Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint

Nicotinell 4 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint

nikotin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Ta alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik apoteket har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Kontakt lege eller apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell Spearmint er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell Spearmint
 3. Hvordan du bruker Nicotinell Spearmint
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell Spearmint
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nicotinell Spearmint er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nicotinell tilhører en gruppe medisiner som er til hjelp dersom du skal slutte å røyke.
Nicotinell tyggegummi, Spearmint inneholder nikotin. Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Dette legemidlet brukes for å redusere nikotinsug og abstinenssymptomer ved nikotinavhengighet. Det kan dermed:
 • hindre tilbakefall til røyking hos røykere som er motivert for å slutte, eller
 • gjøre det enklere å redusere røyking hos røykere som ikke kan eller ikke ønsker å slutte.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell Spearmint
Bruk ikke Nicotinell Spearmint
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ikke røyker.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell Spearmint dersom du har
 • hatt et hjerteinfarkt eller slag nylig,
 • noen form for hjertesykdom,
 • høyt blodtrykk,
 • diabetes,
 • overaktiv skjoldbruskkjertel,
 • svulst i binyrene (feokromocytom),
 • nedsatt nyre og/eller leverfunksjon,
 • magesår.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell Spearmint.
Personer som har problemer med leddet i kjeven og brukere av tannproteser kan oppleve at det er vanskelig å tygge tyggegummien. Hvis dette skulle være tilfelle anbefales det at du bruker andre former for nikotinerstatning.
Når du bruker Nicotinell Spearmint skal du ikke røyke, da det kan føre til at nikotinkonsentrasjonen blir så høy at du føler deg dårlig.
Barn og ungdom
Dosen for voksne kan føre til alvorlig forgiftning eller være dødelig for små barn. Det er derfor avgjørende at du oppbevarer Nicotinell Spearmint utilgjengelig for barn til enhver tid.
Andre legemidler og Nicotinell Spearmint
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler
Det er ingen informasjon tilgjengelig om interaksjoner mellom Nicotinell Spearmint og andre legemidler. Effekten av enkelte legemidler kan imidlertid påvirkes hvis du slutter å røyke. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder
 • teofyllin (en medisin som brukes ved behandling av astma),
 • takrin (en medisin som brukes ved behandling av Alzheimers demens),
 • olanzapin eller klozapin (for behandling av schizofreni).
Nicotinell Spearmint sammen med mat og drikke
Kaffe, syreholdige drikker og mineralvann kan redusere opptaket av nikotin og bør derfor unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell Spearmint.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nikotin kan påvirke fosteret. Nicotinell Spearmint bør kun brukes av gravide dersom det er forskrevet av lege.
Nikotin går over i morsmelk og det er en risiko for at barn som ammes påvirkes. Nicotinell Spearmint bør bare brukes av ammende mødre dersom det er forskrevet av lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nicotinell Spearmint antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner så lenge det brukes i henhold til doseringsanbefalingene. Vær oppmerksom på at røykeavvenning kan medføre endret atferd.
Nicotinell Spearmint tyggegummi inneholder sorbitol, butylhydroksytoluen og natrium
Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint inneholder sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du Nicotinell medisinsk tyggegummi Spearmint.
Hver tyggegummi inneholder 0,1 g sorbitol som omdannes til 0,02 g fruktose. Kaloriinnholdet i en tyggegummi er henholdsvis 1,0 kcal (Nicotinell medisinsk tyggegummi Spearmint 2 mg) og 0,9 kcal (Nicotinell medisinsk tyggegummi Spearmint 4 mg).
Tyggegummien inneholder butylhydroksytoluen (E321) som kan forårsake lokalirritasjon på slimhinner i munnen.
Hver tyggegummi inneholder 11 mg natrium, noe som bør tas hensyn til dersom du er på en saltfattig diett.
 
3. Hvordan du bruker Nicotinell Spearmint
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen velges ut fra hvor nikotinavhengig du er. Du bør bruke Nicotinell 4 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint dersom:
 • du er en røyker med sterk nikotinavhengighet,
 • du tidligere ikke har lyktes i å slutte med å røyke etter å ha brukt tyggegummien med 2 mg.
I øvrige tilfeller skal Nicotinell 2 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint benyttes.
Velg best mulig dose ut fra denne tabellen:
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du opplever bivirkninger ved bruk av høy dose (4 mg), bør du vurdere en lavere dose (2 mg).
For å unngå ubehag (f.eks hikke eller halsbrann) er det viktig at tyggegummien tygges på riktig måte:
Bruksanvisning:
 1. Tygg én tyggegummi sakte til smaken blir sterk.
 2. La deretter tyggegummien hvile mellom kinnet og tannkjøttet.
 3. Tygg igjen når smaken er blitt svakere.
 4. Gjenta dette i ca. 30 minutter.
Tyggegummien må ikke svelges.
Dosering for voksne over 18 år
Tygg en tyggegummi når du kjenner trang til å røyke.
Ved behandlingsstart kan vanligvis 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt er 8-12 tyggegummier per dag tilstrekkelig uavhengig av styrke. Ikke overstig en døgndose på 25 tyggegummier av 2 mg styrken, eller 15 tyggegummier av 4 mg styrken.
Røykeavvenning
Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal man gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke, men for enkelte kan det være nødvendig med lengre behandlingstid for å unngå å begynne å røyke igjen.
Rådgivning kan være nyttig for å øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicotinell Spearmint mellom røykeperioder for å forlenge røykefrie intervaller. Dersom man ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell rådgivning. Så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen, bør du forsøke å slutte å røyke. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, bør man søke profesjonell hjelp.
Rådgivning kan være nyttig for å øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning.
Bruk hos barn og ungdom
Nicotinell Spearmint bør ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.
Dersom du tar for mye av Nicotinell Spearmint
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom man tar for mange tyggegummier kan man få de samme symptomene som når man røyker for mye. Symptomer på overdoser er svakhetsfølelse, svetting, økt spyttsekresjon, brennende følelse i svelg, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet.
Kontakt lege umiddelbart dersom man mistenker at et barn har blitt forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig for barn og kan føre til alvorlige symptomer eller død.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell Spearmint
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Symptomer som kan forekomme de første dagene er svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser. Dette kan være abstinenssymptomer som skyldes mindre tilførsel av nikotin i forbindelse med røykeavvenning.
Slutt å ta Nicotinell Spearmint og kontakt lege øyeblikkelig dersom du merker noen av de følgende symptomene på alvorlig allergisk reaksjon (angioødem eller anafylaktisk reaksjon)
 • Hevelser i ansikt, tunge eller hals, problemer med å svelge, elveblest og pusteproblemer.
  Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer).
Andre bivirkninger som kan forekomme:Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer)
 • svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser,
 • hikke, mageplager, kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon og betennelse i munnens slimhinne. Smerter i musklene i munn, svelg og kjeve kan også forekomme, spesielt som følge av intens tygging. Disse symptomene bedres ved å tygge langsommere.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer)
 • hjertebank,
 • rødhet i huden (erytem) og kløende hudutslett (elveblest).
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer)
 • forstyrrelser i hjerterytme
 • overfølsomhetsreaksjoner
Munnsår kan skyldes røykeavvenningen og ikke behandlingen.
Tyggegummien kan feste seg til, og i svært sjeldne tilfeller ødelegge tannproteser eller andre tannbehandlinger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell Spearmint
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Nicotinell etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nicotinell Spearmint
Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint finnes i to styrker.
Virkestoffet er nikotin.
Hver Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin (som 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).
Andre innholdsstoffer er
 • tyggegummibase (inneholder butylhydroksytoluen (E321), xylitol, kalsiumkarbonat (E170), sorbitol (E420), mannitol (E421), natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, naturlig mintsmakstilsetning, Novamint spearmint, polakrilin, glyserol (E422), levomentol, sukralose, gelatin, titandioksid (E171), acesulfamkalium (E950), karnubavoks og talkum.
Nicotinell medisinsk tyggegummi, Spearmint er sukkerfri.
Hvordan Nicotinell Spearmint ser ut og innholdet i pakningen
Hver drasjerte tyggegummi er gråhvit og rektangulær.
Tyggegummien er pakket i blisterpakninger med 12 tyggegummier. Blisterene er pakket i ytterkartong med 12, 24, 48, 84, 96 og 204 tyggegummier.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Tilvirker
FAMAR S.A. 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Hellas.
Orifice Medical AB, Aktergatan 2 og 4 , 271 53 Ystad, Sverige
Dette legemidlet er godkjent i medlemslandene i EØS under følgende navn:

DK

Nicotinell Spearmint medicinsk tyggegummi 2 mg and 4 mg

FI

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg lääkepurukumi

IE

Nicotinell Spearmint 2mg and 4 mg Medicated Chewing Gum

IS

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg lyfjatyggigúmmí

NO

Nicotinell 2 mg and 4 mg medisinsk tyggegummi, Spearmint

SE

Nicotinell Spearmint 2 mg and 4 mg

UK

Nicotinell Spearmint 2mg and 4 mg Medicated Chewing Gum.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.12.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers demens (alzheimers sykdom): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.