Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Natriumklorid Abcur 500 mg filmdrasjerte tabletter

natriumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Abcur
 3. Hvordan du bruker Natriumklorid Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Natriumklorid Abcur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Natriumklorid Abcur brukes for å behandle natriummangel som har oppstått på grunn av at du har f.eks. forkortet tarm (stomi) eller har en sykdom som kalles SIADH (inadekvat utskillelse av antidiuretisk hormon (ADH)). Virkestoffet i Natriumklorid Abcur er natriumklorid, en substans som er viktig for væskebalansen i kroppen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Abcur
Bruk ikke Natriumklorid Abcur:
 • dersom du er allergisk overfor natriumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig nyresvikt
 • dersom du har symptomer på hjertesvikt til tross for behandling
 • dersom du har opphopning av væske i kroppen
 • dersom du har alvorlig leversvikt (cirrhose)
 • dersom du har svangerskapsforgiftning (preeklampsi)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Natriumklorid Abcur
 • dersom du har hjertesvikt
 • dersom du har nedsatt nyre-/leverfunksjon
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du bruker legemidler som inneholder kortison
Andre legemidler og Natriumklorid Abcur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Natriumklorid Abcur kan påvirke eller påvirkes av følgende legemidler:
 • blodtrykksenkende legemidler
 • legemidler som inneholder litium
Graviditet, amming og fertilitet
Det er ingen kjent risiko ved bruk av anbefalte doser.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ingen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner er vist.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Natriumklorid Abcur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Voksne: Individuell dosering, men maksimalt 20 tabletter daglig fordelt på flere doser.
Svelges hele.
Dersom du tar for mye av Natriumklorid Abcur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Natriumklorid Abcur kan du få følgende symptomer: tørste, nedsatt spyttproduksjon, hoven tunge, hjertebank, blodtrykksfall, opphopning av væske i hjernen eller kroppen, hodepine, rastløshet, svimmelhet, magekramper, oppkast og diaré. I alvorlige tilfeller kan koma og pustestans forekomme.
Dersom du har glemt å ta Natriumklorid Abcur
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Natriumklorid Abcur
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert (det er ikke kjent hvor mange som forventes å få dette):
Kvalme, oppkast.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Abcur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Exp. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Natriumklorid Abcur
 • Virkestoff er natriumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er talkum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, makrogol.
Hvordan Natriumklorid Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Plastboks med 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 eller 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Abcur AB, Boks 1452, 251 14 Helsingborg, Sverige.
Tilvirker
Viminco, Skælskør, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.12.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.