PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Oftagel 2,5 mg/g øyegel

karbomer 974P

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Oftagel brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oftagel er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Oftagel
 3. Hvordan du bruker Oftagel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oftagel
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Oftagel er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oftagel er en erstatning for tårevæske og inneholder et smøremiddel som heter karbomer 974P.
Det er en øyegel som brukes ved symptomer på tørre øyne (slik som såre, sviende, irriterte eller tørre øyne) fordi øynene ikke produserer nok tårevæske.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Oftagel
Bruk ikke Oftagel
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor karbomer eller et av de andre innholdsstoffene i Oftagel som er oppført i pkt. 6, “Sammensetning av Oftagel”.
Vis forsiktighet ved bruk av Oftagel
 • dersom du bruker kontaktlinser. Du må fjerne dem før du bruker Oftagel øyegel. Når du har brukt Oftagel, må du vente minst 30 minutter før du setter dem på igjen. Se også pkt. 2, “Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Oftagel”.
 • dersom tilstanden forverres eller ikke forbedrer seg etter du har startet behandling med Oftagel: Kontakt legen din.
 • MÅ IKKE INJISERES, MÅ IKKE SVELGES.
Bruk av andre legemidler sammen med Oftagel
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du må bruke annen øyemedisin under behandlingen med Oftagel: Bruk først den andre øyemedisinen, vent så i 15 minutter før du bruker Oftagel.
Graviditet og amming
Hvis du er gravid eller ammer, må du rådføre deg med lege før du tar Oftagel. Han/hun vil avgjøre om du kan bruke Oftagel.
Barn
Oftagel anbefales ikke for bruk til barn. Rådfør deg med apotek eller lege for mer informasjon.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Synet kan bli uklart en kort stund like etter at du har brukt Oftagel. Du må vente til synet har blitt normalt igjen før du kjører bil eller bruker maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Oftagel
Hvis du bruker myke kontaktlinser, må du fjerne dem før du bruker Oftagel øyegel. Når du har brukt Oftagel, må du vente minst 30 minutter før du setter inn kontaktlinsene igjen. Dette er viktig fordi ett av innholdsstoffene i Oftagel, benzalkoniumklorid, kan gi øyeirritasjon og endre fargen på myke kontaktlinser.
 
3. Hvordan du bruker Oftagel
Hvis du har fått anbefalt Oftagel, må du bruke det nøyaktig slik legen har forklart. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Vanlig dose av Oftagel er 1 dråpe i hvert øye som må behandles, opptil 4 ganger om dagen.
Bruksanvisning
Flasken må ikke brukes hvis forseglingen rundt korken er brutt før den åpnes første gang.
Vask hendene før du åpner flasken. Bøy hodet bakover og se i taket.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Trekk ned det nederste øyelokket til du får en liten “lomme”.
 2. Vend flasken opp-ned. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i “lommen”.
 3. Slipp det nederste øyelokket og blunk noen ganger.
 4. Gjenta trinn 1 til 3 for det andre øyet hvis det også skal behandles.
For å unngå infeksjon må du unngå at flasketuten berører øyet, omkringliggende vev eller andre steder. Sett på skrukorken igjen straks etter bruk.
Oppbevar flasken opp-ned slik at det blir enklere å få ut dråper neste gang du bruker Oftagel.
Etter at du har åpnet flasken, må du ikke bruke den i mer enn 28 dager; se også pkt. 5, “Hvordan du oppbevarer Oftagel”.
Dersom du tar for mye av Oftagel:
Det er ikke farlig å ta flere dråper Oftagel enn anbefalt.
Generelt ved overdosering av legemidler: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Oftagel:
Dersom du har glemt å ta en dose av Oftagel, fortsetter du med neste dose som normalt.
Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål om bruken av dette produktet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Oftagel forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din:
 • dersom tilstanden forverres eller ikke har forbedret seg etter å ha startet behandling med Oftagel.
Rådfør deg med legen hvis du får noen av følgende bivirkninger like etter at du har påført øyegelen og du er urolig:
 • Kortvarig uklart syn
 • mild, kortvarig stikking eller sviing i øyet.
Ovennevnte bivirkninger er vanlige, men det varierer hvor mange som får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Oftagel
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Oftagel etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter Utl. dato.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevar flasken opp-ned slik at det blir enklere å få ut dråper neste gang du bruker Oftagel.
Du må kaste flasken 28 dager etter at den er åpnet, selv om det er noen dråper igjen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Oftagel
 • Virkestoffet er karbomer 974P 2,5 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Oftagel ser ut og innholdet i pakningen
Oftagel er gulaktig, opaliserende gel i en plastflaske med skrukork.
Hver flaske inneholder 10 g øyegel.
Hver pakning inneholder 1 flaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker
SANTEN OY
NIITTYHAANKATU 20
33720 TAMPERE
FINLAND
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 17.01.2011 (oktober 2018)

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.