Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Moviprep, pulver til mikstur, oppløsning

Makrogol 3350, natriumsulfat (vannfritt), natriumklorid, kaliumklorid, askorbinsyre og natriumaskorbat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Moviprep er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Moviprep
 3. Hvordan du bruker Moviprep
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Moviprep
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Moviprep er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Moviprep er
Moviprep virker ved å tømme innholdet i tarmene dine, så du bør forvente å få vandig avføring.
Pulveret er fordelt på 4 doseposer. Det er to store doseposer (dosepose A) og to små doseposer (dosepose B). Du har bruk for alle disse doseposene til en behandling.
Hva Moviprep brukes til
Til voksne over 18 år: tarmtømming før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Moviprep
Bruk ikke Moviprep:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en forstoppelse i tarmen
 • dersom du har hull i tarmveggen din
 • dersom du har problemer med å tømme magen eller tarmen
 • dersom du lider av tarmslyng (forekommer ofte etter en operasjon i bukhulen)
 • dersom du har en arvelig sykdom som kalles for fenylketonuri. Kroppen din kan i så fall ikke omsette aspartam som er et av innholdsstoffene i Moviprep.
 • dersom kroppen din ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig med et enzym som heter glukose- 6-fosfatdehydrogenase, siden Moviprep inneholder askorbat.
 • dersom du lider av en alvorlig akutt tarmbetennelse som kalles for toksisk megakolon
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis helsetilstanden din er dårlig eller du har en alvorlig medisinsk lidelse, bør du være spesielt oppmerksom på de mulige bivirkningene som er oppført i avsnitt 4. Kontakt legen din eller apotek hvis du er i tvil.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Moviprep hvis du lider av følgende:
 • du har problemer med å svelge selv tynne væsker
 • tendens til å gulpe opp væske, mat eller syre fra magen
 • nyresykdom
 • hjertesvikt eller hjertesykdom inkludert høyt blodtrykk, uregelmessige hjerteslag eller hjertebank
 • thyroid sykdom (sykdom i skjoldbruskkjertelen)
 • væskemangel (dehydrering)
alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) Moviprep skal ikke gis til pasienter i bevisstløs tilstand uten medisinsk tilsyn.
Barn og ungdom
Moviprep bør ikke tas av barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Moviprep
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker andre legemidler så skal du ta dem minst 1 time før eller minst 1 time etter at du tar Moviprep da legemidlene kan skylles gjennom fordøyelseskanalen og ikke virke optimalt.
Inntak av Moviprep sammen med mat og drikke
Ikke innta fast føde fra det tidspunktet hvor du starter behandlingen med Moviprep og inntil undersøkelsen er avsluttet.
Når du tar Moviprep bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i Moviprep bør ikke erstatte vanlig væskeinntak.
Graviditet, amming og fertilitet
Det er ikke tilgjengelige data på bruk av Moviprep under graviditet eller amming, og det skal derfor kun brukes etter nøye vurdering av lege. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Moviprep påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Moviprep inneholder natrium, kalium og en fenylalaninkilde.
Dette legemidlet inneholder 8,4 g natrium (hovedingrediens i koksalt/bordsalt) per behandling (én behandling består av 2 liter Moviprep). Dette tilsvarer 420 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Dette må tas i betraktning hos pasienter som er på en natriumkontrollert diett. Bare en del av natriumet (opp til 2,6 g per behandling) blir absorbert.
Dette legemidlet inneholder 1,1 g kalium per behandling (én behandling består av 2 liter Moviprep). Dette må tas med i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller som er på en kaliumkontrollert diett.
Inneholder en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
 
3. Hvordan du bruker Moviprep
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er to liter oppløsning, som tilberedes på følgende måte:
Denne pakningen består av to gjennomsiktige poser som hver inneholder to doseposer: dosepose A og dosepose B. Hvert sett med doseposer (A og B) skal løses opp i vann slik at det gir en liter oppløsning. Denne pakningen er derfor tilstrekkelig til å fremstille to liter med Moviprep-oppløsning.
Vennligst les de følgende instruksjonene nøye før du tar Moviprep. Dette trenger du å vite:
 • Når du skal ta Moviprep
 • Hvordan du skal tilberede Moviprep
 • Hvordan du skal drikke Moviprep
 • Du kan forvente følgende
Når du skal ta Moviprep
Behandlingen med Moviprep skal være avsluttet før undersøkelsen.
Denne behandlingen kan tas enten som delte doser eller som en enkeltdose slik spesifisert nedenfor: For prosedyrer utført under narkose (bruk av generell anestesi):
 1. Delte doser: en liter Moviprep kvelden før og en liter Moviprep tidlig om morgenen på dagen for undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep samt eventuelle klare væsker avsluttes minst to timer før starten av undersøkelsen.
 2. Enkeltdose: to liter Moviprep kvelden før undersøkelsen eller to liter Moviprep om morgenen på dagen for undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep samt eventuelle klare væsker avsluttes minst to timer før starten av undersøkelsen.
For prosedyrer utført uten bruk av narkose (uten bruk av generell anestesi):
 1. Delte doser: en liter Moviprep kvelden før og en liter Moviprep tidlig om morgenen på dagen for undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep og eventuelle andre klare væsker avsluttes minst en time før starten av undersøkelsen.
 2. Enkeltdose: to liter Moviprep kvelden før undersøkelsen eller to liter Moviprep om morgenen på dagen for den undersøkelsen. Sørg for at inntaket av Moviprep avsluttes minst to timer før starten av undersøkelsen. Sørg for at inntaket av klare væsker avsluttes minst en time før undersøkelsen.
Viktig: Ikke spis fast føde fra det tidspunktet hvor du starter behandlingen med Moviprep og inntil undersøkelsen er avsluttet.Hvordan du skal tilberede Moviprep
 • Åpne 1 gjennomsiktig pose og ta ut doseposene A og B.
 • Hell innholdet av BEGGE doseposene A og B i en 1 liters kanne.
 • Tilsett vann opp til en liter merket på kannen og rør rundt til alt pulveret er løst opp og Moviprep-oppløsningen er klar eller svakt uklar. Dette kan ta opptil 5 minutter.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du skal drikke Moviprep
Drikk den første literen med Moviprep-oppløsning i løpet av 1-2 timer. Forsøk å drikke et glass hvert 10.-15. minutt.
Når du er ferdig, kan du tilberede og drikke den andre literen med Moviprep-oppløsning med innholdet fra doseposene A og B fra den gjenværende posen.
Under behandlingsforløpet anbefales det at du drikker ytterligere 1 liter klar væske for å forhindre at du føler deg veldig tørst og får væskemangel. Vann, klar suppe, fruktjuice (uten fruktkjøtt), leskedrikker, te eller kaffe (uten melk) er alle velegnede.
Disse kan drikkes fram til senest to timer før inngrepet hvis det skal brukes generell narkose, eller en time før inngrepet hvis det ikke skal brukes generell narkose.
Du kan forvente følgende
Når du begynner å drikke Moviprep-oppløsningen er det viktig at du oppholder deg i nærheten av et toalett. På et tidspunkt vil du begynne å få vandig avføring. Dette er helt normalt og er et tegn på at Moviprep-oppløsningen virker. Avføringen vil stoppe kort tid etter at du er ferdig med å drikke.
Hvis du følger disse instruksjonene, vil tarmen din være renset, og dette vil hjelpe deg til en vellykket undersøkelse. Du anbefales å legge inn tilstrekkelig tid til å reise til stedet der koloskopi- undersøkelsen skal gjøres.
Dersom du tar for mye av Moviprep
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar mer Moviprep enn du skal, kan du utvikle kraftig diaré som kan føre til væskemangel. Drikk store mengder væske, spesielt fruktjuice. Kontakt legen din eller apotek hvis du er bekymret.
Dersom du har glemt å ta Moviprep
Hvis du glemmer å ta Moviprep skal du ta dosen så fort du legger merke til at du ikke har tatt den. Kontakt legen din eller apotek for råd hvis det har gått mange timer siden tidspunktet for hvor du skulle ha tatt dosen din. Når du tar Moviprep som delte doser er det viktig at du har avsluttet inntaket av Moviprep minst en time før undersøkelsen (uten bruk av generell anestesi) eller to timer før undersøkelsen (med bruk av generell anestesi). Når du tar Moviprep som en enkeltdose om morgenen samme dag som undersøkelsen er det viktig at du avslutter inntaket av Moviprep minst to timer før undersøkelsen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er normalt å få diaré når du bruker Moviprep.
Du skal avbryte behandlingen med Moviprep og umiddelbart kontakte legen din, dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • utslett eller kløe
 • hevelser i ansiktet, anklene eller andre deler av kroppen
 • hjertebank
 • ekstrem utmattelse
 • pustebesvær
Dette er symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon. Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke flere enn 1 av 10 brukere): magesmerter, oppblåsthet, tretthet, generell følelse av utilpasshet, ømhet rundt endetarmen, kvalme og feber.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere): sult, søvnproblemer, svimmelhet, hodepine, oppkast, fordøyelsesvansker, tørste og frysninger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere): ubehagsfølelse, problemer med å svelge og endringer i leverfunksjonsprøver.
Følgende bivirkninger er blitt observert, men det er ikke kjent hvor ofte de forekommer: flatulens (luft i magen), forbigående blodtrykksøkning, uregelmessige hjerteslag eller palpitasjoner (hjertebank), dehydrering, brekninger, svært lavt blodnatriumnivå som kan forårsake kramper (anfall) og endringer i saltnivåene i blodet, som f.eks. redusert bikarbonat, økt eller redusert kalsium, økt eller redusert klorid og redusert fosfat. Blodkaliumnivået og blodnatriumnivået kan også være redusert.
Disse bivirkningene forekommer vanligvis kun under selve behandlingsforløpet. Kontakt legen din hvis de vedvarer.
Allergiske reaksjoner kan forårsake hud utslett eller kløe, rødme av huden, elveblest, hovne hender, føtter eller ankler, hodepine, palpitasjoner og kortpustethet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Moviprep
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og doseposene etter EXP. Vær oppmerksom på at utløpsdatoen kan være forskjellig på de forskjellige doseposene. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar Moviprep doseposene ved romtemperatur (ved høyst 25ºC).
Etter at du har oppløst Moviprep i vann, skal oppløsningen oppbevares tildekket ved romtemperatur (ved høyst 25ºC). Den kan også oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Tilberedt oppløsning skal ikke oppbevares i mer enn 24 timer.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Moviprep
Dosepose A inneholder følgende virkestoffer:

Makrogol (også kjent som polyetylenglykol) 3350

100 g

Natriumsulfat (vannfritt)

7,500 g

Natriumklorid

2,691 g

Kaliumklorid

1,015 g

Dosepose B inneholder følgende virkestoffer:

Askorbinsyre

4,700 g

Natriumaskorbat

5,900 g

Elektrolyttkonsentrasjonen i 1 liter oppløsning når begge doseposene brukes er som følger:

Natrium

181,6 mmol/l (hvor maksimalt 56,2 mmol/l er absorberbart)

Klorid

59,8 mmol/l

Sulfat

52,8 mmol/l

Kalium

14,2 mmol/l

Askorbat

29,8 mmol/l

Andre innholdsstoffer er:
Sitronaroma (inneholdende maltodekstrin, citral, sitronolje, limeolje, xantangummi, vitamin E), aspartam (E951) og acesulfamkalium (E950) som søtningsmidler.
Hvordan Moviprep ser ut og innholdet i pakningen
Denne pakningen består av to klare poser som hver inneholder 2 doseposer: dosepose A og dosepose B. Hvert sett med doseposer (A og B) skal oppløses i 1 liter vann.
Moviprep, pulver til mikstur, oppløsning er tilgjengelig i pakningsstørrelser á 1, 10, 40, 80, 160 og 320 pakninger til engangsbehandling. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam Nederland
Tilvirker:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Storbritannia eller
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland eller
Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania og Storbritannia: Moviprep.
Sverige: Movprep
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.12.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.