Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Moxalole pulver til mikstur, oppløsning

Makrogol 3350

Natriumklorid

Natriumhydrogenkarbonat

Kaliumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet kan foreskrives av lege eller fås reseptfritt i pakningsstørrelser inntil 50 doseposer. Likevel må Moxalole brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom forstoppelsessymptomene dine forverres eller ikke bedres innen 2 uker. Hvis du behandles for alvorlig forstoppelse, såkalt avføringsstopp, skal du følge legens anvisning
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Moxalole er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Moxalole
 3. Hvordan du bruker Moxalole
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Moxalole
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Moxalole er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Moxalole virker ved å bedre tarmbevegelsene selv om du har hatt treg mage (forstoppelse) i en lengre periode. Moxalole virker også ved alvorlig forstoppelse (såkalt avføringsstopp der endetarmen og/eller tykktarmen er fylt av fast avføring).
Makrogol 3350 øker avføringsvolumet ved å binde vann, noe som fører til normalisering av tarmbevegelsene. Dette vil igjen føre til økt bevegelse av den oppmyknede avføringen, og det blir lettere å få avføringen ut. Saltene i legemidlet bidrar til å opprettholde kroppens normale salt- og væskebalanse.
Moxalole fås kjøpt reseptfritt for korttidsbehandling ved treg mage. Bruk av dette legemidlet mot andre tilstander av treg mage/forstoppelse må bare skje i samråd med lege. Snakk med
legen din hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker. Hvis du behandles for alvorlig forstoppelse, såkalt avføringsstopp, skal du følge legens anvisning
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Moxalole
Bruk ikke Moxalole
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor noen av virkestoffene: makrogol, natriumklorid, kaliumklorid eller natriumhydrogenkarbonat, eller noen av de andre innholdsstoffene i Moxalole (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en blokkering i tarmen, sår i tarmveggen eller alvorlig betennelsestilstand i tarmen, som ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmsbetennelse), Crohns sykdom, toksisk megakolon (kraftig utvidelse av tykktarmen) eller tarmslyng.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Moxalole.
Når du tar Moxalole, bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i Moxalole bør ikke erstatte ditt vanlige væskeinntak.
Dersom du føler deg svak, tungpustet, er veldig tørst og har hodepine, hjertesvikt, eller hovner opp i anklene må du slutte å bruke Moxalole og øyeblikkelig kontakte lege.
Bruk ikke Moxalole over lengre tid med mindre legen din har bedt deg om dette, for eksempel hvis du tar legemidler som kan forårsake forstoppelse, eller hvis du har sykdommer som kan forårsake forstoppelse, som Parkinson eller multippel sklerose (MS).
Barn
Ikke gi dette legemidlet til barn under 12 år.
Andre legemidler og Moxalole
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar Moxalole dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Moxalole kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Moxalole påvirker ikke evnen til å kjøre og bruke maskiner.
Moxalole inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 187 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver pose. Dette tilsvarer 9,5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Moxalole
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dose for forstoppelse:
1 dosepose 1-3 ganger daglig. Normaldosen for de fleste pasienter er 1 – 2 doseposer daglig. 3 doseposer kan være nødvendig, avhengig av individuell respons. Dosen avhenger av hvor alvorlig din forstoppelse er. Dosen kan justeres ned til laveste effektive dose etter noen få dager. Behandlingen varer vanligvis 2 uker. Kontakt lege dersom symptomene vedvarer etter 2 ukers behandling.
Bland innholdet i 1 dosepose med 1/2 glass vann (ca. 125 ml). Rør om inntil pulveret er oppløst og drikk. Dersom du ønsker det kan du tilsette fruktjuice eller fruktsaft rett før du drikker miksturen.
Barn (under 12 år): ikke anbefalt.
Anbefalt dose ved avføringsstopp:
Voksne: Den vanlige dosen er 8 doseposer daglig. Hver dag skal de 8 doseposene tas i løpet av 6 timer, og i inntil 3 dager ved behov. En behandlingskur ved avføringsstopp varer vanligvis ikke mer enn 3 dager.
Dersom du bruker Moxalole til behandling av avføringsstopp kan du blande 8 doseposer med 1 liter vann. Oppløsningen kan oppbevares i kjøleskap.
Pasienter med nedsatt hjertefunksjon:
Ved behandling av avføringsstopp deles dosen slik at du ikke tar mer enn 2 doseposer for hver time.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:
Dosejustering er ikke nødvendig, verken ved behandling av treg mage eller avføringsstopp.
Dersom du tar for mye av Moxalole
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Moxalole og får kraftig diaré eller begynner å kaste opp, skal du slutte å ta Moxalole inntil disse opphører. Deretter kan du starte opp igjen med en lavere dose.
Dersom du er bekymret, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Moxalole
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10): Magesmerter og magekramper, diaré, brekninger, kvalme, rumling i magen og luftproblemer.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter): Kløe, hodepine, hovne hender, føtter eller ankler.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Hudutslett, fordøyelsesproblemer, og oppblåst mage.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter): Alvorlige allergiske reaksjoner som kan forårsake pusteproblemer, eller opphovning av ansikt, lepper, tunge eller hals. Hvis noen av disse symptomene oppstår må du kontakte legen din og slutte å ta Moxalole. Allergiske reaksjoner (for eksempel hudreaksjoner og rennende nese), høye eller lave nivåer av kalium i blodet og ubehag i endetarmen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Moxalole
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på doseposen og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette produktet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Ferdigblandet mikstur kan oppbevares godt tildekket i kjøleskap (2-8ºC).
Kast all oppløsning som ikke er oppbrukt i løpet av 6 timer.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Moxalole
 • Virkestoffer er makrogol 3350 (også kjent som polyetylenglykol 3350) 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, natriumhydrogenkarbonat 178,5 mg, kaliumklorid 46,6 mg.
 • Hjelpestoffer er acesulfamkalium (E 950) (søtningsstoff) og sitronsmak (smakstilsetning).
Hvordan Moxalole ser ut og innholdet i pakningen
Hvitt pulver til mikstur, oppløsning.
Doseposer med 13,8 g i en eske med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 eller 2x50 doseposer.
Det er bare pakningsstørrelsene 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40 og 50 doseposer som er unntatt reseptplikt til kortidsbehandling ved treg mage.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS, Postboks 194, 1371 Asker.
Tilvirker
Klocke Pharma-Service GmbH, 77767 Appenweier, Tyskland.
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:
Danmark, Norge, Finland, Ungarn, Island og Sverige: Moxalole.
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Estland, Italia, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Romania, Slovenia, Spania, Portugal, Nederland og Storbritannia: Molaxole.
Polen: Duphagol
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 15.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.