Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Omeprazol Bluefish 10 mg enterokapsler, harde

Omeprazol Bluefish 20 mg enterokapsler, harde

Omeprazol Bluefish 40 mg enterokapsler, harde

omeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Omeprazol Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Omeprazol Bluefish
 3. Hvordan du bruker Omeprazol Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Omeprazol Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Omeprazol Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Omeprazole Bluefish inneholder virkestoffet omeprazol. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles protonpumpehemmere. De virker ved å redusere mengden syre som magen din lager.
Omeprazole Bluefish brukes til å behandle følgende tilstander: Hos voksne:
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), hvor syre fra magen kommer opp i spiserøret (røret mellom svelget og magen) og forårsaker smerter, betennelse og halsbrann.
 • Sår i øvre del av tarmen (duodenalsår) eller i magen (magesår).
 • Sår som er infisert med en bakterie kalt Helicobacter pylori. Hvis du har denne tilstanden, kan legen din også foreskrive antibiotika til behandling av infeksjonen og sårtilheling.
 • Sår forårsaket av legemidler som kalles NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler). Omeprazol Bluefish kan også brukes til å forebygge at det oppstår sår hvis du bruker NSAIDs.
 • For mye syre i magen forårsaket av vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom).
Hos barn:
Barn over 1 år og ≥ 10 kg
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS), hvor syre fra magen kommer opp i spiserøret (røret mellom svelget og magen) og forårsaker smerter, betennelse og halsbrann.
  Hos barn kan symptomer ved tilstanden omfatte at mageinnhold kommer tilbake til munnen (oppstøt), oppkast og for lav vektøkning.
Barn og ungdom over 4 år
 • Sår som er infisert med en bakterie kalt Helicobacter pylori. Hvis barnet ditt har denne tilstanden, kan legen også foreskrive antibiotika til behandling av infeksjonen og sårtilheling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Omeprazol Bluefish
Bruk ikke Omeprazol Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor omeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor legemidler som inneholder andre protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • dersom du bruker et legemiddel som inneholder nelfinavir (mot HIV-infeksjon)
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Omeprazol Bluefish hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege for du bruker Omeprazol Bluefish, dersom:
 • Det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Omeprazol Bluefish kan dekke over symptomer på andre sykdommer. Rådfør deg derfor med lege omgående hvis noe av følgende oppstår før du begynner med Omeprazol Bluefish eller mens du tar det:
 • Du går ned i vekt uten grunn eller har svelgevansker.
 • Du får magesmerter eller fordøyelsesbesvær.
 • Du begynner å kaste opp mat eller blod.
 • Du får sort avføring (blodflekket avføring).
 • Du får kraftig eller vedvarende diaré, da omeprazol har vært forbundet med en liten økning i infeksiøs diaré.
 • Du får alvorlige leverproblemer.
 • Du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Omeprazol Bluefish som reduserer magesyre.
 • Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Omeprazol Bluefish. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Bruk av en protonpumpehemmer som Omeprazol Bluefish, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i risikoen for brudd i hofte, håndledd eller rygg. Informer lege dersom du har benskjørhet eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for benskjørhet).
Hvis du bruker Omeprazol Bluefish over lengre tid (over 1 år), vil legen din sannsynligvis holde deg under regelmessig oppsyn. Du skal rapportere eventuelle nye og uvanlige symptomer og forhold når du er hos legen.
Andre legemidler og Omeprazol Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette fordi Omeprazol Bluefish kan påvirke virkemåten til visse legemidler og visse legemidler kan påvirke Omeprazol Bluefish.
Bruk ikke Omeprazol Bluefish hvis du bruker et legemiddel som inneholder nelfinavir (brukes til behandling av HIV-infeksjon).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner)
 • Digoksin (brukes til behandling av hjerteproblemer)
 • Diazepam (brukes til behandling av angst, som muskelavslappende eller ved epilepsi)
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Hvis du bruker fenytoin, må legen følge deg opp når du starter eller slutter med Omeprazol Bluefish
 • Blodfortynnende legemidler, som warfarin og andre vitamin K-blokkere. Det er mulig at legen må følge deg opp når du starter eller slutter med Omeprazol Bluefish
 • Rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • Atazanavir (brukes til behandling av HIV-infeksjon)
 • Tacrolimus (brukes ved organtransplantasjon)
 • Johnannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av lett depresjon)
 • Cilostazol (brukes til behandling av intermitterende claudicatio)
 • Sakinavir (brukes til behandling av HIV-infeksjon)
 • Klopidogrel (brukes til å forebygge blodpropp (tromber))
Hvis legen har foreskrevet antibiotikaene amoksicillin og klaritromycin sammen med Omeprazol Bluefish til behandling av sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon, er det svært viktig at du forteller legen hvilke andre legemidler du bruker.
Inntak av Omeprazol Bluefish sammen med mat og drikke
Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Omeprazol Bluefish antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Bivirkninger som svimmelhet og synsforstyrrelser kan forekomme (se pkt. 4). Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du påvirkes av dette.
Omeprazol Bluefish inneholder sukrose
Dette legemidlet inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Omeprazol Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen forteller deg hvor mange kapsler du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette avhenger av tilstanden din og hvor gammel du er.
De vanlige dosene er angitt nedenfor.
Voksne:
Til behandling av symptomer på GØRS, som halsbrann og sure oppstøt:
 • Hvis legen har funnet ut at spiserøret ditt er lett skadet, er den vanlige dosen 20 mg én gang daglig i 4-8 uker. Legen kan be deg ta en dose på 40 mg i ytterligere 8 uker hvis spiserøret ditt ikke er tilhelet.
 • Når spiserøret er tilhelet er den vanlige dosen 10 mg én gang daglig.
 • Hvis spiserøret ditt ikke er skadet, er den vanlige dosen 10 mg én gang daglig.
Til behandling av sår i øvre del av tarmen (duodenalsår):
 • Den vanlige dosen er 20 mg én gang daglig i 2 uker. Legen kan be deg ta den samme dosen i ytterligere 2 uker hvis såret ditt ikke er tilhelet.
 • Hvis såret ikke tilheles helt, kan dosen økes til 40 mg én gang daglig i 4 uker.
Til behandling av sår i magesekken (magesår):
 • Den vanlige dosen er 20 mg én gang daglig i 4 uker. Legen kan be deg ta den samme dosen i ytterligere 4 uker hvis såret ditt ikke er tilhelet.
 • Hvis såret ikke tilheles helt, kan dosen økes til 40 mg én gang daglig i 8 uker.
Til forebygging av at duodenal- og magesår kommer tilbake:
 • Den vanlige dosen er 10 mg eller 20 mg én gang daglig. Legen kan øke dosen til 40 mg én gang daglig.
Til behandling av duodenal- og magesår forårsaket av NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler):
 • Den vanlige dosen er 20 mg én gang daglig i 4-8 uker.
Til forebygging av duodenal- og magesår hvis du bruker NSAIDs:
 • Den vanlige dosen er 20 mg én gang daglig.
Til behandling av sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon og til å forebygge at de kommer tilbake:
 • Den vanlige dosen er 20 mg Omeprazol Bluefish to ganger daglig i én uke.
 • Legen vil også be deg ta to av antibiotikaene amoksicillin, klaritromycin og metronidazol.
Til behandling av for mye syre i magen forårsaket av vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom):
 • Den vanlige dosen er 60 mg daglig.
 • Legen vil tilpasse dosen til ditt behov og avgjøre hvor lenge du skal ta legemidlet.
Bruk av hos barn:
Til behandling av symptomer på GØRS, som halsbrann og sure oppstøt:
 • Barn over 1 år som veier mer enn 10 kg kan ta Omeprazol Bluefish. Dosen til barn baseres på barnets vekt, og legen finner riktig dose.
Til behandling av sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon og til å forebygge at de kommer tilbake:
 • Barn over 4 år kan ta Omeprazol Bluefish. Dosen til barn baseres på barnets vekt, og legen vil bestemme riktig dose.
 • Legen vil også foreskrive to antibiotika som heter amoksicillin og klaritromycin, til barnet ditt.
Bruk av dette legemidlet
 • Det anbefales at du tar kapslene om morgenen.
 • Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
 • Svelg kapslene hele med et halvt glass vann. Ikke tygg eller knus kapslene. Dette fordi kapslene inneholder korn som er drajserte for å hindre at legemidlet ødelegges av syren i magen din. Det er viktig å ikke skade kornene.
Hva du skal gjøre hvis du eller barnet ditt har vansker med å svelge kapslene
 • hvis du eller barnet ditt har vansker med å svelge kapslene:
  • Åpne kapslene og svelg innholdet med et halvt glass vann eller legg kapselinnholdet i et glass med vann uten kullsyre, syrlig fruktjuice (f.eks. eple, appelsin eller ananas) eller eplemos.
  • Rør om blandingen rett før inntak (blandingen vil ikke være klar). Drikk blandingen straks eller innen 30 minutter.
  • Skyll glasset godt med et halvt glass vann og drikk dette for å sikre at du får i deg alt legemiddel. De faste partiklene inneholder legemidlet – ikke tygg eller knus dem.
Dersom du tar for mye av Omeprazol Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Omeprazol Bluefish
Ta en dose så snart du husker det, men dersom det nærmer seg tiden for neste dose skal du droppe den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Omeprazol Bluefish
Spør lege eller apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Omeprazol Bluefish og informer legen omgående hvis du merker noen av følgende sjeldne men alvorlige bivirkninger:
 • Plutselig piping i brystet, hevelse i lepper, tunge og svelg eller resten av kroppen, utslett, besvimelse eller svelgevansker (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødhet med blemmedannelse eller avskalling av hud. Det kan også oppstå alvorlige blemmer og blødninger i lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer. Dette kan være ‘Stevens-Johnsons syndrom’ eller ‘toksisk epidermal nekrolyse’.
 • Gul hud, mørk urin og tretthet som kan være symptomer på leverproblemer.
Bivirkninger kan oppstå med visse hyppigheter, som er definert som følger:

Svært vanlige:

rammer flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige:

rammer 1 til 10 av 100 brukere

Mindre vanlige:

rammer 1 til 10 av 1000 brukere

Sjeldne:

rammer 1 til 10 av 10 000 brukere

Svært sjeldne:

rammer færre enn 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent:

frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige bivirkninger
 • Hodepine.
 • Mage- eller tarmpåvirkning: diaré, magesmerter, forstoppelse, luft i magen (flatulens).
 • Kvalme eller oppkast.
 • Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige bivirkninger
 • Hevelse i føtter og ankler.
 • Søvnforstyrrelser (søvnløshet).
 • Svimmelhet, prikkende følelse som nåler, søvnighet.
 • Følelse av å snurre rundt (vertigo).
 • Endring i blodprøver som viser hvordan leveren fungerer.
 • Hudutslett, utslett med klumper (elveblest) og kløende hud.
 • Generelt ubehag og manglende energi.
Sjeldne bivirkninger
 • Blodproblemer som redusert antall hvite blodceller eller blodplater. Dette kan medføre svakhet, blåmerker eller at du lettere får infeksjoner.
 • Allergiske reaksjoner, av og til svært alvorlige, inkludert hevelse i lepper, tunge og svelg, feber, piping i brystet.
 • Lavt natriumnivå i blodet. Dette kan medføre svakhet, oppkast og kramper.
 • Uro, forvirring eller depresjon.
 • Smaksforstyrrelser.
 • Synsproblemer som tåkesyn.
 • Plutselig følelse av piping i brystet eller kortpustethet (bronkospasme).
 • Munntørrhet.
 • Betennelse på innsiden av munnen.
 • En infeksjon som kalles “trøske” som kan ramme tarmsystemet og skyldes en sopp.
 • Leverproblemer, inkludert gulsott som kan gi gul hud, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopesi).
 • Hudutslett ved soleksponering.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Alvorlige nyreproblemer (interstitiell nefritt).
 • Økt svetting.
Svært sjeldne bivirkninger
 • Endret antall blodceller, inkludert agranulocytose (lavt antall hvite blodceller).
 • Aggresjon.
 • Se, føle eller høre ting som ikke er reelle (hallusinasjoner).
 • Alvorlige leverproblemer som medfører leversvikt og betennelse i hjernen.
 • Plutselig forekomst av et alvorlig utslett eller blemmer eller avskalling av hud. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvakhet.
 • Brystforstørrelse hos menn.
Ikke kjent:
Utslett, muligens med smerter i leddene.
Dersom du bruker Omeprazol Bluefish i mer enn tre måneder kan magnesiumnivået i blodet ditt falle. Lave magnesiumnivåer kan vises som tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt puls. Informer lege omgående dersom du får noen av disse symptomene. Lavt magnesiumnivå kan også medføre en reduksjon i kalium- eller kalsiumnivået i blodet. Legen kan velge å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået.
Omeprazole Bluefish kan i svært sjeldne tilfeller påvirke hvite blodceller og gi immunsvikt. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber med sterkt redusert allmenntilstand eller feber med symptomer på en lokal infeksjon som smerter i nakke, svelg eller munn eller vannlatingsvansker, må du kontake legen din så snart som mulig slik at mangel på hvite blodceller (agranulocytose) kan utelukkes ved en blodprøve. Det er viktig at du på dette tidspunktet informerer om medisinen din.
Ikke bli bekymret av denne listen med mulige bivirkninger. Det er ikke sikkert du får noen av dem. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Omeprazol Bluefish
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares i originalpakningen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Omeprazol Bluefish
 • Virkestoff er omeprazol. Hver kapsel inneholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg omeprazol enterogranulat.
 • Andre innholdsstoffer er: Sukkerkuler (sukrose og maisstivelse), natriumstivelseglykolat Type A, natriumlaurylsulfat, povidon K30, trinatriumfosfat, hypromellose, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), natriumhydroksid, trietylsitrat, titandioksid (E171), talkum, erytrosin (E127), kinolingult (E104), gelatin, skjellakk, polyvinylpyrrolidon, natriumhydroksid og rødt jernoksid (E172) (10 mg kapsler) eller indigokarmin (E132) (20 mg og 40 mg kapsler).
Hvordan Omeprazol Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
10 mg kapsler har oransje bunn og rød topp og er merket med O10.
20 mg kapsler har oransje bunn og blå topp og er merket med O20.
40 mg kapsler har oransje bunn og blå topp og er merket med O40.
Omeprazol Bluefish kapsler er tilgjengelige i alu-alu blisterpakninger og bokser med 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 60, 84, 98, 100 eller 500 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013,
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22,
113 30 Stockholm, Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Irland

Omeprazole Bluefish 10mg/20mg/40mg Capsules

Tyskland

Omeprazol Bluefish 20mg/40mg magensaftresistente Hartkapseln

Norge

Omeprazol Bluefish 10 mg/20 mg/40 mg enterokapsler, harde

Sverige

Omeprazol Bluefish 10mg/20mg/40mg enterokapsel, hard

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombe (blodpropp): En uoppløst masse i blodstrømmen som består av blodlevringer (koagulasjon av blodet). Blodproppen fester seg til åreveggen der den dannes, og kan tilstoppe blodstrømmen til åren eller organet hvor den sitter.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.