Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletter

pantoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pantoprazol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pantoprazol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Pantoprazol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pantoprazol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pantoprazol Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Pantoprazol Sandoz inneholder virkestoffet pantoprazol. Pantoprazol er en selektiv ”protonpumpehemmer”, et legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Det brukes for å behandle syrerelaterte lidelser i magen og tarmen.
Pantoprazol Sandoz brukes til behandling av voksne og ungdom over 12 år ved
 • refluksøsofagitt. En betennelse i spiserøret ledsaget av at magesyre strømmer opp i spiserøret.
Pantoprazol Sandoz brukes til behandling av voksne ved
 • en infeksjon med en bakterie kalt Heliobacter pylori hos pasienter med sår i magesekken og øvre del av tynntarmen (tolvfingertarmen). Behandlingen kombineres med to antibiotika (eradikeringsbehandling). Formålet er å bli kvitt bakterien og redusere sannsynligheten for at sårene kommer igjen.
 • magesår (i magesekken) eller sår i øvre del av tynntarmen.
 • Zollinger-Ellisons syndrom og andre sykdommer som medfører for mye magesyre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Pantoprazol Sandoz
Bruk ikke Pantoprazol Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor pantoprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor medisiner som inneholder andre protonpumpehemmere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Pantoprazol Sandoz
 • dersom du har alvorlige leverproblemer. Informer legen din dersom du tidligere har hatt leverproblemer. Han/hun vil da undersøke nivået av leverenzymer oftere, spesielt hvis du behandles med Pantoprazol Sandoz over lengre tid. Dersom nivået av leverenzymer øker, bør behandlingen stoppes.
 • dersom du har redusert lager av vitamin B12 i kroppen, eller risikofaktorer for å få dette, og blir behandlet med Pantoprazol Sandoz over lengre tid. Som med alle syrereduserende midler, kan pantoprazol føre til redusert opptak av vitamin B12 i kroppen.
 • dersom du bruker HIV-proteasehemmere som f.eks. atazanavir (for behandling av HIV-infeksjon) samtidig med pantoprazol; rådfør deg med legen din.
 • dersom du tar en protonpumpehemmer som Pantoprazol Sandoz, kan det gi en liten økning i risikoen for fraktur i hofte, håndledd eller ryggsøyle, særlig hvis du bruker det i mer enn 1 år.
 • Informer legen din hvis du har osteoporose (benskjørhet) eller hvis du bruker kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
 • dersom du bruker Pantoprazol Sandoz i mer enn 3 måneder, er det mulig at magnesiumnivået i blodet reduseres. Lavt magnesiumnivå kan gi tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet eller økt puls. Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene. Lavt magnesiumnivå kan også føre til en reduksjon av nivået av kalium og kalsium i blodet. Legen din kan bestemme at du skal ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået.
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Pantoprazol Sandoz som reduserer magesyre.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Pantoprazol Sandoz. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Informer umiddelbart legen din, før eller etter du har tatt dette legemidlet, dersom du opplever noen av de følgende symptomer som kan være tegn på en annen og mer alvorlig sykdom:
 • ufrivillig vekttapoppkast, særlig dersom det gjentar seg oppkast av blod, det kan se ut som mørk kaffegrut i oppkastet
 • du merker blod i avføringen, det kan være svart og ligne på tjære
 • vanskeligheter med å svelge eller smerte ved svelging
 • blekhet og følelse av svakhet (anemi)
 • brystesmerter
 • magesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diaré, siden dette legemidlethar vært forbundet med en svak økning av diaré forårsaket av infeksjon.
Siden pantoprazol også lindrer kreftsymptomer og kan forsinke en diagnose, kan det hende at legen vil ta noen tester for å utelukke ondartet sykdom. Dersom symptomene vedvarer til tross for behandlingen, vil ytterligere undersøkelser vurderes.
Dersom du tar Pantoprazol Sandoz over lengre tid (over 1 år), vil vanligvis legen undersøke deg regelmessig. Du bør informere om eventuelle nye og uvanlige symptomer hver gang du er hos legen din.
Barn og ungdom
Pantoprazol Sandoz anbefales ikke til barn da det ikke er vist om det har noen effekt hos barn under 12 år.
Andre legemidler og Pantoprazol Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dette er fordi Pantoprazol Sandoz kan påvirke effekten av andre legemidler, så informer legen din dersom du bruker:
 • Medisiner som ketokonazol, itrakonazol og posakonazol (brukes til behandlingen av soppinfeksjoner) eller erlotinib (brukes mot visse typer kreft) siden Pantoprazol Sandoz kan hindre disse legemidlene i å virke skikkelig.
 • Warfarin og fenprokumon, som påvirker blodkoagulasjonen eller virker blodfortynnende. Det kan være nødvendig med ytterligere undersøkelser.
 • Medisiner som brukes til å behandle HIV-infeksjon som f.eks. atazanavir.
 • Metotreksat (brukt til å behandle revmatoid artritt, psoriasis og kreft) – legen din kan midlertidig stoppe din behandling med Pantoprazol Sandoz hvis du tar metotreksat fordi pantoprazol kan øke mengden av metotreksat i blodet.
 • Fluvoksamin (brukes til å behandle depresjon og andre psykiatriske sykdommer – hvis du bruker fluvoksamin kan legen din redusere dosen.
 • Rifampicin (brukes til å behandle infeksjoner).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til å behandle mild depresjon).
Graviditet og amming
Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av pantoprazol hos gravide kvinner. Utskillelse i morsmelk hos mennesker er rapportert.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør bare bruke denne medisinen dersom legen vurderer at nytten for deg er større enn den mulige risikoen for det ufødte barnet eller spedbarnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pantoprazol Sandoz har ingen eller ubetydelig innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Dersom du opplever bivirkninger som svimmelhet eller tåkesyn, bør du ikke kjøre eller betjene maskiner.
Pantoprazol Sandoz inneholder fargestoffet kochenillerød A (E 124)
Det kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Pantoprazol Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av dette legemidlet
Ta tablettene 1 time før måltid uten å tygge eller knuse dem og svelg dem hele med litt vann.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og ungdom over 12 år
 • For behandling av refluksøsofagitt
Den vanlige dosen er 1 tablett daglig. Det kan hende at legen din bestemmer at du skal doble dosen. Behandlingsperioden ved refluksøsofagitt er vanligvis mellom 4 og 8 uker. Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal ta medisinen.
Voksne
 • For behandling av en infeksjon med en bakterie kalt Heliobacter pylori hos pasienter med sår i magesekken og øvre del av tynntarmen. Behandlingen kombineres med to antibiotika-typer (eradikeringsbehandling).
1 tablett 2 ganger daglig pluss to tabletter antibiotika, enten amoxicillin, klaritromycin eller metronidazol (eller tinidazol), hver skal tas 2 ganger daglig sammen med pantoprazol-tabletten.
Ta første pantoprazol-tablett 1 time før frokost og den andre pantoprazol-tabletten 1 time før kveldsmåltidet. Følg legens instruksjoner og pass på å lese pakningsvedlegget for disse antibiotika-typene. Den vanlige behandlingsperioden er 1 til 2 uker.
 • For behandling av magesår eller sår i tolvfingertarmen
Den vanlige dosen er 1 tablett daglig. Det kan hende at legen din, etter konsultasjon, vil doble dosen. Legen vil fortelle deg hvor lenge du skal ta medisinen. Behandlingsperioden for magesår er vanligvis mellom 4 og 8 uker. Behandlingsperioden for sår i øvre del av tynntarmen er vanligvis mellom 2 og 4 uker.
 • For langtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom og andre sykdommer som medfører for mye magesyre
Den anbefalte startdosen er vanligvis 2 tabletter daglig.
Ta 2 tabletter 1 time før måltid. Det kan hende at legen din senere vil justere dosen, avhengig av hvor mye magesyre du produserer. Dersom legen forskriver flere enn 2 tabletter daglig, skal tablettene tas 2 ganger daglig.
Dersom legen forskriver en daglig dose på flere enn 4 tabletter daglig, vil du bli fortalt nøyaktig når du skal slutte å ta medisinen.
Nedsatt nyrefunksjon
Dersom du har nyreproblemer, skal du ikke ta Pantoprazol Sandoz for å bli kvitt Heliobacter pylori.
Nedsatt leverfunksjon
Dersom du har alvorlige leverproblemer, bør du ikke ta mer enn 20 mg daglig (for dette formålet finnes det tabletter som inneholder 20 mg pantoprazol).
Dersom du lider av moderate til alvorlige leverproblemer, bør du ikke bruke Pantoprazol Sandoz til eradikering av Helicobacter pylori.
Bruk av Pantoprazol Sandoz hos barn og ungdom
Disse tablettene er ikke anbefalt for barn under 12 år.
Dersom du tar for mye Pantoprazol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ingen kjente symptomer på overdose.
Dersom du har glemt å ta Pantoprazol Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste vanlige dosen til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Pantoprazol Sandoz
Ikke slutt å bruke disse tablettene uten at du først har snakket med lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noen av de følgende bivirkninger; slutt å bruke disse tablettene og informer legen din umiddelbart, eller kontakt nærmeste legevakt:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (hyppighet sjeldne: kan påvirke 1 til 10 brukere av 10 000): opphovning av tunge og/eller svelg, svelgevansker, elveblest (urticaria), pustevansker, allergisk opphovning av ansiktet (Quinkes ødem / angioødem), kraftig svimmelhet med svært rask hjerterytme og kraftig svetting).
 • Alvorlige hudreaksjoner (hyppighet ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): blemmer i huden og rask forverring av allmenntilstanden, overflatesår (inkludert lett blødning) i øyne, nese, munn eller kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og overfølsomhet for lys.
 • Andre alvorlige tilstander (hyppighet ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): gulfarging av huden og det hvite i øynene (alvorlig skade på leverceller, gulsott) eller feber, utslett og forstørrede nyrer, noen ganger med smertefull vannlating og smerter nederst i ryggen (alvorlig nyrebetennelse) , fører muligens til nyresvikt.
Andre bivirkninger er:
 • Vanlige (påvirker 1 til 10 brukere av 100):
  godartede polypper i magesekken.
 • Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 brukere av 1000)
  hodepine; svimmelhet; diaré; kvalme; oppkast; oppblåsthet og tarmgass; forstoppelse; munntørrhet; smerter og ubehag i magen/buken; hudutslett, eksantem; kløe; følelse av svakhet, utmattelse eller en generell følelse av uvelhet; søvnforstyrrelser, fraktur i hofte, håndledd eller ryggsøyle.
 • Sjeldne (påvirker 1 til 10 brukere av 10 000)
  smaksendringer eller fullstendig mangel på smakssans; synsforstyrrelser som tåkesyn; elveblest; leddsmerter; muskelsmerter; vektendring; økt kroppstemperatur; høy feber; hevelse i armer eller ben (perifert ødem); allergiske reaksjoner; depresjon; brystforstørrelse hos menn.
 • Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 bruker av 10 000)
  desorientering
 • Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
  hallusinasjoner, forvirring (spesielt hos pasienter som tidligere har hatt slike symptomer); nedsatt natriumnivå i blodet; redusert magnesiumnivå i blodet (se avsnitt 2); prikking og stikkende følelse; brennende følelse eller nummenhet; utslett, muligens med smerter i leddene.
Bivirkninger som kan påvises ved blodprøver;
 • Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 brukere av 1000)
  økt nivå av leverenzymer
 • Sjeldne (påvirker 1 til 10 brukere av 10 000)
  økt nivå av bilirubin; økt fettnivå i blodet; kraftig nedgang i antall hvite blodceller forbundet med høy feber.
 • Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 bruker av 10 000)
  redusert antall blodplater, som kan forårsake flere blåmerker eller blødninger enn normalt; redusert antall hvite blodlegemer, som kan føre til flere infeksjoner; samtidig unormal nedgang i antall hvite og røde blodceller og blodplater.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Pantoprazol Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen eller boksen etter Utl. dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk Pantoprazol Sandoz innen det har gått 6 måneder etter åpning av plastboksen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pantoprazol Sandoz
Virkestoff er pantoprazol. Hver enterotablett inneholder 40 mg pantoprazol (i form av pantoprazolnatriumsesquihydrat).
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne:
kalsiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon (type A), hyprolyse (type EXF), vannfritt natriumkarbonat, kolloidal vannfri silika.
Drasjering:
hypromellose, gult jernoksid (E 172), makrogol 400, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80, kochenillerød A (E 124), kinolingult (E 104), natriumlaurylsulfat, titandioksid (E 171), trietylsitrat.
Hvordan Pantoprazol Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Pantoprazol Sandoz enterotabletter er gule, ovale tabletter (drasjert med et spesielt lag), ca. 11,7 × 6,0 mm.
Tilgjengelige i blisterpakninger à 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56 × 1, 60, 84, 90, 98, 100, 100 × 1, 140, 168 tabletter, og beholdere à 14, 28, 56, 98, 100, 250, 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tilvirker
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
1000 Ljubljana
Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.03.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.