Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mucomyst 200 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst
 3. Hvordan du bruker Mucomyst
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mucomyst løser seigt slim, gjør det mer tyntflytende slik at det lettere kan hostes opp. Det brukes ved luftveislidelser med mye slimdannelse f.eks. cystisk fibrose. Ved undersøkelse av bronkiene. Ved forgiftninger med paracetamol.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst
Bruk ikke Mucomyst:
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Mucomyst skal ikke brukes av barn under 2 år unntatt ved behandling av paracetamolforgiftning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Mucomyst dersom du har astma eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene.
Andre legemidler og Mucomyst
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst dersom du er gravid.
Amming
Det er ukjent om Mucomyst går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Mucomyst
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Den vanlige dosen for voksne er: 1-3 ml Mucomyst inhalasjonsvæske 200 mg/ml inhaleres via forstøverapparat 3-4 ganger daglig.
Når ca. 3/4 av dosen er brukt, fortynnes resterende mengde i forstøverapparatet med like mye f.eks. fysiologisk saltvann, for å unngå økning i konsentrasjon av virkestoff. Etter avtale med legen kan Mucomyst inhalasjonsvæske blandes med Bricanyl inhalasjonsvæske ved behov.
Dersom du tar for mye av Mucomyst
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Kvalme og/eller diaré
Mindre vanlige: Magesmerter, sammentrekninger i luftveiene
Sjeldne: Uvelhet, betennelse i munnslimhinnen (stomatitt), betennelse i neseslimhinnen (rhinitt). Rødme, kløe, elveblest (urtikaria) og oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem). Store mengder tyntflytende sekret. Allergisk reaksjon (ved infusjon).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Inhalasjonsvæsken kan brukes i inntil 4 uker etter den er åpnet. Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mucomyst:
 • Virkestoff er acetylcystein. Hver ml inhalasjonsvæske, oppløsning inneholder 200 mg acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer i 1 ml er: natriumedetat 0,5 mg, natriumhydroksid til pH 7 og sterilt vann til 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker: Orion Pharma, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Acetylcystein reagerer med visse materialer som kan inngå i inhalasjonsapparater, f.eks. gummi, jern og kobber. Derimot angripes ikke glass, aluminium, rustfritt stål, krom, tantal. Inhalasjonsapparatet bør rengjøres umiddelbart etter bruk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.