Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Naramig 2,5 mg filmdrasjerte tabletter

naratriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Naramig er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Naramig
 3. Hvordan du bruker Naramig
 4. Bivirkninger
 5. Oppbevaring av Naramig
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Naramig er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Naramig brukes til akutt behandling av hodepinefasen ved migrene med eller uten aura.
 
2. Hva du må vite før du bruker Naramig
Bruk ikke Naramig:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor naratriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • dersom du har ukontrollert høyt blodtrykk eller visse typer hjerte- og karsykdommer
 • dersom du har hatt slag eller et mini-slag (også kalt TIA)
 • dersom du er plaget av smerte på baksiden av leggen når du går
 • samtidig med ergotamin (f. eks. Anervan, Cafergot), derivater av ergotamin (Dihydergot, Deseril) eller andre preparater i samme gruppe som Naramig. Dersom du har brukt noen av disse preparatene, må du vente i 24 timer før du kan ta Naramig. Det bør også gå 24 timer etter inntak av Naramig før et ergotaminpreparat eller et preparat i samme gruppe som Naramig gis.
Dersom noe av dette gjelder deg, rådfør deg med lege før du tar Naramig.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Naramig.
Vis forsiktighet ved bruk av Naramig
 • dersom du føler smerte eller trykk i brystregionen etter at du har tatt Naramig og det ikke går over veldig raskt, ta umiddelbart kontakt med lege.
 • dersom du reagerer på sulfa, fordi du kan få en reaksjon ved bruk av Naramig.
 • ved langvarig inntak av Naramig til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.
 • dersom du bruker antidepressive legemidler av typen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer). Samtidig bruk av Naramig og SSRIer eller SNRIer bør kun skje under nøye oppfølging av lege.
Dersom du har følgende tilleggsrisikofaktorer
 • røyker veldig mye eller bruker nikotinerstatningsmidler, spesielt dersom du er mann over 40 år eller kvinne som har vært gjennom overgangsalderen.
  Informer legen din slik at hjertefunksjonen din kan sjekkes før du starter behandling med Naramig.
Naramig bør ikke brukes dersom du har Wolff-Parkinson White syndromet eller arytmier (uregelmessig hjerterytme) som skyldes andre typer ledningsfortyrrelser.
Hvis du har problemer som beskrevet over, må du fortelle dette til legen din før du tar Naramig. Naramig bør bare brukes dersom du er sikker på at du har et migreneanfall. Anbefalt dose av Naramig må ikke overskrides.
Andre legemidler og Naramig
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Naramig må ikke brukes samtidig med ergotamin, derivater av ergotamin eller triptaner (en type migrenemidler i samme gruppe som Naramig). Se ”Bruk ikke Naramig”.
Samtidig bruk av Naramig og en gruppe antidepressive legemidler kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) og serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer), bør kun skje under nøye oppfølging av lege, da serotonergt syndrom (tilstand med en kombinasjon av symptomer som uro, hallusinasjoner, koordinasjonsvansker, rask hjerterytme, raske endringer i blodtrykk, økt kroppstemperatur, overaktive reflekser, kvalme, oppkast eller diaré) er sett ved denne kombinasjonen.
Samtidig bruk av naturlegemidler som inneholder Johannesurt/prikkperikum (Hypericum perforatum) med Naramig kan øke sannsynligheten for at du merker bivirkninger.
Inntak av Naramig sammen med mat og drikke
Naramig kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Dersom du er gravid, tror du er gravid eller planlegger å bli gravid, bør du rådføre deg med legen din før du tar Naramig. Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Det er ukjent om Naramig går over i morsmelk. Det anbefales at du ikke ammer før det er gått 24 timer etter inntak av Naramig. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Døsighet kan oppstå som følge av bruk av Naramig eller selve migreneanfallet. Du bør derfor vise forsiktighet i situasjoner hvor skjerpet oppmerksomhet kreves, som f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Naramig
Tablettene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Naramig
Bruk alltid Naramig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Det anbefales å starte behandlingen ved første tegn på migrenehodepine. Ikke ta flere doser enn legen din har anbefalt.
Vanlig dosering for voksne (18-65 år): 1 tablett á 2,5 mg. Dersom symptomene kommer tilbake, kan behandlingen gjentas. Maksimum døgndose er 5 mg. Det skal være minimum 4 timer mellom dosene. Dersom effekt av første dose uteblir, skal ikke samme anfall behandles med en ny dose, da det ikke er vist at en andre dose har effekt på samme anfall. Naramig kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Naramig skal ikke brukes forebyggende. Tablettene bør svelges hele med vann.
Ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon er anbefalt maksimum døgndose 1 tablett á 2,5 mg.
Naramig er ikke anbefalt for barn under 18 år eller voksne over 65 år.
Hvis du mener at virkningen av Naramig er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Naramig
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Naramig
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Bivirkninger
Som alle legemidler kan Naramig forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen av symptomene kan skyldes selve migreneanfallet.
De mest vanlige bivirkningene er svimmelhet, kribling, døsighet og varme i deler av kroppen, nedsatt almenntilstand/utmattethet, kvalme og oppkast.
Mindre vanlige bivirkninger er tyngdefølelse, smerte, trykk eller stramninger i deler av kroppen, også i bryst og halsregionen, synsforstyrrelser, langsom hjerterytme (bradykardi), hurtig hjerterytme (takykardi), hjertebank, blodtrykksstigning i inntil 12 timer etter inntak av Naramig.
Sjeldne bivirkninger er overfølsomhetsreaksjoner som allergiske hudreaksjoner og sjeldne tilfeller av allergisk sjokk, iskemisk kolitt (symptomene viser seg ved magesmerter på venstre side, blodig løs avføring og av og til feber), utslett, urtikaria (elveblest), kløe og ansiktsødem (hevelse i ansiktet).
Svært sjeldne bivirkninger er angina smerter (kraftige smerter og trykkfølelse i brystet på grunn av hjertekrampe), spasmer i blodårene i hjertet, hjerteinfarkt, nedsatt blodtilførsel til deler av kroppen (perifer vaskulær iskemi).
Kontakt lege dersom smertene i brystet eller halsen er intense og varer en stund.
Dersom du opplever vedvarende misfarging av hender eller føtter, bør lege kontaktes.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Oppbevaring av Naramig
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Naramig etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Naramig
Virkestoff er: Naratriptan 2,5 mg
Hjelpestoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, vannfri laktose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin.
Fargestoffer er: Jernoksid (E172), indigotin (E132), titandioksid (E171).
Hvordan Naramig ser ut og innholdet i pakningen
Naramig er grønne, avlange tabletter merket GX CE5 på den ene siden.
Tablettene er pakket i blisterbrett med eller uten barnesikring. Det er 6 tabletter i hver pakning. Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
e-post: firmapost@gsk.no
Tilvirker
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 04.09.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

wolff–parkinson–white syndrom (wpw-syndrom): Forstyrrelse i hjertets rytme, som skyldes en ekstra ledningsbane mellom hjertets forkamre og hovedkamre.