Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Mucomyst brusetabletter 200 mg

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA MUCOMYST ER OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MUCOMYST
 3. HVORDAN DU BRUKER MUCOMYST
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. OPPBEVARING AV MUCOMYST
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA MUCOMYST ER OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Mucomyst løser seigt slim, gjør det mer tyntflytende slik at det lettere kan hostes opp. Langtidsbehandling med Mucomyst kan redusere hyppigheten av luftveisinfeksjoner.
Mucomyst brukes ved kronisk bronkitt og forsøksvis ved cystisk fibrose.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MUCOMYST
Bruk ikke Mucomyst
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor acetylcystein eller et av de andre innholdsstoffene i Mucomyst.
 • Mucomyst skal ikke brukes av barn under 2 år.
Vis forsiktighet ved bruk av Mucomyst
 • Si ifra til legen din om du har astma, eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene.
Graviditet
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Mucomyst.
Amming
Det er ukjent om Mucomyst går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Mucomyst
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER MUCOMYST
Bruk alltid Mucomyst slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Normaldosering voksne: 1 tablett 2-3 ganger daglig.
Mucomyst er en brusetablett som må løses i 1/2 glass vann før den tas.
Dersom du tar for mye av Mucomyst
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Mucomyst forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Kvalme og /eller diaré.
Mindre vanlige bivirkninger: Magesmerter, sammentrekninger i luftveiene.
Sjeldne bivirkninger: Rødme, kløe, oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. OPPBEVARING AV MUCOMYST
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Mucomyst etter utløpsdatoensom er angitt på pakningen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevar brusetablettene i originalpakningen.
Hold pakningen godt lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Mucomyst:
Virkestoff er: Acetylcystein. Hver tablett inneholder 200 mg acetylcystein.
Hjelpestoffer er: Vannfri sitronsyre (E330), natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, mannitol, natriumsitrat dihydrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium (E954) og sitronessens.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194,1371 Asker.
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Tilvirker: Hermes Arzneimittel GmbH, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble godkjent 2011-02-24

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).