PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Norvasc® 10 mg tabletter

amlodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Norvasc er, og hva det brukes mot.
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Norvasc.
 3. Hvordan du bruker Norvasc.
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Norvasc.
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Norvasc er, og hva det brukes mot.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Norvasc inneholder virkestoffet amlodipin, som tilhører en gruppe legemidler som kalles kalsiumblokkere.
Norvasc brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) eller en spesiell type brystsmerter som kalles angina, inkludert en sjelden form som kalles Prinzmetals eller variantangina.
Hos pasienter med høyt blodtrykk virker medisinen ved å utvide blodårene, slik at blodet passerer lettere gjennom dem. Hos pasienter med angina virker Norvasc ved å forbedre blodforsyningen til hjertemuskelen som derved mottar mer oksygen slik at brystsmerter forhindres. Legemidlet gir ikke øyeblikkelig lindring av brystsmerter fra angina.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Norvasc.
Bruk ikke Norvasc
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor amlodipin, et av de andre innholdsstoffene i legemidlet som er listet i kapittel 6, eller overfor andre kalsiumblokkere. Dette kan gi kløe, rødhet i huden eller pustevansker.
 • dersom du har alvorlig lavt blodtrykk (hypotensjon).
 • dersom du har en forsnevring mellom hjertet og hovedpulsåren (aortastenose) eller kardiogent sjokk (en tilstand hvor hjertet ikke er i stand til å forsyne kroppen med nok blod).
 • dersom du har hjertesvikt etter akutt hjerte­ infarkt.
Vis forsiktighet ved bruk av Norvasc
Du skal informere legen din dersom du har eller har hatt noen av de følgende tilstander:
 • nylig hjerteinfarkt.
 • hjertesvikt.
 • alvorlig blodtrykksstigning (hypertensiv krise).
 • leversykdom.
 • dersom du er eldre og det er nødvendig å øke dosen.
Bruk hos barn og ungdom
Norvasc er ikke undersøkt hos barn under 6 år. Norvasc skal bare brukes til behandling av høyt blodtrykk hos barn og ungdom mellom 6 og 17 år (se pkt. 3).
For mer informasjon, kontakt lege.
Bruk av andre legemidler sammen med Norvasc
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Norvasc kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler, slik som:
 • ketokonazol, itrakonazol (soppmidler).
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkalte proteasehemmere som brukes til behandling av HIV).
 • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika).
 • hypericum perforatum (Johannesurt).
 • verapamil, diltiazem (hjertemedisiner).
 • dantrolen (infusjon som brukes ved alvorlig høy kroppstemperatur).
 • simvastatin (et legemiddel mot høyt kolesterol).
Norvasc kan senke blodtrykket ditt enda mer dersom du allerede tar andre legemidler for å behandle det høye blodtrykket.
Inntak av Norvasc sammen med mat og drikke
Grapefruktjuice og grapefrukt bør ikke inntas av pasienter som tar Norvasc. Dette er fordi grapefrukt og grapefruktjuice kan føre til økning i blodnivåene av det aktive stoffet amlodipin, noe som kan forårsake en uforutsigbar økning i den blodtrykkssenkende virkningen av Norvasc.
Graviditet
Sikkerhet ved bruk av amlodipin ved graviditet er ikke vist. Informer legen din dersom du tror du er gravid eller planlegger å bli det.
Amming
Det er ikke kjent om amlodipin går over i morsmelk. Dersom du ammer eller skal begynne å amme må du snakke med legen din før du tar Norvasc.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide.
Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Norvasc kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom tablettene gjør at du føler deg uvel, svimmel eller trett, eller gir deg hodepine, må du la være å kjøre eller bruke maskiner, og kontakte legen din øyeblikkelig.
Viktig informasjon om noen av ingrediensene i Norvasc
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, og er i all hovedsak ‘natriumfritt’.
 
3. Hvordan du bruker Norvasc.
Bruk alltid Norvasc slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Den vanlige startdosen er 5 mg Norvasc én gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg Norvasc én gang daglig.
Legemidlet kan tas før eller etter mat og drikke. Du bør ta medisinen din til samme tid hver dag med et glass vann. Ikke ta Norvasc sammen med grapefruktjuice.
Bruk hos barn og ungdom
For barn og ungdom (6­17 år) er den vanlige anbefalte startdosen 2,5 mg daglig. Den maksimale anbefalte dosen er 5 mg daglig. Norvasc 5 mg tabletter kan deles i to like deler for å gi en dose på 2,5 mg.
Det er viktig å ta tablettene uten avbrudd. Ikke vent med å oppsøke legen din til du er tom for tabletter.
Dersom du tar for mye av Norvasc
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen tlf (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Inntak av for mange tabletter kan få blodtrykket ditt til å bli lavt og til og med farlig lavt. Du kan føle deg svimmel, ør, slapp eller svak. Hvis blodtrykkssenkningen er alvorlig nok kan sjokk forekomme. Huden din kan føles kald og klam og du kan miste bevisstheten. Oppsøk lege umiddelbart dersom du har tatt for mange Norvasc tabletter.
Dersom du har glemt å ta Norvasc
Ikke bli bekymret. Dersom du glemmer å ta en tablett, kan du utelate den helt. Ta neste dose til riktig tid. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Norvasc
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal ta medisinen.
Sykdomstilstanden din kan komme tilbake hvis du slutter å ta medisinen før du er rådet til det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Norvasc forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din øyeblikkelig dersom du merker noen av de følgende svært sjeldne, alvorlige bivirkningene etter å ha tatt medisinen.
 • Plutselig hvesing, brystsmerter, andpustenhet eller pustevansker.
 • Hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper.
 • Hevelse i tunge og hals som forårsaker store pustevansker.
 • Alvorlige hudreaksjoner inkludert intenst hudutslett, elveblest, rødhet i huden over hele kroppen, alvorlig kløe, blemmer, flassing og hevelse i huden, inflammasjon i slimhinner (Stevens­Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaksjoner.
 • Hjerteinfarkt, unormale hjerteslag.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen som kan forårsake alvorlige mage­ og ryggsmerter ledsaget av sterk uvelhetsfølelse.
Følgende vanlige bivirkninger er rapportert. Hvis noen av disse gir deg problemer eller de varer mer enn en uke, bør du kontakte lege.
Vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos mellom 1 og 10 brukere av 100:
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet (særlig i begynnelsen av behandlingen).
 • Hjertebank (palpitasjoner), rødme.
 • Magesmerter, kvalme.
 • Ankelhevelse (ødemer), tretthet.
Andre rapporterte bivirkninger er inkludert i listen nedenfor. Hvis noen av disse blir alvorlige, eller hvis du merker noen bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, fortell det til legen din eller apoteket.
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan oppstå hos mellom 1 og 10 brukere av 1000:
 • Humørforandringer, angst, depresjon, søvnløshet.
 • Skjelving, smaksforstyrrelser, besvimelse, svakhet.
 • Nummenhet og prikking i lemmene, tap av smertefølelse.
 • Synsforstyrrelse, dobbeltsyn, ringing i ørene.
 • Lavt blodtrykk.
 • Nysing/rennende nese forårsaket av inflammasjon i neseslimhinnen (rhinitt).
 • Endrede avføringsvaner, diaré, forstoppelse, fordøyelsesbesvær, munntørrhet, oppkast.
 • Håravfall, økt svette, hudkløe, røde flekker på huden, misfarging av huden.
 • Vannlatingsforstyrrelser, nattlig vannlating, hyppig vannlating.
 • Impotens (problemer med ereksjon), ømme eller forstørrede bryster hos menn.
 • Svakhet, smerter, uvelhetsfølelse.
 • Ledd­ eller muskelsmerter, muskelkramper, ryggsmerter.
 • Vektøkning eller vekttap.
Sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos mellom 1 og 10 brukere av 10.000:
 • Forvirring.
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan oppstå hos færre enn 1 av 10.000 brukere:
 • Redusert antall hvite blodlegemer og redusert antall blodplater, som kan føre til uvanlige blåmerker og at du lett får blødninger (skade i røde blodceller).
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi).
 • En nervesykdom som kan forårsake svakhet, prikking eller nummenhet.
 • Hoste.
 • Hevelse i tannkjøttet.
 • Unormal oppblåsthet (gastritt).
 • Unormal leverfunksjon, leverbetennelse (hepatitt), gulfarging av huden (gulsott), forhøyede leverenzymer som kan påvirke noen medisinske undersøkelser.
 • Økte muskelspenninger.
 • Betennelse i blodårer, ofte med hudutslett.
 • Overfølsomhet for lys.
 • Lidelser med stivhet, skjelvinger og bevegelsesproblemer.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette paknings­ vedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Norvasc.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ’Utløpsdato’. Utløps­ datoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Norvasc
 • Virkestoffet i Norvasc 10 mg tabletter er amlodipin (som besilat).
 • De andre innholdsstoffene er kalsiumhydrogen­ fosfat (vannfritt), magnesiumstearat, mikro­ krystallinsk cellulose og natriumglykolatstivelse, Type A.
Hvordan Norvasc ser ut og innholdet i pakningen
10 mg tabletter: Hvite til ”off­white” åttekantede tabletter gravert med AML­10 på en side og Pfizer­logo på den andre.
Norvasc 10 mg tabletter fås i blisterpakninger som inneholder 100 tabletter.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Illertissen
Tyskland
Norvasc® er et registrert varemerke som tilhører Pfizer Products Inc.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 09-2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.