Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nicotinell 2 mg sugetabletter, Mint

nikotin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicotinell sugetablett brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Ta alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik apoteket har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke r nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell sugetablett er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell sugetablett
 3. Hvordan du bruker Nicotinell sugetablett
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell sugetablett
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nicotinell sugetablett er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nicotinell sugetablett, Mint inneholder nikotin som er en av bestanddelene i tobakk. Når du suger på tabletten skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Sugetabletten virker ved å holde en passende konsentrasjon av nikotin i blodet slik at de ubehagelige abstinenssymptomene reduseres. Effekten av Nicotinell sugetablett, Mint kommer likevel ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell sugetablett
Bruk ikke Nicotinell sugetablett:
 • dersom du er allergisk mot nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er ikke-røyker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell sugetablett
 • dersom du har sykdom som alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, sukkersyke eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • hvis du har betennelse i munnhulen, svelget eller spiserøret (øsofagitt). Noe nikotin svelges ved bruk av sugetabletter, så du kan oppleve forverring av symptomene.
 • Sugetablettene inneholder aspartam som metaboliseres til fenylalanin, hvilket er av betydning for pasienter med fenylketonuri.
 • Bør ikke brukes av personer under 18 år fordi erfaring mangler.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen.
Andre legemidler og Nicotinell sugetablett
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Når man slutter å røyke kan effekten av visse legemidler påvirkes.
Nicotinell sugetablett sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice, kan forringe absorpsjon av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før sugetabletten tas. Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør unngås. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt og økt risiko for spontanabort er kjent. Det kan være en risiko for fosterskadelige effekter ved bruk av Nicotinell sugetablett under graviditet. Enhver form for nikotin kan skade ditt ufødte barn. Nikotin går lett over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av preparatet dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nicotinell sugetablett antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicotinell sugetablett inneholder aspartam og maltitol
Nicotinell sugetablett inneholder aspartam som er en forløper til fenylalanin. Kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
Nicotinell sugetabletter inneholder maltitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Nicotinell sugetablett
Bruk alltid Nicotinell slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicotinell sugetablett er tilgjengelig i to styrker: 1 mg og 2 mg. Riktig dose er avhengig av dine tidligere røykevaner.
Du bør bruke 2 mg Nicotinell sugetablett dersom:
 • du har sterk eller svært sterk nikotinavhengighet.
 • du tidligere har forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av 1 mg sugetabletter.
 • dine abstinenssymptomer fortsetter å være så sterke at tilbakefall kan forekomme.
Ellers bør du bruke 1 mg Nicotinell sugetabletter.
Dosering for voksne over 18 år:
Se tabell for optimal dosering:
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du opplever bivirkninger når du bruker den høyeste dosen (2 mg sugetablett) bør du bruke den lave dosen (1 mg sugetablett).
Bruksanvisning:
Ikke svelg sugetabletten.
 1. Én sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes.
 2. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt.
 3. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten.
 4. Gjenta denne rutinen til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter).
Sug på én sugetablett når du kjenner behov for å røyke. I begynnelsen tas 1 sugetablett hver 1.-2. time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter per dag tilstrekkelig. Hvis du fremdeles kjenner røykesug, kan du ta flere sugetabletter. Du må ikke ta mer enn 15 sugetabletter per dag av 2 mg (gjelder ved både røykeavvenning og røykereduksjon). For røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller, og for en begrenset periode, brukes en maksimaldose på 20 sugetabletter.
Nicotinell sugetabletter skal primært brukes til røykeavvenning.
Røykeavvenning:
Du skal slutte å røyke helt når du begynner å bruke sugetablettene, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden. Dette for å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke.
Behandlingsvarigheten er individuell. I de fleste tilfeller bør behandlingen fortsette i minst 3 måneder. Etter 3 måneder bør du gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når du har redusert bruken til 1-2 sugetabletter per dag. Bruk av Nicotinell sugetablett i mer enn
6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Hvis du fremdeles bruker sugetablettene etter 9 måneder, bør du snakke med legen din eller apoteket.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.
Røykereduksjon:
Nicotinell sugetablett brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie periodene med det mål å redusere røykingen så mye som mulig. Sigarettene bør gradvis erstattes med Nicotinell sugetabletter. Dersom du ikke har klart å redusere antallet sigaretter per dag til minst halvparten etter 6 uker, bør du søke profesjonell hjelp. Du bør prøve å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 4 måneder etter at du begynte å bruke Nicotinell. Etter det bør antallet sugetabletter gradvis reduseres, for eksempel ved å kutte ut én sugetablett hver 2.-5. dag.
Hvis du ikke lykkes med et alvorlig forsøk på å slutte å røyke innen 6 måneder, bør du oppsøke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk av Nicotinell sugetablett utover 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt
Barn og unge
Nicotinell sugetablett skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.
Dersom du tar for mye Nicotinell sugetablett
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved svelging utløses nikotin langsomt og ufullstendig, slik at forgiftningsfaren er liten. Symptomer på for høy dose nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell sugetablett
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
Sugetabletten kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin tilført ved røyking, men mindre markert.
Vanlige: Svimmelhet, hodepine, kvalme, luft i magen, munntørrhet, irritasjon i munnhule og svelg, hikke og magesmerter. Ved å suge langsommere på sugetabletten vil disse problemene vanligvis reduseres.
Mindre vanlige: Elveblest, rødhet i huden og hjertebank.
Sjeldne: Påvirkning av hjerterytmen og allergiske reaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell sugetablett
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Nicotinell sugetablett etter utløpsdatoen som er angitt på ytterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Bruk ikke Nicotinell sugetablett hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nicotinell sugetablett
Virkestoff er: Nikotinhydrogentartratdihydrat tilsvarende nikotin 2 mg.
Hjelpestoffer er: Maltitol, natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, polyakrylatdispersjon, xantangummi, kolloidal vannfri silika, levomentol, peppermynteolje, aspartam, magnesiumstearat.
Hvordan Nicotinell sugetablett ser ut og innholdet i pakningen
Sugetabletten er hvit og rund. Den er pakket i blisterpakninger.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61
2610 Rødovre Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.