Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nicotinell 2 mg og 4 mg medisinsk tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak

nikotin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
 3. Hvordan du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Voksne over 18 år: Nicotinell er et hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke. Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Effekten av Nicotinell tyggegummi kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Innholdet av nikotin gir en spesiell smak. Du kan trenge 2-3 dager for å venne deg til denne smaken.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Bruk ikke Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak:
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dette gjelder også smaksstoffene som for eksempel lakris.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak:
 • dersom du har en sykdom som alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, sukkersyke eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • hvis du har betennelse i munnhulen, svelget eller spiserøret (øsofagitt). Noe nikotin svelges ved bruk av tyggegummi, så du kan oppleve forverring av symptomene.
 • hvis du er under 18 år (erfaring mangler).
 • hvis du bruker tannproteser, fordi tyggegummien i enkelte tilfeller kan sette seg fast i disse og forårsake skade.
 • dersom legen din har sagt at du er intolerant overfor noen typer sukker, kontakt legen din før du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Tyggegummien skal ikke svelges.
Andre legemidler og Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Nicotinell tyggegummi sammen med mat og drikke
Syreholdige drikker som f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice påvirker opptaket av nikotin, og bør unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell tyggegummi.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør unngås. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt og økt risiko for spontanabort er kjent. Det kan være en risiko for påvirkning av fosteret ved bruk av Nicotinell tyggegummi under graviditet. Enhver form for nikotin kan skade ditt ufødte barn. Nikotin går lett over i morsmelk og det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Nikotin går lett over i morsmelk og det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nicotinell tyggegummi antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, peppermynte, med lakrissmak inneholder sorbitol, glyserol og mannitol
Nicotinell medisinsk tyggegummi med fruktsmak, peppermynte eller lakrissmak inneholder:
Sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Glyserol. Kan forårsake hodepine, urolig mage og diaré.
Mannitol. Kan ha en mild avførende effekt
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
2 mg tyggegummi: kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicotinell depotplaster.
4 mg tyggegummi: brukes alene.
Barn og ungdom
Nicotinell tyggegummi skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.
Dosering for voksne over 18 år:Behandling med kun Nicotinell tyggegummi
Velg styrken på tyggegummien utfra hvor nikotinavhengig du er. Dersom du røyker mer enn 20 sigaretter per dag eller anser deg for å være sterkt nikotinavhengig bør 4 mg benyttes. I øvrige tilfeller skal 2 mg benyttes. Ved behandlingsstart kan 1 tyggegummi tygges hver eller annenhver time. Normalt tas 8-12 tyggegummier per dag. Behandlingstiden er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Nikotindosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummi per dag. Lengre behandlingstid enn ett år anbefales ikke. Syreholdige drikker som f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice påvirker opptaket av nikotin, og bør unngås de siste 15 minuttene før tygging av Nicotinell. Tyggegummien skal ikke svelges. Du må ikke røyke og bruke Nicotinell tyggegummi samtidig.
Slik tygges Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak:
Tygg langsomt.
La tyggegummien hvile i munnen når smaken blir for sterk.
Tygg igjen når smaken har blitt svakere.
Etter ca. 30 minutter er nikotinet tygget ut.
Røykeavvenning
Behandlingstiden er individuell. Vanligvis bør behandlingen vare i minst 3 måneder. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1‑2 tyggegummier per dag.
Regelmessig bruk av Nicotinell tyggegummi i mer enn 1 år er vanligvis ikke anbefalt. I enkelte tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for å unngå tilbakefall til røyking. Tyggegummier som blir til overs bør spares, ettersom røyksug plutselig kan oppstå.
Røykereduksjon
Nicotinell tyggegummi benyttes mellom perioder med røyking for å forlenge røykfrie intervaller, og med formål å begrense røykingen så mye som mulig. Om en reduksjon av antall sigaretter per dag ikke er oppnådd etter 6 uker bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte å røyke bør settes i gang så snart røykeren kjenner seg klar, men ikke senere enn 6 måneder etter behandlingsstart. Om det ikke er mulig å gjøre et oppriktig forsøk på å slutte å røyke i løpet av 9 måneder etter behandlingsstart oppsøkes profesjonell hjelp.
Behandling med Nicotinell tyggegummi i kombinasjon med Nicotinell depotplaster
Dersom du ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell tyggegummi eller du ønsker å redusere bruken av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 2 mg tyggegummi.
MERK: Les pakningsvedlegget for Nicotinell depotplaster før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling:
Start behandlingen med ett plaster 21 mg/24 timer i kombinasjon med Nicotinell 2 mg tyggegummi. Bruk antall tyggegummier etter behov, i de fleste tilfeller er 5‑6 tyggegummier tilstrekkelig. Du bør ikke bruke mer enn 24 tyggegummier per dag. Vanligvis bør behandlingen vare i 6‑12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis.
Reduksjon av nikotindose:
Dette kan gjøres på to måter. Enten brukes plaster med lavere styrke, det vil si 14 mg/24 timer i 3‑6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3‑6 uker i kombinasjon med den innledende dosen Nicotinell 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres antall 2 mg tyggegummi gradvis i inntil 12 måneder. Eventuelt kan bruk av plaster avbrytes og antall 2 mg tyggegummi reduseres gradvis i inntil 12 måneder.
Anbefalt dosering:

Periode

Plaster

2 mg tyggegummi

Innledende behandling

Første 6‑12 uker

1 plaster 21 mg/24 timer

Ved behov, 5‑6 tyggegummier per dag er anbefalt

Reduksjon av nikotindose – alternativ 1

Neste 3‑6 uker

1 plaster 14 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Påfølgende 3‑6 uker

1 plaster 7 mg/24 timer

Fortsett å bruke tyggegummi ved behov

Inntil 12 måneder

---

Reduser gradvis antall tyggegummier

Reduksjon av nikotindose – alternativ 2

Inntil 12 måneder

---

Fortsett med gradvis reduksjon av antall tyggegummier

Dersom du tar for mye av Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Ved svelging utløses nikotin langsomt og ufullstendig, slik at forgiftningsfaren er liten. Symptomer på for høy dose nikotin kan være blant annet blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
Tyggegummien kan i prinsippet gi samme bivirkninger som nikotin tilført ved røyking, men mindre markert.
Vanlige: irritasjon i munnhule og svelg, ømhet i kjeveledd, luft i magen, hodepine, svimmelhet, hikke og magesmerter.
Mindre vanlige: rødfarge i huden, elveblest og hjertebank. Symptomer som hodepine og svimmelhet kan skyldes abstinensreaksjoner ved røykeavvenningen. Sjeldent er påvirkning av hjerterytmen og allergiske reaksjoner.
Sjeldne: påvirkning av hjerterytmen og allergiske reaksjoner.
Bivirkningene kan reduseres ved riktig tyggeteknikk
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Nicotinell etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Bruk ikke Nicotinell hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak
Virkestoff er: nikotin 2 mg og 4 mg.
Finnes i 3 ulike varianter: Nicotinell med peppermyntesmak, med fruktsmak og med lakrissmak.
Hjelpestoffer er:
Alle varianter: tyggegummibase Dan Med, kalsiumkarbonat, sorbitol, vannfritt natrium karbonat, natriumhydrogenkarbonat, Amberlite, levomentol, glyserol, renset vann.
Drasjering: xylitol, mannitol, gelatin, titandioksid (E171), kamubavoks. I tillegg inneholder:
peppermyntesmak: acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, peppermynteolje, eukalyptusolje
fruktsmak: acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, tutti smakstilsetning
lakrissmak: acesulfamkalium, sakkarin, sakkarinnatrium, glycyrrhizae ekstrakt, eukalyptusolje, anisolje.
Hvordan Nicotinell tyggegummi med fruktsmak, med peppermyntesmak, med lakrissmak ser ut og innholdet i pakningen
Tyggegummien er hvit og rektangulær. Den er pakket i blisterpakninger.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Tilvirker
Famar SA, Avlonas, Attiki, Hellas
Orifice Medical AB. Ystad, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.01.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinensreaksjoner (abstinenser): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.