Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Optiray 300 mg Jod/ml, injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Ioversol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Optiray er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Optiray
 3. Hvordan du bruker Optiray
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Optiray
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Optiray er, og hva det brukes mot
Optiray brukes ved flere typer røntgenprosedyrer inkludert:
 • bildetagning av blodkar, både arterier og vener (hos voksne og barn)
 • nyrer (hos voksne og barn)
 • CT-røntgen (hos voksne)
Optiray er et røntgenkontrastmiddel som inneholder jod. Jod blokkerer røntgenstråler noe som gjør det mulig å se blodårer og indre organer som forsynes med blod.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Optiray
Bruk ikke Optiray
 • dersom du er allergisk overfor kontrastmidler som inneholder jod eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Optiray dersom du har
 • astma eller tidligere har hatt allergiske reaksjoner som f.eks. kvalme, oppkast, lavt blodtrykk, hudsymptomer
 • hjertesvikt, høyt blodtrykk, blodomløpsforstyrrelser, eller har hatt et slag, og hvis du er eldre
 • sukkersyke
 • nyre- eller leversykdom
 • hjernelidelser
 • problemer med benmargen, f.eks. visse typer blodkreft kjent som paraproteinanemi, multiple myelomer
 • visse typer misdannelser av røde blodceller, kjent som sigdcelleanemi
 • svulst på binyrene, som påvirker blodtrykket ditt, kjent som feokromocytom
 • økt nivå av aminosyren homocystein, grunnet avvikende stoffskifte
 • nylig undersøkelse av galleblæren med kontrastmiddel
 • en planlagt undersøkelse av skjoldbruskkjertelen med bruk av et middel som inneholder jodDette bør utsettes da Optiray kan påvirke resultatene i opp til 16 dager.
Alvorlige hudreaksjoner som kan være livstruende og en legemiddelreaksjon som kalles DRESS er rapportert hos pasienter som gis Optiray. For tegn og symptomer på disse bivirkningene se, avsnitt 4 "Mulige bivirkninger".
Barn under 18 år
Optiray 300 brukes for bildetagning av blodkar eller nyrer hos denne aldersgruppen.
Hos nyfødte spedbarn, spesielt hos for tidlig fødte spedbarn, er det anbefalt å kontrollere skjoldbruskkjertelhormonene kalt TSH og T4. Disse kontrollene finner sted 7‑10 dager og 1 måned etter administrering av Optiray.
Andre legemidler og Optiray
Rådfør deg med lege eller røntgenspesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Optiray:
 • metformin: et legemiddel for behandling av sukkersyke
  Legen din vil måle nyrefunksjonen før og etter bruk av Optiray. Dersom du har nedsatt nyrefunksjon bør metformin stoppes før undersøkelsen. Den bør ikke startes opp igjen før det har gått minst 48 timer etter undersøkelsen og kun etter at nyrefunksjonen din er tilbake til normalt nivå.
 • interleukin: legemidler for behandling av visse svulster
 • visse legemidler for forhøyning av blodtrykket på grunn av innsnevring av blodkarFor å forhindre risikoen for nerveforstyrrelser bør Optiray aldri brukes samtidig med disse legemidlene.
 • generell narkose
  En høyere frekvens av bivirkninger har vært rapportert.
Inntak av Optiray sammen med mat og drikke
Begrens inntak av mat før undersøkelsen. Vennligst rådfør deg med legen din. Dersom du lider av nyresykdom må du ikke begrense væskeinntaket ditt ettersom dette kan ytterligere redusere nyrefunksjonen.
Graviditet og amming
 • Graviditet
  Fortell legen din hvis du er gravid eller tror du kan være gravid. Legen din vil kun foreskrive Optiray under graviditet dersom det er helt nødvendig, da det kan skade det ufødte barnet.
 • Amming
  Avbryt ammingen i én dag etter injeksjonen, da eksisterende sikkerhetsinformasjon er utilstrekkelig. Diskuter dette med legen din eller røntgenspesialist.
Kjøring og bruk av maskiner
Kjøring eller bruk av maskiner er ikke tilrådelig i opp til 1 time etter injeksjon.
I tillegg har symptomer som svimmelhet, døsighet, tretthet og synsforstyrrelser vært rapportert. Hvis dette påvirker deg må du ikke utføre aktiviteter som krever skjerpet konsentrasjon- og reaksjonsevne.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Optiray
Optiray-undersøkelser vil kun utføres av lege eller røntgenspesialist, som også vil avgjøre dosen.
Optiray injiseres inn i et blodkar og distribueres gjennom kroppen ved hjelp av blodomløpet. Det vil bli oppvarmet til kroppstemperatur før bruk, og deretter injisert én eller flere ganger under røntgenprosedyren.
Doseringen avhenger av den spesifikke prosedyren som skal utføres på deg, samt andre faktorer som helse og alder.
Den laveste mulige dosen vil brukes for å produsere tilfredsstillende røntgenbilder.
Dersom du får for mye av Optiray
Overdoser er potensielt farlige og kan påvirke åndedrettet, hjertet og sirkulasjonssystemet. Informer legen din eller røntgenspesialisten umiddelbart dersom du merker noen av disse symptomene etter å ha motatt Optiray.
Spør legen din eller røntgenspesialisten dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger assosiert med Optiray er vanligvis uavhengig av dosen som ble gitt. I de fleste tilfeller er de milde eller moderate og svært sjeldent alvorlige eller livstruende.
Kontakt en lege umiddelbart hvis du utvikler noen av de følgende tegn på alvorlige bivirkninger:
 • hjerteinfarkt eller manglende evne til å puste
 • kraftige brystsmerter som kan tyde på kramper i hjertets blodkar eller blodpropper
 • slag, blå lepper, besvimelse
 • hukommelsestap
 • taleforstyrrelser
 • plutselige bevegelser
 • midlertidig blindhet
 • akutt nyresvikt
 • hudutslett, rødhet eller blemmer, som kan utvikle seg til livstruende hudreaksjoner inkludert omfattende peeling av huden (toksisk epidermal nekrolyse), eller en legemiddelreaksjon som forårsaker utslett, feber, betennelse i indre organer, hematologiske abnormaliteter og systemisk sykdom (DRESS)
 • tegn på allergiske reaksjoner som
  • allergisk sjokk
  • innsnevrede luftveier
  • hevelser i stemmeboksen, svelget, tungen
  • pustevansker
  • hoste, nysing
  • rødme og/eller hevelser i ansiktet og øynene
  • kløe, utslett og elveblest
Bivirkninger kan inntreffe med følgende frekvenser:
svært vanlige, inntreffer hos mer enn 1 av 10 brukere
 • varmefølelse
vanlige, inntreffer hos 1 til 10 av 100 brukere:
 • smerter
mindre vanlige, inntreffer hos 1 til 10 av 1 000 brukere:
 • kvalme
 • elveblest
sjeldne, inntreffer hos 1 til 10 av 10 000 brukere:
 • besvimelse
 • ukontrollert skjelving
 • svimmelhet, ørhet
 • hodepine
 • unormal følelse som prikking, kribling
 • smaksforstyrrelser
 • tåkesyn
 • hurtig puls
 • lavt blodtrykk
 • rødme
 • krampe i strupehodet
 • hevelse og innsnevring av luftveiene, inkludert tett strupe, hvesing
 • pustevansker
 • betennelse i nesen som forårsaker nysing og tett nese
 • hoste, sår hals
 • oppkast
 • tørr munn
 • rød hud, kløe, utslett
 • presserende trang til urinering
 • hevelse i ansiktet, inkludert øyne
 • frysninger, kuldefølelse
svært sjeldne, inntreffer hos færre enn 1 av 10 000 brukere:
 • alvorlig allergisk reaksjon
 • forvirring, angst, rastløshet
 • tap av bevissthet, nummenhet
 • lammelser
 • døsighet
 • taleforstyrrelser
 • redusert berøringssans eller følelse
 • allergisk øyebetennelse som forårsaker røde, tårevåte og kløende øyne
 • ringing eller summing i ørene
 • uregelmessige hjerteslag, langsom puls
 • brystsmerter
 • endringer i hjerteaktiviteten som kan måles med EKG
 • sykdom som forstyrrer blodgjennomstrømningen i hjernen
 • høyt blodtrykk
 • blodårebetennelse, utvidelse av blodkar
 • væskeansamling i lungene
 • sår hals
 • lavt oksygeninnhold i blodet
 • buksmerter
 • betent spyttkjertel, hevelse i tungen
 • vansker med å svelge, økt spyttdannelse
 • vanligvis smertefull alvorlige hevelser i dype hudlag, hovedsakelig i ansiktet
 • økt svetting
 • muskelkramper
 • akutt nyresvikt eller unormal nyrefunksjon
 • inkontinens, blod i urinen, lav urinmengde
 • hevelser i vev forårsaket av overflødig væske
 • reaksjoner på injeksjonsstedet inkludert smerte, rødhet, blødning eller nedbryting av celler
 • ubehagelig eller unormal følelse, tretthet, sløvhet
ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • alvorlig allergisk sjokkreaksjon
 • midlertidig underaktiv skjoldbruskkjertel hos nyfødte
 • anfall
 • bevegelsesforstyrrelser
 • hukommelsestap
 • midlertidig blindhet
 • hjertestans, livstruende uregelmessige hjerteslag
 • ekstra hjerteslag
 • krampe i hjertearterien, hamrende hjerte
 • blå hudfarge på grunn av lavt oksygennivå i blodet
 • sjokk
 • blodpropp eller krampe i blodkar
 • manglende evne til å puste, astma, tette luftveier
 • redusert evne til å bruke stemmen
 • diaré
 • blekhet
 • fraværende eller smertefull/vanskelig urinering
 • feber
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Optiray
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar flasken i den ytre esken for å beskytte den mot lys. Beskyttes fra røntgenstråler. Må ikke oppbevares over 30ºC. Optiray 300 kan oppbevares i én måned ved 37ºC i en oppvarmer for kontrastmiddel som har luftsirkulasjon.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager misfarging eller partikler.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Optiray
 • Virkestoff er Ioversol.
  En milliliter Optiray inneholder 636 mg Ioversol, som tilsvarer 300 mg organisk bundet jod.
 • Andre innholdsstoffer er: natriumkalsiumedetat (stabilisator), trometamol og trometamolhydroklorid (buffer), og vann for injeksjoner.
  Natriumhydroksid og saltsyre kan brukes til å justere pH fra 6,0 til 7,4.
Hvordan Optiray ser ut og innholdet i pakningen
Optiray er pakket i ufargede flasker. Flaskene har enten 20 mm eller 32 mm brombutylgummi-lukning og aluminiumkorkforsegling.
10, 20, 50, 75, 100, 150 ml (boks med 1 og 10)
Optiray leveres også som forhåndsfylte håndholdte sprøyter, og sprøyter for autoinjektorer laget av polyproylen. Sprøytespiss-hetten og stempelet er laget av naturlig gummi.
Forhåndsfylte håndholdte sprøyter: 30, 50 ml (boks med 1 og 10)
Sprøyter for autoinjektor: 50, 75, 100, 125 ml (boks med 1 og 10)
Ikke alle pakningsstørrelser og eskestørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i alle land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
 • Innehaver av markedsføringstillatelsen
  Guerbet, BP 57400, 95943 Roissy CdG Cedex, Frankrike
 • Tilvirker
  Guerbet Ireland ULC, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.09.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

t4 (tyroksin, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.