Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Oxibuprokain Minims 4 mg/ml øyedråper, oppløsning

oksybuprokainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oxibuprokain Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oxibuprokain Minims
 3. Hvordan du bruker Oxibuprokain Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oxibuprokain Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Oxibuprokain Minims øyedråper er og hva det brukes mot
Oxibuprokain Minims inneholder et bedøvelsesmiddel. Det brukes til å redusere følsomheten i øyets overflate midlertidig.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Oxibuprokain Minims
Bruk ikke Oxibuprokain Minims:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet (oksybuprokainhydroklorid) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved overflatiske betennelsestilstander, særlig betennelse i hornhinnen (keratitt)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Oxibuprokain Minims.
Andre legemidler og Oxibuprokain Minims
Bruker du noen av disse legemidlene
 • legemidler som kalles ”sulfonamider” som brukes til behandling av bakterieinfeksjon eller sukkersyke?
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på dette spørsmålet er ja.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av kontaktlinser. Sett derfor ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Oxibuprokain Minims
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Kontakt lege eller øyespesialist hvis du er usikker.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Mengden av bedøvelse som brukes varierer, avhengig av metoden legen eller øyespesialisten velger.
 • 1-2 dråper oppløsning er tilstrekkelig til at legen eller øyespesialisten kan måle trykket inne i øyet ditt (tonometri)
 • 1 dråper 3-4 ganger med 30 sekunders mellomrom brukes ved tilpasning av kontaktlinser og små operasjoner
Bruksmåte
Legen eller øyespesialisten vil dryppe dråpene i øyet ditt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Oxibuprokain Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I sjeldne tilfeller har lokalbedøvelsespreparater vært forbundet med allergiske reaksjoner (i de alvorligste tilfellene, anafylaktisk sjokk).
Betennelse i hornhinnen (keratitt) kan oppstå ved gjentatt bruk Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • forbigående svie etter drypping
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • svimmelhet
 • lavt blodtrykk
 • tåkesyn
 • skjelving
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjenglige data):
 • overfølsomhet
 • anafylaktisk reaksjon/sjokk
 • øyeallergi
 • allergisk blefaritt
 • allergiske reaksjoner
Melding av bivirkninger.
Kontakt lege, øyespesialist, eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oxibuprokain Minims
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Oxibuprokain Minims
 • Virkestoff er oksybuprokainhydroklorid. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med oksybuprokainhydroklorid 0,4 % (2 mg).
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Oxibuprokain Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus Dublin 24 - D24PPT3 –
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas - Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.