Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Oramorph, dråper, oppløsning 20 mg/ml

Oramorph, mikstur, oppløsning 2 mg/ml i 100 ml glassflaske

Oramorph, mikstur, oppløsning 2 mg/ml, 6 mg/ml, 20 mg/ml i endosebeholder

Morfinsulfatpentahydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oramorph er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Oramorph
 3. Hvordan du bruker Oramorph
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oramorph
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Oramorph er, og hva det brukes mot
Oramorph inneholder morfin som er et narkotisk stoff som virker ved å lindre sterke smerter.
Oramorph brukes ved sterke smerter.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Oramorph
Bruk ikke Oramorph
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor morfin eller et av de andre innholdsstoffene i Oramorph
 • ved pustevansker
 • ved akutte og alvorlige luftveiskramper
 • ved forhøyet trykk i hjernen
 • ved tarmslyng
Vis forsiktighet ved bruk av Oramorph
 • ved langvarig bruk, da Oramorph er vanedannende og kan føre til tilvenning og avhengighet
 • ved brå avslutning av behandlingen, som kan føre til abstinenssymptomer
 • ved krampetilstander
 • ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • ved nedsatt lungekapasitet (f eks astma)
 • ved hodeskader
 • ved forstoppelse, inflammatoriske tarmsykdommer
 • ved galle- og magelidelser, lidelser i urinveier og kjønnsorganer
 • ved svikt i skjoldbruskkjertelen
 • ved samtidig bruk av visse legemidler mot depresjon, psykoser, søvnproblemer, angst og uro, samt visse bedøvelsesmidler, alkohol
 • ved behandling av eldre pasienter
Bruk av andre legemidler sammen med Oramorph
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, særlig dersom de virker på sentralnervesystemet (f eks sovemidler og midler mot angst og depresjon), eller alkohol. Det kan oppstå livstruende reaksjoner. Hvis du nylig har vært behandlet med såkalte MAO-hemmere mot depresjon eller bruker sovemedisin, bør du ikke bruke Oramorph samtidig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Det er mulig at barnet kan påvirkes. Oramorph skal derfor bare brukes av gravide dersom legen har bestemt det.
Amming
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Oramorph under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør du tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f eks ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Oramorph
Bruk alltid Oramorph slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Bruk og dosering bestemmes av lege. Tilpasses den enkelte pasient. Med mindre legen din har bestemt noe annet, er det anbefalte doseringsområdet for barn og voksne basert på at en enkeltdose på mellom 0,2 og 0,3 mg morfinsulfat /kg.
 • Voksne og ungdom over 16 år: vanlig enkeltdose er 10-30 mg morfinsulfat.
 • Ungdom fra 12 til 16 år: maksimal enkeltdose er 20 mg morfinsulfat.
 • Barn fra 6 til 12 år: maksimal enkeltdose er 10 mg morfinsulfat.
 • Barn fra 2 til 6 år: maksimal enkeltdose er 5 mg morfinsulfat.
Vanlig doseringsfrekvens er 4-6 ganger pr. døgn.
Dråpene kan blandes i drikke.
Miksturen i endosebeholder kan blandes i drikke umiddelbart før administrering.
Miksturen er klar til bruk og kan inntas ufortynnet.
Dersom du tar for mye av Oramorph
Symptomer kan være små pupiller, pustevansker og blodtrykksfall, sjokk og koma.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Oramorph
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Oramorph forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Forstoppelse, kvalme, oppkast, døsighet, svimmelhet, vannlatingsproblemer, små pupiller.
Mindre vanlige: Kramper i galleveiene, kløe, omtåkethet, nedstemthet, pustevansker, oppstemthet, kramper i urinveiene, luftveiskramper.
Sjeldne: Blodtrykksfall når man reiser seg (svimmelhet).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Oramorph
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Oramorph etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Oramorph
 • Virkestoff er morfinsulfat.
Dråper, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneholder morfinsulfatpentahydrat 20 mg (tilsvarende 15 mg morfin).
Andre innholdsstoffer er natriumedetat, natriumbenzoat, vannfri sitronsyre, renset vann.
1 dråpe = 1,25 mg. 1 ml = 16 dråper.
Mikstur, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneholder morfinsulfatpentahydrat 2 mg (tilsvarende 1,5 mg morfin).
Andre innholdsstoffer er sukrose 300 mg/ml, maissirup 100 mg/ml, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), etanol (96 %) 0,105 mg, renset vann.
Etanolinnholdet i denne miksturen er ca. 10 % v/v.
Mikstur, oppløsning 2 mg/ml, 6 mg/ml og 20 mg/ml (endosebeholdere á 5 ml): 1 ml inneholder morfinsulfatpentahydrat 2 mg, 6 mg eller 20 mg (tilsvarende henholdsvis 1,5 mg, 4,5 mg eller 15 mg morfin).
Andre innholdsstoffer er natriumedetat, vannfri sitronsyre, renset vann.
Hvordan Oramorph ser ut og innholdet i pakningen
Oramorph er klar, nesten fargeløs til svakt gul væske fri for partikler.
Oramorph leveres som:
 • dråper 20 mg/ml i 20 ml glassflaske
 • mikstur 2 mg/ml i 100 ml glassflaske
 • mikstur 2 mg/ml, 6 mg/ml og 20 mg/ml i 5 ml endosebeholdere i pakninger med 10 eller 30 endosebeholdere
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark
Tilvirker
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67 Località Granatieri, 50018 Scandicci (Firenze), Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 24.10.2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.