Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Mucomyst inhalasjonsvæske 200 mg/ml

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA MUCOMYST ER OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MUCOMYST
 3. HVORDAN DU BRUKER MUCOMYST
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. OPPBEVARING OG HOLDBARHET AV MUCOMYST
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA MUCOMYST ER OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Mucomyst løser seigt slim, gjør det mer tyntflytende slik at det lettere kan hostes opp. Det brukes ved luftveislidelser med mye slimdannelse f.eks. cystisk fibrose. Ved undersøkelse av bronkiene. Ved forgiftninger med paracetamol.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MUCOMYST
Bruk ikke Mucomyst
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor acetylcystein eller et av de andre innholdsstoffene i Mucomyst.
 • Mucomyst skal ikke brukes av barn under 2 år unntatt ved behandling av paracetamolforgiftning.
Vis forsiktighet ved bruk av Mucomyst
 • dersom du har astma eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst dersom du er gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er ukjent om Mucomyst går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mucomyst ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Mucomyst
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER MUCOMYST
Bruk alltid Mucomyst slik legen har forskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den vanlige dosen for voksne er: 1-3 ml Mucomyst inhalasjonsvæske 200 mg/ml inhaleres via forstøverapparat 3-4 ganger daglig.
Når ca. 3/4 av dosen er brukt, fortynnes resterende mengde i forstøverapparatet med like mye f.eks. fysiologisk saltvann, for å unngå økning i konsentrasjon av virkestoff. Etter avtale med legen kan Mucomyst inhalasjonsvæske blandes med Bricanyl inhalasjonsvæske ved behov.
Dersom du tar for mye av Mucomyst
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Mucomyst forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Kvalme og/eller diaré
Mindre vanlige: Magesmerter, sammentrekninger i luftveiene
Sjeldne: Uvelhet, betennelse i munnslimhinnen (stomatitt), betennelse i neseslimhinnen (rhinitt). Rødme, kløe, elveblest (urtikaria) og oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem). Store mengder tyntflytende sekret. Allergisk reaksjon (ved infusjon).
Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. OPPBEVARING OG HOLDBARHET AV MUCOMYST
Oppbevares ved romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Inhalasjonsvæsken kan brukes i inntil 4 uker etter den er åpnet. Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Mucomyst:
Virkestoff er: Acetylcystein. Hver ml inhalasjonsvæske inneholder 200 mg acetylcystein. Hjelpestoffer i 1 ml er: N-acetylcystein 200 mg, natriumedetat 0,5 mg, natriumhydroksid til pH 7 og sterilt vann til 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsenInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Tilvirker: Orion Pharma, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2011-02-24
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Acetylcystein reagerer med visse materialer som kan inngå i inhalasjonsapparater, f.eks. gummi, jern og kobber. Derimot angripes ikke glass, aluminium, rustfritt stål, krom, tantal.
Inhalasjonsapparatet bør rengjøres umiddelbart etter bruk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.