PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

NEVANAC 1 mg/ml øyedråper, suspensjon

nepafenak

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva NEVANAC er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker NEVANAC
 3. Hvordan du bruker NEVANAC
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer NEVANAC
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva NEVANAC er og hva det brukes mot
NEVANAC inneholder virkestoffet nepafenak og tilhører en gruppe legemidler som kalles ikkesteroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID-preparater).
NEVANAC brukes av voksne:
 • for å forebygge og redusere øyesmerter og betennelse etter kataraktkirurgi i øyet
 • for å redusere risikoen for utvikling av makulaødem (hevelse bak øyet) etter kataraktkirurgi i øyet for pasienter med diabetes.
 
2. Hva du må vite før du bruker NEVANAC
Bruk ikke NEVANAC
 • dersom du er allergisk overfor nepafenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID)
 • dersom du har hatt astma, hudutslett eller kraftig betennelse i nesen ved bruk av andre NSAID- preparater. Eksempler på NSAID-preparater er: acetylsalisylsyre, ibuprofen, ketoprofen, piroksikam, diklofenak.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker NEVANAC:
 • dersom du lett får blåmerker eller du har blødningsproblemer eller har hatt dette tidligere.
 • dersom du har en annen øyesykdom (f.eks. en øyeinfeksjon) eller dersom du bruker andre medisiner i øyet (spesielt steroider i øyet).
 • dersom du har diabetes.
 • dersom du har reumatoid artritt.
 • hvis du har hatt gjentatte øyeoperasjoner i løpet av kort tid.
Unngå sollys under behandling med NEVANAC.
Det anbefales ikke å bruke kontaktlinser etter kataraktkirurgi. Legen din informerer deg om når du kan begynne å bruke kontaktlinser igjen (se også ”NEVANAC inneholder benzalkoniumklorid”).
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn eller ungdom under 18 år, da sikkerhet og effekt i denne populasjonen ikke har blitt fastslått.
Andre legemidler og NEVANAC
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
NEVANAC kan påvirke eller bli påvirket av andre medisiner du bruker, inkludert øyedråper til behandling av glaukom.
Du må også informere legen din hvis du tar medisiner som reduserer koagulering av blodet (warfarin) eller andre NSAID-er. Disse kan øke risikoen for blødning.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar NEVANAC dersom du er gravid eller kan bli gravid. Dersom du planlegger å bli gravid, anbefales det at du bruker prevensjon under behandling med NEVANAC. Det anbefales ikke å bruke NEVANAC under graviditet. NEVANAC skal ikke brukes med mindre du har fått klar beskjed om dette fra legen din.
Dersom du ammer, kan NEVANAC gå over i morsmelken. Det forventes imidlertid ingen bivirkninger på diende barn. NEVANAC kan brukes ved amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør bil eller bruk maskiner før du ser klart. Du kan oppleve at synet ditt blir midlertidig uklart etter bruk av NEVANAC.
NEVANAC inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,25 mg benzalkoniumklorid i hver 5 ml. Dette tilsvarer 0,05 mg/ml.
Konserveringsmiddelet i NEVANAC, bezalkoniumklorid, kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker NEVANAC
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk bare NEVANAC til øynene. Må ikke svelges eller injiseres.
Den anbefalte dosen er
Én dråpe i det berørte øyet/de berørte øynene, tre ganger om dagen – morgen, middag og kveld. Brukes til samme tid hver dag.
Når skal legemidlet tas og hvor lenge:
Start 1 dag før kataraktoperasjonen. Fortsett på operasjonsdagen. Bruk medisinen så lenge legen har bedt deg om det. Dette kan være i opptil 3 uker (for å forebygge mot og redusere øyesmerter og betennelse) eller 60 dager (for å forebygge utvikling av makulaødem) etter operasjonen.
Bruk av NEVANAC
Vask hendene før du starter.
Mangler tekstalternativ for bilde
1
Mangler tekstalternativ for bilde
2
 • Rist flasken godt før bruk.
 • Skru av korken på flasken.
 • Hvis kragen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.
 • Hold flasken på hodet mellom tommelen og resten av fingrene.
 • Bøy hodet bakover.
 • Trekk ned det nederste øyelokket med en ren finger til det er en "lomme" mellom øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne (bilde 1).
 • Før flaskens pipette inn mot øyet. Gjør dette foran speilet hvis det hjelper.
 • Ikke la pipetten komme i kontakt med øyet, øyelokket, omgivelsene eller andre overflater. Dette kan infisere dråpene.
 • Trykk forsiktig på bunnen av flasken for å få ut én dråpe NEVANAC om gangen.
 • Ikke klem på flasken: Den er utviklet slik at du bare trenger å trykke forsiktig på bunnen av flasken (bilde 2).
Hvis du skal ha dråper i begge øynene, må du gjenta prosedyren for det andre øyet. Lukk flaskekorken godt rett etter bruk.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve på nytt.
Dersom du bruker andre øyedråper, må du vente minst 5 minutter mellom bruk av NEVANAC og de andre dråpene.
Dersom du tar for mye av NEVANAC
Skyll øyet med varmt vann. Ikke ta flere dråper før du opprinnelig skulle ta neste dose.
Dersom du har glemt å ta NEVANAC
Ta en enkelt dose så fort du husker det. Hvis neste dose skal tas snart, kan du hoppe over den glemte dosen og fortsette med neste dose på vanlig måte. Ikke bruk en dobbel dose som erstatning for den glemte. Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øye / de berørte øynene 3 ganger daglig.
Dersom du avbryter behandling med NEVANAC
Ikke avslutt behandlingen med NEVANAC uten å snakke med legen om dette. Du kan vanligvis fortsette med dråpene, med mindre bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du er bekymret.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det kan være en større risiko for hornhinnebivirkninger (problemer med øyeoverflaten) hvis du har hatt:
 • komplisert øyeoperasjon
 • gjentatte øyeoperasjoner på kort tid
 • visse forstyrrelser på øyeoverflaten, som f.eks. betennelse eller tørre øyne
 • visse generelle sykdommer som diabetes eller reumatoid artritt
Ta kontakt med lege umiddelbart dersom øynene blir rødere eller mer smertefulle når du tar dråpene. Dette kan være et resultat av betennelse på øyeoverflaten med eller uten tap av eller skade av/på celler, eller betennelse på iris (den delen av øyet som er farget). Disse bivirkningene er observert hos opptil 1 av 100 brukere.
Følgende bivirkninger er også observert ved bruk av NEVANAC 1 ml/mg øyedråper, suspensjon eller NEVANAC 3 mg/ml øyedråper, suspensjon, eller begge:
Mindre vanlige bivirkninger
(kan påvirke opptil 1 til 100 brukere)
 • Virkninger på øyet: betennelse på øyets overflate med eller uten tap av eller skader på celler, følelse av fremmedlegeme i øynene, skorper på øyelokket eller tunge øyelokk
Sjeldne bivirkninger
(kan påvirke opptil 1 til 1000 brukere)
 • Virkninger på øyet: betennelse i iris (den fargede delen i øyet), øyesmerter, ubehag i øyet, tørt øye, hevelse i øyelokket, øyeirritasjon, kløende øyne, rennende øyne, allergisk konjunktivitt (allergi i øyet), økt tåreproduksjon, utfellinger på øyeoverflaten, væske eller hevelse på baksiden av øyet, røde øyne.
 • Generelle bivirkninger: svimmelhet, hodepine, allergiske symptomer (hevelse i øyelokket pga. allergi), kvalme, hudbetennelse, rødhet og kløe.
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Virkninger på øyet: skade på øyeoverflaten, som tynnere overflate eller perforering, redusert tilheling av øyet, arr på øyeoverflaten, fordunkling, redusert synsskarphet, hevelse i øyet, tåkesyn.
 • Generelle bivirkninger: oppkast, økt blodtrykk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer NEVANAC
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og på esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Kast flasken 4 uker etter åpning for å forebygge infeksjoner. Skriv opp datoen da flasken ble åpnet på den ledige plassen på flaske- og kartongetiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av NEVANAC
 • Virkestoff er nepafenak. 1 ml suspensjon inneholder 1 mg nepafenak.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (se avsnitt 2), karbomer, dinatriumedetat, mannitol, renset vann, natriumklorid og tyloksapol. Det er tilført små mengder natriumhydroksid og/eller saltsyre for å holde syrenivåene (pH- verdiene) normale.
Hvordan NEVANAC ser ut og innholdet i pakningen
NEVANAC er en væske (lysegul til lys oransje suspensjon) som leveres i en pakke som inneholder en 5 ml plastflaske med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker
S.A. Alcon – Couvreur N.V Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia
NEVANAC finnes i styrker av 1 mg/ml og 3 mg/ml. Farmagon AS har markedsføringstillatelse (parallellimport) for 1 mg/ml.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 03.09.2018 (november 2018).
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.