Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nolvadex 20 mg tabletter

tamoksifensitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nolvadex er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nolvadex
 3. Hvordan du bruker Nolvadex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nolvadex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nolvadex er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Visse svulster er avhengige av kvinnelige kjønnshormoner, østrogener, for å vokse. Nolvadex inneholder virkestoffet tamoksifen, et såkalt antiøstrogen, som hemmer effekten av de naturlig forekommende østrogener. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men trolig konkurrerer tamoksifen med østrogen om bindingsstedene på kreftcellene.
Nolvadex brukes til behandling av brystkreft og kreft i livmorslimhinnen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nolvadex
Bruk ikke Nolvadex dersom:
 • du er allergisk overfor tamoksifen eller noen av de andre innholdsstoffene i Nolvadex (listet opp i avsnitt 6, f.eks. laktose eller titandioksid (E171))
 • du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådspør legen om hvilke prevensjonsmidler du bør bruke; effekten av noen prevensjonsmidler kan påvirkes av preparatet. Kontakt legen ved mistanke om graviditet.
 • Da Nolvadex kan føre til forandringer i livmorslimhinnen, må du omgående ta kontakt med legen hvis det oppstår unormale blødninger fra skjeden, smerter eller trykkfølelse i underlivet under eller etter behandlingen. Slike forandringer kan være alvorlige og omfatte kreft.
 • Når du er under behandling med Nolvadex bør du gå til regelmessige gynekologiske undersøkelser.
 • Skal ikke brukes av barn.
Samtidig bruk av de følgende legemidlene skal unngås, da en redusert effekt av tamoksifen ikke kan utelukkes:
 • Noen legemidler som brukes ved alvorlig og langvarig nedstemthet (depresjon), med virkstoffene paroksetin, fluoksetin eller bupropion (brukes også til røykeavvenning)
 • kinidin (brukes for eksempel i behandling av hjerterytmeforstyrrelser)
 • cincalet/cinacalcet (for behandling av sykdommer i biskjoldbruskkjertelen).
Ved forsinket kirurgisk rekonstruksjon av bryst (uker til år etter det første operative inngrepet på brystet hvor ditt eget vev blir flyttet for å forme et nytt bryst) kan Nolvadex øke risikoen for dannelse av blodpropper i de små blodårene i vevslappen, noe som kan føre til komplikasjoner.
Andre legemidler og Nolvadex
Behandlingseffekten kan bli påvirket hvis Nolvadex kombineres med andre legemidler. Rådfør deg derfor alltid med lege før samtidig bruk av andre legemidler, eller dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Du bør spesielt informere legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • warfarin (blodproppforebyggende legemiddel)
 • fenytoin (til behandling av epilepsi)
 • cytotoksiske legemidler (til behandling av kreft)
 • rifampicin (til behandling av tuberkulose)
 • østrogenholdige legemidler
 • paroksetin, fluoksetin (antidepressiva legemidler)
 • bupropion (antidepressivt legemiddel eller som også brukes til røykeavvenning)
 • kinidin (brukes for eksempel i behandling av hjerterytmeførstyrrelser)
 • cinacalcet (for behandling av sykdommer i biskjoldbruskkjertelen).
Graviditet og amming
Må ikke brukes under graviditet. Mulig risiko for fosterskade. Før behandling startes, må mulighet for graviditet derfor utelukkes. Du må heller ikke bli gravid under behandlingen, eller i løpet av de første to måneder etter at behandlingen er avsluttet.
Det er ukjent om Nolvadex går over i morsmelk.
Legemidlet bør derfor ikke brukes under amming.
Rådfør deg med legen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for det. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Det er liten sannsynlighet for at Nolvadex vil påvirke din evne til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Trøtthet og svimmelhet er rapportert ved bruk av Nolvadex og forsiktighet bør derfor utøves dersom slike bivirkninger oppstår.
Nolvadex inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Nolvadex
Bruk alltid Nolvadex slik legen har fortalt deg.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte doseringen er 20-40 mg daglig, tatt som 1 eller fordelt på 2 doser.
 • Tablettene svelges hele med litt vann.
 • Ta tablettene til samme tid hver dag.
Stopp ikke med behandlingen, selv om du føler deg vel, med mindre legen har bedt deg om det.
Dersom du tar for mye av Nolvadex
Overdosering behandles symptomatisk. Kontakt legen din, nærmeste sykehus eller Giftinformasjonen, (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Nolvadex
Dersom du glemmer å ta en dose, skal du ta den så snart du kommer på det, og ta deretter neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbeltdose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som med alle legemidler kan Nolvadex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): Lett kvalme og ubehag, hudutslett, hetetokter, menstruasjonslignende blødning, vaginalutflod, væskeansamling, trøtthet.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men hos færre enn 1 av 10 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, oppkast, diaré, forstoppelse, håravfall, blodpropp (inkludert blodpropper i de små blodårene), underlivskløe, forandringer i livmorslimhinnen, redusert blodtilførsel til hjernen, hodepine, svimmelhet, sensoriske endringer (inkludert smaksforstyrrelser, nummenhet og prikking i huden), blodmangel, økte leververdier, unormalt høy fettlagring i leveren, leggkramper, syns- og øyenforandringer, økt fettinnhold i blodet, muskelsmerter.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men hos færre enn 1 av 100 pasienter): Betennelse i bukspyttkjertelen (smerte eller ømhet i øvre del av buken), kreft i livmorslimhinnen, økte kalsiumverdier i blodet, forbigående økt blødningsrisiko pga. redusert antall blodplater (trombocytter), redusert antall hvite blodlegemer (leukopeni), skrumplever, lungebetennelse med åndenød og hoste, synsforstyrrelser, ikke-kreftaktig masse i vaginaveggen (kalt vaginal polypp).
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10.000, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Livmorkreft, oppblussing av svulst med forbigående smerteøkning hvis det er spredning til skjelett, hudforandringer, betennelse i små blodkar i huden som fører til hudutslett, hevelse i eggstokkene, endometriose (feilvekst av livmorslimhinne), undertrykkelse av menstruasjon, muskelknuter i livmoren, polypper i skjeden, betennelse i synsnerven, redusert antall hvite blodlegemer (neutropeni, agranulocytose), gallestopp, leverbetennelse, leversvikt, levercelleskade, levercelledød og sykdom i synsnerven som i enkelte tilfeller kan føre til blindhet.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter): Hudbetennelse som kjennetegnes av
utslett eller rødme, svært ofte på områder som eksponeres for lys (en tilstand som kalles kutan lupus erythematosus). En hudsykdom som kjennetegnes av hudblemmer på områder som eksponeres for lys (porfyria cutanea tarda). Dette er på grunn av økt produksjon i leveren av en spesiell gruppe cellepigmenter (som kalles porfyriner). Hudreaksjon på grunn av stråleterapi (radiation recall).
Kontakt lege snarest dersom du får pustevansker, vansker med å svelge, hevelse i hender, føtter og/eller ankler, hevelser i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg eller dersom du utvikler elveblest vabler, kløe i huden).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nolvadex
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nolvadex
 • Virkestoff er tamoksifensitrat tilsvarende tamoksifen 20 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, gelatin, krysskarmellosenatrium,
magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 300, titandioksid (E171).
Hvordan Nolvadex ser ut og innholdet i pakningen
Nolvadex 20 mg tabletter er hvite, åttekantede tabletter uten delestrek, merket NOLVADEX D på den ene siden. Tablettene leveres i blisterpakninger i esker på 100 tabletter.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London, W2 6BD
Storbritannia
eller
Corden Pharma GmbH
Plankstadt
Tyskland
Nolvadex er et registrert varemerke som tilhører AstraZeneca UK Ltd.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11-2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

radiation recall (radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

skrumplever (levercirrhose, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.