Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paralen 250 mg/250 mg/50 mg tabletter

acetylsalisylsyre/paracetamol/koffein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3- 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paralen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paralen
 3. Hvordan du bruker Paralen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paralen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Paralen er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Paralen er et smertestillende (analgetisk), febernedsettende og betennelsesdempende legemiddel (ikke- steroid antiinflammatorisk middel/analgetikum).
Paralen inneholder tre virkestoffer: acetylsalisylsyre, paracetamol og koffein.
Acetylsalisylsyre lindrer smerte, er febernedsettende og betennelsesdempende. Paracetamol lindrer smerte og virker febernedsettende. Koffein motvirker symptomer på utmattelse og fremmer mental motivasjon og ytelse. Det forkorter også tiden til acetylsalisylsyre og paracetamol begynner å virke, samtidig som det forsterker effekten deres.
Denne kombinasjonen av virkestoffer har additiv effekt som smertestillende og febernedsettende legemiddel. Derfor reduserer denne kombinasjonen mengden smertestillende legemidler som trengs.
Paralen kan brukes av voksne og barn over 12 år til behandling av:
 • Mild til moderat hodepine
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3-4 dager.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Paralen
Bruk ikke Paralen dersom du:
 • er allergisk overfor paracetamol, acetylsalisylsyre, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • er allergisk overfor salisylater eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (smertestillende, febernedsettende eller betennelsesdempende) som kan manifesteres som astma, hevelse i slimhinnene i nesen (polypper i nesen), hevelse i ansikt, tunge eller strupehodet (angioødem) eller utslett på huden (urtikaria),
 • har sår i mage-tarmkanalen,
 • har alvorlig lever-, nyre- eller hjertelidelse,
 • har økt blødningstendens (f.eks. hemofili),
 • bruker metotreksat (legemiddel mot revmatoid artritt, psoriasis eller ulike typer kreft) med dosering på 15 mg eller mer, per uke,
 • er i siste trimester av graviditeten,
 • ditt barn er under 12 år,
 • er under 17 år og har en virussykdom med feber (se avsnitt 3 «Bruk av Paralen hos barn og ungdom»).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paralen dersom du:
 • har bronkial astma (problemer med pusten), høysnue, hevelse i neseslimhinnen (polypper i nesen) eller andre allergier,
 • har eller har hatt sår i mage-tarmkanalen,
 • har eller har hatt mage eller tarmproblemer, blødning (blod eller mørke kaffegrutlignende partikler i oppkast, blod i avføringen eller svart tjærelignende avføring) eller perforasjoner (hull i tarmen),
 • har nyre-, hjerte- eller leverproblemer (f. eks. kronisk alkoholmisbruk eller betennelse i leveren),
 • har arvelig glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel eller Gilberts syndrom,
 • har en overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreoidisme),
 • skal gjennomgå en operasjon eller kirurgisk inngrep (inkludert for eksempel uttrekking av tenner),
 • har urinsyregikt (hos noen pasienter kan bruk av acetylsalisylsyre utløse anfall av urinsyregikt),
 • har mastocytose (en immunsykdom).
Kontakt lege øyeblikkelig hvis tegn på infeksjon kommer tilbake eller blir verre mens du tar dette legemidlet.
Jevnlig bruk av smertestillende legemidler kan føre til permanent nedsatt nyrefunksjon med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati).
Paralen kan påvirke resultatet av enkelte laboratorietester. Informer helsepersonell om at du bruker Paralen før du tar blodprøver, urinprøver eller andre laboratorietester.
Du bør unngå ofte bruk av smertestillende legemidler dersom du lider av:
 • sukkersyke (diabetes mellitus),
 • alkoholisme,
 • dehydrering (væsketap f.eks pga. diaré, varmt vær, hard fysisk trening med mye svetting),
 • kronisk lavt blodtrykk,
 • alvorlige skader,
 • hvis du er under behandling for revmatisme.
Langtidsbehandling/misbruk
Bruk av høye doser Paralen over lang tid, ikke i henhold til instruksjonene, kan forårsake hodepine som ikke lar seg behandle med økte doser av dette legemidlet. I slike tilfeller må du avslutte bruken av dette legemidlet og rådføre deg med lege.
Andre legemidler og Paralen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Paralen sammen med andre smertestillende eller febernedsettende legemidler som også inneholder paracetamol eller acetylsalisylsyre.
Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet hvis du også bruker noe av det følgende:
 • metotreksat (mot revmatoid artritt, psoriasis eller forskjellige krefttyper, se avsnitt 2 «Bruk ikke Paralen dersom du»).
 • legemidler forbundet med blødningsrisiko, som legemidler som forhindrer koagulasjon av blodet (f. eks. kumarinderivater - warfarin, heparin), platehemmende legemidler slik som tiklopidin, legemidler som løsner opp blodpropp (trombolytiske midler).
 • ikke-steroide antiinflammatoriske midler (brukt som smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende), slik som ibuprofen.
 • legemidler til behandling av sukkersyke.
 • legemidler til behandling av søvnvansker.
 • legemidler mot epilepsi (f. eks. valproat, lamotrigin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramat).
 • legemidler mot depresjon eller andre psykiske problemer (fluvoksamin og andre selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer), litium, klozapin).
 • legemidler mot urinsyregikt (probenecid, sulfin-pyrazon, benzbromaron).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • hjertemedisin (digoksin).
 • blodtrykksmedisin.
 • noen antibiotika eller legemidler mot soppinfeksjon (kloramfenikol, rifampicin, antibiotika av typen kinoloner f.eks. ciprofloksacin eller norfloksacin, flukloksacillin).
 • steroidhormoner (kortikosteroider).
 • legemidler til behandling av lavt stoffskifte (levotyroksin).
 • legemidler som reduserer magetømming (propantelin).
 • legemidler til behandling av kvalme og oppkast (metoklopramid, domperidon).
 • slimhinneavsvellende forkjølelseslegemidler som inneholder fenylpropanolamin eller substanser i efedringruppen.
 • legemidler mot bronkialastma og pustebesvær (teofyllin).
 • legemidler mot magesår (cimetidin).
 • sympatomimetika.
 • p-piller.
 • legemidler mot alkoholisme (disulfiram).
 • zidovudin (behandling av HIV-infeksjon).
 • isoniazid (behandling av tuberkulose).
 • legemidler som reduserer nivået av fettstoffer i blodet (kolestyramin).
 • legemidler som forhindrer avstøtning av organ etter transplantasjon (ciklosporin, takrolimus).
 • andre legemidler som kan ha skadelig effekt på leveren.
 • vaksine mot vannkopper i løpet av de siste 6 ukene.
 • legemidler mot grønn stær (acetazolamid).
 • nikorandil (legemiddel mot brystsmerter (angina pectoris)).
 • tenofovir (legemiddel til behandling av HIV-infeksjon eller kronisk hepatitt B).
Inntak av Paralen sammen med mat, drikke og alkohol
Ta Paralen til et måltid dersom du opplever at Paralen gir fordøyelsesbesvær. Unngå alkohol mens du tar dette legemidlet.
Reduser inntaket av legemidler, mat og drikke som inneholder koffein når du tar Paralen. For stort inntak av koffein kan føre til nervøsitet, rastløshet og hjertebank.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du må ikke bruke Paralen under graviditetens 3 siste måneder.
I de første 6 månedene av graviditeten må du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet. Bruk ikke dette legemidlet med mindre det er ved direkte råd fra legen. Dersom du blir rådet til å bruke dette legemidlet i graviditetens første 6 måneder, bør du bruke lavest mulig dose som reduserer smerten og bruke det i kortest mulig periode. Snakk med legen din dersom smerten ikke avtar eller dersom du må ta legemidlet oftere.
Dersom du ammer skal du ikke ta Paralen over en lengre periode eller i høye doser.
Dette legemidlet tilhører en gruppe medisiner som kan gjøre det vanskeligere for kvinner å bli gravid. Denne effekten er reversibel ved behandlingsstopp.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du opplever bivirkninger som søvnighet, synsforstyrrelser eller balanseforstyrrelser.
Paralen inneholder laktose
Dersom du har blitt fortalt av legen din at du har intoleranse overfor enkelte typer sukker bør du rådføre deg med legen før du bruker dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Paralen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis ikke annet er forskrevet av lege, er den anbefalte dosen for voksne og barn over 12 år 1- 2 tabletter tatt med minst 4 timers mellomrom opptil 3 ganger i døgnet ved behov.
 • Maksimal dose skal ikke overstige 6 tabletter pr. døgn.
 • Tablettene bør løses opp i en liten mengde væske eller svelges hele (ikke tygges) med en tilstrekkelig mengde væske.
 • Ta ikke dette legemidlet i mer enn 3-4 dager med mindre du har rådført deg med lege eller farmasøyt.
Bruk hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Rådfør deg med lege angående dosejustering før du bruker dette legemidlet. Etter å ha vurdert din helsetilstand kan legen foreslå en lavere dose eller mer enn 4 timer mellom hver gang du tar en dose.
Bruk av Paralen hos barn og ungdom
Dette legemidlet er ment for bruk hos ungdom over 12 år. Paralen skal ikke brukes til behandling av virussykdommer ledsaget av feber (f. eks. vannkopper) hos barn og ungdom under 17 år.
Dersom et barn eller en ungdom får følgende symptomer samtidig som de har en febersykdom,
kontakt lege eller dra til sykehuset øyeblikkelig:
 • oppkast.
 • hodepine.
 • nedsatt bevissthet.
Dette kan være tegn på Reyes syndrom, en sjelden men av og til dødelig sykdom som krever øyeblikkelig medisinsk behandling.
Dersom du tar for mye av Paralen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Gjør dette selv om du (eller barnet)
føler dere bra fordi det finnes en risiko for forsinket alvorlig leverskade. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Paralen
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose så fort du kommer på det, men la det gå minst 4 timer mellom hver dosering. Ta ikke mer enn 6 tabletter pr. døgn.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk lege straks dersom du opplever noe av det følgende:
 • anafylaktisk sjokk (en svært alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som svimmelhet, nedsatt bevissthet, pusteproblemer, opphovning av tunge og luftrør, blåfarging av huden osv.)
 • angioødem (plutselig opphovning i vevet under hudoverflaten).
 • tegn på infeksjon som kommer tilbake eller blir verre.
 • alvorlige hudutslett (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, akutt generalisert eksantematøs pustulose) er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Disse reaksjoner kan omfatte sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer, samt konjunktivitt (røde og hovne øyne). De alvorlige utslettene kan innledes med feber, hodepine, verking i kroppen (influensalignende symptomer). Utslettet kan utvikles til omfattende blemmer og hudavskalling.
 • blødninger fra mage eller tarm (slik som oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller magesmerter).
Følgende liste over bivirkninger inkluderer også bivirkninger hos pasienter som har stått på langvarig behandling med høye doser acetylsalisylsyre (ett av virkestoffene i Paralen) mot revmatisme.
Sannsynligheten for bivirkninger i mage-tarm er større når Paralen brukes i høye doser.
Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • nervøsitet, svimmelhet;
 • magesmerter, mageknip, fordøyelsesbesvær, kvalme, oppkast, halsbrann;
 • okkult blødning (blod i avføring som ikke er synlig, men som påvises ved hjelp av tester).
Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer)
 • svært raske og ujevne hjerteslag (hjertebank);
 • allergiske hudreaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner som kløe og utslett);
 • diaré.
Sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer)
 • følelse av rastløshet (agitasjon), skjelving (tremor), følelse av svimmelhet eller at rommet spinner (vertigo), ubehag (generell følelse av å være uvel);
 • raskere hjerteslag (takykardi);
 • overfølsomhetsreaksjon som kan inkludere kortpustethet, lavt blodtrykk, sjokk, opphovning, rødhet på huden eller alvorlige hudreaksjoner inkludert erythema multiforme;
 • betennelse i spiserøret, sår i mage eller tarm;
 • unormalt mye svetting (hyperhidrose);
 • blødning som kan føre til anemi (reduksjon i antall røde blodlegemer med symptomer som uvelfølelse, blek hud, trøtthet osv.);
 • endret leverfunksjon, som kan vises i blodprøver.
Svært sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer)
 • følelse av nervøsitet, skjelving og svetting og som kan være tegn på lavt blodsukker (hypoglykemi);
 • hull (perforasjoner) eller rifter i fordøyelseskanalen;
 • nedsatt nyrefunksjon;
 • endringer i antall blodlegemer (symptomer inkluderer smertefrie, runde, purpurfargede flekker på størrelse med et knappenålshode på huden, noen ganger gruppert i større flekker, blødning i tannkjøtt, neseblødning eller blåmerker selv etter små skader, uvelhet, svakhet eller økt infeksjonsrisiko);
 • pustebesvær eller hvesing (bronkospasme) hos pasienter som reagerer allergisk på medisiner mot smerte, feber og betennelse.
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastslås ut fra tilgjengelige data)
 • blodforstyrrelser (endringer i blodverdier, for eksempel redusert antall røde og hvite blodlegemer eller blodplater. Blodforstyrrelsene kan vises som blødning i huden – uten smerte, runde og små lilla prikker på huden, noen ganger gruppert til større flekker, tannkjøttblødning, neseblod, får lett blåmerker ved mindre slag, økt mottagelighet for infeksjon, utmattelse, hodepine, forlenget blødningstid som kan vare i 4-8 dager etter bruk av Paralen), redusert produksjon av blodceller i benmargen;
 • hodepine, trøtthet, forvirring
 • nedsatt syn, nedsatt hørsel eller ringing i ørene;
 • betennelse i mage, tynntarm eller tykktarm;
 • leverbetennelse, som kan føre til akutt leversvikt, leverskade;
 • langvarig leverbetennelse som forsaker gulfarging av hud og øyne (kronisk hepatitt);
 • Nyresvikt;
 • lokalisert hudutslett;
 • innvendige blødninger i hodeskallen som kan være dødelig, spesielt hos eldre;
 • betennelse i blodkar (vaskulitt);
 • blødning som kan være dødelig;
 • akutt betennelse i bukspyttkjertelen under en allergisk reaksjon;
 • væske i lungene (ved langtidsbruk av Paralen og i sammenheng med en overfølsomhetsreaksjon).
Enkelttilfeller av forverring av infeksjonsrelaterte betennelser har blitt beskrevet i forbindelse med bruk av enkelte legemidler mot smerte, feber og betennelse (NSAIDs, en legemiddelgruppe som også Paralen tilhører).
Koffeinet i dette legemidlet kan gi søvnløshet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Paralen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paralen
Virkestoffer er acetylsalisylsyre, paracetamol og koffein. Hver tablett inneholder 250 mg acetylsalisylsyre, 250 mg paracetamol og 50 mg koffein.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, kolloidal vannfri silika og stearinsyre.
Hvordan Paralen ser ut og innholdet i pakningen
Paralen er hvite til nesten hvite bikonvekse avlange tabletter, 16 x 8 mm, uten delestrek. Tablettene er pakket i blisterbrett av ugjennomsiktig polyvinylkloridfolie dekket med polyvinylidenkloridplast og aluminiumsfolie, eller i blisterbrett av ugjennomsiktig polyvinylkloridfolie dekket med polyvinylidenkloridplast og aluminium/papir foliedeksel. Ytterpakningen er en sammenleggbar papireske.
Pakningsstørrelser: 10, 12, 20, 24 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker:
S.C. Zentiva S.A., B-dul. Theodor Pallady nr. 50 sector 3, Bucuresti, cod 032266, Romania
Dette legemidlet er godkjent i EØS medlemsland under følgende navn:
Norge Paralen
Romania Antinevralgic Forte
Slovenia Ibuem
Tsjekkia, Slovakia Migralgin
Tyskland Doloversa
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetikum (analgetika, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.