Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ORUDIS 2,5 % gel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Orudis gel er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Orudis gel
 3. Hvordan du bruker Orudis gel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Orudis gel
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Orudis gel er og hva det brukes mot
Orudis gel inneholder virkestoffet ketoprofen og tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke- steroide anti-inflammatoriske legemidler ( NSAIDs). Det er et smertestillende og betennelsesdempende middel til bruk på huden.
Orudis gel brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing og forstrekning.
 
2. Hva du må vite før du bruker Orudis gel
Bruk ikke Orudis gel dersom:
 • du er allergisk overfor ketoprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er overfølsom (allergisk) overfor acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler.
  Er du usikker, ta kontakt med lege
 • du tidligere har reagert med allergiske reaksjoner etter behandling med legemiddel som inneholder ketoprofen, tiaprofensyre, fenofibrat, UV-blokkere eller parfyme.
 • du har eksem, akne, infeksjoner eller åpne sår på behandlingsområdet
 • du er mer enn 6 måneder gravid
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Orudis gel.
Avslutt umiddelbart behandlingen med Orudis gel hvis du får hudreaksjoner og hudreaksjoner etter samtidig bruk av produkter som inneholder oktokrylen. (Oktokrylen er et innholdsstoff tilsatt mange kosmetiske og hygieneprodukter som sjampo, etterbarberingsvann, dusj- og badegeler, hudkremer, leppepomader, anti-rynke kremer, sminkefjernere og hårsprayer). Oktokrylen er tilsatt for å forsinke lysnedbrytning.
Personer med astma i kombinasjon med kroniske betennelser i nesen og/eller polypper i nesen har en høyere risiko for allergi mot acetylsalisylsyre og/eller NSAIDs enn resten av befolkningen. Dersom du har astma bør du derfor informere legen om dette før du bruker Orudis gel.
Personer med nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller hjertesvikt bør informere legen om dette før behandling med Orudis gel påbegynnes.
Faren for visse bivirkninger som kontaktdermatitt og lysømfintlighet, øker over tid. Derfor bør behandlingstiden ikke overskride 1 uke.
Gelen må ikke brukes under tette bandasjer.
Sollyseksponering (inkludert overskyet vær) eller UV-lys på hudområder i kontakt med Orudis gel kan gi hudreaksjoner som kan være alvorlige (lysfølsomhet). Det er derfor nødvendig å beskytte det behandlede hudområdet med klær under behandling og to uker etter avsluttet behandling for å unngå risiko for lysfølsomhet. Vask hendene grundig etter bruk av Orudis gel.
Avbryt behandlingen umiddelbart og kontakt lege eller helsepersonell dersom du får noen hudreaksjoner, se avsnitt 4. Mulige bivirkninger.
Barn
Orudis gel skal ikke brukes hos barn, siden erfaring med behandling av barn mangler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for at fosteret kan påvirkes. Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Orudis.
Bruk ikke Orudis dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Orudis kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Det er ukjent om ketoprofen blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Ketoprofen anbefales ikke til ammende mødre.
 
3. Hvordan du bruker Orudis gel
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Gelen er kun til bruk på hud.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 12 år:
Gelen smøres på det smertefulle eller betente området 2 til 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle eller betente området dekkes, men bør ikke overstige 15 g per dag (tilsvarer ca. 30 cm gelstrek). Gelen masseres inn i huden i løpet av noen minutter. Vask hendene etterpå. Hvis tilstanden ikke er bedret etter 1 ukes behandling, bør lege kontaktes.
Gelen må ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne.
Unngå direkte sollys, også solarium, under og i 2 uker etter behandling.
Dersom du tar for mye av Orudis gel
Hvis gelen ved uhell blir inntatt og svelget skal lege sykehus eller Giftinformasjonen
(tlf. 22 59 13 00) kontaktes. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart dersom du:
 • opplever symptomer på angioødem (frekvens ukjent), slik som:
  • hevelser i ansikt, tunge eller svelg
  • svelge- eller pusteproblemer
  • får utslett
 • opplever symptomer på alvorlige hudproblemer (frekvens ukjent), slik som:
  • blemmer, avskalling eller blødning på noe del av huden, med eller uten utslett (inkludert lepper, øyne, munn, nese, kjønnsorganer, hender eller føtter)
  • du kan samtidig også ha influensaliknende symptomer, slik som feber, frysninger eller verkende muskler.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 pasienter): Rødhet, kløe, eksem og brennende følelse i huden.
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 pasienter): Alvorlige hudreaksjoner etter sollyseksponering og allergiske hudreaksjoner slik som elveblest har blitt rapportert. Sjeldne tilfeller av mer alvorlige reaksjoner, som eksem med blemmer med spredning til deler eller hele kroppen er rapportert.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 pasienter): Forverring av tidligere nedsatt nyrefunksjon.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Anafylaktisk sjokk, allergiske reaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Orudis gel
Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal oppbevares ved høyst 25 °C.
Etter bruk skal korken skrus godt til på geltuben.
Bruk ikke Orudis gel etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Orudis gel
 • Virkestoff er ketoprofen. 1 g gel inneholder 25 mg ketoprofen.
 • Andre innholdsstoffer er etanol (96 %) 317 mg/g, karbomer, trietanolamin, lavendelolje og vann. Etanolinnholdet i gelen er ca. 33 %.
Hvordan Orudis gel ser ut og innholdet i pakningen
Orudis gel finnes i tuber på 60 gram.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker:
Sanofi Winthrop Industrie, 196, rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.