Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

PARAMAX Comp tabletter

paracetamol og kodein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du upplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva PARAMAX Comp er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker PARAMAX Comp
 3. Hvordan du bruker PARAMAX Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer PARAMAX Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva PARAMAX Comp er, og hva det brukes mot
PARAMAX Comp er et kombinasjonspreparat som inneholder kodein og paracetamol. Brukes ved behandling av moderate til sterke smerter hos voksne.
PARAMAX Comp kan brukes hos barn i alderen 12 år eller eldre til kortvarig lindring av moderate smerter, som ikke lindres med andre smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen alene.
Dette produktet inneholder kodein. Kodein tilhører en gruppe legemidler som kalles opioide analgetika, som virker smertestillende.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker PARAMAX Comp
Bruk ikke PARAMAX Comp:
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller kodein eller noen et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse (hepatitt)
 • til smertelindring hos barn og ungdom (i alderen 0-18 år) etter at de har fjernet mandler eller falske mandler på grunn av pustebesvær under søvn (obstruktiv søvnapnésyndrom)
 • hvis du vet at du svært raskt omdanner kodein til morfin
 • hvis du ammer
Adversel og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker PARAMAX Comp.
Rådfør deg med lege før du igangsetter behandlingen:
 • dersom du har nedsatt lever og/eller nyrefunksjon.
 • dersom du har redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein.
 • dersom du bruker PARAMAX Comp over lang tid eller i høye doser
 • ved behandling av febertilstander hos barn. Behandlingen bør helst være kortvarig.
 • Risiko for tilvenning ved bruk av kodein.
Et enzym omdanner kodein til morfin i leveren. Morfin er det stoffet som forårsaker smertelindringen. Noen mennesker har en variant av dette enzymet som kan påvirke mennesker på forskjellige måter. Hos noen mennesker dannes ikke morfin eller det dannes kun i svært små mengder, og gir ikke tilstrekkelig smertelindring. Andre mennesker har større sannsynlighet for å få alvorlige bivirkninger fordi det dannes svært store mengder morfin. Hvis du opplever noen av de nedenstående bivirkningene skal du avbryte behandlingen med dette legemidlet og søke medisinsk hjelp umiddelbart: langsom eller overfladisk pust, forvirring, søvnighet, små pupiller, kvalme, oppkast, forstoppelse, manglende appetitt.
Barn og ungdom
Bruk hos barn og ungdom etter operasjon
Kodein skal ikke brukes til smertelindring hos barn og ungdom etter at de har fjernet mandlene eller falske mandler på grunn av pustebesvær under søvn (obstruktiv søvnapnésyndrom)
Bruk hos barn med pustebesvær
Kodein anbefales ikke til barn med pusteproblemer da symptomene på morfinforgiftning kan bli verre hos disse barna.
Andre legemidler og PARAMAX Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kodein forsterker den sentrale dempende effekten av alkohol, sovetabletter og beroligende midler og lignende produkter.
Ved langvarig behandling med høye doser paracetamol kan effekten av for eksempel blodfortynnende tabletter (warfarin) endres. Kolestyramin og kolestipol (midler som øker utskillelsen av gallesyre) reduserer opptaket av paracetamol. Paracetamol bør tas en til flere timere før, eller flere timer etter kolestyramin og kolestipol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
PARAMAX Comp anbefales kun for kortvarig bruk i lave doser under graviditet. PARAMAX Comp bør kun brukes hvis fordelene oppveier ulempene. PARAMAX Comp skal ikke brukes mens du ammer. Kodein og morfin går over i morsmelken og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør bil eller bruk maskiner når du tar PARAMAX Comp. Preparatet påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker PARAMAX CompNår og hvordan du skal ta PARAMAX Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne:
Den vanlige dosen er 1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet
Bruk av PARAMAX Comp hos barn och ungdom
Barn i alderen 12 år til 18 år:
Barn 12 år eller eldre bør ta 1 tablett PARAMAX Comp maksimalt hver 6.time etter behov. Ta ikke mer enn 4 tabletter totalt i løpet av 24 timer.
PARAMAX Comp bør ikke brukes i mer enn 3 dager hos barn. Hvis smertene fortsetter etter 3 dager. Hvis smertene fortsetter etter 3 dager bør du rådføre deg med legen din.
PARAMAX Comp bør ikke tas av barn under 12 år på grunn av risiko for alvorlige pusteproblemer.
Dersom du tar for mye av PARAMAX Comp
Symptomer: Kodein: Sentral stimulering, kramper hos barn, dessuten oppkast, døsighet, hemmet åndedrett, cyanose og til slutt koma. Paracetamol: Leversvikt etter store overdoser.
Behandling: Kodein: Symptomatisk behandling. Naloxon er motgift. Paracetamol: Symptomer kan opptre etter 2 dagers latens eller mer. Motgift bør derfor gis så raskt som mulig for å forhindre leverskade. Symptomatisk behandling i kombinasjon med krampeløsende behandling og stimulering av luftveier.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta PARAMAX Comp
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 pasient av 100):
Generelle lidelser: Tretthet.
Gastrointestinale sykdommer: Forstoppelse, kvalme,
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 pasient av 100):
Sykdommer i lever og galleveier: Galleveiskramper hos disponerte pasienter.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hps mindre enn 1 pasient av 1000):
Generelle lidelser: Allergiske reaksjoner som f.eks hudutslett/elveblest, rødhet i huden.
Sykdommer i lever og galleveier: Forhøyede leverenzymverdier.
Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Lavt antall blodplater (trombocytopeni), lavt antall hvite blodlegemer (leukopeni), lavt antall røde blodlegemer (hemolytisk anemi).
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer PARAMAX Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisteren etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skall kaste legemidler som ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av PARAMAX Comp
 • Virkestoffer er paracetamol 500 mg og kodeinfosfathemihydrat 30 mg.
 • Andre innholdsstoffer ermikrokrystallinsk cellulose, povidon, stearinsyre og magnesiumstearat.
Hvordan PARAMAX Comp ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, kapselformede tabletter med delestrek, bredde 7,5 mm, lengde 18 mm.
Plastboks med 10, 20, 30, 50 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8,
13500 Hämeenlinna,
FINLAND
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.04.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.