Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning

ganirelix

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Orgalutran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Orgalutran
 3. Hvordan du bruker Orgalutran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Orgalutran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Orgalutran er og hva det brukes mot
Orgalutran inneholder virkestoffet ganirelix og tilhører en gruppe legemidler som kalles «anti-gonadotropinfrisettende hormoner» som motvirker effekten av det naturlige gonadotropinfrisettende hormon (GnRH). GnRH regulerer frisettingen av gonadotropiner (luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH)). Gonadotropiner spiller en viktig rolle for fruktbarhet og forplantning hos mennesker. Hos kvinner er FSH nødvendig for vekst og utvikling av follikler i eggstokkene. Follikler er små runde poser som inneholder eggceller. LH er nødvendig for at den modne eggcellen skal løsne fra folliklene og eggstokkene (dvs. eggløsning). Orgalutran hemmer effekten av GnRH noe som resulterer i en undertrykkelse av frisettingen, spesielt av LH.
Orgalutran brukes til
Hos kvinner som gjennomgår assisterte befruktning inkludert in vitro-fertilisering (IVF) og andre metoder, kan eggløsning av og til inntreffe for tidlig og forårsake en betydelig redusert mulighet for å bli gravid. Orgalutran brukes for å hindre den for tidlige stigningen i LH som kan føre til at eggceller løsner for tidlig.
I kliniske studier ble Orgalutran brukt sammen med rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) eller korifollitropin alfa, en follikkelstimulerende substans med lang virketid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Orgalutran
Bruk ikke Orgalutran
 • dersom du er allergisk overfor ganirelix eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6);
 • dersom du er overfølsom for gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) eller en GnRH-analog;
 • dersom du har en moderat eller alvorlig nyre- eller leversykdom;
 • dersom du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Orgalutran
Allergiske reaksjoner
Dersom du har en aktiv allergisk tilstand, vennligst si ifra til legen din. Legen din vil, avhengig av alvorlighetsgraden, avgjøre om det er nødvendig med ekstra overvåking under behandlingen. Tilfeller av allergiske reaksjoner har vært rapportert så tidlig som fra første dose.
Lateksallergi
Nålebeskyttelsen inneholder tørr naturgummi/lateks som kommer i kontakt med nålen og kan forårsake allergiske reaksjoner.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Under eller etter hormonell stimulering av eggstokkene kan ovarialt hyperstimuleringssyndrom utvikles. Dette syndromet er knyttet til stimuleringsprosedyren med gonadotropiner. Vennligst se pakningsvedlegget for det gonadotropinpreparatet du har fått foreskrevet.
Flerlingefødsler eller medfødte misdannelser
Forekomsten av medfødte misdannelser etter assistert befruktning kan være noe høyere enn etter spontan befruktning. Det antas at denne lett forhøyede forekomsten henger sammen med karakteristiske trekk hos de pasientene som gjennomgår behandling for å bli befruktet (f.eks. kvinnens alder, sædcellenes egenskaper) og med den høyere forekomsten av flerlingesvangerskap etter assistert befruktning. Forekomsten av medfødte misdannelser etter assistert befruktning med bruk av Orgalutran, er ikke annerledes enn ved assistert befruktning der andre GnRH-analoger har vært brukt.
Komplikasjoner under graviditet
Hos kvinner som har skader på egglederne er det en noe større risiko for svangerskap utenfor livmoren.
Kvinner som veier mindre enn 50 kg eller mer enn 90 kg
Effekt og sikkerhet med Orgalutran er ikke fastslått hos kvinner som veier mindre enn 50 kg eller mer enn 90 kg. Kontakt legen din for nærmere informasjon.
Barn og ungdom
Det er ikke relevant å bruke Orgalutran hos barn eller ungdom.
Andre legemidler og Orgalutran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Orgalutran skal brukes ved kontrollert eggstokkstimulering i forbindelse med assistert befruktning (ART). Bruk ikke Orgalutran under graviditet eller dersom du ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar denne medisinen.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Orgalutran inneholder natrium
Orgalutran inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per injeksjon. Dvs. at det er så godt som «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Orgalutran
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Orgalutran brukes som en del av behandlingen ved kunstig befruktning (ART) inkludert in vitro-fertilisering (IVF).
Stimulering av eggstokkene med follikkelstimulerende hormon (FSH) eller korifollitropin kan starte på menstruasjonens 2. eller 3. dag. Orgalutran (0,25 mg) skal injiseres like under huden en gang daglig, med start på dag 5 eller dag 6 av stimuleringen. Avhengig av hvordan eggstokkene dine reagerer, kan legen din bestemme om du skal starte en annen dag.
Orgalutran og FSH bør gis omtrent på samme tid. Preparatene skal imidlertid ikke blandes, og de skal injiseres på forskjellig sted.
Daglig behandling med Orgalutran skal fortsette til den dagen et tilstrekkelig antall follikler av passende størrelse er tilstede. Den endelige modningen av eggcellene i folliklene kan settes i gang ved å tilføre humant koriongonadotropin (hCG). Tiden mellom to injeksjoner med Orgalutran og mellom den siste Orgalutran-injeksjonen og hCG-injeksjonen bør ikke overstige 30 timer, fordi en for tidlig eggløsning da kan forekomme. Hvis Orgalutran injiseres om morgenen bør derfor behandlingen med Orgalutran fortsette gjennom hele behandlingsperioden med gonadotropin, inkludert den dagen eggløsning igangsettes. Hvis Orgalutran injiseres om ettermiddagen skal den siste Orgalutran-injeksjonen gis om ettermiddagen dagen før eggløsning igangsettes.
Bruksanvisning
Injeksjonsstedet
Orgalutran finnes som ferdigfylte sprøyter og skal injiseres langsomt like under huden, helst i låret. Undersøk oppløsningen nøye før bruk. Bruk ikke oppløsningen hvis den inneholder partikler eller er uklar. Hvis du selv eller din partner setter injeksjonene må instruksjonene nedenfor følges nøye. Bland ikke Orgalutran med andre legemidler.
Forberedelse av injeksjonsstedet
Vask hendene grundig med såpe og vann. Vask injeksjonsstedet med et desinfeksjonsmiddel (f.eks. alkohol) for å fjerne overflatebakterier. Rengjør et område på ca 5 cm (to tommer) rundt det stedet nålen skal stikkes inn og la desinfeksjonsmidlet tørke i minst ett minutt før du fortsetter.
Innføring av nålen
Fjern nålebeskyttelsen. Knip sammen et stort hudområde mellom tommel og pekefinger. Sett inn nålen innerst i den sammenknepne huden med en vinkel på 45° mot hudoverflaten. Varier injeksjonsstedet for hver injeksjon.
Kontroll av nålens plassering
Trekk stemplet forsiktig tilbake for å kontrollere at nålen er plassert riktig. Hvis blod trekkes inn i sprøyten betyr det at nålespissen har trengt inn i et blodkar. Hvis dette skjer skal du ikke injisere Orgalutran, men trekke ut sprøyten, dekke injeksjonsstedet med en bomullsdott med desinfeksjonsmiddel og legge trykk på. Blødningen bør stoppe i løpet av et minutt eller to. Ikke bruk denne sprøyten men destruer den på en forsvarlig måte. Begynn på nytt med en ny sprøyte.
Injeksjon av oppløsningen
Når nålen er plassert riktig skal stemplet trykkes inn langsomt og stødig slik at oppløsningen blir injisert riktig og hudvevet ikke blir skadet.
Fjerning av sprøyten
Trekk sprøyten raskt ut og trykk en bomullsdott med desinfeksjonsmiddel mot injeksjonsstedet.
Den ferdigfylte sprøyten skal bare brukes en gang.
Dersom du tar for mye av Orgalutran
Kontakt legen din.
Dersom du har glemt å ta Orgalutran
Hvis du oppdager at du har glemt en dose, ta den så snart som mulig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du er mer enn 6 timer forsinket (slik at tiden mellom to injeksjoner er mer enn 30 timer), ta dosen så snart som mulig, og kontakt legen din for å få ytterligere råd.
Dersom du avbryter behandling med Orgalutran
Slutt ikke med Orgalutran hvis ikke legen har sagt det, ettersom det kan påvirke resultatet av behandlingen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Risikoen for å få en bivirkning beskrives av følgende kategorier:
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 kvinner
 • Lokale hudreaksjoner på injeksjonsstedet (hovedsakelig rødhet med eller uten hevelse). Den lokale reaksjonen forsvinner vanligvis innen 4 timer etter injeksjonen.
Mindre vanlige: kan berøre inntil 1 av 100 kvinner
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Utilpasshet.
Svært sjeldne: kan berøre inntil 1 av 10 000 kvinner
 • Mulige allergiske reaksjoner av mer utbredt karakter har vært observert så tidlig som fra første dose.
 • Forverring av allerede eksisterende utslett (eksem) er blitt rapportert hos en pasient etter den første Orgalutran-dosen.
I tillegg er det rapportert bivirkninger som er kjent i forbindelse med kontrollert ovarial hyperstimulering (f.eks. buksmerter, ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), svangerskap utenfor livmoren (når fosteret utvikles utenfor livmoren) og spontanabort (se pakningsvedlegget til det FSH-preparatet du blir behandlet med).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Orgalutran
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Undersøk sprøyten nøye før bruk. Bruk bare sprøyter med klare oppløsninger uten partikler og fra uskadde beholdere.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Orgalutran
 • Virkestoff er ganirelix (0,25 mg i 0,5 ml oppløsning).
 • Andre innholdsstoffer er eddiksyre, mannitol, vann til injeksjonsvæsker. pH (mål på surhetsgrad) kan ha blitt justert med natriumhydroksid og eddiksyre.
Hvordan Orgalutran ser ut og innholdet i pakningen
Orgalutran er en klar og fargeløs vandig oppløsning til injeksjon. Oppløsningen er ferdig til bruk og beregnet til subkutan (under huden) injeksjon. Nålebeskyttelsen inneholder tørr naturgummi/lateks som kommer i kontakt med nålen.
Orgalutran finnes i pakninger med 1 eller 5 ferdigfylte sprøyter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.Waarderweg 392031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker
N.V. Organon,
Kloosterstraat 6,
Postbus 20,
5340 BH Oss,
Nederland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: + 47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert januar 2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

ivf (in vitro-fertilisering, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

Orgalutran ferdigfylt sprøyte