Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon

mometasonfuroat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nasonex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nasonex
 3. Hvordan du bruker Nasonex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nasonex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nasonex er og hva det brukes motHva er Nasonex?
Nasonex nesespray inneholder mometasonfuroat som tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Når mometasonfuroat sprayes inn i nesen, kan det dempe betennelse (opphovning og irritasjon i nesen), samt lindre nysing, kløe og en tett eller rennende nese.
Hva brukes Nasonex mot?
Pollenallergi og helårlig rhinitt
Nasonex brukes til behandling av symptomer på pollenallergi (også kalt sesongbetont allergi eller allergisk rhinitt) samt helårlig rhinitt hos voksne og barn over 3 år.
Pollenallergi, som inntreffer på visse tidspunkter av året, er en allergisk reaksjon som skyldes at man puster inn pollen fra trær, gress, ugress og også sopp-/muggsporer. Helårlig rhinitt er ikke sesongavhengig, og symptomene kan skyldes overfølsomhet overfor ulike ting som husstøvmidd, dyrehår (eller flass), fjær og forskjellige typer mat. Nasonex reduserer opphovning og irritasjon i nesen din og reduserer dermed nysing, kløe og tett og/eller rennende nese forårsaket av pollenallergi eller helårlig rhinitt.
Nesepolypper
Nasonex brukes for å behandle nesepolypper hos voksne fra 18 år og eldre.
Nesepolypper er små utvekster i nesegangen og opptrer vanligvis i begge neseborene. Nasonex reduserer betennelsen i nesen slik at polyppene gradvis blir mindre. Det lindrer dermed følelsen av at nesen er blokkert, noe som kan påvirke pusting gjennom nesen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nasonex
Bruk ikke Nasonex:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en ubehandlet infeksjon i nesen (f.eks. herpes). Infeksjonen kan forverres dersom du bruker Nasonex. Vent til infeksjonen er over før du bruker Nasonex nesespray.
 • dersom du nylig har operert eller skadet nesen. Du bør ikke bruke nesesprayen før nesen er leget.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasonex
 • dersom du har eller har hatt tuberkulose.
 • dersom du har en eller annen infeksjon.
 • dersom du tar andre kortikosteroider, enten via munnen eller som injeksjon.
 • dersom du har cystisk fibrose.
Mens du bruker Nasonex, rådfør deg med din lege
 • dersom ditt immunsystem er svekket (dersom du har problemer med å bekjempe infeksjoner) og du kommer i kontakt med noen som har meslinger eller vannkopper. Du bør unngå å komme i kontakt med noen som har disse infeksjonene.
 • dersom du har en infeksjon i nesen eller halsen.
 • dersom du bruker dette legemidlet i flere måneder eller lengre.
 • dersom du har vedvarende irritasjon i nesen eller halsen.
Ved bruk av nesespray som inneholder kortikosteroid, vil små mengder av legemidlet tas opp i kroppen. Dersom du bruker høye doser over en lengre periode, kan du få bivirkninger som oppstår andre steder enn i nesen.
Dersom du i tillegg har øyeplager, som kløe eller irritasjon, kan legen din anbefale deg å bruke andre legemidler sammen med Nasonex.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn
Langvarig bruk av høye doser kortikosteroid nesespray kan forårsake bivirkninger, som forsinket vekst hos barn.
Det anbefales at barnets høyde måles regelmessig. Dersom du observerer endringer bør du kontakte lege.
Andre legemidler og Nasonex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du bruker andre kortikosteroider mot allergi, enten via munnen eller som injeksjon, kan det hende at legen anbefaler at du slutter å ta disse når du begynner med Nasonex. Noen merker bivirkninger når de slutter med kortikosteroider som tas gjennom munnen eller som injeksjon.
Eksempler på slike bivirkninger er ledd- eller muskelsmerter, slapphet og depresjon. Du kan også utvikle andre allergier, som kløe, rennende øyne eller flekker med rød, kløende hud. Dersom du utvikler noen av disse bivirkningene, bør du oppsøke legen din.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Nasonex og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Det er ingen eller begrenset informasjon på bruk av Nasonex hos gravide kvinner. Det er ukjent om mometasonfuroat blir skilt ut i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke kjent om Nasonex påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nasonex inneholder benzalkoniumklorid
Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.
 
3. Hvordan du bruker Nasonex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Bruk ikke høyere doser eller bruk sprayen oftere eller lengre enn det legen har fortalt deg.
Behandling av pollenallergi og helårlig rhinitt
Bruk hos voksne og barn over 12 år
Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
 • Når symptomene er under kontroll kan legen din anbefale deg å redusere doseringen.
 • Dersom du ikke føler deg bedre, bør du kontakte legen din, og han eller hun kan be deg øke dosen. Maksimal daglig dose er 4 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
Bruk av Nasonex hos barn fra 3 til 11 år
Den anbefalte dosen er 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
Hos noen pasienter vil Nasonex begynne å lindre symptomene innen 12 timer etter første dose. Det kan imidlertid være at full effekt av behandlingen ikke oppnås i løpet av de to første dagene. Det er derfor viktig at du bruker Nasonex regelmessig for å oppnå full behandlingseffekt.
Dersom du eller barnet ditt har alvorlig pollenallergi, kan legen din be deg om å begynne med Nasonex noen dager før pollensesongen starter for å hindre at symptomene på pollenallergi oppstår.
Behandling av nesepolypper
Bruk hos voksne over 18 år
Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
 • Dersom symptomene ikke er under kontroll etter 5-6 uker, kan dosen økes til 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig. Når symptomene er under kontroll, kan legen din be deg om å redusere dosen.
 • Dersom du ikke oppnår effekt etter 5-6 ukers behandling med dosering to ganger daglig, bør du kontakte legen din.
Forberedelse av nesesprayen før bruk
Nasonex nesespray har en plasthette som beskytter neseapplikatoren og holder den ren. Husk å ta av denne før bruk og sette den på igjen etter bruk.
Før en ny sprayflaske tas i bruk, skal du trykke på pumpen ca. 10 ganger ut i tomme luften til dusjen er jevn:
 1. Rist flasken forsiktig.
 2. Plasser pekefinger og langfinger på hver side av neseapplikatoren og tommelen på undersiden av flasken. Ikke stikk spisse gjenstander inn i neseapplikatoren.
 3. Hold flasken med neseapplikatoren vendt fra deg og press fingrene ned for å trykke på pumpen 10 ganger til sprayen er jevn.
Dersom spraypumpen ikke har vært brukt på 14 dager eller mer, er det nødvendig med 2 trykk for igjen å få en jevn spray.
Hvordan du bruker nesesprayen
1. Rist flasken forsiktig og ta av plasthetten. (Figur 1)
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Puss nesen forsiktig.
3. Lukk ett nesebor og sett neseapplikatoren opp i det andre neseboret som vist. (Figur 2) Bøy hodet litt forover og hold flasken rett opp.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Pust forsiktig eller sakte gjennom nesen. Når du puster inn, spray en fin dusj inn i nesen ved å trykke ned EN GANG med fingrene dine.
5. Pust ut gjennom munnen. Gjenta trinn 4 for å inhalere en andre gang i samme nesebor hvis aktuelt.
6. Fjern neseapplikatoren fra neseboret og pust ut gjennom munnen.
7. Gjenta trinn 3 til 6 for det andre neseboret. (Figur 3)
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter å ha brukt sprayen, tørker du forsiktig av applikatoren med en ren klut eller papir og setter på plasthetten.
Rengjøring av nesesprayen
 • Det er viktig at du rengjør flaskens neseapplikator regelmessig for at nesesprayen din skal fungere optimalt.
 • Ta av plasthetten og dra flaskens hvite neseapplikator forsiktig av.
 • Vask applikatoren og plasthetten i varmt vann, og skyll godt under rennende vann.
 • Ikke rengjør tuppen ved å stikke nåler eller andre spisse gjenstander i neseapplikatoren, da dette kan skade applikatoren og forårsake feil dosering.
 • La plasthetten og applikatoren tørke på et varmt sted.
 • Sett på plass neseapplikatoren og deretter plasthetten.
 • Trykk 2 ganger for å få jevn spray, før du bruker nesesprayen igjen.
Dersom du tar for mye av Nasonex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Langvarig bruk eller høye doser kan i sjeldne tilfeller påvirke noen av hormonene dine. Hos barn kan vekst og utvikling påvirkes.
Dersom du har glemt å ta Nasonex
Dersom du glemmer å ta medisinen bør du ta den så snart som mulig. Ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Nasonex
Hos noen pasienter vil Nasonex begynne å lindre symptomene 12 timer etter første dose. Full effekt av behandlingen vil imidlertid ikke oppnås før etter to dager. Det er viktig at du bruker nesesprayen jevnlig. Ikke stopp behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har gitt beskjed om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner kan oppstå kort tid etter at du har brukt dette legemidlet. Slike allergiske reaksjoner kan være alvorlige. Stopp bruken av Nasonex og oppsøk medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis du opplever symptomer som:
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • problem med svelging
 • elveblest
 • piping i brystet eller vanskeligheter med å puste
Ved bruk av nesespray som inneholder kortikosteroid, vil små mengder av legemidlet tas opp i kroppen. Dersom du bruker høye doser over en lengre periode, kan du få bivirkninger som oppstår andre steder enn i nesen.
Andre bivirkninger
De fleste pasienter får ingen bivirkninger etter bruk av Nasonex nesespray. Noen kan imidlertid oppleve følgende bivirkninger ved bruk av Nasonex eller andre nesesprayer som inneholder kortikosteroider:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • nysing
 • neseblod [forekom svært vanlig (hos flere enn 1 av 10 personer) ved behandling av nesepolypper med 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig]
 • sår nese eller hals
 • sår i nesen
 • infeksjon i de øvre luftveiene
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • økt trykk i øyet (glaukom) og/eller grå stær (katarakt) som fører til synsforstyrrelser
 • skader på skilleveggen mellom neseborene
 • forandring i smak og lukt
 • vanskeligheter med å puste og/eller piping i brystet
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nasonex
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke fryses.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken eller kartongen etter ‘EXP’ eller ‘Utløpsdato’. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Sprayflasken skal brukes innen 2 måneder etter åpning. Åpne kun 1 flaske om gangen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nasonex
 • Virkestoff er mometasonfuroat. Hver spray inneholder 50 mikrogram mometasonfuroat som monohydrat.
 • Andre innholdsstoffer er dispersibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium), glyserol, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, renset vann.
 • Dette legemidlet inneholder 0,02 mg benzalkoniumklorid i hver spray.
Hvordan Nasonex ser ut og innholdet i pakningen
Nasonex er en nesespray, suspensjon.
Hver flaske inneholder 60 eller 140 spraydoser. Flasker med 60 spraydoser kommer i enkeltpakninger.
Flasker med 140 spraydoser finnes i pakningsstørrelser på 1, 2 eller 3 flasker. Ikke alle pakningsstørrelsene vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem Nederland
Tilvirker
Schering-Plough Labo NV
Heist-op-den-Berg
Belgia
Norsk representant: MSD (Norge) AS Tel: +47 32 20 73 00
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Nasonex aquosum – Nasenspray
Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Sverige, Storbritannia: Nasonex
Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Slovakia: NASONEX
Latvia: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija Portugal: Nasomet
Spania: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aerosol: Finfordelte faste eller flytende stoffer som er blandet med gass, vanligvis luft. Eksempler på aerosoler er røyk, tåke og spray. Visse legemidler gis som aerosoler, f.eks. nesesprayer og inhalasjonslegemiddel.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.