Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Napren-E 250 mg enterotabletter

Napren-E 375 mg enterotabletter

Napren-E 500 mg enterotabletter

naproksen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Napren-E er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Napren-E
 3. Hvordan du bruker Napren-E
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Napren-E
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Napren-E er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Napren-E påvirker betennelsestilstander i kroppen og har samtidig smertestillende og febernedsettende effekt. Enterotablettene har et syrebeskyttende drasjelag som gjør at virkestoffet frigjøres først i tarmen, og gir derfor mindre risiko for påvirkning av mageslimhinnen.
Napren-E forskrives av lege til bruk ved leddgikt (reumatoid artritt), ryggradsstivhet (Bekhterevs sykdom), slitasjegikt (artrose), akutte anfall av urinsyregikt (podagra) og ved ulike akutte betennelsestilstander i muskler og skjelett. Napren-E kan også brukes for å redusere blodtapet ved store menstruelle blødninger som følge av spiralbruk eller andre årsaker. Brukes også ved menstruasjonssmerter.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Napren-E
Bruk ikke Napren-E dersom:
 • du er allergisk overfor naproksen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du tidligere har hatt en allergisk reaksjon overfor acetylsalisylsyre, salisylater eller andre smertestillende/betennelsesdempende (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs))
 • du har eller har hatt magesår eller blødninger fra mage eller tarm
 • du tidligere har hatt sår eller blødninger i mage eller tarm etter bruk av naproksen eller andre betennelsesdempende/smertestillende legemidler (NSAIDs)
 • du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt,du er mer enn 6 måneder gravid
Napren-E skal ikke gis til barn under 5 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Napren-E dersom du:
 • bruker andre legemidler som øker faren for sår eller blødning i mage-tarm,
 • har sykdommer i mage-tarm (som f.eks. ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), da slik sykdom kan forverres,
 • lider av systemisk lupus erythematosus (SLE) eller andre bindevevssykdommer,
 • har nedsatt leverfunksjon,
 • har nedsatt nyrefunksjon,
 • har høyt blodtrykk, hjerteproblemer, sykdom i blodårer (perifer arteriesykdom), har hatt hjerneslag (cerebrovaskulær sykdom) eller hvis du tror at du kan være i risikogruppen for å få slike problemer (f.eks. hvis du har diabetes, høyt kolesterol eller hvis du røyker),
 • har astma eller har hatt astmaanfall,
 • har økt blødningstendens.
Legemidler som Napren-E kan forårsake reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull på magesekken (perforasjon). Dette kan oppstå uten at du har hatt alvorlige plager tidligere. Hvis du får magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast bør du kontakte legen din. Hvis du er eldre eller tar andre medisiner som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Napren-E.
Du må slutte med Napren-E og kontakte legen din hvis du får hudutslett, sår i slimhinnene eller andre tegn på allergiske reaksjoner. Eksempler på alvorlige hudreaksjoner er eksfoliativ dermatitt (huden blir intenst rød og skaller av i store flak), Stevens-Johnsen syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en sykdom med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag).
Eldre har større risiko for bivirkninger, og høye doser bør derfor unngås.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Napren-E med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Napren-E bør du kontakte lege.
Legemidler som Napren-E kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Napren‑E i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Barn og ungdom
Napren-E skal ikke gis til barn under 5 år. Barn over 5 år skal kun få Napren-E etter avtale med lege.
Andre legemidler og Napren-E
Napren-E kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. Dette gjelder spesielt:
 • andre smertestillende/betennelsesdempende legemidler (NSAIDs),
 • syrenøytraliserende legemidler (antacida),
 • legemidler som er antikoagulerende (blodfortynnende/blodproppsforebyggende, f.eks. warfarin eller tiklopidin),
 • acetylsalisylsyre for å forebygge blodpropper,
 • vanndrivende legemidler (diuretika, f.eks. furosemid, bumetanid og tiazider),
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (f.eks. ACE-hemmere, betablokkere),
 • kortikosteroider (brukes for å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar),
 • legemidler mot sukkersyke (unntatt insulin),
 • litiumpreparater (til behandling av bipolar sykdom),
 • metotreksat (brukes bl.a. mot kreft, gikt og psoriasis),
 • ciklosporin eller takrolimus (immundempende legemidler som brukes i forbindelse med organtransplantasjon eller mot atopisk eksem),
 • probenecid (brukes mot gikt eller for å forsterke effekten av penicillin),
 • fenytoin (brukes ved epileptiske anfall),
 • legemidler mot depresjon (såkalte SSRIer),
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Napren-E sammen med alkohol
Alkohol bør ikke benyttes samtidig med naproksen da faren for blødninger kan øke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fertilitet
Napren-E kan gjøre det vanskeligere å bli gravid og det anbefales ikke å bruke Napren-E dersom du prøver å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Graviditet
Bruk ikke Napren-E dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Som for alle legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Napren-E. Bruk ikke Napren-E i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig.
Amming
Naproksen går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av høye doser og langvarig bruk ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men kan gi svimmelhet og tretthet som kan gjøre at din reaksjonsevne kan nedsettes.
Napren-E inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Napren-E
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Enterotablettene svelges hele med et glass vann. Tatt om kvelden gir Napren-E noe kortere varighet av morgenstivhet hos revmatikere enn vanlige tabletter.
Dersom du tar for mye av Napren-E
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan være magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn, øresus, lavt blodtrykk, rask hjerterytme, uro, hallusinasjoner, kramper.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er reaksjoner i mage-tarm-kanalen. Magesår, hull i magesekken (perforasjoner) og blødninger kan også forekomme. Kvalme, oppkast, diaré, oppblåsthet, forstoppelse, fordøyelsesplager, magesmerte, blod i avføring eller oppkast, sår i munnhulen og forverring av kolitt (tykktarmsbetennelse) og Crohns sykdom er også rapportert.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 100 personer):
Hodepine, tretthet, svimmelhet, fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré, brekninger, magesmerter, hudutslett, øresus.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 1000 personer):
Hevelser pga. væskeansamling, feber, håravfall, magesår, blødninger i mage-tarm, små sår i tunge, kinn og lepper, elveblest, hudutslett forårsaket av lys, gulsott, betennelse i neseslimhinnen, astma, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, nyresykdom (nefropati), synsforstyrrelser, hørselskader.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 000 personer):
Kraftige allergiske reaksjoner (anafylaksi), blod i urinen, lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni), mangel eller reduksjon i antall hvite blodceller (leukopeni, granulocytopeni, agranulocytose), blodmangel (aplastisk og hemolytisk anemi), betennelse i blodårer (vaskulitt), tykktarmsbetennelse (kolitt), hull i magesekken (perforasjoner), hevelser i kroppen og i hud/slimhinner av og til også i munnen (angioødem), leverbetennelse (toksisk hepatitt), lungesykdom (eosinofil pneumonitt), saltretensjon, glemsomhet, forvirring, lett uro, en spesiell type hjernehinnebetennelse (aseptisk meningitt), alvorlig hudlidelse med rødt blemmelignende utslett (erythema multiforme).
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
For høyt innhold av kalium i blodet, tilbakeholdelse av væske i kroppen, nyresvikt, alvorlig nyrepåvirkning, spiserørsbetennelse (øsofagitt), Stevens-Johnson syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en sykdom med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag), lysømfintlig hud, av og til med blemmedannelser (pseudoporfyri).
Legemidler som Napren-E kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Napren-E
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Napren-E
 • Virkestoff er naproksen 250 mg, resp. naproksen 375 mg og naproksen 500 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktose 18 mg, resp. 27 mg og 36 mg, potetstivelse, povidon, glyserol, natriumstivelsesglykolat, magnesiumstearat, dimetikon, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %, makrogol og talkum.
Hvordan Napren-E ser ut og innholdet i pakningen
Hvite avlange filmdrasjerte enterotabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma A/S, Roskilde
Takeda Pharma Sp. z o.o., Łyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.07.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

spiserørsbetennelse (øsofagitt): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.