Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nexium 40 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

esomeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nexium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Nexium
 3. Hvordan du får Nexium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Nexium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Nexium er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Nexium inneholder virkestoffet esomeprazol. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles "protonpumpehemmere". Slike legemidler reduserer syreproduksjonen i magen.
Nexium brukes som korttidsbehandling av visse tilstander når du ikke kan ta legemiddel via munnen. Det brukes til behandling av følgende tilstander:
Voksne
 • "Gastroøsofagal reflukssykdom" (GERD). Dette er når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Magesår hos voksne på grunn av legemidler som kalles NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler). Nexium kan også brukes for å forebygge dannelse av magesår hvis du tar NSAID.
 • Forebygging av nye blødninger hos voksne etter endoskopisk behandling av akutt blødende magesår eller sår i tolvfingertarmen.
Barn og ungdom 1-18 år
 • "Gastroøsofagal reflukssykdom" (GERD). Dette er når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du får Nexium
Bruk ikke Nexium:
 • Dersom du er allergisk overfor esomeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du er allergisk overfor andre medisiner som inneholder protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).
 • Dersom du tar en medisin som inneholder nelfinavir (brukes mot HIV-infeksjon).
Du skal ikke behandles med Nexium hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller sykepleier før du får denne medisinen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Nexium:
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer.
 • Dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • Dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Nexium som reduserer magesyre.
 • Dersom det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Nexium kan skjule symptomer på andre sykdommer. Snakk derfor straks med legen hvis noe av det følgende skjer før eller etter du får Nexium:
 • Dersom du får uventet vekttap eller får problemer med å svelge.
 • Dersom du får magesmerter eller fordøyelsesbesvær.
 • Dersom du begynner å kaste opp mat eller blod.
 • Dersom avføringen din er svart (blodig avføring).
Inntak av en protonpumpehemmer som Nexium, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i din risiko for brudd i hoften, håndledd eller ryggraden. Fortell legen din dersom du har osteoporose eller dersom du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Nexium. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Andre legemidler og Nexium
Informer legen eller sykepleieren dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi Nexium kan endre virkemåten for enkelte legemidler, og noen legemidler kan endre virkemåten til Nexium.
Du skal ikke behandles med Nexium hvis du tar et legemiddel som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon).
Informer legen eller sykepleieren dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • Atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon)
 • Klopidogrel (brukes for å forhindre blodpropper)
 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner).
 • Erlotinib (brukes til å behandle kreft).
 • Citalopram, imipramin eller clomipramin (brukes til å behandle depresjon).
 • Diazepam (brukes til å behandle angst, som muskelavslappende middel eller ved epilepsi).
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Dersom du tar fenytoin, må legen din holde tilsyn med deg når behandlingen med Nexium begynner eller slutter.
 • Legemidler som virker blodfortynnende, som for eksempel warfarin. Legen din må kanskje holde tilsyn med deg når behandlingen med Nexium begynner eller slutter.
 • Cilostatol (brukes ved claudicatio intermittens – en smerte i bena mens du går og som er forårsaket av utilstrekkelig blodtilførsel).
 • Cisaprid (brukes ved fordøyelsesbesvær og halsbrann).
 • Digoksin (brukes til å behandle hjerteproblemer).
 • Metotreksat (et legemiddel som brukes i høyere doser til kjemoterapi av kreft). Dersom du tar en høy dose av metotreksat, kan legen din midlertidig stoppe din Nexium-behandling.
 • Takrolimus (organtransplantasjon)
 • Rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til å behandle depresjon).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil bestemme når du kan ta Nexium under denne perioden.
Det er ikke kjent om Nexium går over i morsmelk. Du skal derfor ikke behandles med Nexium hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nexium antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Bivirkninger som svimmelhet og tåkesyn er imidlertid mindre vanlige eller sjeldne (se avsnitt 4). Hvis påvirkning oppstår, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du får Nexium
Nexium kan gis til barn og ungdom 1-18 år, og voksne, inkludert eldre.
Hvordan du får Nexium
Bruk hos voksne
 • Du vil få Nexium av legen din, som vil bestemme hvor mye du trenger.
 • Den anbefalte dosen er 20 mg eller 40 mg én gang daglig.
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer, er maksimal dose 20 mg daglig (GERD).
 • Du vil få legemidlet som en injeksjon eller infusjon i en av blodårene. Behandlingen vil vare opptil 30 minutter.
 • Anbefalt dose for forebygging av ny blødning fra magesår eller sår i tolvfingertarmen er 80 mg administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter, etterfulgt av kontinuerlig infusjon med 8 mg/time gitt over 3 dager. Dersom du har alvorlige leverproblemer, kan en kontinuerlig infusjon på 4 mg/time gitt over 3 dager være tilstrekkelig.
Bruk hos barn og ungdom
 • Nexium vil bli gitt til deg av legen din som vil avgjøre hvor mye som er nødvendig.
 • For barn 1-11 år er den anbefalte dosen 10 eller 20 mg som gis en gang daglig.
 • For barn 12-18 år er den anbefalte dosen 20 eller 40 mg som gis en gang daglig.
 • Legemidlet vil bli gitt som en injeksjon eller infusjon i en vene. Dette vil ta opp til 30 minutter.
Dersom du får mer Nexium enn du burde
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tror du har fått for mye Nexium, må du snakke med legen din med det samme.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får noen av følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta Nexium og kontakt lege straks:
 • Plutselig pipende pust, hevelser i lepper, tunge, svelg eller kropp, utslett, besvimelse eller svelgeproblemer (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødhet i huden med blemmer eller flassing. Det kan også være kraftige blemmer og blødninger i lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer. Dette kan være "Stevens-Johnsons syndrom" eller "toksisk epidermal nekrolyse".
 • Gulfarging av huden, mørk urin og tretthet kan være symptomer på leverproblemer.
Slike bivirkninger er uvanlige og kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer.
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Bivirkninger i mage eller tarm: diaré, magesmerter, forstoppelse, luft i magen (flatulens).
 • Kvalme eller oppkast.
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet
 • Godartede polypper i magesekken
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hevelser i føtter og ankler.
 • Søvnbesvær (søvnløshet).
 • Svimmelhet, prikking/stikking i kroppen, søvnighet.
 • Svimmelhet (vertigo).
 • Synsproblemer som uklart syn.
 • Munntørrhet.
 • Endringer i blodprøveverdier ved kontroll av leverfunksjon.
 • Hudutslett, vablete utslett (elveblest) og kløe.
 • Brudd i hofte, vrist eller ryggrad (dersom Nexium benyttes i høye doser og over lange perioder).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Blodproblemer som redusert antall hvite blodlegemer eller blodplater. Dette kan føre til slapphet, blåmerker eller økt sannsynlighet for infeksjoner
 • Lave natriumnivåer i blodet. Dette kan føre til slapphet, oppkast og kramper.
 • Uro, forvirring eller depresjon.
 • Smaksforstyrrelser.
 • Plutselig pipende pust eller åndenød (bronkospasme).
 • Inflammasjon i munnen.
 • En infeksjon som kalles "trøske", som kan påvirke tarmene og forårsakes av en sopp.
 • Leverproblemer, inkludert gulsott, som kan gi gulfarging av huden, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopesi).
 • Hudutslett ved eksponering for sollys.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Generell følelse av ubehag og manglende energi.
 • Økt svetting
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Endringer i blodverdiene blant annet med agranulocytose (mangel på hvite blodlegemer)
 • Aggresjon.
 • Se, føle eller høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner).
 • Alvorlige leverproblemer, som kan føre til leversvikt og hjernebetennelse.
 • Plutselig alvorlig utslett, blemmer eller flassing. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (erytema multiforma, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • Muskelsvekkelse.
 • Alvorlige nyreproblemer.
 • Brystutvikling hos menn.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Dersom du tar Nexium i mer enn tre måneder er det mulig at nivåene av magnesium i blodet ditt går ned. Lave nivåer av magnesium kan sees som utmattelse, ufrivillige muskeltrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet og økt hjertefrekvens. Dersom du får noen av disse symptomene, må du fortelle dette straks til legen din. Lave nivåer av magnesium kan også lede til en reduksjon av kalium- eller kalsiumnivåer i blodet. Legen din kan avgjøre at det tas regelmessige blodprøver for å kontrollere nivåene av magnesium.
 • Betennelse i tarmen (kan forårsake diaré).
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Nexium kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodlegemene og føre til immunsvikt. Dersom du har infeksjon med symptomer som feber med svært svekket allmenntilstand eller feber med symptomer på lokal infeksjon, som smerter i nakken, svelget eller munnen eller problemer med å urinere, må du kontakte lege så fort som mulig for å utelukke mangel på hvite blodlegemer (agranulocytose) med en blodprøve. Det er viktig at du på dette tidspunktet forteller hvilke legemidler du tar.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Nexium
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Lege og sykehusfarmasøyt er ansvarlig for riktig oppbevaring, bruk og destruksjon av Nexium.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken eller hetteglasset. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Hetteglass kan imidlertid oppbevares utenfor boksen og eksponert for innendørs lys i opptil 24 timer.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nexium
 • Virkestoffet er esomeprazolnatrium. Hvert hetteglass med pulver til injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 42,5 mg esomeprazolnatrium tilsvarende 40 mg esomeprazol.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat og natriumhydroksid. Hvert hetteglass inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg), dvs. så godt som natriumfritt.
Hvordan Nexium ser ut og innholdet i pakningen
Nexium er en hvit til off-white "kake" eller pulver. Dette blandes til en oppløsning før det gis deg.
Pakningsstørrelser: 1 hetteglass, 10 hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca AS, Oslo
Tilvirker
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Sverige
Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Medlemsland

Legemiddelnavn

Østerrike, Danmark, Finland, Hellas, Island, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Sverige, Storbritannia

Nexium

Belgia, Luxembourg

Nexiam

Frankrike

Inexium

Portugal

Nexium I.V.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.08.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Nexium iv inneholder 40 mg med esomeprazol som natriumsalt. Hvert hetteglass inneholder også dinatriumedetat og natriumhydroksid (< 1 mmol natrium).
Hetteglassene er kun til engangsbruk. Dersom det ikke er nødvendig å bruke hele den rekonstituerte oppløsningen i hetteglasset til en dose, skal ubrukt oppløsning kastes.
For ytterligere informasjon om doseanbefalinger og oppbevaringsbetingelser, se hhv. pkt. 3 og 5.
Tillaging og administrasjon av rekonstituert oppløsning:
For rekonstituering av oppløsning, trekk av det fargede plastlokket på toppen av hetteglasset med Nexium og stikk nålen gjennom senter av merket sirkel på proppen ved å holde nålen vertikalt for å kunne trenge gjennom proppen på en riktig måte.
Den rekonstituerte oppløsningen til injeksjon eller infusjon skal være klar og fargeløs til svak gul. Den bør inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrasjon og bare en klar oppløsning skal brukes.
Lagringstid etter rekonstituering med hensyn på kjemisk og fysisk stabilitet er vist å være 12 timer ved 30ºC. Produktet bør imidlertid brukes umiddelbart ut fra et mikrobiologisk synspunkt.
Nexium-injeksjon
Tillaging av oppløsning til injeksjon:
Injeksjon 40 mg
For 8 mg/ml esomeprazol rekonstituert oppløsning: Lag oppløsningen ved å tilsette 5 ml av 0,9 % natriumklorid til intravenøs bruk til esomeprazol 40 mg hetteglasset.
Den rekonstituerte oppløsningen for injeksjon bør gis intravenøst over en periode på minst 3 minutter.
For ytterligere informasjoner om doseadministrasjon, se preparatomtalen, pkt. 4.2.
Nexium-infusjon
Tillaging av oppløsning til infusjon:
Infusjon 40 mg
Løs opp innholdet fra ett hetteglass esomeprazol i opptil 100 ml 0,9 % natriumklorid for intravenøs bruk.
Infusjon 80 mg
Løs opp innholdet fra to hetteglass esomeprazol i opptil 100 ml 0,9 % natriumklorid for intravenøs bruk.
For ytterligere informasjoner om doseadministrasjon, se preparatomtalen, pkt. 4.2.
Destruksjon
Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal behandles i henhold til lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gerd (gastroøsofageal reflukssykdom, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.