Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter

paracetamol/koffein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracetduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo
 3. Hvordan du bruker Paracetduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Paracetduo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracetduo er
Paracetduo er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracetduo inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Koffein forsterker effekten av paracetamol og hjelper således med å lindre smerte, og kan minske tretthet som ofte forbindes med smerte.
Hva Paracetduo brukes mot
Voksne og barn over 12 år:
Korttidsbehandling av
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.
Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarig hodesmerter og muskel- og leddplager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo
Bruk ikke Paracetduo
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av alvorlig leversykdom, gulsott eller kronisk alkoholisme
 • ved samtidig bruk av legemidler som legen fortalte deg kunne gi leverskade
 • Paracetduo må ikke gis til barn under 12 år.
Ikke ta Paracetduo uten å ha rådført deg med lege hvis du tar andre legemidler som inneholder paracetamol for å unngå overdose av paracetamol. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan resultere i fare for alvorlig leverskade.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege aller apotek før du tar Paracetduo
 • dersom du behandles for leversykdom
 • dersom du har høyt alkoholkonsum
 • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller av nedsatt funksjon av enzymet glucose-6-phosphate dehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller)
 • dersom du har redusert nyrefunksjon. I så tilfelle anbefaler legen lavere dosering.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetduo med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Paracetduo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.Hvis du tar Paracetduo, ikke ta andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein.
Ved langvarig høy dosering av Paracetduo kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetduo hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, eller legemidler som kloramfenikol (antibiotika) og probenecid (legemiddel til behandling av urinsyregikt).
Inntak av Paracetduo sammen med mat, drikke og alkohol
Paracetduo kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas og man bør redusere inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola), fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Paracetduo dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Koffeinet i Paracetduo kan påvirke fosteret. Dette legemidlet bør derfor ikke brukes under graviditet. Går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Paracetduo under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Paracetduo påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Paracetduo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker sjansen for at du får alvorlig leverskade.
Voksne og barn over 12 år:
1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer.
Maksimum enkeltdose er 2 tabletter. Ikke ta mer enn 6 tabletter (3000 mg paracetamol) i løpet av 24 timer.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:
Legen kan anbefale forlengelse av intervallet mellom enkeltdosene opp til 6 til 8 timer.
Ikke ta mer enn anbefalt dose.Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann.
Dersom du tar for mye av Paracetduo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.Ved overdosering av Paracetduo kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer kan først komme etter 1,5 døgn eller mer.
I tilfelle av overdose er umiddelbar medisinsk behandling nødvendig, selv om ingen symptomer er tilstede.
Dersom du har glemt å ta Paracetduo
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Paracetduo
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.Avslutt bruk av Paracetduo og ta kontakt med lege dersom ansikt, lepper eller svelg/hals hovner opp, noe som kan føre til vanskeligheter med svelg og pust. Utslett og kløe kan også oppstå. Dette kan bety at du har fått en allergisk reaksjon.Følgende bivirkninger kan oppstå under behandling med Paracetduo:
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 men hos færre enn 1 av 10 pasienter)
 • nervøsitet
 • svimmelhet
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 men hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • påvirkning av leverfunksjon
 • allergiske reaksjoner
 • utslett og kløe
 • redusert antall hvite blodlegemer og blodplater
 • blodmangel (anemi)
Svært sjeldne (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • ved langtidsbehandling kan muligheten for nedsatt nyrefunksjon ikke utelukkes.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Når kombinasjonen paracetamol-koffein i anbefalte doser kombineres med annet koffein-inntak, kan den resulterende høyere dosen koffein øke potensialet for koffein-relaterte bivirkninger som søvnløshet, rastløshet, engstelse, irritabilitet, hodepine, ubehag i mage/tarm og hjertebank.
Ved langtidsbruk kan muligheten for svekket nyrefunksjon ikke utelukkes.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sjaktelen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracetduo
 • Virkestoffer er paracetamol og koffein. Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium,
  mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika og magnesiumstearat.
Hvordan Paracetduo mg ser ut og innholdet i pakningen
Paracetduo er off-white, avlange tabletter. Paracetduo blir levert i blisterpakninger på 24, 30, 50, 60 og 100 tabletter.Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733, Etterstad
0609 Oslo
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 23.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.