Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

NIMOTOP 30 mg filmdrasjerte tabletter

nimodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nimotop er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nimotop
 3. Hvordan du bruker Nimotop
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nimotop
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nimotop er, og hva det brukes mot
Virkestoffet i Nimotop tabletter er nimodipin. Nimodipin er en kalsiumantagonist, dvs. et legemiddel som minsker innstrømning av kalsiumioner i visse celler. Ved å minske innstrømning av kalsiumioner, forhindres blodårene i å trekke seg sammen og dermed forhindres oksygenmangel.
Nimotop tabletter brukes for å forebygge eller behandle symptom på oksygenmangel på grunn av sammentrekning av blodårer (vasospasmer) som oppstår etter en såkalt subaraknoidalblødning. En subaraknoidalblødning er en blødning i det væskefylte hulrommet som omgir hjernen og forårsakes av at en utposning på en pulsåre inne i skallen sprekker.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nimotop
Bruk ikke Nimotop
 • dersom du er allergisk overfor nimodipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du behandles med rifampicin (mot tuberkulose)
 • dersom du behandles med fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (mot epilepsi)
Advarsler og forsiktighetsregler
Du bør rådføre deg med legen din før behandlingen begynner dersom
 • du har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • du har unormalt lavt blodtrykk
 • du har væskeansamling eller økt trykk i hjernen
 • du har hjertekramper (ustabil angina) eller har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste fire ukene
 • du bruker visse andre legemidler, se ”Bruk av andre legemidler sammen med Nimotop”
Andre legemidler og Nimotop
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandlingen med Nimotop hvis de tas samtidig. Eksempel er legemidler som inneholder:
 • rifampicin (mot tuberkulose)
 • cimetidin (mot sur mage)
 • fenobarbital, fenytoin, karbamazepin og valproinsyre (mot epilepsi)
 • fluoksetin, nefazodon, nortryptilin (mot depresjon)
 • kinopristin, dalfopristin (mot infeksjon)
 • makrolidantibiotika som f.eks. erytromycin (mot bakterieinfeksjon)
 • azolantimykotika som f.eks. ketokonazol (mot soppinfeksjon)
 • ritonavir og zidovudin (mot HIV)
Nimotop kan forsterke effekten av hjerte- og blodtrykksmedisiner som brukes samtidig.
Inntak av Nimotop sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av grapefruktjuice og Nimotop tabletter kan gi for høye konsentrasjoner av legemidlet i blodet. Du skal derfor unngå å drikke grapefruktjuice eller spise grapefrukt når du tar Nimotop tabletter.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er en risiko for at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk av Nimotop under graviditet.
Amming
Nimodipin passerer over i morsmelk og det er en mulighet for at barn som ammes kan påvirkes. Bruk derfor ikke Nimotop mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
På grunn av risiko for svimmelhet kan reaksjonsevnen være nedsatt mens man tar Nimotop. Dette må man være klar over hvis spesiell oppmerksomhet kreves, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Nimotop
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 2 tabletter 6 ganger daglig. Tablettene skal svelges hele sammen med væske og kan tas uavhengig av måltider. Tiden mellom dosene bør ikke være mindre enn 4 timer.
Behandling med Nimotop startes oftest på sykehus som infusjon i opptil 14 dager. Deretter gis tabletter i 7 dager slik legen har bestemt.
Bruk av Nimotop hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Nimotop hos barn og ungdom under 18 år har ikke blitt fastslått.
Dersom du tar for mye av Nimotop
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 brukere): Redusert antall blodplater (trombocytopeni), allergiske reaksjoner, utslett, hodepine, svimmelhet, rask puls, lavt blodtrykk, blodtrykksfall, kvalme.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000 brukere): Langsom puls, tarmslyng, forhøyede leverenzymverdier, ansiktsrødme med varmefølelse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nimotop
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nimotop
 • Virkestoff er nimodipin 30 mg pr. tablett.
 • Hjelpestoffer er povidon, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, krysspovidon, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 4000, titandioksid (fargestoff E 171), gult jernoksid (fargestoff E 172).
Hvordan Nimotop ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er gule, runde (10 mm i diameter) og merket med SK og BAYER-korset.
Blisterpakninger á 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB, Box 606, SE -169 26 Solna
Tilvirker
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.04.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.