Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracetduo 500 mg/65 mg brusetabletter

paracetamol/koffein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt for voksne og barn over 15 år.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracetduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo
 3. Hvordan du bruker Paracetduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Paracetduo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracetduo er
Paracetduo er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracetduo inneholder virkestoffene paracetamol og koffein. Paracetamol har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Kombinasjonen med koffein, som er det andre virkestoffet, forsterker effekten av paracetamol og hjelper således med å lindre smerte, og kan redusere tretthet som ofte forbindes med smerte.
Hva Paracetduo brukes mot
Voksne og barn over 15 år:
Korttidsbehandling av:
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.
Ved høy feber må lege kontaktes.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo
Bruk ikke Paracetduo
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av alvorlig leversykdom (hepatitt).
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
 • ved samtidig bruk av legemidler som legen har fortalt deg kan gi leverskade.
 • Paracetduo skal ikke gis til barn under 12 år.
Rådfør deg med lege dersom du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol. Du må ikke ta Paracetduo sammen med andre legemidler som inneholder paracetamol. Det kan forårsake overdose med paracetamol og kan føre til alvorlig leverskade.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracetduo:
 • dersom du behandles for leversykdom. Legen kan anbefale en lavere dose eller større intervall mellom dosene i slike tilfeller.
 • dersom du har høyt alkoholforbruk.
 • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller nedsatt funksjon av enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller).
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Legen vil anbefale lavere dosering i slike tilfeller.
 • dersom du har alkoholproblemer.
 • dersom du har leverskade.
Bruk ikke Paracetduo og alkohol samtidig. Effekten av alkohol forsterkes ikke ved å ta Paracetduo samtidig.
Bruk ikke Paracetduo uten å rådføre deg med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol. Ta aldri høyere doser av paracetamol enn anbefalt. Høyere doser enn anbefalt gir ikke bedre smertelindring, men forårsaker risiko for alvorlig leverskade. Symptomene på leverskade oppstår normalt noen dager etter et større inntak av paracetamol. På grunn av risiko for leverskade er det derfor viktig å kontakte lege så snart som mulig dersom du har tatt en for høy dose, selv om du føler deg bra (se avsnitt 3: Dersom du tar for mye av Paracetduo).
Ved langtidsbruk (> 3 måneder) av Paracetduo med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine som utløses av store doser smertestillende bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo bør du kontakte lege eller apotek.
Andre legemidler og Paracetduo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du tar Paracetduo, ta ikke andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein.
Ved langvarig høy dosering av Paracetduo kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp, som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din dersom du bruker Paracetduo og blodfortynnende legemidler samtidig, slik at dosen din kan justeres.
Informer lege eller apotek før du bruker Paracetduo dersom du tar følgende legemidler:
 • Klozapin (brukes til å behandle schizofreni).
 • Betablokkere, slik som atenolol, metoprolol, okseprenolol eller propranolol (brukes til å behandle høyt blodtrykk og hjertesykdommer).
 • Disulfiram (brukes i behandling av skadelig alkoholforbruk).
 • Fluvoksamin, monoaminoksidasehemmere og litium (brukes til å behandle angst, depresjon og andre psykiatriske tilstander).
 • Diazepam (brukes til å behandle angst eller som beroligende).
 • Johannesurt (brukes til å behandle mild depresjon).
 • Fenylpropanolamin og efedrin (slimhinneavsvellende midler) eller teofyllin (mot astma).
 • Kolestyramin (brukes til å behandle høyt kolesterolnivå og redusere mengden fett i blodet).
 • Metoklopramid og domperidon (brukes til å kontrollere uvelhet eller oppkast/kvalme).
 • Dipyridamol (brukes ofte ved sykehusundersøkelser ved hjertesykdommer).
 • Metoksasalen (brukes til å behandle hudsykdommen psoriasis).
 • Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, stiripentol og lamotrigin (brukes til å behandle epilepsi).
 • Levotyroksin (brukes til å behandle tilstander i skjoldbruskkjertelen).
 • Pipermidinsyre (brukes til å behandle infeksjoner).
 • Probenecid (brukes til å behandle urinsyregikt).
 • Salisylamid (brukes til å behandle feber og milde smerter).
 • Isoniazid (brukes til å behandle tuberkulose).
 • Zidovudin (brukes til å behandle HIV).
 • Meksiletin (brukes til å behandle hjertearytmier).
 • Kloramfenikol, ciprofloksacin, norfloksacin, enoksacin, rifampicin (antibiotika).
Resultatene av urinsyretester eller blodsukkertester kan påvirkes av paracetamol.
Inntak av Paracetduo sammen med mat, drikke og alkohol
Paracetduo kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas. Inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola) bør unngås, fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, hjertebank.
Graviditet amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Koffein kan påvirke fosteret og Paracetduo skal derfor ikke brukes ved graviditet. Paracetamol og koffein går over i morsmelk. Koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Paracetduo under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Paracetduo påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Paracetduo inneholder aspartam (E951), sorbitol (E420) og natrium
Paracetduo inneholder en kilde til fenylalanin. Kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
Legemidlet inneholder 15,8 mmol (362,3 mg) natrium per dose. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett (saltfattig diett).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Paracetduo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 15 år:
1-2 brusetabletter hver 4.-6. time.
Maksimalt 2 tabletter om gangen.
Ikke ta mer enn 6 tabletter i løpet av 24 timer.
Eldre
Som for voksne.
Barn under 12 år:
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjonLegen vil justere dosen din hvis du har nedsatt nyrefunksjon.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon
Legen vil redusere dosen din eller forlenge intervallet mellom dosene hvis du har nedsatt leverfunksjon.
Legen vil redusere dosen dersom du veier mindre enn 50 kg, lider av Gilberts syndrom (en genetisk leversykdom), er dehydrert, lider av underernæring eller av skadelig alkoholforbruk.
Ikke ta mer enn anbefalt dose.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerter.
Løs brusetabletten i 1/2-1 glass vann.
Dersom du tar for mye av Paracetduo
Ved overdosering av Paracetduo kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol hos voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.Symptomer på overdose oppstår vanligvis etter 1,5 døgn eller mer.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved overdose er umiddelbar medisinsk behandling nødvendig, selv om du ikke har noen symptomer.
Dersom du har glemt å ta Paracetduo
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Paracetduo
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Paracetduo og ta kontakt med lege umiddelbart dersom du får:
 • allergiske reaksjoner som hudutslett, kløe eller flassing.
 • alvorlige allergiske reaksjoner som opphovning av ansikt, munn eller svelg.
 • kortpustethet eller pusteproblemer.
 • uforklarlige blåmerker eller blødninger.
 • kvalme, plutselig vekttap, appetittløshet og gulfarging av øyne og hud.
Følgende bivirkninger kan oppstå når du bruker dette legemidlet:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • nervøsitet
 • svimmelhet
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • påvirkning av leverfunksjon
 • allergiske reaksjoner
 • utslett og kløe
 • redusert antall hvite blodlegemer og blodplater
 • blodmangel (anemi)
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
 • ved langtidsbehandling kan muligheten for nedsatt nyrefunksjon ikke utelukkes.
I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om alvorlige hudreaksjoner.
Bruk av dette legemidlet sammen med annet koffeininntak, vil gi forhøyet dose av koffein og kan øke sannsynligheten for koffein-relaterte bivirkninger som søvnløshet, rastløshet, angst, irritabilitet, hodepine, ubehag i mage/tarm og hjertebank.
Ved langtidsbruk kan muligheten for nedsatt nyrefunksjon ikke utelukkes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracetduo
 • Virkestoffer er paracetamol og koffein. Hver brusetablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydrogenkarbonat, sorbitol (E420), sakkarinnatrium, natriumlaurylsulfat, vannfri sitronsyre, vannfri natriumkarbonat, povidin, dimetikon, aspartam (E951), triglyserider av middels kjedelengde, sitron- og mentolsmak.
Hvordan Paracetduo ser ut og innholdet i pakningen
Paracetduo 500 mg/65 mg brusetablett er flate, runde, hvite til svakt gulaktige tabletter. Pakningsstørrelser er 10, 12 og 20 brusetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Weifa ASØstensjøveien 27Postboks 6733, Etterstad0609 Oslo
Tlf: 22 99 86 00
e-post: weifa@weifa.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon (hypersensitivitetsreaksjon, overfølsomhetsreaksjon, overømfintlighetsreaksjon): Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst: Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fenylketonuri (føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.