Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nycoplus Calcigran 500mg/200 IE tyggetabletter

kalsium / kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus Calcigran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Calcigran
 3. Hvordan du bruker Nycoplus Calcigran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Calcigran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nycoplus Calcigran er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nycoplus Calcigran brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nycoplus Calcigran er et kalsiumpreparat som inneholder vitamin D. Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for å vedlikeholde benbygningen. Vitamin D er viktig for opptak av kalsium fra tarmen.
Brukes ved forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel. Tilleggsbehandling ved beinskjørhet (osteoporose) når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Calcigran
Bruk ikke Nycoplus Calcigran
 • dersom du er allergisk overfor kalsium, vitamin D eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • dersom du har høyt kalsiuminnhold i blod eller i urin.
 • dersom du har nyresten.
 • dersom du har for mye vitamin D i blodet (D-hypervitaminose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nycoplus Calcigran
 • dersom du er på langtidsbehandling, særlig hvis du også tar diuretika (vanndrivende midler til behandling av høyt blodtrykk og væskeansamling) eller hjerteglykosider (digitalispreparater til behandling av hjertesykdommer).
 • dersom du har tegn på nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til stendannelse.
 • dersom du har sarkoidose (en sykdom i immunforsvaret som kan øke nivået av vitamin D i kroppen).
 • dersom du har beinskjørhet og samtidig ikke kan bevege deg rundt.
 • dersom du tar andre legemidler som inneholder vitamin D. Ytterligere doser med kalsium eller vitamin D skal følges grundig opp av lege.
Andre legemidler og Nycoplus Calcigran
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du også tar tetrasykliner (en type antibiotikum), bør du ta disse minst 2 timer før eller 4-6 timer etter inntak av Nycoplus Calcigran. Nycoplus Calcigran kan påvirke absorpsjonen av tetrasykliner dersom de tas samtidig.
Legemidler som inneholder bisfosfonater (middel mot benskjørhet) bør tas minst 1 time før inntak av Nycoplus Calcigran.
Kalsium kan redusere effekten av levotyroksin. Levotyroksin skal derfor tas minst 4 timer før eller 4 timer etter inntak av Nycoplus Calcigran.
Effekten av kinolonantibiotikum kan reduseres dersom det tas samtidig med Nycoplus Calcigran. Ta kinolonantibiotikum 2 timer før eller 6 timer etter inntak av Nycoplus Calcigran.
Kalsiumsalter kan nedsette absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Som en følge av dette bør preparater som inneholder jern, sink eller strontiumranelat tas minst to timer før eller etter Calcigran Forte 500 mg/800 IE.
Andre legemidler som kan påvirkes eller bli påvirket av Nycoplus Calcigran er:
 • tiaziddiuretika (vanndrivende middel til behandling av høyt blodtrykk og væskeansamling)
 • hjerteglykosider (til behandling av hjertesykdommer)
Orlistat (brukes i behandling av fedme) kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer, for eksempel vitamin D3.
Legen din vil gi deg ytterligere instruksjoner hvis du bruker noen av de ovenfor nevnte legemidlene.
Inntak av Nycoplus Calcigran sammen med mat og drikke
Nycoplus Calcigran kan tas med eller uten mat og drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid, kan du bruke Nycoplus Calcigran ved kalsium- og vitamin D-mangel. Det daglige inntaket skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D, da for stor dose kan ha uheldig virkning på det ufødte barnet.
Nycoplus Calcigran kan brukes under amming. Kalsium og vitamin D går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Nycoplus Calcigran har ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nycoplus Calcigran inneholder isomalt og sukrose
Nycoplus Calcigran inneholder 0,4 mg sukrose, som kan være skadelig for tennene. Tablettene inneholder også isomalt (E953) Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Nycoplus Calcigran inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Nycoplus Calcigran
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Den anbefalte dosen for voksne er 1 tyggetablett 1-3 ganger daglig.
Bruk hos barn
Den anbefalte dosen for barn er 1 tyggetablett 1-2 ganger daglig.
Tyggetablettene kan tygges eller suges
Dersom du tar for mye av Nycoplus Calcigran
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Nycoplus Calcigran
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhetsreaksjoner har forekommet med ukjent hyppighet (hyppigheten kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data). Dersom du opplever følgende symptomer, bør du kontakte lege øyeblikkelig:
hevelse i ansikt, tunge, lepper (angioødem) eller hevelse i svelg (larynksødem).
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere):
Høyt kalsiuminnhold i blod (hyperkalsemi) eller urin (hyperkalsiuri) kan forekomme ved høye doser.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 brukere):
Forstoppelse, smerter/ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), oppblåsthet, kvalme, magesmerter, diaré.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 brukere):
Kløe, utslett og elveblest. Melk-alkali-syndrom (også kalt Burnetts syndrom og vanligvis bare sett når store mengder kalsium inntas), symptomer er hyppig behov for å late vannet, hodepine, appetittløshet, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, sammen med økte nivåer av kalsium i blodet og nedsatt nyrefunksjon.
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon kan du ha en økt risiko for å få forhøyede mengder av fosfater i blodet, nyrestein og økt mengde kalsium i nyrene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Calcigran
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Nycoplus Calcigran etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nycoplus Calcigran
 • Virkestoff er kalsiumkarbonat 1250 tilsvarende 500 mg kalsium, vitamin D3 (kolekalsiferol) 200 IE (5 mikrogram).
 • Hjelpestoffer er xylitol (E967), sukrose, isomalt (E953), povidon, magnesiumstearat, sukralose (E955), fettsyreglyserider, tokoferol, modifisert maisstivelse, triglyserider av middels kjedelengde, natriumaskorbat, vannfri kolloidal silika og sitronaroma (sitronolje).
Hvordan Nycoplus Calcigran ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde tyggetabletter.
Pakningsstørrelser:
Plastbokser: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 og 180 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser blir nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Tilvirker
Takeda AS, Asker
Takeda Pharma AS, Polva, Estland
Dette pakningsvedlegget ble oppdatert 01.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.