Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nebido 1000 mg/4 ml injeksjonsvæske, oppløsning

testosteronundekanoat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nebido er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nebido
 3. Hvordan du bruker Nebido
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nebido
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nebido er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Nebido er det mannlige kjønnshormonet testosteron. Nebido injiseres i en muskel i kroppen din. Der lagres det og frigjøres gradvis over tid. Nebido brukes hos voksne menn som erstatning for testosteron for å behandle forskjellige helseproblemer forårsaket av testosteronmangel (hypogonadisme hos menn). Dette bør bekreftes av to separate målinger av testosteronnivået i blod og også omfatte kliniske symptomer som:
 • impotens (ereksjonssvikt)
 • infertilitet (ufruktbarhet)
 • lav kjønnsdrift
 • tretthet
 • depresjon (nedstemthet)
 • bentap forårsaket av lave hormonnivåer
 
2. Hva du må vite før du bruker Nebido
Bruk IKKE Nebido
 • dersom du er allergisk overfor testosteronundekanoat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en hormonavhengig kreftform eller mistenkt prostatakreft eller brystkreft
 • dersom du har eller har hatt en levertumor.
Nebido er ikke beregnet for kvinner.
Nebido skal ikke brukes av barn og ungdom. Det finnes ikke opplysninger fra bruk av Nebido hos gutter under 18 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Nebido hvis du har eller har hatt:
 • Epilepsi
 • Problemer med hjertet, nyrer eller lever
 • Migrene
 • Korte pustestopp når du sover (apné), da dette kan bli forverret
 • Kreft, da kalsiumnivået i blodet ditt muligens må måles regelmessig
 • Høyt blodtrykk eller hvis du blir behandlet for høyt blodtrykk, da testosteron kan føre til økt blodtrykk
 • Problemer med blodlevringen
  • blødningsforstyrrelser (dvs. hemofili)
  • unormal blodlevring (trombofili) som øker risikoen for blodpropper i blodårene (trombose).
  • faktorer som øker risikoen for blodpropp i en vene (blodåre): tidligere blodpropp i en vene, røyking, fedme, kreft, lite bevegelse (immobilitet), dersom en i nær familie har hatt en blodpropp i beinet, lungene eller et annet organ i ung alder (f.eks. da de var under ca. 50 år), og økende alder.
Slik gjenkjenner du en blodpropp: smertefulle hevelser i et bein eller plutselig endring i hudfarge, f.eks. at huden blir blek, rød eller blå, plutselig tungpustethet, plutselig uforklarlig hoste som kan medføre blodig oppspytt, eller plutselige brystsmerter, alvorlig ørhet eller svimmelhet, kraftige magesmerter, plutselig synstap. Søk akutt medisinsk hjelp dersom du opplever noen av disse symptomene.
Dersom du har alvorlig hjerte-, lever- eller nyresykdom, kan behandling med Nebido forårsake alvorlige komplikasjoner i form av vannansamling i kroppen med eller uten (kongestiv) hjertesvikt.
Legen bør foreta følgende blodundersøkelser før og under behandling: testosteronnivå, fullblodstelling.
Dersom leveren din ikke fungerer
Det er ikke utført studier hos pasienter med svekket leverfunksjon. Du vil ikke få Nebido dersom du har hatt levertumor (se ”Bruk ikke Nebido”).
Eldre pasienter (65 år og eldre)
Legen din trenger ikke å justere dosen dersom du er over 65 år (se ”Legeundersøkelser/Oppfølging”).
Muskelbygging og dopingtester
Nebido er ikke egnet til å fremme utviklingen av muskler hos friske personer eller til å bedre fysisk prestasjonsevne.
Legemidlet inneholder et virkestoff som kan gi positivt utslag i dopingtester.
Legeundersøkelser/Oppfølging.
Androgener kan fremskynde utviklingen av prostatakreft og forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi). Før legen din injiserer Nebido, må du gjennomgå en undersøkelse for å utelukke at du har prostatakreft.
Legen din vil regelmessig undersøke prostatakjertelen og brystene dine, særlig hos eldre pasienter. Han/hun vil også ta regelmessige blodprøver.
Etter hormonbehandling, slik som androgener, er det sett tilfeller av godartede (ikke kreft) og ondartede (kreft) levertumorer.
Andre legemidler og Nebido
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Legen må kanskje justere dosen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • hormonet ACTH eller kortikosteroider (brukes til behandling av tilstander som revmatisme, leddgikt, allergier og astma): Nebido kan øke risikoen for vannansamling i kroppen, særlig hvis hjertet eller leveren ikke fungerer godt.
 • blodfortynnende tabletter (kumarinderiverte orale antikoagulanter), da disse kan gi økt blødningsrisiko. Legen din vil sjekke dosen.
 • legemidler til behandling av diabetes. Det kan være nødvendig å justere dosen av dine blodsukkersenkende legemidler. Testosteron kan, som andre androgener, øke effekten av insulin.
Informer legen dersom du har forstyrrelser i blodkoaguleringen, da dette er viktig for legen din å vite før han avgjør om du skal få injisert Nebido.
Behandling med Nebido kan også virke inn på visse resultater av laboratorietester (f.eks. av skjoldbruskkjertelen). Informer legen eller laboratoriepersonalet om at du bruker Nebido.
Graviditet og amming
Nebido skal ikke brukes av kvinner, eller gravide og kvinner som ammer.
Erstatningsbehandling med testosteron kan redusere produksjonen av sædceller (spermatogenesen). Denne virkningen går over.
Fertilitet.
Behandling med høye doser av legemidler som inneholder testosteron kan ofte føre til en reversibel stans eller reduksjon i sædproduksjonen (se også ”Mulige bivirkninger”).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke vist at Nebido påvirker din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nebido inneholder benzylbenzoat
Dette legemidlet inneholder 2000 mg benzylbenzoat per 4 ml ampulle/hetteglass. Dette tilsvarer
500 mg/ml.
 
3. Hvordan du bruker Nebido
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil injisere Nebido (1 ampulle/hetteglass) svært langsomt inn i en muskel. Du vil få en injeksjon hver 10. til 14. uke. Dette er nok til å opprettholde tilstrekkelige testosteronnivåer uten å gi for høye testosteronnivåer i blodet.
Nebido skal kun brukes til injeksjon i en muskel. Det vil bli utvist spesiell forsiktighet for å unngå at det injiseres i et blodkar (se ”Administrering”).
Innledning av behandlingen
Legen din vil måle testosteronnivåene i blodet før oppstart av behandlingen og i de tidlige fasene av behandlingen. Legen kan velge å foreta den andre injeksjonen etter kun 6 uker for raskt å komme opp i ønsket testosteronnivå. Dette avhenger av symptomene dine og av testosteronnivået.
Vedlikehold av testosteronnivået under behandlingen
Injeksjonsintervallene bør ligge innenfor det anbefalte området på 10 til 14 uker.
Legen din vil regelmessig måle testosteronnivået i slutten av et injeksjonsintervall for å sikre at det er riktig nivå. Hvis testosteronnivået er for lavt, kan legene bestemme seg for hyppigere injeksjoner. Hvis testosteronnivået er for høyt, kan legen velge å gi deg injeksjoner sjeldnere. Det er viktig at du kommer til de fastlagte konsultasjonene. Ellers blir det vanskelig å opprettholde optimale testosteronnivåer.
Hvis du mener at virkningen av Nebido er for sterk eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Dersom du får for mye av Nebido
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på for høy dose kan være:
 • irritabilitet
 • nervøsitet
 • vektøkning
 • vedvarende eller hyppige ereksjoner
Informer legen din hvis du opplever noe av dette. Legen din vil avgjøre om dosen injiseres sjeldnere eller om behandlingen skal avbrytes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De mest vanlige bivirkningene er akne og smerter på injeksjonsstedet.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • unormalt høyt antall røde blodceller
 • vektøkning
 • hetetokter
 • akne
 • forstørret prostata og relaterte problemer
 • ulike reaksjoner på stedet hvor injeksjonen blir satt (bl.a. smerter, blodutredelser eller irritasjon)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • allergisk reaksjon
 • økt matlyst, endringer i blodprøveresultater (f.eks. forhøyet blodsukker eller blodfettverdier)
 • depresjon, følelsesmessige forstyrrelser, søvnløshet, rastløshet, aggresjon eller irritabilitet
 • hodepine, migrene eller skjelving (tremor)
 • hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk eller svimmelhet
 • bronkitt, bihulebetennelse (sinusitt), hoste, kortpustethet, snorking eller stemmeproblemer
 • diaré eller kvalme
 • forandring i leverprøveresultater
 • hårtap, ulike hudreaksjoner (for eksempel kløe, rødme eller tørr hud)
 • leddsmerter, smerter i hender og føtter, muskelproblemer (for eksempel muskelspasmer, smerter eller muskelstivhet) eller økt kreatinfosfokinase i blodet
 • urinveislidelser (f.eks. svekket urinstrøm, manglende tømming av blæren, behov for vannlating om natten)
 • prostataproblemer (prostatisk intraepitelial neoplasi, eller hardt vev i prostata, betennelse i prostata), endret sexlyst, smerter i testiklene, smerter i brystene, hardhet i brystene eller forstørrede bryster, eller forhøyede nivåer av mannlige og kvinnelige hormoner
 • tretthet, generell svakhetsfølelse, overdreven svetting eller nattsvetting
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • Oljeoppløsningen Nebido kan komme ned i lungene (pulmonal mikroembolisme pga. oljeoppløsning). Det kan i sjeldne tilfeller føre til tegn og symptomer som hoste, kortpustethet, uvelhet, overdreven svetting, brystsmerter, svimmelhet, prikking/stikking i huden eller besvimelse. Disse reaksjonene kan oppstå under eller umiddelbart etter injeksjonen, og går over.
Mistenkte anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av Nebido er rapportert.
I tillegg til de bivirkningene som er nevnt ovenfor, har følgende bivirkninger vært rapportert: nervøsitet, fiendtlighet, kortvarige pustestopp under søvn, ulike hudreaksjoner som flassing og fet hud, økt hårvekst, hyppigere ereksjoner og, i svært sjeldne tilfeller, gulfaring av hud og øyne (gulsott).
Behandling med høye doser testosteronpreparater vil normalt stoppe eller redusere produksjonen av sædceller, men dette normaliserer seg etter at behandlingen avsluttes. Erstatningsbehandling med testosteron av dårlig fungerende testikler (hypogonadisme) kan i sjeldne tilfeller forårsake vedvarende, smertefulle ereksjoner (priapisme). Høye doser eller langvarig behandling med testosteron vil av og til øke forekomsten av vannretensjon og ødem (hevelse som følge av vannansamling i kroppen).
Som for alle legemidler som inneholder testosteron er det sett en vanlig risiko for økt antall røde blodceller, økt hematokrit (prosentandelen røde blodceller i blodet) og økt hemoglobin (den andelen av røde blodceller som frakter oksygen) ved regelmessige blodprøver.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nebido
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på etiketten etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nebido
 • Virkestoffet er testosteronundekanoat 250 mg/ml (tilsvarer 157,9 mg testosteron). 1 ampulle/hetteglass inneholder 1000 mg testosteronundekanoat (tilsvarer 631,5 mg testosteron).
 • Andre innholdsstoffer er benzylbenzoat og lakserolje.
Hvordan Nebido ser ut og innholdet i pakningen
Nebido er en klar, gulaktig oljeoppløsning.
Pakningens innhold: 1 brun glassampulle/brunt hetteglass, som inneholder 4 ml oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB Box 606
SE-169 26 Solna
Tilvirker
Bayer AG
D-13342 Berlin Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
 • Kypros, Tsjekkia, Hellas, Danmark, Estland, Latvia, Luxemburg, Malta, Polen og Portugal: Nebido
 • Østerrike: Nebido 1000 mg/4 ml Injektionslösung
 • Belgia: Nebido 1000 mg/4 ml, oplossing voor injectie
 • Kroatia: Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju
 • Finland: Nebido 1000 mg/4 ml injektioneste, liuos
 • Frankrike: Nebido 1000 mg/4 ml, solution injectable
 • Tyskland: Nebido 1000 mg Injektionslösung
 • Ungarn: Nebido 250 mg/ml oldatos injekció
 • Island: Nebido 1000 mg/4 ml stungulyf, lausn
 • Italia: NEBID 1000 mg/4ml soluzione iniettabile
 • Litauen: Nebido 1000 mg/4 ml injekcinis tirpalas
 • Nederland: Nebido 1000 mg/4 ml
 • Norge: Nebido 1000 mg/4 ml injeksjonsvæske, oppløsning
 • Slovakia: Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok
 • Slovenia: Nebido 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje
 • Spania: REANDRON 1000 MG/ 4 ML SOLUCIÓN INYECTABLE
 • Sverige: Nebido, 1000 mg/4 ml injektionsvätska, lösning
Storbritannia og Irland: Nebido 1000mg/4ml, solution for injection
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.11.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Ved lave oppbevaringstemperaturer kan egenskapene til denne oljebaserte oppløsningen midlertidig endre seg (f.eks. høyere viskositet, mer uklar). Ved lave oppbevaringstemperaturer bør legemidlet tempereres til rom- eller kroppstemperatur før bruk.
Oppløsningen til intramuskulær injeksjon skal inspiseres visuelt før bruk. Kun klare oppløsninger uten synlige partikler skal brukes.
Innholdet i ampullen/hetteglasset skal injiseres intramuskulært umiddelbart etter at ampullen/hetteglasset er åpnet.
Legemidlet er beregnet på engangsbruk, og alle rester etter legemidlet skal kasseres.
Administrering
Vis forsiktighet for å unngå intravasal injeksjon.
Som med andre oljeoppløsninger er Nebido kun beregnet for intramuskulær bruk og skal injiseres svært langsomt. Pulmonal mikroembolisme fra oljeoppløsninger kan i sjeldne tilfeller føre til tegn og symptomer som hoste, dyspné, malaise, overdreven svetting, brystsmerter, svimmelhet, parestesi eller synkope. Disse reaksjonene kan oppstå under eller kort tid etter injiseringen og er reversible. Gi støttende behandling, som f. eks. administrering av oksygentilførsel.
Mistenkte anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon av Nebido er rapportert.
Advarsler
Prostatakjertel og bryst må overvåkes nøye og regelmessig i samsvar med anbefalte metoder (digital rektalundersøkelse og bestemmelse av PSA i serum) hos pasienter som får testosteronbehandling. Dette må gjøres minst én gang årlig, og to ganger årlig hos eldre pasienter og pasienter i risikogruppen (med kliniske eller familiære faktorer).
I tillegg til laboratorieprøver av testosteronkonsentrasjonen hos pasienter som får langtidsbehandling med androgener, skal følgende prøver tas regelmessig: hemoglobin, hematokrit og leverfunksjon og lipidprofil.
Hos pasienter med alvorlig nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon eller iskemisk hjertesykdom, kan behandling med testosteron forårsake alvorlige komplikasjoner, kjennetegnet ved ødem med eller uten kongestiv hjertesvikt. I slike tilfeller må behandlingen stanses umiddelbart.
Åpning av ampullen (OPC-One Point-Cut)
Det er risset inn en strek på ampullen under det fargede merket, for å slippe å file der ampullen skal knekkes. Pass på at all oppløsning er i nedre del av ampullen før åpning. Bruk begge hender til å åpne. Hold nedre del av ampullen i én hånd og bruk den andre hånden til å bryte av toppen av ampullen, i retning vekk fra det fargede merket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Åpning av hetteglasset
Hetteglasset er kun til engangsbruk. Innholdet i hetteglasset skal injiseres intramuskulært umiddelbart etter at det er trukket opp i sprøyten. Fjern plastikkhetten (A), men ikke metallringen (B) eller proppen (C).
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinfosfokinase (kreatinkinase, ck, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

vannretensjon (væskeretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.