Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nycoplus Magnesium 120 mg, tyggetabletter

magnesiumlaktat og magnesiumsitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus Magnesium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Magnesium
 3. Hvordan du bruker Nycoplus Magnesium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Magnesium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nycoplus Magnesium er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Magnesium spiller en viktig rolle i bl.a. energiomsetning i kroppen, stoffskifte og signaloverføring i nerver og muskler.
Nycoplus Magnesium brukes ved magnesiummangel forårsaket av redusert inntak, redusert opptak i kroppen eller økt magnesiumtap.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nycoplus Magnesium brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Magnesium
Bruk ikke Nycoplus Magnesium dersom:
 • du er allergisk overfor magnesiumlaktat eller magnesiumsitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har nyresvikt.
 • du har hjertearytmier (uregelmessige hjerteslag).
 • du har lavt blodtrykk i forbindelse med akutt hjerteinfarkt uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Nycoplus Magnesium
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nycoplus Magnesium kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nycoplus Magnesium påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nycoplus Magnesium inneholder sorbitol, isomalt og aspartam
Nycoplus Magnesium inneholder aspartam som omsettes i kroppen til fenylalanin og kan være skadelig for personer med fenylketonuri (Føllings sykdom).
Nycoplus Magnesium inneholder sorbitol og isomalt. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Nycoplus Magnesium
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tyggetablett 3 ganger daglig. Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel med rikelig væske. Bør ikke brukes i lengre tid uten etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Nycoplus Magnesium
Symptomer på for høy dose er plager i mage- og tarmkanalen, rask eller ujevn hjerterytme, lavt blodtrykk, muskelsvakhet, bortfall av muskelreflekser, sløvhet/nedsatt oppmerksomhet, nedsatt pusterefleks og endringer i mengde salter i blodet (f.eks. for lite kalsium).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Diaré, luft i magen, kvalme og smerter i magetarmkanalen kan forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Magnesium
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nycoplus Magnesium
 • Virkestoffer er magnesiumlaktat og magnesiumsitrat tilsvarende 120 mg magnesium.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol, mikrokrystallinsk cellulose, isomalt, povidon, magnesiumstearat, aspartam, sitronolje, mono- og diglyserider av fettsyrer.
Hvordan Nycoplus Magnesium ser ut og innholdet i pakningen
Hvite tabletter med lysgrå prikker/flekker.
Leveres i plastboks à 60 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma AS, Roskilde, Danmark
Takeda Nycomed AS, AskerTakeda GmbH, Oranienburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 9.7.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).