Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracetamol Norfri 500 mg brusetabletter

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracetamol Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracetamol Norfri
 3. Hvordan du bruker Paracetamol Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracetamol Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Paracetamol Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracetamol Norfri er:
Paracetamol Norfri brusetabletter virker smertestillende og febernedsettende.
Det inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Hva Paracetamol Norfri brukes mot:
Paracetamol Norfri brusetabletter brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter og ved feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Hvis det er bestemt av lege kan Paracetamol Norfri også brukes forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddsmerter.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Paracetamol Norfri
Bruk ikke Paracetamol Norfri:
 • Dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har akutt leverbetennelse (hepatitt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Dette legemidlet inneholder paracetamol. Å ta for mye paracetamol kan forårsake alvorlig skade på leveren. Ikke bruk dette legemidlet hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie legemidler som også inneholder paracetamol til å behandle smerte, feber, symptomer på forkjølelse og influensa eller til å hjelpe med søvnen.
Les og følg alltid pakningsvedlegget.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracetamol Norfri hvis du:
 • Har eller har hatt nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.
 • Er undervektig eller underernært.
 • Regelmessig drikker alkohol og har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. Høye doser eller langvarig bruk av Paracetamol Norfri kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracetamol Norfri hvis du:
 • Har en alvorlig infeksjon som f. eks. blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for en tilstand som kalles metabolsk acidose (en tilstand hvor du har for mye syre i blodet). Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dype, raske åndedrag, vanskelig for å puste, kvalme, oppkast og appetittmangel. Ta kontakt med en lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
 • Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
 • Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetamol Norfri med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetamol Norfri bør lege kontaktes.
Nyreskade ved langvarig bruk av Paracetamol Norfri kan ikke utelukkes.
Andre legemidler og Paracetamol Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracetamol Norfri. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
 • Legemidler mot epilepsi.
 • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
 • Probenecid (brukes mot urinsyregikt).
 • Metoklopramid (brukes mot kvalme).
 • Kolestyramin (brukes mot høyt kolesterol).
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex, Paralgin forte, Paracetduo) samtidig med Paracetamol Norfri uten etter avtale med lege.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Paracetamol Norfri kan brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber, og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Paracetamol Norfri brusetabletter inneholder natrium (salt)
Paracetamol Norfri brusetabletter inneholder 503 mg natrium pr. dose. Hvis du går på saltredusert kost (f.eks. fordi du har høyt blodtrykk og/eller nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon) bør du velge Paracetamol Norfri som tabletter istedenfor brusetabletter.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Paracetamol Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
1-2 brusetabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet. Ikke ta mer enn 6 brusetabletter i løpet av 24 timer.
Bruk av Paracetamol Norfri hos barn og ungdom
Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 10-15 mg pr. kg kroppsvekt. Den vanlige anbefalte døgndose er 30 til 45 mg pr. kg kroppsvekt, og maksimal døgndose er 60-75 mg pr. kg kroppsvekt. Ikke gi høyere dose enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
25-40 kg (7-12 år): 1 brusetablett á 500 mg 3 ganger i døgnet. Ikke ta mer enn 3 brusetabletter i løpet av 24 timer.
Over 40 kg (over 12 år): 1-2 brusetabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet. Ikke ta mer enn 6 brusetabletter i løpet av 24 timer.
Paracetamol Norfri skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 48 timer til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege. Tablettene skal ikke brukes av barn under 7 år.
Brusetablettene tas via munnen. Brusetablettene skal løses opp i et glass vann. Tablettene kan ikke deles.
Det bør gå minimum 4-5 timer mellom hver dosering.
Bruke alltid den laveste effektive dose for å lindre symptomene dine. Ikke ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at du får alvorlig leverskade.
Dersom du tar for mye av Paracetamol Norfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) med det samme hvis du har fått i deg for mye legemiddel selv om du ikke har noen symptomer på grunn av faren for leversvikt eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan først komme etter 1,5 - 2 døgn. Symptomer er appetittløshet, kvalme, oppkast, smerter i magen, gulsott og misfarging av urin og avføring. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres. Du må derfor ikke vente, men kontakte helsepersonell straks.
Dersom du har glemt å ta Paracetamol Norfri
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracetamol Norfri
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10000, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • Allergiske reaksjoner
 • Hudutslett
 • Leverpåvirkning
 • Redusert antall hvite blodlegemer og blodplater samt en form for blodmangel (anemi).
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Ved langtidsbehandling kan muligheten for nyreskade ikke utelukkes.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Paracetamol Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og røret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Hold tablettrøret tett lukket. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracetamol Norfri
 • Virkestoffet er paracetamol. Én brusetablett inneholder 500 mg paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyre (vannfri), natriumhydrogenkarbonat, sorbitol (E420), natriumkarbonat (vannfri), povidon (E1201), simetikon, sakkarinnatrium, sitronaroma (maltodekstrin (mais), alfa-tokoferol (E307)) og makrogol.
Hvordan Paracetamol Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til off-white, flat tablett.
Pakningsstørrelser:
10 (1 × 10) brusetabletter i en eske
16 (2 × 8) brusetabletter i en eske
20 (1 × 20) brusetabletter i en eske
24 (1 × 24) brusetabletter i en eske
24 (3 × 8) brusetabletter i en eske
30 (3 × 10) brusetabletter i en eske
60 (3 × 20) brusetabletter i en eske
100 (5 × 20) brusetabletter i en eske
10 (1 × 10) brusetabletter i et rør
20 (1 × 20) brusetabletter i et rør
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, 664 81 Ostrovačice, Tsjekkia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.