Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nycoplus Calcigran Forte 500mg/400 IE tyggetabletter med spearmintsmak

kalsium/kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus Calcigran Forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Calcigran Forte
 3. Hvordan du bruker Nycoplus Calcigran Forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Calcigran Forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nycoplus Calcigran Forte er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Nycoplus Calcigran Forte er
Nycoplus Calcigran Forte inneholder 500 mg kalsium og 400 IE vitamin D3 (tilsvarende 10 mikrogram kolekalsiferol). Begge stoffer er viktig for beinbygningen.
Hva Nycoplus Calcigran Forte brukes mot
Voksne over 18 år: Tilleggsbehandling ved beinskjørhet (osteoporose) etter at diagnosen er stilt av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll.
Eldre over 75 år: Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Calcigran Forte
Bruk ikke Nycoplus Calcigran Forte
 • dersom du er allergisk overfor kalsium, vitamin D eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har for mye kalsium i blodet eller i urinen.
 • dersom du har nyresten.
 • dersom du har for mye vitamin D i blodet (D-hypervitaminose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nycoplus Calcigran Forte dersom du
 • også tar legemidler som kalles for diuretika. Dette er vanndrivende midler til behandling av høyt blodtrykk og væskeansamling i kroppen.
 • tar hjerteglykosider til behandling av hjertesykdommer.
 • vet at du har nedsatt nyrefunksjon, eller har tegn på nedsatt nyrefunksjon, som kan være slapphet, kvalme, tap av matlyst og væskeansamlinger i kroppen.
 • har høy tendens til dannelse av nyresten.
 • har sarkoidose, en sykdom i immunforsvaret som kan øke nivået av vitamin D i kroppen.
 • har beinskjørhet og samtidig er sengeliggende.
 • tar tran, andre legemidler eller kosttilskudd som inneholder vitamin D eller kalsium. Bruk av Nycoplus Calcigran Forte skal i så fall følges grundig opp av lege.
 • Dersom du er gravid eller ammer (se «Graviditet og amming»).
Barn
Nycoplus Calcigran Forte skal ikke brukes til barn
Andre legemidler og Nycoplus Calcigran Forte
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller å planlegge å bruke andre legemidler.
Dersom du også tar tetrasykliner (en type antibiotikum), bør du ta disse minst 2 timer før eller 4-6 timer etter inntak av Nycoplus Calcigran Forte. Nycoplus Calcigran Forte kan påvirke absorpsjonen av tetrasykliner dersom de tas samtidig.
Legemidler som inneholder bisfosfonater (middel mot benskjørhet) bør tas minst 1 time før inntak av Nycoplus Calcigran Forte.
Kalsium kan redusere effekten av levotyroksin (legemiddel mot lavt stoffskifte). Levotyroksin skal derfor tas minst 4 timer før eller etter inntak av Nycoplus Calcigran Forte.
Effekten av kinolon (antibiotikum) kan reduseres dersom det tas samtidig med Nycoplus Calcigran Forte. Ta kinolon 2 timer før eller 6 timer etter inntak av Nycoplus Calcigran Forte.
Kalsiumsalter kan nedsette absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Som en følge av dette bør preparater som inneholder jern, sink eller strontiumranelat tas minst to timer før eller etter Nycoplus Calcigran Forte.
Andre legemidler som kan påvirkes eller bli påvirket av Nycoplus Calcigran Forte er:
 • tiaziddiuretika (vanndrivende middel)
 • hjerteglykosider (til behandling av hjertesykdom)
Orlistat (brukes i behandling av fedme) kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer, for eksempel vitamin D3.
Legen din vil gi deg ytterligere instruksjoner hvis du bruker noen av de ovenfor nevnte legemidlene.
Inntak av Nycoplus Calcigran Forte sammen med mat og drikke
Nycoplus Calcigran Forte kan tas med eller uten mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nycoplus Calcigran Forte kan brukes under graviditet ved kalsium- og vitamin D-mangel, men dosering og behandling må bestemmes av lege. Det daglige inntaket skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D ved graviditet, da for stor dose kan ha uheldig virkning på det ufødte barnet.
Nycoplus Calcigran Forte kan brukes ved amming, men siden kalsium og vitamin D går over i morsmelk, må slik behandling bestemmes av lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Nycoplus Calcigran Forte har ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nycoplus Calcigran Forte inneholder isomalt og sukrose
Nycoplus Calcigran Forte inneholder 0,8 mg sukrose, som kan være skadelig for tennene. Tablettene inneholder også isomalt (E953). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Nycoplus Calcigran Forte inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Nycoplus Calcigran Forte
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Voksne over 18 år: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. Tyggetablettene kan tygges eller suges.
Bruk hos barn
Nycoplus Calcigran Forte skal ikke brukes til barn eller ungdom.
Dersom du tar for mye av Nycoplus Calcigran Forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Nycoplus Calcigran Forte
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhetsreaksjoner har forekommet med ukjent hyppighet (hyppigheten kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data). Dersom du opplever følgende symptomer, bør du kontakte lege øyeblikkelig:
hevelse i ansikt, tunge, lepper (angioødem) eller hevelse i svelg (larynksødem).
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Høyt kalsiuminnhold i blod (hyperkalsemi) eller urin (hyperkalsiuri) kan forekomme ved høye doser.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Forstoppelse, smerter/ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), oppblåsthet, kvalme, magesmerter, diaré.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
Kløe, utslett og elveblest. Melk-alkali-syndrom (også kalt Burnetts syndrom og vanligvis bare sett når store mengder kalsium inntas), symptomer er hyppig behov for å late vannet, hodepine, appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, sammen med økte nivåer av kalsium i blodet og nedsatt nyrefunksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Calcigran Forte
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Nycoplus Calcigran Forte etter utløpsdatoen etter EXP som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nycoplus Calcigran Forte
 • Virkestoff er kalsiumkarbonat tilsvarende 500 mg kalsium og 400 IE vitamin D3 (tilsvarende 10 mikrogram kolekalsiferol).
 • Hjelpestoffer er isomalt (E953), sakkarose, xylitol (E967), povidon, fettsyreglyserider, magnesiumstearat, sukralose (E955), tokoferol, modifisert maisstivelse, triglyserider av middels kjedelengde, natriumaskorbat, vannfri kolloidal silika og smaksaroma (spearmint).
Hvordan Nycoplus Calcigran Forte ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde tyggetabletter.
Pakningsstørrelser:
Plastbokser med 20, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser blir nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Tilvirker
Takeda AS, Asker
Takeda Pharma AS, Polva, Estland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.