Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Panodil Zapp 500 mg filmdrasjerte tabletter

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Panodil Zapp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Panodil Zapp
 3. Hvordan du bruker Panodil Zapp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Panodil Zapp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Panodil Zapp er og hva det brukes mot
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Panodil Zapp tabletter virker smertestillende og febernedsettende.
Panodil Zapp virker kun hurtigere enn alminnelige paracetamol tabletter ved inntak av 2 tabletter.
Panodil Zapp tabletter brukes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Panodil Zapp
Bruk ikke Panodil Zapp:
 • Dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har akutt leverbetennelse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Inneholder paracetamol. Å ta for mye paracetamol kan forårsake alvorlig skade på leveren. Ikke bruk denne medisinen hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie legemidler som inneholder paracetamol til å behandle smerte, feber, symptomer på forkjølelse og influensa eller til å hjelpe med søvnen.
Les og følg alltid pakningsvedlegget.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Panodil Zapp hvis du:
 • Har nedsatt lever- og nyrefunksjon.
 • Er undervektig eller underernært.
 • Regelmessig drikker alkohol.
Du bør unngå å bruke dette produktet helt eller begrense mengden av paracetamol dersom du tar.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Panodil Zapp hvis du:
 • Har en alvorlig infeksjon som f. eks. blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for en tilstand som kalles metabolsk acidose (en tilstand hvor du har for mye syre i blodet). Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dype, raske åndedrag, vanskelig for å puste, kvalme, oppkast og appetittmangel. Ta kontakt med en lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
 • Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig.
 • Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Panodil Zapp med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Panodil Zapp bør lege kontaktes.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
Andre legemidler og Panodil Zapp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Panodil Zapp. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
 • Medisin mot epilepsi.
 • Dikumaroler (blodfortynnende medisin), f.eks. warfarin.
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper.
 • Probenecid (giktmedisin).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Panodil Zapp kan brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Panodil Zapp
Dette legemiddel inneholder 173 mg natrium per dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiet og av pasienter med høyt blodtrykk eller nedsatt hjerte- og nyrefunksjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Panodil Zapp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år (40 kg):
1-2 tabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet. Ikke ta mer enn 6 tabletter i løpet av 24 timer.
Bruk av Panodil Zapp hos barn og ungdom
Anbefales ikke for barn under 12 år.
Oral administrasjon.
Det bør gå minimum 4 timer mellom hver dosering.
Ikke ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at du får alvorlig leverskade. Bruke alltid den laveste effektive dose for å lindre symptomene dine.
Hurtig virkning av Panodil Zapp tabletter oppnås kun ved inntak av 2 tabletter om gangen. Panodil Zapp kan tas både på tom mave og til maten. Hurtigst opptak oppnås når man tar tablettene på tom mage.
Dersom du tar for mye av Panodil Zapp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) med det samme hvis du har fått i deg for mye legemiddel selv om du ikke har noen symptomer på grunn av faren for leversvikt eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidler, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kommer etter 2-3 døgn. Symptomer er appetittløshet, kvalme, oppkast, smerter i magen, gulsott og misfarging av urin og avføring. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Dersom du har glemt å ta Panodil Zapp
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Panodil Zapp
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger: Allergiske reaksjoner.
Svært sjeldne bivirkninger: Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), kløe, hevelser i hud og slimhinner, reduksjon av blodlegemer og en form for blodfattighet (anemi), krampe i bronkienes muskulatur, som fører til pustebesvær, nedsatt leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Panodil Zapp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Panodil Zapp
 • Virkestoff er paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon, kaliumsorbat, natriumhydrogenkarbonat tilsvarende natrium 173 mg, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, karnaubavoks.
Filmdrasjering: titandioksid (E171), polyglukose, hypromellose, glyseroltriacetat, makrogol 8000.
Hvordan Panodil Zapp ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, filmdrasjert oval tablett med flate kanter. Merket med ”P” på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Danmark
Telefon: 800 58 630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).