PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Nitroglycerin Nycomed 0,5 mg sublingvaltabletter

glyseroltrinitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner
  dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se
avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nitroglycerin Nycomed er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nitroglycerin Nycomed
 3. Hvordan du bruker Nitroglycerin Nycomed
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nitroglycerin Nycomed
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nitroglycerin Nycomed er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nitroglycerin Nycomed brukes til å behandle og forebygge anfall av hjertekrampe, smerteanfall i hjertet (angina pectoris). Nitroglycerin Nycomed utvider blodårene i hjertet så blodtilførselen og oksygentilførselen til hjertet blir bedre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nitroglycerin Nycomed
Bruk ikke Nitroglycerin Nycomed
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glyseroltrinitrat, nitrater
  eller et av de andre innholdsstoffene i Nitroglycerin Nycomed.
 • dersom du tar legemiddel mot impotens (sildenafil, tadalafil eller
  vardenafil).
 • hvis du har væske i hjertesekken (perikardtamponade).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nitroglycerin Nycomed dersom du:
 • har svært lavt blodtrykk og tendens til svimmelhet eller besvimelse
  når du reiser deg opp,
 • lider av alvorlig blodmangel, væskemangel eller har for lite oksygen
  i blodet,
 • har betennelse i hjertesekken,
 • har langsom puls,
 • har kretsløpskollaps,
 • lider av andre hjerte- og karsykdommer,
 • har forkalkninger i hjernens blodkar, for høyt trykk i hjernen eller
  har hatt hjerneblødninger eller skader på hodeskallen,
 • har for høyt stoffskifte,
 • har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Hvis du har økt trykk i øyet, bør trykket kontrolleres av lege.
Nitroglycerin Nycomed virker best hvis du ikke tar Nitroglycerin Nycomed eller andre nitratpreparater i en periode på 8‑12 timer hvert døgn.
Unngå alkohol da Nitroglycerin Nycomed i kombinasjon med alkohol forsterker alkoholens blodtrykkssenkende effekt.
Andre legemidler og Nitroglycerin Nycomed
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Nitroglycerin Nycomed tas samtidig med andre legemidler, for eksempel:
 • slimløsende middel (acetylcystein),
 • midler mot impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil),
 • hjertemedisin og medisin mot forhøyet blodtrykk (betablokkere,
  kalsiumantagonister og vanndrivende midler),
 • legemiddel mot migrene (hydroergotamin),
 • blodfortynnende middel (heparin),
 • legemiddel mot blodpropp (alteplase),
 • legemidler mot depresjon og andre psykiske lidelser.
Inntak av Nitroglycerin Nycomed sammen med mat, drikke og alkohol
Unngå alkohol siden Nitroglycerin Nycomed i kombinasjon med alkohol forsterker alkoholens blodtrykkssenkende effekt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du er gravid, skal du kun ta Nitroglycerin Nycomed etter avtale med lege.
Nitroglyserin skal ikke brukes under amming. Rådfør deg med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nitroglycerin Nycomed kan gi bivirkninger som i større eller mindre grad kan påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Nitroglycerin Nycomed inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Nitroglycerin Nycomed
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nitroglycerin Nycomed skal legges under tungen. På denne måten tas medisinen opp best og virker raskest.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 1 sublingvaltablett (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov.
Eldre: 1 sublingvaltablett (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov. Det er viktig å bruke den lavest mulige effektive dosen da eldre har økt risiko for blodtrykksfall.
Barn under 15 år skal bare ta Nitroglycerin Nycomed etter legens anvisning.
Det er viktig å ta Nitroglycerin Nycomed så snart du får smerter eller trykk i brystet. Du kan også ta Nitroglycerin Nycomed før aktiviteter som du vet vil utløse smerter.
Legg sublingvaltabletten under tungen. Nitroglycerin Nycomed virker etter 1/2‑2 minutter, høyst 5 minutter. Hvis medisinen allikevel ikke virker etter 5 minutter, skal du ta enda en tablett. Du må ta maksimum 3 sublingvaltabletter i løpet av 15 minutter. Virkningen varer i 10‑30 minutter. Du skal, om mulig, sitte eller ligge ned når du tar tabletten. Da blir du ikke så svimmel hvis blodtrykket ditt faller.
Du kan ikke bruke Nitroglycerin Nycomed hvis du lider av munntørrhet.
Nedsatt lever- og nyrefunksjon
Det kan være nødvendig å endre dosen. Følg legens anvisninger.
Dersom du tar for mye av Nitroglycerin Nycomed
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på overdose er kraftig rødme i ansiktet, kraftig hodepine, svimmelhet, rask puls, kvelningsfornemmelse, lavt blodtrykk, besvimelse og i sjeldne tilfeller blåfarging av hud og slimhinner. Hos noen få kan det oppstå en sjokklignende tilstand med kvalme, oppkast, svakhet, svettetendens og besvimelsesanfall.
Dersom du avbryter behandling med Nitroglycerin Nycomed
Du må kun stoppe behandlingen etter avtale med legen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kortvarig hodepine og rødme sees i oppstartsfasen hos inntil halvparten av alle som får behandling.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 bruker av 10): Hodepine.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brukere av 100): Døsighet, svimmelhet, svakhetsfølelse, lavt blodtrykk, hurtig puls, forbigående rødme.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brukere av 1000): Forverring av hjertesmerter (alvorlig), kvalme, allergiske hudreaksjoner.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brukere av 10000): Besvimelse, oppkast, hull i tennene. Tendens til rask puls, svimmelhet og besvimelse når man reiser seg fort opp.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 bruker av 10000): Blåfarging av leppene pga. lavt oksygen i blodet (alvorlig), alvorlig hudutslett med betennelse og avstøtning av hudens øverste lag (alvorlig).
Bivirkninger hvor frekvensen ikke kan anslås ut i fra tilgjengelige data: Nedsatt oksygenmetning i blodet og oksygenmangel i hjertemuskulaturen hos pasienter med sykdommer i kranspulsåren (alvorlig), smerter i øyet (alvorlig), stikkende eller brennende følelse i munnen eller halsen, hetetokter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nitroglycerin Nycomed
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sublingvaltablettene bør oppbevares i originalemballasjen (med lokket skrudd godt til) for å hindre at medisinen blir uvirksom. Oppbevares sublingvaltablettene i en dosett, anbefales det å bytte dem ut hver 3. dag. Oppbevares en sublingvaltablett på nattbordet, skal den skiftes ut daglig.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nitroglycerin Nycomed
 • Virkestoff er glyseroltrinitrat.
 • Andre innholdsstoffer er agar, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose og talkum.
Hvordan Nitroglycerin Nycomed ser ut og innholdet i pakningen
Runde, hvite, flate tabletter uten delestrek.
Nitroglycerin Nycomed 0,5 mg finnes i pakningsstørrelsene 25, 80
(2x40), 100 og 120 (3 x 40) stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO‑0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Takeda Pharma A/S, Taastrup, Danmark eller Takeda Pharma Sp. z.o.o., Lyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 23.10.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.