Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Noradrenalin Abcur 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

noradrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Noradrenalin Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Noradrenalin Abcur
 3. Hvordan du bruker Noradrenalin Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Noradrenalin Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Noradrenalin Abcur er og hva det brukes mot
Noradrenalin Abcur brukes i akuttavdeling ved tilstander som krever umiddelbar økning av blodtrykket til normalt nivå, da noradrenalin virker ved å trekke årene sammen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Noradrenalin Abcur
Bruk ikke Noradrenalin Abcur
 • hvis du er allergisk overfor noradrenalin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Noradrenalin Abcur:
 • dersom du tar eller nylig har tatt legemidler mot depresjon (MAO-hemmere eller trisykliske antidepressiva)
 • dersom du tar medisiner mot Parkinson’s sykdom
 • dersom du har hjerteproblemer
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har hypertyreose
 • dersom du er eldre, da eldre personer kan være spesielt følsomme overfor noradrenalin.
Andre legemidler og Noradrenalin Abcur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
 • MAO-hemmere, brukt til å behandle depresjon eller Parkinson’s sykdom
 • Visse typer bedøvelsesmidler kan sammen med noradrenalin forårsake alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Visse typer medisiner kan øke effekten av noradrenalin (metyldopa, trisykliske antidepressiva)
 • Samtidig behandling med maprotilin (mot depresjon) og digoksin (medisin mot hjertesykdom) kan kreve dosejustering.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Noradrenalin kan påvirke hjerterytmen til fosteret og gi sammentrekninger i livmoren.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet brukes i akuttsituasjoner og pasienten skal ikke betjene maskiner eller kjøre bil.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Noradrenalin Abcur
Noradrenalin Abcur brukes bare i akuttsituasjoner og vil gis av helsepersonell.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert: Høyt blodtrykk, sakte puls, hjerteproblemer, hodepine, angst, kortpustethet, vevsødeleggelse, lokal irritasjon på injeksjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Noradrenalin Abcur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Noradrenalin Abcur
 • Virkestoff(er) er noradrenalin som noradrenalintartrat. 1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder noradrenalintartrat tilsvarende 1 mg noradrenalin.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Noradrenalin Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs oppløsning.
1 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
2 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
4 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
5 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
8 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
10 ml i klar glassampulle (type I): pakningsstørrelser på 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Abcur AB
Postboks 1452
SE-251 14 Helsingborg
Sverige
Tilvirker
Renaudin Laboratory
Z.A Errobi
F-64 250 Itxassou
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.01.2015

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
SKAL FORTYNNES
Noradrenalin Abcur 1 mg/ml skal fortynnes før bruk og gis som en intravenøs infusjon via et sentralt venekateter. Infusjonen bør gis med kontrollert hastighet ved å bruke en sprøytepumpe eller en infusjonspumpe.
Pasienten bør overvåkes nøye under hele behandlingen. Blodtrykket bør overvåkes under hele behandlingen og infusjonshastigheten bør justeres i henhold til ønsket blodtrykk.
Fortynning med 50 mg/ml (5%) glukose oppløsning, 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid med 50 mg/ml (5%) glukose oppløsning, 50 mg/ml (5%) glukose oppløsning og natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning (50:50): 4 ml av 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske fortynnes med 96 ml av oppløsningsvæsken til en konsentrasjon på 40 mikrogram/ml. Infusjonsoppløsningen bør brukes umiddelbart etter fortynning.
Den kjemiske og fysikalske stabiliteten av oppløsningen er 24 timer oppbevart ved høyst 25 °C.
Sett fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes straks etter fortynning. Hvis preparatet ikke brukes straks, er oppbevaringstid og oppbevaringsbetingelser brukerens eget ansvar og vil normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2 °C til 8 °C, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Dosering: Ved oppstart, vanligvis mellom 0,05-0,15 mikrogram/kg/min.
Titrering av dose: Dosen titreres i trinn på 0,05-0,1 mikrogram/kg/min inntil riktig blodtrykk oppnås (vanlig gjennomsnittelig arterielt blodtrykk > 75-80 mmHg). Dosen bør justeres i henhold til den pressoreffekten som sees. Det er stor individuell variasjon i dosen som kreves for å oppnå det ønskede blodtrykket.
Maksimal anbefalt dose er 2,5 mikrogram/kg/min.
Doseringstabell: Rekonstituert oppløsning av Noradrenalin Abcur 40 mikrogram/ml

 

Infusjonshastighet ml/time

Kroppsvekt

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

110 kg

120 kg

Dose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 μg/kg/min

3,0

3,8

4,5

5,3

6,0

6,8

7,5

8,3

9,0

0,10 μg/kg/min

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

15,0

16,5

18,0

0,15 μg/kg/min

9,0

11,3

13,5

15,8

18,0

20,3

22,5

24,8

27,0

0,20 μg/kg/min

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

33,0

36,0

0,25 μg/kg/min

15,0

18,8

22,5

26,3

30,0

33,8

37,5

41,3

45,0

0,30 μg/kg/min

18,0

22,5

27,0

31,5

36,0

40,5

45,0

49,5

54,0

0,35 μg/kg/min

21,0

26,3

31,5

36,8

42,0

47,3

52,5

57,8

63,0

0,40 μg/kg/min

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

54,0

60,0

66,0

72,0

0,45 μg/kg/min

27,0

33,8

40,5

47,3

54,0

60,8

67,5

74,3

81,0

0,50 μg/kg/min

30,0

37,5

45,0

52,5

60,0

67,5

75,0

82,5

90,0

Avsluting: Infusjonen av noradrenalin bør reduseres gradvis fordi brå avslutning kan føre til akutt hypotensjon.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.