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelving og svetting) når du bruker disse legemidlene
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker PecFent hvis noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker på det).
Bruk ikke andre typer nesespray før minst 15 minutter etter bruk av PecFent.
Inntak av PecFent sammen med mat, drikke og alkohol
 • Drikk ikke alkohol mens du bruker PecFent. Det kan øke faren for å få alvorlige bivirkninger.
 • Drikk ikke grapefruktjuice mens du bruker PecFent. Det kan påvirke måten kroppen din bryter ned PecFent på.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Bruk ikke PecFent hvis du er gravid eller kan være gravid, hvis ikke legen har bedt deg gjøre det.
 • Bruk ikke PecFent ved fødsel. Dette fordi det kan medføre pustevansker hos barnet.
 • Bruk ikke PecFent hvis du ammer. Dette fordi legemidlet kan gå over i morsmelk og gi bivirkninger hos barn som ammes.
 • Du skal ikke begynne å amme før 5 dager etter siste dose av PecFent.
Kjøring og bruk av maskiner
 • Spør legen om det er trygt for deg å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner etter bruk av PecFent.
 • Du kan bli søvnig eller svimmel eller få synsproblemer etter bruk av PecFent. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner hvis du opplever dette.
 • Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan legemidlet påvirker deg.
PecFent inneholder propylparahydroksybenzoat (E 216)
PecFent kan forårsake allergiske reaksjoner (eventuelt etter en stund), og unntaksvis luftveisspasmer (hvis du ikke bruker nesesprayen riktig).
 
3. Hvordan du bruker PecFent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
PecFent finnes i to forskjellige styrker: en sprayflaske med 100 mikrogram og en sprayflaske med 400 mikrogram. Sjekk at du bruker den styrken legen din har forskrevet til deg.
Hvor mye du skal bruke
 • en dose til behandling av en episode med gjennombruddssmerter kan være 1 spray eller 2 sprayer (én i hvert nesebor). Legen forteller deg hvor mange sprayer (1 eller 2) du skal bruke til behandling av en episode med gjennombruddssmerter
 • bruk ikke mer enn den dosen legen har forskrevet ved en enkeltepisode med gjennombruddssmerter
 • bruk ikke PecFent mer enn 4 ganger daglig
 • vent minst 4 timer før du tar neste dose med PecFent
Startdose
 • startdosen er 100 mikrogram
 • dette er én spray i ett nesebor av sprayflasken med 100 mikrogram
 • se ‘Bruk av PecFent-flasken’ for instrukser om hvordan en dose skal tas
Finne den riktige dosen
 • legen hjelper deg deretter å finne den riktige dosen for å lindre dine gjennombruddssmerter. Det er veldig viktig å følge legens instrukser
 • fortell legen om smertene dine og hvordan PecFent virker. Legen avgjør om PecFent-dosen må endres
 • du må ikke endre dosen selv
Når du har funnet den riktige dosen
 • informer legen hvis PecFent-dosen ikke lindrer dine gjennombruddssmerter. Legen avgjør om dosen må endres. Du må ikke selv endre dosen av PecFent eller andre smertestillende medisiner
 • informer legen med det samme hvis du får mer enn 4 daglige episoder med gjennombruddssmerter. Legen kan endre medisinen du bruker mot konstante smerter. Når de konstante smertene er under kontroll igjen, kan legen endre PecFent-dosen
Spør legen hvis du er usikker på hva som er riktig dose eller hvor mye PecFent du skal bruke.
Bruk av PecFent-flaskenInstrukser for åpning og lukking av beholderen med barnesikring
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring av PecFent-flasken til bruk
Før du tar i bruk en ny PecFent-flaske må du klargjøre den til bruk. Det kalles klargjøring.
Følg instruksene nedenfor for å klargjøre flasken:
 1. En ny PecFent-flaske har to røde streker i målevinduet i flaskens hvite plasttopp (figur 1 og figur 3a).
 2. Ta den klare beskyttelseshetten av plast av tuten (figur 1).
 3. Rett nesesprayen bort fra deg (og andre personer).
 4. Hold PecFent nesespray rett opp med tommelen mot bunnen av flasken og peke- og langfingeren på fingergrepet på hver side av tuten (figur 2).
 5. Press fingergrepet hardt ned til du hører et ”klikk” og slipp grepet (figur 2). Du vil høre et ”klikk” til, og det skal nå være én stor rød søyle i målevinduet (figur 3b).
 6. Gjenta trinn 5 tre ganger. Når du gjentar trinn 5, vil den røde søylen bli mindre og mindre til du ser en grønn søyle i målevinduet (figur 3b–e). Den grønne søylen betyr at PecFent nesespray er klar til bruk.
 7. Tørk av tuten med et papir og skyll papiret ned i toalettet.
 8. Sett på beskyttelseshetten hvis du ikke skal bruke medisinen med det samme. Sett PecFent-flasken i oppbevaringsbeholderen med barnesikring. Når du har klargjort PecFent-flasken må du ta den i bruk innen 5 dager. Hvis PecFent ikke har vært brukt på 5 dager, skal det klargjøres på nytt ved å spraye én gang.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk av PecFentPecFent skal kun brukes som spray i neseborene.
 1. Sjekk at det er en grønn søyle eller et tall i målevinduet (figur 4). Dette bekrefter at PecFent-flasken er klargjort (se ‘Klargjøring av PecFent-flasken til bruk’ over).
 2. Puss nesen hvis du føler behov for det.
 3. Sitt med hodet rett.
 4. Ta beskyttelseshetten av tuten.
 5. Hold PecFent-flasken med tommelen mot bunnen av flasken og peke- og langfingeren på fingergrepet (figur 4).
 6. Stikk tuten et kort stykke (ca. 1 cm) inn i neseboret. La den peke inn mot neseveggen. Dette vil gjøre at flasken står litt på skrå (figur 5).
 7. Lukk det andre neseboret med en finger fra den andre hånden (figur 5).
 8. Trykk fingergrepet hardt ned slik at PecFent sprayes inn i neseboret. Slipp grepet når du hører et klikk. Merk: Det er ikke sikkert du merker at det skjer noe i nesen – ikke tro at dette betyr at sprayen ikke virker – stol på klikket og målevinduet.
 9. Pust lett inn gjennom nesen og ut gjennom munnen.
 10. Tallet i målevinduet vil øke etter hver bruk og vise hvor mange sprayer som er brukt.
 11. Hvis legen har foreskrevet en spray til, gjenta trinn 5 til 9, og bruk det andre neseboret.
  Bruk ikke mer enn den dosen legen forskriver til behandling av en smerteepisode.
 12. Sett flasken tilbake i beholderen med barnesikring etter hver gangs bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn (figur 6)
 13. Bli sittende i minst 1 minutt etter bruk av nesespray.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Antall spraydoser i PecFent-flasken
Det er 8 fullstendige spraydoser i hver PecFent-flaske.
 • Etter første spray vil tallet 1 komme fram i displayet. Dette vil øke hver gang sprayen brukes.
 • Når du ser et rødt 8-tall i displayet, er flasken oppbrukt og du kan ikke lenger få en fullstendig spraydose ut av den.
Destruksjon av ubrukt PecFent
 • Hvis du kan se et annet tall enn 8 i displayet, har du IKKE brukt opp alle 8 spraydosene i flasken. Det finnes fremdeles spraydoser med PecFent igjen i flasken.
 • Du må tømme de gjenværende dosene av PecFent fra flasken ved å rette nesesprayen bort fra deg (og andre personer) og trykke ned og slippe opp fingergrepet til det røde tallet "8" vises i displayet.
Når du ser tallet "8" i displayet, finnes det fremdeles legemiddel igjen i flasken som må tømmes.
 • Du må trykke ned og slippe opp fingergrepet fire ganger til mens du retter nesesprayen bort fra deg (og andre personer).
 • Du kjenner noe økt motstand når du trykker ned, og fingergrepet flytter seg bare litt.
 • Du hører IKKE et klikk når du trykker ned.
 • Telleren blir værende på tallet "8".
 • Sett beskyttelseshetten tilbake på sprayflasken.
 • Sett flasken tilbake i beholderen med barnesikring.
 • Rådfør deg med ditt lokale apotek om hvordan du skal kaste tomme flasker (se ‘Hvordan du oppbevarer PecFent’)
Hvis PecFent nesespray er blokkert eller ikke sprayer riktig
 • Hvis sprayen er blokkert, rett sprayen bort fra deg (og andre personer) og trykk pumpen hardt ned. Dette bør fjerne blokkeringer.
 • Hvis nesesprayen fortsatt ikke virker riktig, kast den defekte flasken og klargjør en ny. Fortell legen hva som har skjedd. Prøv aldri å fikse nesesprayen selv eller ta den fra hverandre. Dette fordi den kan gi feil dose.
Kast PecFent-flasken og ta i bruk en ny hvis:
 • Det er 60 dager eller mer siden du klargjorde eller tok i bruk flasken
Dersom du tar for mye av PecFent
 • Hvis du tar for mye av PecFent kan du bli søvnig, kvalm, svimmel eller få langsomt eller flat åndedrett. I alvorlige tilfeller kan inntak av for mye PecFent også medføre koma. Ring omgående etter ambulanse eller be noen andre gjøre det hvis du blir veldig svimmel, veldig søvnig eller får langsomt eller flat åndedrett.
Dersom du avbryter behandling med PecFent
Hvis du ikke lenger har gjennombruddssmerter skal du rådføre deg med legen før du slutter med PecFent og følge legens råd. Du skal imidlertid fortsette å ta den andre opioidmedisinen til behandling av de konstante smertene. Det kan være nødvendig at legen sjekker dosen.
Du kan få abstinenssymptomer tilsvarende de mulige bivirkningene av PecFent når du slutter med PecFent. Kontakt legen dersom du får abstinenssymptomer. Legen vurderer om du trenger medisin for å redusere eller få bort abstinenssymptomene.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ring omgående etter ambulanse eller be noen andre gjøre det hvis du:
 • blir veldig svimmel eller vil besvime
 • blir veldig søvnig
 • får langsomt eller flat åndedrett
 • får kald, klam hud, blir blek, har svak puls eller andre tegn på sjokk
Ring omgående etter ambulanse hvis du eller en omsorgsperson registrerer noen av bivirkningene over.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • ikke vite hvor man er (desorientering)
 • smaksforandringer
 • svimmelhet
 • kvalme eller oppkast
 • søvnighet, hodepine
 • neseblødning, ubehag i nesen, rennende nese
 • forstoppelse
 • kløende hud
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • luftveisinfeksjon
 • smertefull, sår eller betent svelg eller nese
 • hoste, nysing, snue eller forkjølelse, endringer i væske som produseres i nesen
 • allergisk reaksjon, utslett
 • tap av eller økt appetitt, vektøkning
 • uttørring, tørste
 • feilbruk av medisinen
 • se eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner/delirium), forvirring
 • depresjon, angst, sløvhet eller nervøsitet
 • manglende konsentrasjon eller økt aktivitet
 • hukommelsestap
 • oppstemthet
 • lavere oppmerksomhet eller årvåkenhet, bevissthetstap
 • kramper (anfall)
 • muskelkramper eller skjelving
 • smakstap, tap av eller endret luktesans
 • talevansker
 • blå hudfarge
 • kraftig svimmelhet, fall, ubehag
 • varmeregulering og kretsløp fungerer ikke riktig, hetetokter eller feber, frysninger, kraftig svetting
 • hevelse i bløtvev
 • lavt blodtrykk
 • luftveisblokkering
 • kortpustethet
 • skjedeblødning
 • hull i tarmene eller betennelse i mageslimhinnen
 • nummenhet eller prikking i munn, tunge eller nese, eller andre tungeproblemer, munnsår, munntørrhet
 • diaré
 • brekninger, magesmerter, fordøyelsesbesvær
 • såre eller smertefulle ledd
 • vannlatingsvansker eller manglende vannlatingsevne
 • brystsmerter
 • tretthet eller svakhet, bevegelsesvansker
 • blodforandringer (vises ved laboratorieprøver)
 • økt blodsukkernivå
 • protein i urinen
Andre bivirkninger (hyppighet ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • alvorlige pustevansker
 • rødming
 • søvnløshet
 • abstinenssyndrom (kan vises som noen av følgende bivirkninger, kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelving og svetting)
 • legemiddelavhengighet
 • legemiddelmisbruk
Langvarig behandling med fentanyl under graviditet kan forårsake abstinenssymptomer hos nyfødte, som kan være livstruende (se avsnitt 2).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer PecFentOppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn. PecFent kan være livsfarlig hvis det tas av barn ved et uhell.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Skal ikke fryses.
 • Oppbevar flasken i beholderen med barnesikring for å beskytte den mot lys.
 • Oppbevar alltid PecFent-flasken i beholderen med barnesikring, selv når den er oppbrukt.
 • Skal ikke brukes i mer enn 60 dager etter første gangs bruk (klargjøring eller bruk til behandling av en episode med gjennombruddssmerter)
 • PecFent som har gått ut på dato eller som det ikke lenger er bruk for kan inneholde nok medisin til å være skadelig for andre personer, spesielt barn. PecFent skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Uønsket PecFent bør destrueres så snart som mulig i henhold til anvisningene under Destruksjon av ubrukt PecFent. Tomme flasker skal settes i beholder med barnesikring og kastes ved levering til apotek eller i overensstemmelse med lokale krav.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av PecFent
Virkestoff er fentanyl.
 • PecFent 100 mikrogram/spray nesespray, oppløsning
  Hver ml oppløsning inneholder 1000 mikrogram fentanyl (som sitrat).
  1 spray (100 mikroliter) inneholder 100 mikrogram fentanyl (som sitrat).
 • PecFent 400 mikrogram/spray nesespray, oppløsning
  Hver ml oppløsning inneholder 4000 mikrogram fentanyl (som sitrat).
  1 spray (100 mikroliter) inneholder 400 mikrogram fentanyl (som sitrat).
Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er pektin (E 440), mannitol (E 421), fenyletanol, propylparahydroksybenzoat (E 216), sukrose, renset vann og saltsyre eller natriumhydroksid til pH-justering.
Hvordan PecFent ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlet er en klar eller nesten klar, fargeløs nesespray, oppløsning. Den er i en flaske av klart glass, påsatt en målepumpe. Pumpen har en spraydoseteller som lager et klikk, slik at du kan høre og se at spraydosen er kommet ut, og har en beskyttelseshette. Etter at PecFent-flasken er klargjort (til bruk) gir den 8 fullstendige spraydoser. Hver PecFent-flasken leveres i en beholder med barnesikring.
PecFent-flasker i beholdere med barnesikring leveres i esker med 1, 4 eller 12 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2,
2132NP Hoofddorp
Nederland
Tilvirker
L.Molteni & C dei F. LLi Alitti Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67 Tosco Romagnola,
Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (FI)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme