Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mucomyst 200 mg brusetabletter

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst
 3. Hvordan du bruker Mucomyst
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Mucomyst er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mucomyst løser seigt slim, gjør det mer tyntflytende slik at det lettere kan hostes opp. Langtidsbehandling med Mucomyst kan redusere hyppigheten av luftveisinfeksjoner.
Mucomyst brukes ved kronisk bronkitt og forsøksvis ved cystisk fibrose.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mucomyst
Bruk ikke Mucomyst:
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Mucomyst skal ikke brukes av barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mucomyst.
 • Si ifra til legen din om du har astma, eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene.
Andre legemidler og Mucomyst
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om Mucomyst går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Mucomyst
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normaldosering voksne: 1 tablett 2-3 ganger daglig.
Mucomyst er en brusetablett som må løses i 1/2 glass vann før den tas.
Dersom du tar for mye av Mucomyst
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Kvalme og /eller diaré.
Mindre vanlige bivirkninger: Magesmerter, sammentrekninger i luftveiene.
Sjeldne bivirkninger: Rødme, kløe, oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mucomyst
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoensom er angitt på pakningen.
Oppbevar brusetablettene i originalpakningen.
Hold pakningen godt lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mucomyst:
 • Virkestoff er: Acetylcystein. Hver tablett inneholder 200 mg acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer er: Vannfri sitronsyre (E330), natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumsitrat dihydrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium (E954) og sitronessens.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker: Hermes Arzneimittel GmbH, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).