PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Orfiril® 60 mg/ml mikstur, oppløsning

natriumvalproat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Orfiril 60 mg/ml mikstur er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Orfiril 60 mg/ml mikstur
 3. Hvordan du bruker Orfiril 60 mg/ml mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Orfiril 60 mg/ml mikstur
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Orfiril 60 mg/ml mikstur er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Orfiril 60 mg/ml mikstur er et legemiddel som brukes i behandling av epileptiske anfall (antiepileptisk
legemiddel) og mani. Det leveres som mikstur til peroral bruk (dvs. inntak gjennom munnen).
Orfiril 60 mg/ml mikstur brukes ved behandling av:
 • epileptiske anfall (ulike typer generaliserte anfall og partielle anfall).
 • mani, som betyr at du kan føle deg svært begeistret, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani oppstår som en del av en sykdom som kalles ”bipolar lidelse”. Kan brukes dersom litium ikke kan brukes.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Orfiril 60 mg/ml mikstur
Bruk ikke Orfiril 60 mg/ml mikstur
 • hvis du er overfølsom ovenfor natriumvalproat, nykoctin, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat eller et av de andre innholdsstoffene i Orfiril
60 mg/ml mikstur.
 • dersom du har eller tidligere har hatt leversykdom og/eller har alvorlige problemer med leveren eller bukspyttkjertelen.
 • dersom det er leversykdom i familien din.
 • dersom søsken har dødd av leversykdom under behandling med natriumvalproat.
 • dersom du har porfyri, en sykdom med økt produksjon og utskillelse av porfyriner (røde, jernfrie fargestoffer i blodet) i urinen eller avføringen.
 • hvis du har forstyrrelser i blodets evne til å koagulere (levre seg) som gir økt fare for blødning.
 • hvis du er gravid og behandling med Orfiril 60 mg/ml mikstur ikke er helt nødvendig.
Vis forsiktighet ved bruk av Orfiril 60 mg/ml mikstur
 • dersom den gis til spedbarn og småbarn, spesielt hvis flere antiepileptika må gis samtidig.
 • dersom den gis til barn og ungdom med flere funksjonshemminger og alvorlige typer epilepsi.
 • dersom du lider av benmargsskade.
 • dersom du har en sjelden, arvelig enzymmangelsykdom.
 • dersom du har nyresykdom.
 • dersom du har redusert mengde protein i blodet.
 • dersom du har en sykdom i immunsystemet som heter systemisk lupus erythematosus.
 • dersom du får symptomer som økt anfallshyppighet, generell sykdomsfølelse, nedsatt matlyst, kvalme brekninger, magesmerter, ødem og sløvhet må du kontakte legen din. Dette gjelder spesielt hos barn under de første månedene av behandlingen.
 • dersom du får uventede blødninger i slimhinnene eller har lett for å få blåmerker må du informere legen din om dette.
Behandling med Orfiril 60 mg/ml mikstur krever nøye oppfølging med regelmessige blodprøver for kontroll av blodplater, lever og bukspyttkjertelfunksjon. Det er
viktig at du går til disse kontrollene. Det gjelder spesielt i begynnelsen av behandlingen, og før operasjoner, eller inngrep hos tannlege.
Orfiril 60 mg/ml mikstur kan føre til økte ammoniumnivåer i blodet (se også avsnitt 4 Mulige bivirkninger). Du skal kontakte legen din hvis du får symptomer som f.eks. manglende interesse for et emosjonelt, sosialt liv eller manglende interesse for fysisk aktivitet, søvnighet, oppkast, lavt blodtrykk eller forverring av epilepsi.
Du bør ikke slutte brått med medisineringen, da risiko for anfall kan øke.
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som natriumvalproat har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Ved behandlingsstart kan kroppsvekten din øke. Sjekk vekten din regelmessig. Rådfør deg med legen din angående mulige tiltak.
Rådfør deg med legen hvis noen av punktene ovenfor gjelder deg, selv om det var på et tidligere tidspunkt.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år: Orfiril 60 mg/ml mikstur bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år for behandling av mani.
Bruk av andre legemidler sammen med Orfiril 60 mg/ml mikstur
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av andre legemidler på Orfiril 60 mg/ml mikstur: Effekten av Orfiril 60 mg/ml mikstur kan svekkes dersom den brukes sammen med andre legemidler som
antiepileptika (fenobarbital, fenytoin og karbamazepin), meflokin (brukes til å forebygge malaria), rifampicin (antibiotika som brukes til å behandle tuberkulose) eller karbapenemer (antibiotika som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner). Kombinasjonen av natriumvalproat og karbapenemer bør unngås fordi det kan sette ned virkningen av natriumvalproat.
Effekten av Orfiril 60 mg/ml mikstur kan forsterkes dersom den brukes sammen med andre legemidler som felbamat (antiepileptisk middel), acetylsalisylsyre (middel mot smerte eller feber), cimetidin (mot magesår), fluoksetin (mot depresjon) eller erytromycin (et antibiotikum).
Effekt av Orfiril 60 mg/ml mikstur på andre legemidler: Orfiril 60 mg/ml mikstur kan forsterke effekten av andre legemidler som andre antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamat, etosuksimid og karbamazepin), warfarin (blodfortynnende middel), acetylsalisylsyre (middel mot smerte eller feber), nimodipin (brukes til å øke blodomløpet i hjernen), zidovudin (brukes mot visse virus), barbiturater (sovetabletter), benzodiazepiner (sovetabletter, f.eks.
diazepam, lorazepam, klonazepam), antidepressive midler og legemidler som brukes i behandling av psykose.
Dersom det tas sammen med litium kan konsentrasjonen av begge legemidlene i blodet påvirkes.
I enkelte tilfeller har samtidig administrasjon av valproat og topiramat blitt forbundet med økte nivåer av ammonium i blodet (hyperammonemi) med og uten organisk hjernesykdom (encefalopati).
Samtidig bruk av antibiotika som inneholder pivalinsyre (pivmecillinam, pivampicillin) bør unngås på grunn av risikoen for reduserte nivåer av et stoff som er viktig for energimetabolismen (karnitin) i serum- og muskeldepotene dine.
Det er mulig at andre legemidler som kan skade leveren, blant annet alkohol, kan øke risikoen for leverskade sammen med natriumvalproat.
Orfiril 60 mg/ml mikstur kan påvirke nivået av kodein i blodet.
Forstyrrelser av laboratorietester:
Hvis du er diabetiker og i utgangspunktet skal ha ketoacidose (en tilstand med for mye syre i blodet), kan Orfiril 60 mg/ml mikstur forårsake positive resultater på urintester for denne tilstanden, selv om du ikke har denne tilstanden.
Inntak av Orfiril 60 mg/ml mikstur sammen med mat og drikke
Bruk ikke alkohol sammen med Orfiril 60 mg/ml mikstur.
Graviditet og amming
Informer legen din dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller forsøker å bli det.
Graviditet
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid må du bruke effektiv prevensjon under behandlingen.
Orfiril 60 mg/ml mikstur kan skade fosteret. Dersom du blir gravid mens du får behandling med Orfiril 60 mg/ml mikstur, kontakt legen.
Mani:
Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du er en kvinne som er gravid eller er i en alder hvor du kan bli gravid med mindre legen din helt klart har anbefalt det.
Amming
Orfiril 60 mg/ml mikstur passerer over i morsmelken. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Orfiril 60 mg/ml mikstur.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Under behandling med natriumvalproat kan reaksjonstiden påvirkes. Du bør ta dette i betraktning når økt oppmerksomhet kreves, som ved bilkjøring og bruk av maskiner. Videre avgjørelse tas av legen, avhengig av hvordan du reagerer på legemidlet og doseringen du bruker.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Orfiril 60 mg/ml mikstur
Orfiril 60 mg/ml mikstur inneholder 1,8 mmol (41,4 mg) natrium pr. 5 ml mikstur.
Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Orfiril 60 mg/ml mikstur
Legen har bestemt doseringen som er best for deg. Følg alltid legens anbefalinger nøye og følg forsiktighetsregler eller advarsler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom det er noe du ikke forstår, eller om du er i tvil.
Doseringsbehovet varierer etter alder og vekt og legen vil justere dosen din individuelt for å oppnå tilfredsstillende anfallskontroll.
Epilepsi:
Dosen tilpasses individuelt, avhengig av den terapeutiske effekten hos hver pasient. Hvis du kun skal bruke
Orfiril 60 mg/ml mikstur mot epilepsi, så vil legen øke dosen din over 3-7 dager til en dose på ca. 10 mg/kg kroppsvekt/døgn. Deretter vil legen, om nødvendig, øke dosen ytterligere inntil den mest effektive dosen oppnås.
Hvis du får Orfiril 60 mg/ml mikstur i kombinasjon med andre legemidler mot epilepsi, vil legen øke dosen din gradvis over 3-7 dager til en dose på ca. 20 mg/kg kroppsvekt/døgn. Deretter vil legen, om nødvendig, øke dosen ytterligere inntil den mest effektive dosen oppnås.
Den daglige dosen gis fordelt på 2-3 doser.
Mani:
Den daglige dosen bestemmes og monitoreres individuelt av legen din.
Startdose: Den anbefalte startdosen er 750 mg. Gjennomsnittlig daglig dose: Vanligvis anbefales en daglig dose på mellom 1000 mg og 2000 mg.
Behandlingskontroll:
Det er viktig at du har en tilstrekkelig høy konsentrasjon av Orfiril 60 mg/ml mikstur i blodet slik at din sykdom holdes under kontroll. Dette vil legen sjekke ved å
ta jevnlige blodprøver av deg. Disse blodprøvene vil vanligvis tas om morgenen før du har spist eller tatt medisinen din. I tillegg vil legen foreta andre
undersøkelser av blodet ditt og kontrollere at din lever og bukspyttkjertel fungerer som de skal. Hvis du har blåmerker eller økt blødningstendens, vil legen din foreta spesielle undersøkelser av blodet ditt. Legen vil informere deg nærmere om alt dette.
Hvis du behandles for epilepsi og opplever symptomer som tretthet, kvalme, hodepine, ufrivillige rykninger i øyet (såkalt nystagmus) eller usikker gange, så må du si fra til legen umiddelbart. Dette kan være tegn på at dosen din er for høy og at legen må justere den.
Bruksmåte:
Miksturen tas ved måltider for å redusere mage-tarm forstyrrelser. Deretter drikkes et halvt glass vann.
Dersom du tar for mye Orfiril 60 mg/ml mikstur
Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du kan ha tatt for mye Orfiril 60 mg/ml mikstur.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Spør lege eller apotek dersom du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Orfiril 60 mg/ml mikstur
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Orfiril 60 mg/ml mikstur
Dersom du ønsker å ta en pause i behandlingen, må du snakke med legen først. Du må ikke slutte å ta legemidlet uten først å rådføre deg med legen, ellers kan du risikere at behandlingen ikke virker og anfallene kommer tilbake.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Orfiril 60 mg/ml mikstur forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er gastrointestinale effekter som forekommer hos ca. 20 % av pasientene. Disse effektene er vanligvis forbigående.
Dersom anfallshyppigheten øker eller du føler deg svak, mister matlysten, blir kvalm og kaster opp gjentatte ganger, får magesmerter uten kjent grunn, hevelse i bena eller andre deler av kroppen, manglende interesse for
et emosjonelt, sosialt liv eller manglende interesse for fysisk aktivitet, bevissthetsforstyrrelser med forvirring, rastløshet eller bevegelsesforstyrrelser, kan dette være tegn på leverskade eller bukspyttkjertelskade (som er mindre vanlig). Du bør informere legen umiddelbart dersom du får slike tegn. Barn bør følges nøye for slike kliniske tegn.
Hyppigheten av de mulige bivirkningene nevnt nedenfor er definert ved hjelp av følgende system:
 • svært vanlige (rammer mer enn 1 av 10 brukere).
 • vanlige (rammer 1 til 10 av 100 brukere).
 • mindre vanlige (rammer 1 til 10 av 1000 brukere).
 • sjeldne (rammer 1 til 10 av 10.000 brukere).
 • svært sjeldne (rammer færre enn 1 av 10.000 brukere).
 • ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjenge- lige data).
Svært vanlige bivirkninger er:
 • smerte i mage-tarm-kanalen.
 • kvalme.
 • oppkast.
Vanlige bivirkninger er:
 • forandringer i blodprøver (reduksjon i antall blodplater og hvite blodlegemer).
 • vektøkning (risikofaktor for utvikling av polycystisk ovarialsyndrom) eller vekttap, økning eller tap av matlyst.
 • søvnighet.
 • ustøhet.
 • en brennende, prikkende eller kløende følelse i huden, uten en tydelig fysisk årsak (parestesi).
 • diaré.
 • forbigående hårtap, avfarging eller krølling av håret.
 • bortfall av menstruasjonen (amenoré).
 • økte ammoniumnivåer i blodet.
 • forandringer i leverprøver.
Mindre vanlige bivirkninger er:
 • blødning.
 • nedsatt bevissthet (letargi).
 • tap av bevisstheten (i noen tilfeller sammen med økt anfallshyppighet).
Sjeldne bivirkninger er:
 • økt mengde mannlig kjønnshormon (hyperandrogenisme).
 • økte nivåer av insulin.
 • lave nivåer av enkelte proteiner i blodet (IGF-I).
 • hevelse i bena og/eller armene.
 • irritabilitet, hallusinasjoner, forvirring.
 • hodepine.
 • hyperaktivitet.
 • ukoordinerte bevegelser (ataksi), ujevne muskel- bevegelser.
 • nedsatt våkenhet (stupor).
 • økt spyttproduksjon.
 • betennelse i bukspyttkjertelen.
 • nedsatt leverfunksjon inkludert leversvikt.
 • hudutslett.
 • immunsykdommer i huden (blant annet overfølsomhetsreaksjoner, erythema multiforme, lupus erythematosus).
 • betennelse i blodkarene.
 • lav kroppstemperatur.
 • polycystiske ovarier.
 • menstruasjonssmerte som forstyrrer dine daglige aktiviteter (dysmenoré).
Svært sjeldne bivirkninger er:
 • benmargsforstyrrelser.
 • koagulasjonsforstyrrelser, forlenget blødningstid, forandringer i blodet (nedsatt antall av visse typer blodceller, anemi, hemming av rød blodcelleutvikling).
 • mentale forstyrrelser og andre forstyrrelser i hjerne- funksjonen.
 • stive muskler, nedsatt bevegelsesevne, muskelskjelving (ekstrapyramidale bivirkninger, f.eks. parkinsonisme).
 • demens med krymping av hjernen.
 • nedsatt hørsel og øresus (tinnitus).
 • alvorlige hudblemmer og slimhinnereaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom).
 • nyreproblemer (Fanconis syndrom).
 • sengevæting hos barn.
 • unormale funksjonsprøver i skjoldbruskkjertelen.
 • lave natriumnivåer i blodet.
Ikke kjente:
 • sløvhet.
 • et syndrom med tilbakeholdelse av vann i blodet og redusert urinproduksjon (SIADH).
 • et syndrom bestående av legemiddelutslett, forstørrede lymfeknuter, feber og mulig involvering av andre organer (DRESS syndrom).
 • nedbrytning av benmasse (osteoporose).
 • væske rundt lungene (eosinofil pleural effusjon).
 • alvorlig mangel av enkelte blodceller (agranulocytose).
 • hevelse i ansiktet, munnen, tungen eller andre kropps- deler som kan forårsake pustebesvær (angioødem).
 • allergiske reaksjoner.
Dersom du opplever noen av de følgende tegn eller andre uvanlige tegn, kontakt legen umiddelbart: unormal blødning eller en tendens til å få blåmerker lettere enn vanlig, magesmerter, ustøhet, problemer med balansen, forvirring, hallusinasjoner, humørendringer, alvorlige hudutslett, ujevne muskelbevegelser, nedsatt våkenhet, søvnighet eller andre psykiske forstyrrelser.
Informer legen eller apoteket dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Orfiril 60 mg/ml mikstur
Oppbevar Orfiril 60 mg/ml mikstur utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalflasken. Hold glassflasken tett lukket.
Orfiril 60 mg/ml mikstur bør brukes innen 12 uker etter at flasken ble åpnet første gang.
Bruk ikke Orfiril 60 mg/ml mikstur etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Orfiril 60 mg/ml mikstur
 • Virkestoff er natriumvalproat.
 • Andre innholdsstoffer er vaniljearoma, nykokkin (E124), hypromellose, metylparahydroksybenzoat (E218), natriumcyclamat, propylparahydroksybenzoat (E216), sakkarinnatrium, trometamol, saltsyre, renset vann.
Hvordan Orfiril 60 mg/ml mikstur ser ut og innholdet i pakningen
 • Klar til lett opak, rød, lett viskøs væske med aromatisk lukt og smak (vaniljesmak).
 • Måleskje. Glassflaske, 250 ml.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 22335 Hamburg
Tyskland
Orfiril® er et registrert varemerke som tilhører Desitin Arzneimittel GmbH.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05-2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hyperandrogenisme: En tilstand forårsaket av en for høy konsentrasjon av mannlige hormoner (androgener). Den kliniske betydningen er ubetydelig hos menn, men hos kvinner er mannlig preget hårvekst (hirsutisme) og maskuline særdrag (virilisme) vanlige symptomer hos pasienter med polycystisk ovariesyndrom og binyrebarkhyperfunksjon.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.