Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Orodek 25 mg filmdrasjerte tabletter

Deksketoprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oredek er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Orodek
 3. Hvordan du bruker Orodek
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Orodek
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Oredek er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Orodek er et smertestillende middel i legemiddelgruppen som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
Det brukes til å behandle lette til moderate smerter som muskelsmerter, menstruasjonssmerter (dysmenoré) og tannverk.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Orodek
Bruk ikke Orodek:
 • dersom du er allergisk overfor deksketoprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du er allergisk overfor acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
 • hvis du har astma eller har fått astmaanfall, akutt allergisk rhinitt (en kort periode med betent neseslimhinne), nesepolypper (klumper i nesen grunnet allergi), elveblest (hudutslett), angioødem (hevelse i ansikt, øyne, lepper eller tunge eller pustevansker) eller piping i brystet etter å ha tatt acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler
 • hvis du har hatt fotoallergiske eller fototoksiske reaksjoner (en spesiell form for rødhet og/eller blemmedannelse i hud eksponert for sollys) mens du sto på ketoprofen (et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel) eller fibrater (legemidler som brukes til å senke fettprosenten i blod)
 • hvis du har magesår, mage- eller tarmblødning eller om du tidligere har hatt mage- eller tarmblødning, ulcerasjon (defekt i huden som går gjennom hele overhuden og lærhuden), eller perforasjon
 • hvis du har kroniske fordøyelsesproblemer (f.eks. fordøyelsesbesvær, halsbrann)
 • hvis du har hatt mage- eller tarmblødning eller hull i mage- eller tarmslimhinnen på grunn av tidligere bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ved smerter
 • hvis du har tarmsykdom med kronisk betennelse (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt)
 • hvis du har alvorlig hjertesvikt, moderate eller alvorlige nyreproblemer eller alvorlige leverproblemer
 • hvis du har en blødningsforstyrrelse eller en blodlevringsforstyrrelse
 • hvis du er alvorlig dehydrert (har mistet mye kroppsvæske) p.g.a. oppkast, diaré eller utilstrekkelig væskeinntak
 • hvis du er gravid i tredje trimester eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Orodek:
 • hvis du har allergi eller har hatt allergiproblemer
 • hvis du har nyre-, lever- eller hjerteproblemer (høyt blodtrykk og/eller hjertesvikt) samt væskeansamling i kroppen eller har hatt noe av dette
 • hvis du tar vanndrivende midler (diuretika) eller har svært lite væske i kroppen (dårlig hydrering) og redusert blodvolum grunnet stort væsketap (f.eks. etter mye vannlating, diaré eller oppkast)
 • hvis du har hjerteproblemer, har hatt slag eller tror du kan ha risiko for disse tilstandene (f.eks. hvis du har høyt blodtrykk, diabetes eller høyt kolesterol eller røyker). Du bør diskutere behandlingen din med legen eller apoteket da legemidler som Orodek kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteanfall ("hjerteinfarkt") eller slag. Risiko er mer sannsynlig ved høye doser og langvarig behandling. Overskrid ikke anbefalt dose eller behandlingstid
 • hvis du er eldre: du kan være mer utsatt for å få bivirkninger (se punkt 4). Kontakt legen din omgående hvis noen av disse oppstår
 • hvis du er en kvinne med fruktbarhetsproblemer (Orodek kan nedsette fruktbarheten din, og derfor skal du ikke ta det hvis du planlegger å bli gravid eller gjennomgår fruktbarhetstester)
 • hvis du har en forstyrrelse i dannelsen av blod- og blodceller
 • hvis du har systemisk lupus erythematosus eller blandet bindevevssykdom (forstyrrelser i immunsystemet som påvirker bindevev)
 • hvis du har hatt en kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom)
 • hvis du har eller har hatt andre mage- eller tarmproblemer
 • hvis du har vannkopper, ettersom NSAID-preparater kan forverre infeksjonen
 • hvis du bruker andre legemidler som øker risikoen for magesår eller -blødning, f.eks. orale steroider, visse antidepressiva (de av SSRI-typen, dvs. selektive serotoninreopptakshemmere), midler som hindrer blodpropp som acetylsalisylsyre eller antikoagulantia som warfarin. I slike tilfeller skal du før du tar Orodek kontakte legen din, som kan be deg ta et ekstra legemiddel for å beskytte magen din (f.eks. misoprostol eller legemidler som hindrer produksjon av magesyre)
 • hvis du har astma kombinert med kronisk rhinitt (betennelse i slimhinnen i nesen), kronisk bihulebetennelse, og/eller polypper i nesen, ettersom du har en høyere risiko for allergi mot acetylsalicylsyre og/eller NSAID-preparater enn andre. Tilførsel av dette legemidlet kan føre til astmaanfall eller bronkospasmer, særlig hos pasienter som er allergiske mot acetylsalicylsyre eller NSAID-preparater.
Barn og ungdom
Orodek er ikke undersøkt hos barn og ungdom, så sikkerhet og effekt av preparatet er ikke kjent hos denne pasientgruppen. Orotek skal ikke brukes av barn og ungdom.
Andre legemidler og Orodek
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Enkelte legemidler skal ikke brukes samtidig, mens andre krever dosejusteringer når de brukes samtidig.
Informer alltid din lege, tannlege eller apoteket dersom du bruker noen av følgende legemidler i tillegg til Orodek:
Ikke anbefalte kombinasjoner:
 • Acetylsalisylsyre, kortikosteroider og andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler
 • Warfarin, heparin og andre legemidler som brukes til å hindre blodpropp
 • Litium, brukes til å behandle visse humørlidelser
 • Metotreksat, brukes mot leddgikt og kreft
 • Hydantoiner og fenytoin, brukes mot epilepsi
 • Sulfametoksazol, brukes mot bakterieinfeksjoner
Kombinasjoner som krever forsiktighetsregler:
 • ACE-hemmere, diuretika, betablokkere og angiotensin II-antagonister, brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer
 • Pentoksyfyllin og okspentifyllin, brukes til å behandle kroniske venøse sår
 • Zidovudin, brukes til å behandle virusinfeksjoner
 • Aminoglykosid-antibiotika, brukes til å behandle bakterieinfeksjoner
 • Klorpropamid og glibenklamid, brukes mot diabetes
Kombinasjoner som krever nøye vurdering:
 • Kinolonantibiotika (f.eks. ciprofloksacin, levofloksacin), brukes mot bakterieinfeksjoner
 • Ciklosporin eller tacrolimus, brukes til å behandle forstyrrelser i immunsystemet og ved organtransplantasjon
 • Streptokinase og andre trombolytiske eller fibrinolytiske legemidler, dvs. legemidler som brukes til å bryte ned blodpropper
 • Probenecid, brukes ved urinsyregikt
 • Digoksin, brukes til å behandle kronisk hjertesvikt
 • Mifepriston, brukes som abortmiddel (til å avslutte en graviditet)
 • Antidepressiva av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIs)
 • Platehemmere som brukes til å redusere blodplateaggregasjon og dannelse av blodpropper
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er i tvil om bruk av andre legemidler sammen med Orodek.
Inntak av Orodek sammen med mat og drikke
Tabletten bør tas med en tilstrekkelig mengde vann. Ta tablettene sammen med mat da dette bidrar til å redusere faren for bivirkninger i mage eller tarm. Dersom du har akutte smerter, bør du imidlertid ta tablettene på tom mage, dvs. minst 30 minutter før et måltid, da dette bidrar til at legemidlet begynner å virke litt raskere.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk ikke Orodek de tre siste månedene av graviditet, eller når du ammer. Rådfør deg med lege. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, da Orodek ikke nødvendigvis er det rette for deg.
Orodek bør ikke brukes av kvinner som planlegger å bli gravide, eller er gravide. Behandling når som helst i svangerskapet bør bare gjøres under veiledning av lege.
Bruk av Orodek anbefales ikke hos kvinner mens de prøver å bli gravide eller mens de utredes for infertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Orodek kan til en viss grad påvirke din evne til å kjøre og bruke maskiner, på grunn av muligheten for svimmelhet eller døsighet som bivirkninger av behandlingen. Hvis du merker slike bivirkninger skal du ikke kjøre eller bruke maskiner før symptomene forsvinner. Rådfør deg med legen.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Orodek
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Din nødvendige dose av Orodek avhenger av smertetype, alvorlighetsgrad og varighet. Legen din forteller deg hvor mange tabletter du skal ta hver dag og hvor lenge.
Den anbefalte dosen er vanligvis 1 tablett (25 mg) hver 8. time, og ikke mer enn 3 tabletter daglig (75 mg).
Hvis du er eldre eller har nyre- eller leverproblemer, skal du starte behandlingen med en total døgndose som ikke overskrider 2 tabletter (50 mg).
Hos eldre pasienter kan denne startdosen senere økes til den som vanligvis anbefales (75 mg) hvis Orodek tolereres godt.
Hvis smertene dine er intense og du trenger raskere lindring, skal du ta tablettene på tom mage (minst 30 minutter før mat), de vil da lettere tas opp (se punkt 2 “Inntak av Orodek sammen med mat og drikke”).
Bruk av Orodek hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom (under 18 år).
Dersom du tar for mye av Orodek
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Husk å ta med deg medisinpakningen eller dette pakningsvedlegget.
Dersom du har glemt å ta Orodek
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta neste dose til vanlig tid (i henhold til punkt 3 "Hvordan du bruker Orodek").
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Mulige bivirkninger er nevnt nedenfor etter hvor sannsynlig det er at de oppstår.
Vanlige bivirkninger: kan påvirke opptil 1 av 10 personer
Kvalme og/eller oppkast, magesmerter, diaré, fordøyelsesbesvær (halsbrann).
Mindre vanlige bivirkninger: kan påvirke opptil 1 av 100 personer
Følelse av å svive (vertigo), svimmelhet, søvnighet, søvnforstyrrelser, nervøsitet, hodepine, hjertebank, rødming, mageproblemer, forstoppelse, munntørrhet, luftplager, hudutslett, tretthet, smerter, feberfølelse og skjelving, generell sykdomsfølelse.
Sjeldne bivirkninger: kan påvirke opptil 1 av 1000 personer
Magesår, magesår med hull i slimhinnen eller blødning som kan ses som blodig eller svart avføring, besvimelse, høyt blodtrykk, for langsomt åndedrett, væskeansamling og hevelser i kroppen (f.eks. hovne ankler), væskeansamling i strupen (larynx ødem), tap av appetitt, unormal følelse i huden, kløende utslett, akne, økt svetting, ryggsmerter, hyppig vannlating, menstruasjonsforstyrrelser, prostataproblemer, unormale leverfunksjonsprøver (blodprøver), levercelleskade (hepatitt), akutt nyresvikt.
Svært sjeldne bivirkninger: kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer
Anafylaktisk reaksjon (overfølsomhetsreaksjon som også kan medføre besvimelse), åpne sår i hud, munn, øyne og kjønnsorganer (Steven-Johnsons og Lyells syndrom), ansiktshevelse eller hevelse i lepper og svelg (angioødem), åndenød som følge av innsnevring av luftveiene (bronkospasme), kortpustethet, høy puls, lavt blodtrykk, betennelse i bukspyttkjertelen, tåkesyn, øresus (tinnitus), sensitiv hud, lysfølsomhet, kløe, nyreproblemer, redusert antall hvite blodceller (nøytropeni), redusert antall blodplater (trombocytopeni).
Informer lege omgående dersom du merker mage/tarmbivirkninger ved behandlingsstart (f.eks. magesmerter, halsbrann eller blødning), dersom du har hatt slike bivirkninger som følge av langtidsbruk av antiinflammatoriske legemidler, og spesielt dersom du er eldre.
Slutt å bruke Orodek så snart du oppdager et hudutslett, sår i munnen eller på kjønnsorganer eller tegn på allergi.
Under behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler er det sett væskeansamling og hevelser (spesielt i ankler og ben), økt blodtrykk og hjertesvikt.
Legemidler som Orodek kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteanfall ("hjerteinfarkt") eller slag.
Hos pasienter med forstyrrelser i immunsystemet som påvirker bindevev (systemisk lupus erythematosus eller blandet bindevevssykdom), kan ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler i sjeldne tilfeller forårsake feber, hodepine og nakkestivhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Orodek
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevar blisterpakningene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Orodek
Virkestoff er deksketoprofentrometamol (36,90 mg) tilsvarende deksketoprofen (INN) 25 mg. Andre innholdsstoffer er maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, glyserolpalmitostearat, hypromellose, titandioksid, propylenglykol, makrogol 6000.
Hvordan Orodek ser ut og innholdet i pakningen
Orodek leveres i pakninger med 4, 10, 20, 30, 50 eller 500 filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen Menarini International Operations Luxembourg SA 1, Avenue De La Gare
LU-1611 Luxembourg Luxemburg
Tilvirker
LABORATORIOS MENARINI, S.A.,
Alfonso XII 587, 08918-Badalona (Barcelona), Spania eller
A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl, Via Campo di Pile s/n Loc. Campo di Pile - L'AQUILA, Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Spania (RMS)

Enantyum

Norge

Orodek

Belgia

Enantyum

Polen

Ketesse

Danmark

Enantyum

Portugal

Enantyum

Estland

Ketesse

Slovakia

Ketesse

Finland

Enantyum

Slovenia

Ketesse

Frankrike

Enantyum

Storbritannia

Enantyum

Hellas

Viaxal

Sverige

Enantyum

Irland

Enantyum

Tsjekkia

Ketesse

Island

Enantyum

Tyskland

Enantyum

Italia

Enantyum

Ungarn

Enantyum

Latvia

Ketesse

Østerrike

Enantyum

Litauen

Ketesse

 

 

Luxemburg

Enantyum

 

 

Nederland

Enantyum

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.06.2015
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.