Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

NIMOTOP 0,2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

nimodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nimotop infusjonsvæske er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nimotop infusjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Nimotop infusjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nimotop infusjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nimotop infusjonsvæske er, og hva det brukes mot
Virkestoffet i Nimotop infusjonsvæske er nimodipin. Nimodipin er en kalsiumantagonist, dvs. et legemiddel som minsker innstrømning av kalsiumioner i visse celler. Ved å minske innstrømning av kalsiumioner, forhindres blodårene i å trekke seg sammen og dermed forhindres oksygenmangel.
Nimotop infusjonsvæske brukes for å forebygge eller behandle symptom på oksygenmangel på grunn av sammentrekning av blodårer (vasospasmer) som oppstår etter en såkalt subaraknoidalblødning. En subaraknoidalblødning er en blødning i det væskefylte hulrommet som omgir hjernen og forårsakes av at en utposning på en pulsåre inne i skallen sprekker.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nimotop infusjonsvæske
Bruk ikke Nimotop infusjonsvæske
 • dersom du er allergisk overfor nimodipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Du bør rådføre deg med legen din før behandlingen begynner dersom
 • du har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • du har unormalt lavt blodtrykk
 • du har væskeansamling eller økt trykk i hjernen
 • du har hjertekramper (ustabil angina) eller har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste fire ukene
 • du bruker visse andre legemidler, se ”Bruk av andre legemidler sammen med Nimotop infusjonsvæske”
 • dersom du har epilepsi
Hvis ufortynnet infusjonsvæske administreres i perifere vener kan det opptre årebetennelse (tromboflebitter).
Nimotop infusjonsvæske inneholder 200 mg/ml etanol (23,7 vol %). Dette kan være skadelig dersom du drikker mye alkohol eller har unormal nedbrytning av alkohol i kroppen. Det bør også tas hensyn til alkoholinnholdet dersom du er gravid eller ammer, samt hos barn og andre høyrisikogrupper (f.eks. ved epilepsi eller nedsatt leverfunksjon). Enkelte legemidler skal ikke brukes sammen med alkohol, da effekten kan påvirkes.
Nimotop infusjonsvæske inneholder natrium
Nimotop infusjonsvæske inneholder 23 mg natrium per flaske (på 50 ml). Dette må tas hensyn til dersom du står på en kontrollert natriumdiett.
Andre legemidler og Nimotop infusjonsvæske
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandlingen med Nimotop infusjonsvæske hvis de tas samtidig. Eksempel er legemidler som inneholder:
 • fluoksetin, nortriptylin (mot depresjon)
 • zidovudin (mot HIV)
Nimotop infusjonsvæske kan forsterke effekten av hjerte- og blodtrykksmedisiner som brukes samtidig.
Nyrefunksjonen kan svekkes ved bruk av Nimotop infusjonsvæske sammen med andre legemidler som påvirker nyrefunksjonen f. eks aminoglykosider, cefalosporiner, furosemid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er en risiko for at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk av Nimotop infusjonsvæske under graviditet.
Amming
Nimodipin passerer over i morsmelk og det er en mulighet for at barn som ammes kan påvirkes. Bruk derfor ikke Nimotop infusjonsvæske mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
På grunn av risiko for svimmelhet kan reaksjonsevnen være nedsatt mens man tar Nimotop infusjonsvæske. Nimotop infusjonsvæske inneholder også alkohol (se "Advarsler og forsiktighetsregler"). Dette må man være klar over hvis spesiell oppmerksomhet kreves, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Nimotop infusjonsvæske
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Behandling med Nimotop infusjonsvæske gjennomføres på sykehus, og gis som kontinuerlig intravenøs infusjon via et sentralt venekateter og en infusjonspumpe. De første 2 timene gis vanligvis 1 mg = 5 ml/time (ca. 15 mikrogram/kg kroppsvekt/time). Hvis behandlingen tåles godt, spesielt hvis det ikke er noen alvorlig blodtrykkssenkning, kan dosen økes etter 2 timer til 2 mg = 10 ml/time (ca. 30 mikrogram/kg kroppsvekt/time). Hvis du har betydelig lavere kroppsvekt enn 70 kg og/eller ustabilt blodtrykk, er startdosen 0,5 mg = 2,5 ml/time.
Lege vil vurdere behandlingens varighet, og overgang til behandling med Nimotop tabletter etter endt intravenøs behandling.
Dersom du tar for mye av Nimotop infusjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk av Nimotop hos barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Nimotop hos barn og ungdom under 18 år har ikke blitt fastslått.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 brukere): Redusert antall blodplater (trombocytopeni), allergiske reaksjoner, utslett, hodepine, svimmelhet, rask puls, lavt blodtrykk, blodtrykksfall, kvalme.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000 brukere): Langsom puls, tarmslyng, forhøyede leverenzymverdier, ansiktsrødme med varmefølelse, reaksjoner på injeksjons- og infusjonstedet, årebetennelse på infusjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nimotop infusjonsvæske
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar hetteglassene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nimotop infusjonsvæske
 • Virkestoff er nimodipin 0,2 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er etanol (96 %) 200 mg/ml, makrogol 400, natriumsitrat, sitronsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Nimotop infusjonsvæske ser ut og innholdet i pakningen
Brune hetteglass med klorbutolstoppere. Pakningen består av 5 glass á 50 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna
Tilvirker
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.