Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mycostatin 100 000 IE/ml, mikstur, suspensjon

nystatin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mycostatin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mycostatin
 3. Hvordan du bruker Mycostatin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mycostatin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mycostatin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen/tannlegen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i paknings­ vedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Mycostatin er et middel mot soppinfeksjoner. Det har god effekt på flere sopparter. Mycostatin gis ved soppinfeksjoner i munnhule og tarm. Det virksomme stoffet nystatin tas ikke opp i kroppen, men virker lokalt på munnhulens og tarmens slimhinne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mycostatin
Bruk ikke Mycostatin
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en soppinfeksjon i blodet (systemisk).
Andre legemidler og Mycostatin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Mycostatin sammen med mat og drikke
Miksturen skal tas etter mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Amming: Går ikke over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide.
Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Mycostatin inneholder konserveringsmidlet parahydroksybenzoat (E218)
som kan gi allergiske reaksjoner, som også kan oppstå etter at behandlingen er avsluttet.
 
3. Hvordan du bruker Mycostatin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen/tannlegen som tilpasser den for deg.
Flasken omrystes før bruk.
Soppinfeksjon i munnhulen: Normaldosering til voksne, barn (over 2 år), spedbarn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 ganger daglig etter mat. Den normale behandlingstid for soppinfeksjon i munnhulen er 1­2 uker. Miksturen holdes i munnen så lenge som mulig før den svelges. Til spedbarn kan miksturen gis dråpevis eller spes med litt vann og pensles i munnen.
Soppinfeksjon i tarmen: Normaldosering til voksne er 5 ml 3 ganger daglig. Normaldosering til barn (over 2 år), spedbarn (fra 1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødsel til 1 måned) er 1 ml 4 ganger daglig. Miksturen svelges umiddelbart. For at ikke infeksjonen skal komme tilbake, skal behandlingen fortsette 2­3 dager etter at alle tegn på infeksjon er borte.
Dersom du tar for mye av Mycostatin
Symptomer på overdosering er kvalme og ubehag i mage­tarm kanalen.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjons­ sentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mycostatin
Ta den glemte dosen så snart du husker på det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 100 og 1 av 1000 pasienter):
Mage/tarm: kvalme, brekninger, plager med fordøyelsen og diaré, spesielt ved høye doser. Hud: utslett, elveblest.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av
1.000 og 1 av 10.000 pasienter):
Hud: Stevens­Johnson syndrom.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Generelle lidelser: Overfølsomhet (hypersensitivitet) og hevelser i hud og slimhinner (angioødem), inkludert hevelse i ansiktet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirk­ ningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mycostatin
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mycostatin
 • Virkestoff er nystatin.
 • Hjelpestoffer er: Sukrose, glyserol, sakkarinnatrium, karmellosenatrium, natrium­ monohydrogenfosfat, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat, etanol, kirsebærsmak, peppermynteolje, kanelsmak og renset vann.
Hvordan Mycostatin mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Miksturen er gul og finnes i plastflasker på 100 ml.
MT innehaver
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Ompakning
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Wolfratshausen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12-2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).