Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Oxycodone Vitabalans 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Oxycodone Vitabalans 10 mg tabletter, filmdrasjerte

oksykodonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oxycodone Vitabalans er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Vitabalans
 3. Hvordan du bruker Oxycodone Vitabalans
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Vitabalans
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Oxycodone Vitabalans er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oxycodone Vitabalans inneholder virkestoffet oksykodon som tilhører en gruppe sterke smertestillende kalt opioider. Oxycodone Vitabalans brukes til behandling av sterke smerter som krever bruk av et sterkt opioid, fordi andre smertestillende ikke har vært effektive.
 
2. Hva du må vite før du bruker Oxycodone Vitabalans
Bruk ikke Oxycodone Vitabalans
 • dersom du er allergisk overfor oksykodon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har alvorlig nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon) med for lite oksygen i blodet (hypoksi) og/eller for mye karbondioksid i blodet (hyperkapni),
 • dersom du har pusteproblemer, som alvorlig kronisk lungesykdom eller alvorlig astma,
 • dersom du har problemer med hjertet etter lang tids lungesykdom (cor pulmonale),
 • dersom du har forhøyet nivå av karbondioksid i blodet,
 • dersom du har en tilstand der tynntarmen ikke fungerer ordentlig (paralytisk ileus), hvis du har sterke smerter i magen eller hvis magen tømmes langsommere enn den skal (forsinket tømming av magen).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Oxycodone Vitabalans.
Før bruk av Oxycodone Vitabalans, informer lege eller apotek dersom:
 • Du er eldre eller svekket (svak),
 • du har sterkt nedsatt lunge, lever eller nyrefunksjon,
 • du har en bestemt sykdom i skjoldbruskkjertelen (myksødem) eller hvis skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok hormon (hypotyreose),
 • binyrene ikke produserer nok hormoner (Addisons sykdom eller binyreinsuffisiens), som kan forårsake symptomer som svakhet, vekttap, svimmelhet, kvalme eller oppkast,
 • du har en mental lidelse som følge av en forgiftning, for eksempel fra alkohol (toksisk psykose),
 • du har uvanlig forstørret prostata,
 • du er avhengig av alkohol eller er under behandling for alkoholabstinens,
 • du er, eller har vært, avhengig av sterke smertestillende (opioider),
 • du har betennelse i bukspyttkjertelen (som forårsaker sterke smerter i mage og rygg) eller problemer med galleblæren,
 • du har en betennelsessykdom i tarmen (betennelsestilstander i tykktarmen og tynntarmen),
 • du har vanskeligheter eller smerter ved vannlating,
 • du har redusert blodvolum i kroppen (hypovolemi)
 • du har kraftig hodepine eller føler deg kvalm, ettersom dette kan tyde på at presset i hjernen er forhøyet,
 • du har lavt blodtrykk eller blir svimmel av å reise deg,
 • du har epilepsi eller en tendens til å få anfall,
 • du tar en type medisin kalt monoaminoksidasehemmere (legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom).
Dersom du skal opereres, vennligst informer legen på sykehuset at du bruker Oxycodone Vitabalans.
Langvarig bruk av oksykodon kan føre til toleranse. Dette betyr at du kan trenge en høyere dose for å oppnå ønsket smertelindring.
Oxycodone Vitabalans kan også føre til fysisk avhengighet, og abstinenssymptomer kan forekomme dersom bruk av oksykodon avsluttes brått. Dersom behandling med oksykodon ikke lenger er nødvendig er det anbefalt å redusere den daglige dosen gradvis for å unngå abstinenssymptomer.
Risikoen for å utvikle fysisk eller psykisk avhengighet er lav når oksykodon brukes i henhold til instruksjoner gitt til pasienter som lider av kroniske smerter. Du kan rådføre deg med lege om dette.
Hyperalgesia (økt følsomhet for smerte) som ikke påvirkes av en ytterligere doseøkning av oksykodon kan forekomme svært sjeldent, særlig ved høye doser. En dosereduksjon av oksykodon eller bytte til et alternativt opioid kan være nødvendig.
Andre legemidler og Oxycodone Vitabalans
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer din lege eller apotek dersom du bruker:
 • sterke smertestillende legemidler (f.eks. andre opioider),
 • legemidler som hjelper deg å sove eller som behandler angst (for eksempel beroligende midler og sovemidler),
 • legemidler til behandling av depresjon,
 • legemidler til behandling av psykiatriske eller mentale lidelser (slik som antipsykotika),
 • legemidler brukt ved operasjon (bedøvelse),
 • muskelavslappende legemidler,
 • legemidler til behandling av allergiske reaksjoner (antihistaminer),
 • legemidler til behandling av kvalme og oppkast (antiemetika),
 • monoaminoksidasehemmere (MAO‑hemmere) eller dersom du har brukt MAO-hemmer de siste to ukene. MAO‑hemmer er legemidler til behandling av depresjon eller Parkinson´s sykdom,
 • legemidler til behandling av Parkinsons sykdom,
 • makrolidantibiotika (f.eks. klaritromycin, erytromycin og telitromycin),
 • azol-forbindelser av legemidler mot sopp (f.eks. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol og posaconazol),
 • proteasehemmere til behandling av HIV (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og sakinavir),
 • cimetidin (legemiddel mot magesår, fordøyelsesbesvær eller halsbrann),
 • rifampicin (et antibiotikum til behandling av tuberkulose),
 • karbamazepin eller fenytoin (mot epilepsi),
 • Johannesurt (Hypericum perforatum, i enkelte naturlegemidler),
 • paroksetin (antidepressiva),
 • kinidin (legemiddel mot hjertearytmier),
 • antikoagulantia (legemidler som hindrer blod i å levre seg),
Inntak av Oxycodone Vitabalans sammen med mat, drikke og alkohol
Oxycodone Vitabalans kan tas med eller utenom måltider med en tilstrekkelig mengde væske.
Inntak av alkohol mens du bruker med Oxycodone Vitabalans kan gjøre deg søvnigere eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger slik som overfladisk pust, med fare for pustestans og tap av bevissthet. Det anbefales ikke å drikke alkohol mens du bruker Oxycodone Vitabalans.
Grapefruktjuice kan hemme metabolismen av oksykodon, noe som vil øke dets effekt. Derfor bør du unngå å drikke grapefruktjuice mens du bruker Oxycodone Vitabalans.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruken av Oxycodone Vitabalans bør unngås i størst mulig grad under graviditet og amming.
Graviditet
Det er begrenset mengde data på bruk av oksykodon hos gravide kvinner. Oksykodon passerer placenta og går inn i barnets blodsirkulasjon. Bruk av oksykodon under graviditet kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Alvorlige pusteproblemer hos nyfødte kan oppstå hvis moren er blitt behandlet med oksykodon i løpet av de siste 3‑4 ukene før fødsel. Oxycodone Vitabalans bør kun brukes under graviditet dersom fordelen oppveier mulig risiko for barnet.
Amming
Oksykodon kan skilles ut i morsmelk og kan forårsake alvorlige pusteproblemer hos nyfødte. Oxycodone Vitabalans bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Behandling med Oxycodone Vitabalans kan nedsette årvåkenhet og reaksjonsevne i en slik grad at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner påvirkes eller opphører helt. Til tross for dette, er et generelt forbud mot å kjøre bil ikke nødvendig ved stabil behandling. Spør legen din om råd.
 
3. Hvordan du bruker Oxycodone Vitabalans
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil tilpasse din dose i henhold til smerteintensitet og din individuelle følsomhet. Den anbefalte dosen er:
Voksne og ungdom fra 12 år
Vanlig startdose for pasienter som ikke tidligere har fått opioider er 5 mg hver 6. time. Doseringsintervallet kan forkortes av din lege til 4 timer hvis nødvendig. Oxycodon Vitabalans bør imidlertid ikke tas oftere enn 6 ganger daglig.
Barn under 12 år
Sikkerhet og effekt av Oxycodone Vitabalans hos barn under 12 år har ikke blitt vist. Bruk hos barn og ungdom under 12 år anbefales derfor ikke.
Eldre pasienter
Legen vil bestemme dosen du vil få. Den laveste startdosen bør tas og deretter gradvis økes til smertekontroll.
Pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, eller med lav kroppsvekt
Legen din kan forskrive en lavere startdose.
Legen kan forskrive en høyere startdose til pasienter som har blitt behandlet med andre sterke smertestillende (opioider) tidligere.
Legen vil bestemme hvor mye du bør ta daglig etter det, og hvordan du kan dele din totale daglige dose inn i morgen- og kveldsdoser. Legen vil også gi deg råd om eventuelle dosejusteringer som kan bli nødvendige i løpet av behandlingen.
Dersom du opplever smerter mellom dosering av Oxycodone Vitabalans, kan du ha behov for høyere doser av Oxycodone Vitabalans. Snakk med legen din hvis opplever dette problemet.
Hvis du trenger langtidsbehandling av sterke smerter vil du bli skiftet over til oksykodonhydrokloridtabletter med modifisert frisetting.
Ta de filmdrasjerte tablettene med en tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et halvt glass vann) hver 4 til 6 time som fastsatt av legen din. Du kan ta tablettene med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Oxycodone Vitabalans
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt mer Oxycodone Vitabalans enn du bør eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell, kontakt lege eller sykehus for å få en vurdering av risiko og råd om tiltak som skal iverksettes.
Overdosering kan medføre sterk søvnighet, pustevansker, små pupiller, muskelsvakhet, lavt blodtrykk, lav hjertefrekvens, sirkulasjonssvikt og væskeansamling i lungene. Dette kan lede til bevisstløshet og koma eller til og med død. Når du søker legehjelp, sørg for at du tar med deg dette pakningsvedlegget og eventuelle gjenværende tabletter som du kan vise legen.
Dersom du har glemt å ta Oxycodone Vitabalans
Dersom du glemmer en dose skal du ta neste dose så snart du husker det, og fortsette som før. Ikke ta to doser innen 4 timer. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Oxycodone Vitabalans
Du bør ikke plutselig slutte å ta disse tablettene med mindre legen din ber deg om det. Dersom du ønsker å slutte å ta tablettene dine, diskuter dette med legen din først.. Han/hun vil fortelle deg hvordan dette bør gjøres, vanligvis ved å redusere dosen gradvis slik at du ikke opplever ubehagelige symptomer. Abstinenssymptomer slik som gjesping, store pupiller, rennende øyne og nese, skjelving, svetting, angst, rastløshet, kramper og søvnløshet kan oppstå hvis man plutselig slutter å ta disse tablettene.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (påvirker mer enn 1 av 10 brukere)
 • søvnighet, svimmelhet, hodepine
 • forstoppelse, kvalme, oppkast
 • kløe
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 brukere)
 • anoreksi, tap av appetitt
 • angst, forvirringstilstand, depresjon, unormal høy stemning, søvnvansker (insomni), nervøsitet, unormale tanker, tretthet
 • skjelving
 • kortpustethet, alvorlig nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon) pustevansker eller hvesende pust
 • munntørrhet, magesmerter, diaré, sure oppstøt, fordøyelsesbesvær
 • utslett, overdreven svetting
 • vannlatingsforstyrrelser
 • svakhet (asteni)
Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 brukere)
 • anafylaktiske reaksjoner, overfølsomhet, allergiske reaksjoner
 • økt mengde vann i kroppen
 • dehydrering
 • opphisselse, sinnsbevegelser, redusert seksualdrift, personlighetsforandringer, hallusinasjoner, synsforstyrrelser, unormal hørsel (hyperakusi), legemiddelavhengighet
 • hukommelsestap, epileptiske anfall, endring i muskelkraft, nedsatt følelse av smerte, rykninger, problemer med å snakke, besvimelse, stikking eller prikking (parestesi), smaksforstyrrelser, mangel på koordinasjon av muskelbevegelser
 • endringer i tåreproduksjon, små pupiller, dårligere syn
 • svimmelhetsfølelse eller en følelse av at “alt spinner” (vertigo)
 • rask, ujevn hjerterytme, unormal hjerterytme (palpitasjoner)
 • utspilte blodårer
 • økt hoste, sår hals, rennende nese, stemmeforandringer
 • svelgeproblemer, munnsår, betennelse i tannkjøttet, betennelse i munnhulen, luft i magen
 • økte leverenzymer
 • problemer med vannlating
 • ereksjonssvikt
 • frysninger, ulykkesskader, smerter (f.eks. brystsmerter), generell følelse av å være uvel (malaise), hovne hender, ankler eller føtter, migrene, abstinenssymptomer, legemiddeltoleranse, tørste
Sjeldne (påvirker 1 til 10 av 10 000 brukere)
 • hovne lymfeknuter
 • anfall, spesielt hos pasienter med epilepsi og anfallstendenser, muskelspasmer
 • lavt blodtrykk (hypotensjon), blodtrykksfall i det man reiser seg opp som forårsaker svimmelhet, lett hodepine eller besvimelse (ortostatisk hypotensjon)
 • blødende tannkjøtt, økt appetitt, mørk avføring, misfarging og skader på tennene, tarmblokkering (tarmslyng),
 • tørr hud, virussykdom forårsaket av herpes simplex virus, økt lysfølsomhet (hudfølsomhet overfor sollys)
 • tilstedeværelse av blod i urinen
 • uteblivelse av menstruasjonsperioder
 • vektendringer, bakteriell infeksjon i huden (cellulitis)
Svært sjeldne (påvirker mindre enn 1 av 10 000 brukere)
 • elveblest eller flassende utslett
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • aggresjon
 • økt følsomhet for smerte
 • tannråte
 • betennelse som forårsaker magesmerte eller diaré (kolestase), alvorlige magesmerter forårsaket av gallesten (biliær kolikk)
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oxycodone Vitabalans
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager skadde tabletter eller ved synlige tegn på forringelse av tablettene.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oxycodone Vitabalans
 • Virkestoff er oksykodonhydroklorid. Hver tablett inneholder 5 mg eller 10 mg oksykodonhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: cellulose, mikrokrystallinsk, stivelse, pregelatinisert (mais) og magnesiumstearat.
  Tablettdrasjering: polydekstrose, hypromellose, titandioksid (E 171) og makrogol.
Hvordan Oxycodone Vitabalans ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Oxycodone Vitabalans ser ut:
5 mg: hvit, rund, konveks tablett, diameter 6 mm.
10 mg: hvit, rund, konveks tablett, delestrek på en side, diameter 8 mm. Tabletten kan deles i to like doser.
Pakningsstørrelser:
30 og 100 tabletter i blister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FINLAND
Tel: +358 3 615 600
Fax: +358 3 618 3130
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Oxycodone Vitabalans (Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Litauen, Latvia, Norge, Polen, Sverige, Slovakia)
Oksikodon Vitabalans (Slovenia)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.01.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

alkoholabstinens: Abstinens som sees når en person reduserer eller kutter ut alkohol etter lengre perioder med stort alkoholinntak.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kolikk: Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Tilstanden kalles derfor også tremåneders-kolikk. Årsaken til kolikk er ukjent.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.