Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nitroglycerin Takeda 0,25 mg sublingvaltabletter

Nitroglycerin Takeda 0,5 mg sublingvaltabletter

glyseroltrinitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nitroglycerin Takeda er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nitroglycerin Takeda
 3. . Hvordan du bruker Nitroglycerin Takeda
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nitroglycerin Takeda
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nitroglycerin Takeda er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nitroglycerin Takeda brukes til å behandle og forebygge anfall av hjertekrampe, smerteanfall i hjertet (angina pectoris). Nitroglycerin Takeda utvider blodårene i hjertet så blodtilførselen og oksygentilførselen til hjertet blir bedre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Nitroglycerin Takeda
Bruk ikke Nitroglycerin Takeda
 • dersom du er allergisk overfor glyseroltrinitrat, nitrater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tar legemiddel mot impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
 • hvis du har væske i hjertesekken (perikardtamponade).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Nitroglycerin Takeda dersom du:
 • har svært lavt blodtrykk og tendens til svimmelhet eller besvimelse når du reiser deg opp,
 • lider av alvorlig blodmangel, væskemangel eller har for lite oksygen i blodet,
 • har betennelse i hjertesekken,
 • har langsom puls,
 • har kretsløpskollaps,
 • lider av andre hjerte- og karsykdommer,
 • har forkalkninger i hjernens blodkar, for høyt trykk i hjernen eller har hatt hjerneblødninger eller skader på hodeskallen,
 • har for høyt stoffskifte,
 • har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Hvis du har økt trykk i øyet, bør trykket kontrolleres av lege.
Nitroglycerin Takeda virker best hvis du ikke tar Nitroglycerin Takeda eller andre nitratpreparater i en periode på 8-12 timer hvert døgn.
Unngå alkohol da Nitroglycerin Takeda i kombinasjon med alkohol forsterker alkoholens blodtrykkssenkende effekt.
Barn
Gi ikke Nitroglycerin Takeda til barn under 15 år med mindre legen din har sagt det.
Andre legemidler og Nitroglycerin Takeda
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Nitroglycerin Takeda tas samtidig med andre legemidler, f.eks.:
 • slimløsende middel (acetylcystein),
 • midler mot impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil),
 • hjertemedisin og medisin mot forhøyet blodtrykk (betablokkere, kalsiumantagonister og vanndrivende midler),
 • legemiddel mot migrene (hydroergotamin),
 • blodfortynnende middel (heparin),
 • legemiddel mot blodpropp (alteplase),
 • legemidler mot depresjon og andre psykiske lidelser.
Inntak av Nitroglycerin Takeda sammen med mat, drikke og alkohol
Unngå alkohol siden Nitroglycerin Takeda i kombinasjon med alkohol forsterker alkoholens blodtrykkssenkende effekt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du er gravid, skal du kun ta Nitroglycerin Takeda etter avtale med lege.
Nitroglycerin Takeda skal ikke brukes under amming. Rådfør deg med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nitroglycerin Takeda kan i større eller mindre grad påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Nitroglycerin Takeda inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. . Hvordan du bruker Nitroglycerin Takeda
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nitroglycerin Takeda skal legges under tungen. På denne måten tas medisinen opp best og virker raskest.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
1 sublingvaltablett (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov.
Eldre
1 sublingvaltablett (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov. Det er viktig å bruke den lavest mulige effektive dosen da eldre har økt risiko for blodtrykksfall.
Bruk av Nitroglycerin Takeda hos barn
Barn under 15 år skal bare ta Nitroglycerin Takeda etter legens anvisning.
Det er viktig å ta Nitroglycerin Takeda så snart du får smerter eller trykk i brystet. Du kan også ta Nitroglycerin Takeda før aktiviteter som du vet vil utløse smerter.
Legg sublingvaltabletten under tungen. Nitroglycerin Takeda virker etter 1/2-2 minutter, høyst 5 minutter. Hvis medisinen allikevel ikke virker etter 5 minutter, skal du ta enda en sublingvaltablett. Du må ta maksimum 3 sublingvaltabletter i løpet av 15 minutter. Virkningen varer i 30-60 minutter. Du skal, om mulig, sitte eller ligge ned når du tar tabletten. Da blir du ikke så svimmel hvis blodtrykket ditt faller.
Du kan ikke bruke Nitroglycerin Takeda hvis du lider av munntørrhet.
Nedsatt lever- og nyrefunksjon
Det kan være nødvendig å endre dosen. Følg legens anvisninger.
Dersom du tar for mye av Nitroglycerin Takeda
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på overdose er kraftig rødme i ansiktet, kraftig hodepine, svimmelhet, rask puls, kvelningsfornemmelse, lavt blodtrykk, besvimelse og i sjeldne tilfeller blåfarging av hud og slimhinner. Hos noen få kan det oppstå en sjokklignende tilstand med kvalme, oppkast, svakhet, svettetendens og besvimelsesanfall.
Dersom du avbryter behandling med Nitroglycerin Takeda
Du må kun stoppe behandlingen etter avtale med legen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kortvarig hodepine og rødme sees i oppstartsfasen hos inntil halvparten av alle som får behandling.
Dersom du opplever tegn på en alvorlig bivirkning, ring legevakt eller kontakt lege.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Hodepine.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Døsighet, svimmelhet, svakhetsfølelse, lavt blodtrykk, hurtig puls, forbigående rødme.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Forverring av hjertesmerter (alvorlig), kvalme, allergiske hudreaksjoner.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Besvimelse, oppkast, hull i tennene. Tendens til rask puls, svimmelhet og besvimelse når man reiser seg fort opp.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 personer):
Blåfarging av leppene pga. lavt oksygen i blodet (alvorlig), alvorlig hudutslett med betennelse og avstøtning av hudens øverste lag (alvorlig).
Ikke kjent (bivirkninger hvor frekvensen ikke kan anslås ut i fra tilgjengelige data):
Nedsatt oksygenmetning i blodet og oksygenmangel i hjertemuskulaturen hos pasienter med sykdommer i kranspulsåren (alvorlig), smerter i øyet (alvorlig), stikkende eller brennende følelse i munnen eller halsen, hetetokter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nitroglycerin Takeda
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC i originalpakningen. Sublingvaltablettene bør oppbevares i originalemballasjen med lokket skrudd godt til for å hindre at medisinen blir uvirksom.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nitroglycerin Takeda
 • Virkestoff er glyseroltrinitrat.
 • Andre innholdsstoffer er agar, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose og talkum.
Hvordan Nitroglycerin Takeda ser ut og innholdet i pakningen
Runde, hvite, flate tabletter uten delestrek.
Nitroglycerin Takeda 0,25 og 0,5 mg finnes i pakningsstørrelsene 25 og 100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.