Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1 %, peritonealdialysevæske

.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nutrineal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nutrineal
 3. Hvordan du bruker Nutrineal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nutrineal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nutrineal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nutrineal er en peritonealdialysevæske. Den inneholder ikke glukose. Den fjerner vann og avfallsprodukter fra blodet og korrigerer forskjellige unormale komponenter i blodet.
Nutrineal kan bli forskrevet til deg:
 • hvis du har nyresvikt som gjør peritonealdialyse nødvendig
 • spesielt hvis du er undernært
 
2. Hva du må vite før du bruker Nutrineal
Legen din vil vurdere om Nutrineal er en passende oppløsning for din peritonealdialysebehandling. Legen vil ta hensyn til alle faktorer i din sykehistorie som kan utelukke bruk av peritonealdialysevæsker.
Bruk ikke Nutrineal:
Du må IKKE bruke Nutrineal dersom:
 • du er allergisk mot noen aminosyrer eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (angitt i avsnitt 6).
 • urinstoffnivået i blodet ditt er over 38 mmol/l.
 • du lider av en sykdom som påvirker aminosyrestoffskiftet.
 • du har for lite kalium i blodet.
 • du har symptomer på uremi, slik som manglende appetitt, kvalme eller brekninger.
 • du har for lite hydrogenkarbonat i blodet.
 • du har nedsatt leverfunksjon.
 • du allerede har alvorlig laktacidose (for mye syre i blodet).
 • du har et problem som påvirker bukveggen eller bukhulen din og som ikke kan korrigeres kirurgisk, eller et problem som øker risikoen for infeksjoner i buken og som ikke kan korrigeres.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege:
 • dersom du opplever manglende appetitt, kvalme eller brekninger. Det kan være at legen din må redusere antallet skift med Nutrineal, eller stanse behandlingen med Nutrineal.
 • dersom du opplever magesmerter eller legger merke til at væsken som kommer ut, er grumset, uklar eller inneholder partikler. Dette kan være et tegn på peritonitt (betennelse i bukhinnen) eller infeksjon. Du bør kontakte dialyseavdelingen straks. Noter batchnummeret og ta det med sammen med drenasjeposen til dialyseavdelingen. De vil avgjøre om behandlingen bør stoppes, eller om det skal iverksettes korrigerende behandling. Hvis du for eksempel har en infeksjon, kan det være at legen din tar noen prøver for å finne ut hvilket antibiotika som vil være best for deg. Inntil legen din vet hvilken infeksjon du har, kan det være at hun/han gir deg antibiotika som virker mot et stort antall ulike bakterier. Dette kalles bredspektret antibiotika.
 • dersom du får en overfølsomhetsreaksjon (en allergisk reaksjon) – se også avsnitt 4. Det kan være at legen din må stoppe behandlingen med Nutrineal.
 • siden kroppen din under peritonealdialyse kan miste protein, aminosyrer og vitaminer. Legen din vil vite om det er nødvendig å erstatte disse.
 • dersom du har problemer som påvirker bukveggen eller bukhulen din. For eksempel hvis du har brokk eller en kronisk infeksiøs eller inflammatorisk tilstand som påvirker tarmen din.
 • dersom du har fått satt inn aortagraft.
 • dersom du har alvorlig lungesykdom, for eksempel emfysem.
 • dersom du har pustevansker.
 • dersom du bruker insulin eller annen behandling for å korrigere hyperglykemi. Det kan være at legen din må justere doseringen av disse.
 • dersom du blir behandlet for sekundær hyperparatyreoidisme. Legen din vil avgjøre om du kan bruke en dialysevæske med lavt kalsiuminnhold.
 • Du må også ta hensyn til at en sykdom som kalles innkapslende peritoneal sklerose (EPS), er en kjent, sjelden komplikasjon ved behandling med peritonealdialyse. Du bør, kanskje sammen med legen din, være oppmerksom på denne mulige komplikasjonen. EPS forårsaker:
  • betennelse i abdomen (magen).
  • vekst av lag med fibrøst vev som dekker og binder organene og påvirker deres normale bevegelse. I sjeldne tilfeller har dette hatt fatal utgang.
 • Legen din vil måle kaliumnivået ditt regelmessig. Hvis det blir for lavt, kan det være hun/han gir deg kaliumklorid for å kompensere.
 • Legen din vil gi deg råd om spesielle forholdsregler som gjelder for deg. Hun/han vil overvåke blodverdiene dine med jevne mellomrom. Hun/han vil sørge for at de er tilfredsstillende under behandlingen.
 • Du bør, kanskje sammen med legen din, føre en logg over ditt inntak av proteiner via kosten, samt væskebalansen og kroppsvekten.
Andre legemidler og Nutrineal:
 • Si fra til legen din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Hvis du bruker andre legemidler, kan det være at legen må øke doseringen av dem. Grunnen til dette er at visse legemidler utskilles raskere ved behandling med peritonealdialyse.
 • Vær varsom hvis du bruker hjertemedisiner som kalles hjerteglykosider (for eksempel digoksin). Det kan være at hjertemedisinen ikke er like effektiv, eller at toksisiteten økes. Det kan være at du:
  • trenger tillegg av kalium og kalsium.
  • utvikler en ujevn hjerterytme (en arytmi).

  Legen din vil overvåke deg nøye under behandlingen, særlig kalium-, kalsium- og magnesiumnivåene dine.
Graviditet og amming:
Nutrineal anbefales ikke brukt under graviditet eller amming, med mindre legen din gir deg et annet råd.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Denne behandlingen kan forårsake svakhet, ubehag eller redusert volum av kroppsvæske (hypovolemi). Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du er berørt.
 
3. Hvordan du bruker Nutrineal
Nutrineal føres inn i bukhulen din. Dette er hulrommet i abdomen (magen) mellom huden og bukhinnen. Bukhinnen er membranen som omgir dine indre organer, slik som tarmene og leveren.
Nutrineal er ikke til intravenøs bruk.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik du er blitt forklart av det medisinske teamet som er spesialisert på peritonealdialyse. Spør dem hvis du er usikker.
Dersom posen er skadet, må du kaste den.
Hvor mye og hvor ofte:
Legen din vil foreskrive et passende antall poser du må bruke. Vanligvis varierer det fra én pose på 2,0 liter til én pose på 2,5 liter per dag.
Bruk hos barn og ungdom
Hvis du er under 18 år, vil legen din vurdere forskrivingen av Nutrineal nøye.
Legen din vil evaluere behandlingen på nytt etter 3 måneder hvis det ikke er noen forbedringer i din ernæringsmessige tilstand.
Administrasjonsmåte:
Før bruk:
 • Varm posen opp til 37ºC. Bruk varmeplaten som er spesielt utformet for dette formålet. Du må aldri senke posen i vann for å varme den. Bruk aldri mikrobølgeovn for å varme posen.
 • Fjern ytterposen, og administrer straks.
 • Brukes kun hvis oppløsningen er klar, og dersom posen er uten skader.
 • Bruk hver pose bare én gang.
 • Kast all ubrukt, gjenværende oppløsning.
Bruk aseptisk teknikk under hele administrasjonen av oppløsningen, slik du har blitt lært.
Forlikelighet med andre legemidler:
Det kan være at legen din foreskriver andre injiserbare legemidler som skal tilføres direkte i posen med Nutrineal. I så fall tilfører du legemidlet gjennom medikamentporten. Bruk produktet umiddelbart etter at legemidlet er tilført. Spør legen din hvis du er usikker.
Dersom du bruker mer enn én pose med Nutrineal i løpet av 24 timer:
Hvis du infunderer for mye Nutrineal, kan du få:
 • utspent mage
 • metthetsfølelse
Kontakt legen din straks. Hun eller han vil gi deg råd om hva du skal gjøre.
Dersom du avbryter behandling med Nutrineal:
Du må ikke avbryte peritonealdialyse uten å ha avtalt dette med legen din. Hvis du stopper behandlingen, kan det ha livstruende konsekvenser.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Hvis du opplever noe av følgende, må du fortelle det til legen din eller dialyseavdelingen straks:
 • Magesmerte
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter som bruker Nutrineal):
 • Kvalme, brekninger
 • Anoreksi (langvarig spiseforstyrrelse som skyldes tap av appetitt)
 • Gastritt (betennelse i magen)
 • Følelse av svakhet
 • Økt mengde kroppsvæske (hypervolemi)
 • Høyt nivå av sure substanser i kroppen (acidose)
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter som bruker Nutrineal):
 • Anemi (blodmangel)
 • Depresjon (nedstemthet)
 • Kortpustethet
 • Magesmerter
 • Redusert mengde kroppsvæske (hypovolemi)
 • Reduksjon av nivået av kaliumsalt i blodet (hypokalemi)
 • Infeksjon
Bivirkninger som har vært rapportert (forekommer hos et ukjent antall pasienter som bruker Nutrineal):
 • Peritonitt (bukhinnebetennelse)
 • Uklart/grumsete dialysat (brukt dialysevæske som tømmes ut av bukhulen)
 • Ubehag i magen
 • Feber
 • Generelt ubehag
 • Kløe
 • Overfølsomhetsreaksjon (en allergisk reaksjon)
 • Alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelse i ansiktet eller halsen (angioødem)
Andre bivirkninger knyttet til den peritoneale prosedyren:
 • Infeksjon rundt kateterets utgangssted
 • Kateterrelatert komplikasjon
 • Redusert nivå av kalsium i blodet (hypokalsemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nutrineal
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen. Datoen er angitt på kartongen og på posen etter forkortelsen Utl.dato og symbolet Mangler tekstalternativ for bilde. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kast Nutrineal slik du har blitt opplært.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Dette pakningsvedlegget inneholder ikke all informasjon om dette legemidlet. Spør legen din hvis du har spørsmål, eller det er noe du er usikker på.Sammensetning av Nutrineal PD4 med 1,1 % Aminosyrer:
Virkestoffer er:

Nutrineal PD4 med 1,1 % Aminosyrer
Formulering i mg/l:

Blanding av aminosyrer:

 

Alanin

951

Arginin

1071

Glysin

510

Histidin

714

Isoleucin

850

Leucin

1020

Lysin, HCl

955

Metionin

850

Fenylalanin

570

Prolin

595

Serin

510

Treonin

646

Tryptofan

270

Tyrosin

300

Valin

1393

Natriumklorid

5380

Kalsiumkloriddihydrat

184

Magnesiumkloridheksahydrat

51

Natriumlaktat

4480

Sammensetning i mmol/l:

Aminosyrer

87,16

Natrium

132

Kalsium

1,25

Magnesium

0,25

Laktat

40

Klorider

105

Andre innholdsstoffer er:
 • Vann til injeksjonsvæsker
 • Saltsyre, konsentrert
Hvordan Nutrineal ser ut og innholdet i pakningen:
 • Nutrineal er pakket i fleksible poser av polyvinylklorid (Viaflex) som inneholder 1,5 liter, 2,0 liter eller 2,5 liter.
 • Hver pose har en beskyttede ytterpose og leveres i kartonger.

Volum

Antall enheter i kartongen

Produktutforming

1,5 l

4

Duo pose

1,5 l

5

Enkel pose

2,0 l

4

Enkel pose

2,0 l

4

Duo pose

2,0 l
2,0 l
2,0 l

5
6
8

Duo pose
Duo pose
Duo pose

2,5 l

4

Enkel pose

2,5 l

4

Duo pose

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Baxter AS
Gjerdrumsvei 11
0484 Oslo
Tlf.: 22 58 48 00
Faks: 22 58 48 01
E-post: postkasse@baxter.com
Tilvirker:
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar, County Mayo
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 6.9.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

uremi (urinforgiftning): Økt mengde avfallstoffer i blodet som følge av sviktende nyrefunksjon. Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer.